איחוד הדיון בשלושה הליכים שונים

1. החלטה זו ניתנת בהמשך להחלטתי מיום 21.7.2013. כמפורט בהחלטתי האמורה, בבקשה שלפניי התבקשתי להורות על איחוד הדיון בשלושה הליכים שונים. לאחר הגשת הבקשה, אחד משלושת ההליכים נדחה בהסכמת בעלי הדין לאותו הליך. בהחלטתי הנזכרת קבעתי, כי עדיין יש לשקול את איחוד הדיון בשני ההליכים שנותרו, וביקשתי את עמדות בעלי הדין לעניין זה. מדובר בשני הליכים העוסקים במערכת היחסים בין חלק מבעלי הדין באשר לסניף בית קפה בעיר באר-שבע. הליך אחד מתברר בבית משפט השלום בדימונה, והאחר בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו. בעלי הדין הרלוונטיים לשני ההליכים שנותרו תלויים ועומדים הם המבקש 2, והמשיבים 3-1 ו-6. 2. המבקש 2 הודיע כי הוא מסכים לאיחוד הדיון, ומבקש כי הדיון המאוחד בהליכים יתקיים בבית משפט השלום בדימונה (הודעה מיום 23.7.2013). המשיבים 1-3 הודיעו כי היא מתנגדים לאיחוד הדיון, ולחלופין, מבקשים כי הדיון המאוחד בשני ההליכים ייעשה בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו (תשובה מיום 10.7.2013). המשיב 6 הודיע כי הוא מתנגד לאיחוד הדיון, ולחלופין מבקש כי הדיון המאוחד בשני ההליכים ייעשה בבית משפט השלום בדימונה (תשובה מיום 25.7.2013). 3. שני ההליכים שנותרו תלויים ועומדים עוסקים במערכת היחסים בין בעלי הדין הנוגעת לאותו בית קפה, המצוי בעיר באר-שבע. אומנם, ההליכים השונים נסמכים על עילות תביעה שונות, אולם די בהשקה במסכת העובדתית הנטענת בשני ההליכים כדי להצדיק את איחוד הדיון בהם (ראו, בש"א 2691/01 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' בצלאל (6.5.2001)). לזאת יש להוסיף, כי כל בעלי הדין בהליך המתברר בתל-אביב הם גם בעלי דין בהליך המתברר בדימונה. שיקולי יעילות מערכתית מובילים, איפוא, לכך כי מן הדין לברר שני הליכים אלו במאוחד. איחוד הדיון גם יוביל לכך כי ערכאה אחת תוכל לבחון את הסכסוך במלואו, על פניו השונים, ועל-ידי כך להביא לסיומו באופן יעיל וצודק יותר (השוו, רע"א 10227/06‏ בובליל נ' אינדיג, פיסקה 6 (5.2.2007)). 4. נותרה המחלוקת בדבר זהות בית המשפט שבו יתבררו ההליכים לאחר איחוד הדיון בהם. המבקש 2, הוא התובע בהליך המתברר בדימונה, לא סיפק הסבר מדוע הוגש ההליך לבית המשפט בעיר זו דווקא. המשיבים 3-1 טוענים כי הם מאזור המרכז. מהחומר שבפניי עולה, כי ככל הנראה המבקש 2 והמשיב 6 מתגוררים באזור הדרום. בירור שני ההליכים נמצא עדיין בשלב ראשוני ביותר. לאחר ששקלתי בדבר, דעתי היא כי על הדיון המאוחד בשני ההליכים להיערך בבית משפט השלום בבאר-שבע. זוהי גם העיר שבה מצוי בית הקפה נשוא ההליכים. העברה ואיחוד זה הינם אפשריים על-ידי שילובם של הסמכויות הניתנות לנשיא בית המשפט העליון לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 וסעיף 78(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (ויצויין, כי הדיון בשני ההליכים בבתי המשפט השונים טרם החל). 5. הנני מורה, אפוא, על העברת הדיון בת"א 41401-01-13 (שלום - דימונה) ות"א 22955-03-13 (שלום - תל-אביב-יפו) לבית משפט השלום בבאר-שבע, ועל איחוד הדיון בהם באותו בית משפט. אין צו להוצאות. איחוד דיוןדיון