המועד להגשת שאלון

1. זהו ערעור על החלטת כב' הרשמת וייסמן מיום 2.1.05 (בש"א 8291/04, תיק עיקרי עב' 10222/02). בהחלטתה זו, דחתה כב' הרשמת את בקשת המערערת למחיקת כתב טענותיה של המשיבה ולחילופין, להורות למשיבה לענות בתצהיר על שאלון וליתן פרטים נוספים. 2. במסגרת קדם משפט בתיק העיקרי, נתנה כב' השופטת יהלום ביום 5.5.04 תוקף של החלטה להסכמת הצדדים בזו הלשון: "מוסכם שכל צד ישלח לרעהו בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים תוך 20 יום מהיום. מוסכם שינתן צו לגילוי מסמכים כללי הדדי לביצוע תוך 15 יום מהיום. מוסכם שהגילוי הספציפי יתבצע 15 ימים לאחר משלוח הבקשה מאת צד אחד לרעהו. כל צד רשאי לשלוח לרעהו בקשה לשאלון או לפרטים נוספים בתוך 45 ימים מהיום. תשובות לשאלון או לפרטים נוספים יוגשו תוך 30 יום מקבלת הבקשה" ביום 21.6.04 הגישה המערערת בקשה לבית הדין למתן צו לעיון במסמכים ולדחיית המועד להגשת שאלון ובקשה לפרטים נוספים. בהחלטה מיום 28.6.04 נקבע, כי הבקשה והתגובה יובאו בפני כב' הרשמת וייסמן למתן החלטה וכי המועד להגשת שאלון ובקשה לפרטים נוספים, נדחה בינתיים עד למתן החלטה בבקשה. ביום 2.9.04 שלחה המשיבה למערערת את המסמכים המבוקשים ועל כן, הורתה כב' הרשמת ביום 7.9.04, כי בהעדר מחלוקת בין הצדדים, הפכה הבקשה לתיאורטית ועל כן היא נמחקת. ביום 21.10.04 שלחה המערערת למשיבה שאלון ודרישה לקבלת פרטים נוספים. 3. בסעיף 3 להחלטתה נשוא ערעור זה קובעת כב' הרשמת, כי הפניה למשיבה ביום 21.10.04 נעשתה זמן ניכר לאחר שחלף המועד שנקצב בהחלטת כב' השופטת יהלום. לטענת המערערת נוכח העובדה, כי מסמכי המשיבה גולו לה רק ביום 2.9.04, הרי שעמדה בלוח הזמנים שהטווה בית הדין. אנו דוחים טענה זו. נוכח ההחלטה מיום 28.6.04 לפיה, המועד להגשת השאלון נדחה עד למתן החלטה בבקשה, אמורה היתה המערערת להגיש את בקשתה להורות למשיבה לענות בתצהיר על שאלון וליתן פרטים נוספים, לכל היותר בסמוך לאחר שקיבלה את החלטת כב' הרשמת מיום 7.9.04 לפיה, נמחקה הבקשה. בפועל, הוגשה הבקשה למעלה מחודש ימים לאחר מתן החלטתה האחרונה של כב' הרשמת וללא שנתבקשה הארכת מועד נוספת. לא מצאנו בטיעוני המערערת בפנינו, עילה מספקת לאיחור הניכר בהגשת הבקשה, גם בהתחשב בתקופת פגרת הסוכות. אף אם נקבל את טענת המערערת, כי נוכח החלטת כב' השופטת יהלום מיום 5.5.04 אמורה היתה הבקשה להיות מוגשת 15 יום לאחר גילוי המסמכים, הרי שגם מועד זה חלף ועבר לו בהתחשב במועד שהבקשה הוגשה, דהיינו ביום 21.10.04. בנסיבות אלו, לא מצאנו עילה להתערב בהחלטתה של כב' הרשמת וייסמן. נוכח מסקנתנו זו, מתייתר הדיון ביתר עילות הערעור. למעלה מן הצורך נציין, כי לאחר עיון בשאלון, סבורים אנו כי ניתן יהיה להעלות בפני בית הדין את הנתונים הרלוונטיים המופיעים באותן שאלות במסגרת ראיות הצדדים כך שלא תפגע זכות מהותית של המערערת. 4. הערעור נדחה. בנסיבות הענין, אין צו להוצאות. שאלוניםמסמכים