המועד להגשת ערעור שכנגד

הקדמה: לפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור שכנגד על פסק דינו של כב' השופט יוסף בן-חמו מיום 5/5/10 בתא"מ 8844-01-09 בבית משפט השלום בעפולה. ביום 11/7/10 הגיש המשיב (התובע בהליך בפני בית המשפט קמא) את הודעת הערעור מטעמו. ביום 22/8/10 ניתנה החלטה בדבר הפקדת עירבון בקופת בית המשפט. המבקשת הגישה את בקשתה להארכת המועד להגשת ערעור שכנגד רק ביום 6/9/10, ואולם לא טרחה לציין בבקשתה את המועד המדויק בו קיבלה לידיה את כתב הערעור ו/או את ההחלטה בדבר הפקדת עירבון. במסגרת בקשה למחיקת הערעור על הסף שהגישה המבקשת לבית המשפט ביום 2/8/10, ציינה המבקשת כי ביום 12/7/10 קיבלה לידיה את הודעת הערעור. בסופו של יום, במסגרת החלטת בית משפט זה מיום 14/9/10, נדחתה בקשתה של המבקשת לדחות את הערעור על הסף, תוך שצוין כי בהינתן שביתת מזכירות בית המשפט בין התאריכים 21/6/10 ועד 10/7/10, יוצא כי הערעור הוגש במועד. דיון והכרעה: תקנה 434 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "תקסד"א") קובעת בזו הלשון: "היה בדעת המשיב לטעון בשעת הדיון בערעור שהחלטת בית המשפט בערכאה הקודמת טעונה שינוי, יגיש על כך הודעה לבית המשפט בפירוט נימוקים, תוך שלושים ימים מהיום שבו הומצא לו כתב הערעור לפי תקנה 420 או ניתנה החלטת הפטור לפי תקנה 432(א) אם ניתנה במעמד המשיב, או נמסרה ההודעה לפי תקנה 432(ב) אם ניתנה שלא במעמד המשיב, אולם לא יאוחר משבעה ימים לפני התחלת הדיון בערעור, והעתק מההודעה יומצא לכל בעל דין העלול להיפגע מטענה זו". אי לכך, אין מרוץ המועדים להגשת ערעור שכנגד מתחיל אלא מיום שהומצאו למשיב כתב הערעור והודעה על הפקדת ערבון, והחל ממועד זה עומדים לרשותו 30 ימים להגשת הערעור שכנגד. הואיל והמועד להגשת ערעור שכנגד קבוע בחיקוק, חובה על מבקש הארכתו להתבסס על "טעם מיוחד", כאמור בתקנה 528 לתקסד"א. עם זאת, כבר נקבע בפסיקה כי יש להגמיש את נוקשותו של הכלל האמור במקרים בהם מבוקש להאריך את המועד להגשת ערעור שכנגד, ובמקרים כאלה, כאשר תלוי ועומד לפני בית המשפט ערעור באותו עניין, יכולה עובדה זו, במידה וקיים טעם סביר לאיחור, לשמש טעם מיוחד להארכת מועד שהוחמץ (ראה ע"א 7044/93 אסתר גורה נ' מרדכי גורה, תק-על 94(4) 218 (1994); כן ראה לעניין השיקולים בנדון בש"א 9159/04 ניסן חקשורי נ' משה בובליל, תק-על 2004(4) 499 (2004)). עם זאת, עצם קיומו של הליך תלוי ועומד לא ישמש תמיד "טעם מיוחד" להארכת מועד להגשת ערעור ויש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו. בבש"א 9157/01 שמואל רווה נ' דניאל אשטמקר, תק-על 2001(4) 71 (2001) קבע כב' השופט אוקון בהקשר זה את הדברים הבאים: "גם במקרה של ערעור שכנגד לא יוארך המועד להגשתו אלא אם הצביע המבקש על טעם מיוחד המצדיק הארכה כזו. עם זאת, חומרתו של הכלל במקרה של ערעור שכנגד פחותה. עצם קיומו של ההליך הערעורי יכול שיטה את הכף לצד המבקש ארכה. עמד על כך בית המשפט בב"ש 230/86 עצמון נ' מ"י, פ"ד מ (2) 353. וכך אומר שם כב' השופט ד' לוין: הייתי מאבחן גם בין מקרה בו הוגש בלאו הכי במועד, ערעור על אותו פסק דין, והבקשה מתייחסת להגשת ערעור על ידי המשיב באותו ערעור, לבין מקרה בו אין ערעור התלוי ועומד והענות לבקשה היא שתעמיד את פסק הדין לדיון נוסף. הטעם להבחנה זו הוסבר בב"ש 1186/85 (ע"א 107/84), איליט בע"מ ואח' נ' אלקו חרושת אלקטרו מכנית בע"מ ואח',פ"ד מ (2) 15, 18: אם ממילא עניין מסויים תלוי ועומד לפני בית המשפט וטרם נדון, אין הצדקה למנוע הגשת הליך אחר, אשר נסב על אותו עניין והוגש באיחור, שהרי לא נגרם עיכוב בעבודת בית המשפט ולא עינוי דין לצדדים". במקרה שלפנינו, לא טרחה המבקשת לציין בבקשתה אימתי קיבלה לידיה את כתב הערעור ו/או את ההחלטה בדבר הפקדת עירבון והותירה את העניין בסימן שאלה. עם זאת, במסגרת בקשתה למחיקת הערעור על הסף מיום 2/8/10 ציינה כי הודעת הערעור הומצאה לידיה ביום 12/7/10. לטענת המבקשת, יש להאריך לה את המועד להגשת ערעור שכנגד לנוכח העובדה שהגישה בקשה למחיקת הערעור על הסף, וייתכן שניהול הערעור כולו יתייתר, במידה שתתקבל בקשתה. כאן המקום להעיר כי בינתיים, כאמור, ניתנה החלטת בית משפט זה הדוחה את בקשתה של המבקשת לדחיית הערעור על הסף מחמת אי עמידה במועדים, תוך שהובהר כי הערעור הוגש במועד. משהומצא כתב הערעור למבקשת ביום 12/7/10, נראה כי לכאורה, בעת הגשת הבקשה דנא להארכת המועד להגשת ערעור שכנגד, טרם חלף מנין הימים להגשת הערעור שכנגד. הואיל והמבקשת הגישה את בקשתה להארכת מועד בתוך התקופה העומדת לרשותה להגשת הערעור שכנגד, ולאור העובדה כי בשעתו ייתכן שהיה נכון מבחינתה לברר, תחילה, את תוצאות הבקשה לסילוק הערעור על הסף בטרם הגשת ערעור שכנגד, ותוך שאני נותן משקל בכורה לעובדה כי הבקשה שלפני עניינה הארכת מועד להגשת ערעור שכנגד, כאשר הערעור העיקרי תלוי ועומד בבית המשפט, מצאתי לנכון להיעתר לבקשה ולהאריך למבקשת את המועד להגשת ערעור שכנגד כמבוקש. סוף דבר: לאור כל האמור לעיל ובכדי שבפני ההרכב שידון בערעור תעמוד תמונה מלאה של מכלול הטענות הנוגעות לפסק הדין של בית המשפט קמא, החלטתי להיעתר לבקשה ולהורות על הארכת המועד להגשת הערעור שכנגד כמבוקש. הערעור שכנגד יוגש בתוך 7 ימים. אין צו להוצאות. המועד להגשת ערעוריםערעור שכנגדערעור