המועד להגשת בקשה לגילוי מסמכים

לפני בקשה של התובעים (להלן: "המבקשים") למתן צו נוסף למענה לשאלונים ולהארכת המועד להגשת בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפיים. בהחלטה מיום 22.10.13 דחיתי בקשה קודמת של המבקשים למחיקת כתב ההגנה מטעם הנתבעות (להלן: "המשיבות") לפי תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. באותה בקשה טענו המבקשים כי המשיבות לא גילו מסמכים ספציפיים ושאלונים שנדרשו. באותו עניין קבעתי כי לא ניתן צו גילוי מסמכים ספציפיים, וממילא לא הייתה כל הפרה שלו, וכן כי המבקשים איחרו את המועד להגשת בקשות מקדמיות, שהיה קבוע עד ליום 2.9.13. עתה עותרים המבקשים, למתן צו שיחייב את המשיבות במענה לשאלונים שנשלחו אליהן וכן ליתן למבקשים ארכה להגשת בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים (נספח ב' לבקשה). המשיבות טוענות כי יש לדחות את הבקשה, הן משום שהמבקשים איחרו זה מכבר את המועד להגשת בקשות מקדמיות, הן משום שמדובר בדרישות בלתי סבירות, הן לעניין היקף המסמכים המבוקשים והן לעניין מספר והיקף השאלות, וכי מדובר בדרישות שאין בהם כדי להביא לקידום בירור התובענה. בתשובה לתגובה טוענים המבקשים כי מדובר בדרישות רלוונטיות שנולדו בעקבות טענות של המשיבות בכתב ההגנה שייחסו למבקשים מעשי גניבה, סיוע לגניבה, שיתוף פעולה או שמירת קשר של שתיקה עם מר הלל שטיינברג, אשר פעל במסגרת תפקידו במשיבה 1 ומעל באמון שניתן בו וגנב ממנה כספים, ניהול עסקים שונים יחד עם מר שטיינברג אשר אינם קשורים לעבודתם אצל המשיבה 1 בזמן שהמשיבה 1 משלמת להם שכר על עבודתם בשורותיה, מכירת מוצריה המשיבה 1 בהפסד, ומתן זיכויים שלא כדין ללקוחות המשיבה 1 על מנת להסב לה נזקים מקסימאליים. דין הבקשה להידחות כפי שיפורט להלן. אין גם חולק כי המבקשים איחרו בהגשת הבקשה שכן, על-פי החלטתי מיום 8.8.13 היה עליהם לעשות כן עד יום 2.9.13. יתר על כן, מעיון בדרישות המבקשים לגילוי מסמכים ספציפיים ולמענה לשאלונים (נספח ב' לבקשה) עולה כי מדובר בדרישות מכבידות מאוד, בעלות היקף בלתי סביר. המבקשים מציפים של המשיבות בשלל דרישות בתקווה שאיזו מהן תיתן תוצאה כלשהי. הדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים מחולקת ל- 66 סעיפים כאשר כמעט כל הסעיפים כוללים דרישה לגילוי סוגים שונים של מסמכים. זאת ועוד, מרבית מסעיפי הדרישה לגילוי מסמכים נוסחו בצורה כוללנית מידי, על פי הנוסח הבא: "כל האסמכתאות, לרבות תכתובות ובכלל זה דוא"ל ו/או מסמכים ו/או מזכרים פנימיים ו/או הקלטות ו/או תמלולים, המלמדים ו/או תומכים ו/או שיש בהם כדי להעיד על" (טענה מסוימת שנטענה בכתב ההגנה). המבקשים גם לא פירטו בבקשה את הרלוונטיות שבמסמכים לבירור התביעה, ודומה, שלא בכדי. כך גם השאלון המופנה למשיבה 1, הכולל 58 שאלות, שחלק נכבד מהן כולל תתי שאלות, ובנוסף, מעיון בשאלות עולה כי חלק נכבד מהן, מכבידות שלא לצורך. לאור כל האמור לעיל, בהתחשב בכך שהמבקשים אחרו בהגשת הבקשה, ובטיב הדרישות שבגינן הוגשה הבקשה, דרישות מכבידות, בעלות היקף בלתי סביר, שאינן אלא ניסיון "לירות לכל הכיוונים", נדחית הבקשה. המבקשים ישלמו למשיבות הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות התובענה בסך 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. גילוי מסמכיםמסמכים