המועד להגשת כתב הגנה בבית משפט לענייני משפחה

1. ביום 06.03.2012 ניתן פסק דין נגד הנתבעים 1-2 לאחר שלא הגישו כתב הגנה. פסק הדין ניתן לאחר שכב' הרשם האריך המועד להגשת כתב הגנה עד ליום 01.03.2012, כאמור בהחלטתו מיום 05.02.2012. 2. הנתבעים הגישו ביום 20.08.1012 בקשה לביטול פסק דין: (1) באשר למחדל בגינו לא הוגש כתב הגנה - הם מודים בכך שקיבלו את כתב התביעה, אך לטענתם, לאחר קבלת כתב התביעה החלו הליכי משא ומתן בין הצדדים והתובע הבטיח כי ההליך המשפטי לא יתקדם עד אשר תסתיים ההתחשבנות הכספית שבין הצדדים, שהינם אחים. הנתבע טען כי הוא סמך על הצהרותיהם של התובע ובא כוחו. הוא טען כי לא קיבל את פסק הדין; ולו היה מקבל אותו, היה מגיש את הבקשה לביטול קודם לכן. (2) באשר לסיכויי ההגנה: המבקש טוען כי יש לו טענות הגנה טובות ביחס לתביעה. הוא לא חב מאומה לתובע. ההסכם - נספח א' לכתב התביעה הוא מזוייף וכן מעלה טענות נוספות. עוד נטען, כי הסמכות העניינית היא רק לבית המשפט לענייני משפחה כיוון שהתובע והנתבע הם אחים. 3. ב"כ התובע מבקש לדחות הבקשה לביטול פסק דין ואף לדחות את הבקשה על הסף. (1) באשר לאי הגשת כתב הגנה במועד: ביום 08.12.2011 נמסר כתב התביעה כדין לנתבע. ביום 10.01.2012 הנתבעים ביקשו ארכה להגשת כתב הגנה ל-30 יום והתובע הסכים ליתן להם ארכה ל-50 יום נוספים. כלומר- מעבר למה שהנתבעים ביקשו. ניתנה ארכה עד ליום 01.03.2012 ולמרות זאת לא הוגש כתב הגנה. לאחר מכן ניתן פסק דין כדין. (2) במהלך המחצית הראשונה של חודש מרץ 2012, לאחר מתן פסק הדין, התייצב המבקש 1 במשרד ב"כ המשיב. ב"כ המשיב מסר לו את פסק הדין. עוד באותו מועד הציע המבקש 1 סכום פשרה לתשלום החוב. כיוון שהמשיב 1 מעוכב בארה"ב, לא מצאו לנכון המבקשים לפעול על פי פסק הדין והמבקש 1 אף פעל להברחת נכסיו. המשיב פעל בהליך של ה"פ 48043-07-12 במסגרתה ביקש וקיבל ביחס למבקשים דנן צו מניעה וצו עיקול. רק לאחר שהמבקשים פעלו להברחת הנכסים הם "התפנו" להגשת הבקשה לביטול פסק דין באיחור ניכר ומבלי לבקש הארכת מועד. (3) ב"כ המשיב - התובע מדגיש כי ניהול משא ומתן לא מייתר צורך בהגשת כתב הגנה; מה עוד שבמקרה דנן הוארך המועד להגשת כתב הגנה, והטענה ולפיה "הובטח" כי לא ינקטו הליכים משפטיים היא שקרית. (4) באשר להעדר סיכויי הצלחה בהגנה: ב"כ התובע מבהיר מדוע טענות ההגנה הינן בגדר הגנת בדים. טענת ה"זיוף" היא סתמית וכלל לא פורט באשר לאיזה הסכם נטענה טענת הזיוף. כמו-כן, המבקשים לא העלו הסבר המניח את הדעת כיצד נחתמו 47 המחאות הקשורות להסכמים (ולא הועלתה טענת זיוף ביחס להמחאות). כמו-כן, לא נשמעה טענת הגנה ביחס להסכם מיום 29.06.2011 המאזכר פסק דין חלוט. הודגש כי למעט הטלת דברי רפש ולשון הרע על התובע; לא הועלו טענות הגנה לגופו של ענין. (5) באשר לסמכות העניינית: סמוך לאחר הגשת התביעה ביקש כב' הרשם ברנר (כתוארו אז), בהחלטה מיום 30.11.2011: "נא להבהיר מדוע התובענה לא הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה בשים לב לכך שמדובר באחים". ב"כ התובע הבהיר כי אמנם מדובר באחים, אלא שסעיף 1(2) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995, מקנה סמכות ייחודית לבית המשפט לענייני משפחה כאשר התובענה "...עילתה סכסוך בתוך המשפחה" ואילו במקרה דנן; עסקינן בסכסוך כספי; שאינו קשור במישרין או בעקיפין לסכסוך משפחתי. לאור זאת הומשכו ההליכים בבית משפט זה, אשר לו הסמכות העניינית לדון בתביעה. 4. לא הוגשה תשובה לתגובה בהתאם לתקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי, למרות שב"כ המשיב ביצע מסירה אישית והמועד להגשת תשובה לתגובה חלף. 5. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, מצאתי לנכון להורות על דחיית הבקשה מהנימוקים הבאים: א. הבקשה הוגשה באיחור מבלי שהוגשה כלל בקשה להארכת מועד. משלא הוגשה תשובה לתגובה, לא נסתרה הצהרת ב"כ התובע ולפיה הוא אישית מסר למבקשים את פסק הדין בחודש מרץ 2012. הבקשה הוגשה חודשים רבים לאחר שנמסר פסק הדין למבקשים ולפיכך כבר מטעם זה דין הבקשה להידחות. ב. עסקינן בפסק דין שניתן כדין, שכן המבקש לא מכחיש את קבלת התביעה במועד שבו נטען כי הוא קיבל אותה. המבקש עצמו הגיש בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה. משהגיש המבקש בקשה להארכת מועד, ממילא היה עליו לבדוק האם ניתנה החלטה בעניינו. עוד ביום 05.12.2012 ניתנה החלטה ולפיה יש להגיש כתב הגנה עד ליום 01.03.2012. מבדיקה במערכת נט המשפט עולה כי בוצעה מסירה כדין של ההחלטה מיום 05.12.2012 לנתבע-המבקש (המבקש ציין כי הגיש את הבקשה גם בשם הנתבעת). מכאן - שאי הגשת כתב הגנה היה למעשה אקט של התעלמות מדעת מההליך המשפטי וזלזול בבית המשפט ובבעל הדין שכנגד ולא רק בגדר רשלנות. למותר לציין, כי ניהול משא ומתן אינו מאריך, לכשעצמו את המועד להגשת כתב הגנה. קל וחומר - כאשר על פי גירסת המשיב (שלא נסתרה כיוון שלא הוגשה תשובה לתגובה), כלל לא נוהל משא ומתן. ג. באשר לטענות ההגנה: משלא הוגשה תשובה לתגובה לא נסתרו גם טענות המשיב לגופו של ענין ביחס להעדר סיכוי הגנה. הטענות ביחס להעדר סמכות עניינית, כבר נבדקו מיוזמתו של בית המשפט עם תחילת ההליך, ונקבע כי יש סמכות לבית משפט זה. 6. לאור מכלול האמור לעיל, דין הבקשה להידחות. המבקשים ישאו בהוצאות המשיב ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ₪. כתב הגנהמסמכיםבית המשפט לענייני משפחה