המועד להגשת שאלות הבהרה למומחה

1. בפני בקשת ב"כ התובע להתיר הצגת שאלות הבהרה למומחה הרפואי שמונה מטעם בית הדין, ד"ר אלישיב אבינעם (להלן - המומחה הרפואי או המומחה), בהקשר לחוות דעתו מיום 22.5.05. 2. תגובת ב"כ הנתבע הובאה בכתב בה נטען, למעט הטענות לגופו של עניין, כי דין הבקשה להידחות על הסף באשר הוגשה באיחור של 10 חודשים (לעומת 21 ימים שהוקצבו בהחלטת ביה"ד מיום 30.5.05) ולפיכך, המועד להגשת שאלות ההבהרה חלף. עוד נטעם כי צירוף חומר ראיות, שלא הוצג לתיק בית הדין, לראשונה, כנספח לבקשה כמוהו כניסיון להוסיף ו/או לשנות את העובדות שכבר נקבעו על ידי בית הדין בהחלטתו מיום 17.3.05. לאחר שבחנתי את הבקשה, את התגובה לה ואת חווה"ד הרפואית של המומחה, אני קובעת כדלקמן: 3. אשר למועד הגשת הבקשה לשאלות הבהרה: סעיף 8 להנחיות בדבר מומחים - יועצים רפואיים קובע: "צד להליך, עורך דין או רופא שנתן חוות דעת לצד להליך, יהיו רשאים להפנות שאלות ולהעיר הערות, הכל בתחום הרפואה, לחוות הדעת בתוך 15 יום מיום קבלת עותק חוות הדעת." עיון בתיק מעלה כי חוות דעת המומחה מיום 22.5.05 הוגשה לבית הדין ביום 26.5.05. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 30.5.05 ניתנה לכל אחד מהצדדים להליך דנן האפשרות להגיש בתוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה, בקשה להנות שאלות הבהרה למומחה הרפואי בקשר לחוות דעתו הנ"ל. בקשתו הראשונה של התובע להפניית שאלות הבהרה למומחה הוגשה ביום 10.10.05 קרי, כחודש וחצי לאחר מתן החלטת בית הדין דלעיל. אכן מדובר באיחור לא מבוטל, אולם לאור גישתו הליברלית, מחד, של בית הדין לעבודה לענייין הארכת מועדים להגשת כתבי טענות, בקשות וכדו', ומאידך, מדיניותו בדבר אי מחיקת תביעות ו/או כתבי טענות על הסף, אינני סבורה כי מועד הגשת הבקשה יכול לשמש מחסום בפני ב"כ התובע, מה גם שטרם הוגשו סיכומי ב"כ הצדדים לשם מתן הכרעה, ולפיכך, אין בהתרת עצם הגשת הבקשה כדי לגרום נזק לנתבע. 4. לעניין השיקולים המנחים את בית הדין בבואו להתיר או לפסול הצגת שאלות הבהרה למומחה נקבע בפסיקה כי: "הצגת שאלה צריכה היתר של בית הדין, והיתר כזה ינתן כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה, ואין היא מהשאלות הבאות לבחון את מומחיותו של הרופא או מקורות מדעיים למסקנתו." (ר' דב"ע לו/4-0 המוסד נ' מרדכי מחבובי, פד"ע ז' 368; דב"ע נז/186-0 שלמה אוחנה נ' המוסד (לא פורסם)) כן נפסק כי: "שעה שמתבקשת הצגת שאלות למומחה רפואי, הרי יש לבדוק האם השאלה נועדה לבחון את מה שנאמר בחוות הדעת של המומחה, והעשויה לתרום לבירור השאלה שבדיון." (ר' דב"ע נה/1-0 אסתר שוורצמן נ' המוסד (לא פורסם)) 5. עיון בנוסח שאלות ההבהרה, כפי שפורטו בבקשה, מעלה כי רובן כככולן מכוונות ומרמזות באופן סמוי לכך שהמומחה לא עשה "תפקידו" נאמנה; לא התייחס לתוצאות בדיקות שנערכו לתובע, לא עיין במלוא תיקיו הרפואיים של התובע, לא ערך בעצמו ראיון לתובע או בדיקה גופנית, לא עיין בכתבי הטענות, ולמעשה, כך נרמז, נתן חוות דעת בהיותו נטול מומחיות בתחום הפה והלסת. הנה כי כן, מבקשת ב"כ התובע משתמע כי, הלכה למעשה, מבקש הוא להטיל דופי במומחיותו של המומחה, במידת מקצועיותו ולתקוף את מהימנות החלטתו. יודגש, כבר עתה, כי ככל שהיו לתובע טענות ו/או השגות כלשהן בדבר מינויו של ד"ר אבינעם כמומחה הרפואי בהליך דנן, סלולה היתה בפניו הדרך להעלות טענותיו כנגד מינוי זה בסמוך לאחר החלטת המינוי מיום 17.3.05 משלא עשה כן אין הוא יכול להלין על כך כעת, תוך הבעת מחאתו על כך על דרך של תקיפה סמויה של מומחיות המומחה במסווה של שאלות הבהרה. 6. זאת ועוד, מעיון בבקשה עולה כי המבקש מבקש מהמומחה ליתן חוות דעתו בשנית, על סמך הנחות עובדתיות, שאין להן כל תיעוד בחומר הרפואי שהוגש לתיק בית הדין, ואשר נמסר לעיונו של המומחה, לא נכללו במסגרת המסכת העובדתית שנקבעה על ידי בית דין זה בהחלטת המינוי מיום 17.3.05 וממילא לא הוכחו. כמו כן יובהר, כי המומחה הרפואי הינו "בוחן חיצוני" המתמנה לצורך מתן חוות דעת רפואית בלבד וזאת על יסוד הקביעות והמסקנות העובדתיות של בית הדין ובהסתמך על החומר הרפואי של התובע שהומצא לידו בהתאם להחלטת המינוי מיום 17.3.05. כל שנדרש מהמומחה הוא לבחון את האירוע הספציפי ואת שאלת הקשר הסיבתי בין האירוע התאונתי לפגיעה הנטענת, ואין כל מקור שבדין המחייבו, בטרם מתן חוות דעתו, לבדוק בעצמו את התובע, לראיינו, לעיין בכתבי הטענות שהגישו הצדדים לתיק זה וליתן לאמור בהם משקל בהחלטתו. מלאכה זו מסורה לסמכותו של בית הדין ולו בלבד. 7. כל זאת ועוד, בית הדין בהחלטתו מיום 17.3.05 פירט את רשימת המסמכים שהועברה לעיונו של המומחה הרפואי ושעל בסיסה, בין היתר, נתבקש המומחה לתת את חוות דעתו. המומחה איננו מחוייב להתייחס מפורשות בהחלטתו לחוות דעת רפואית זו או אחרת, לבדיקה רפואית זו או אחרת או לכל מסמך שהוא שהומצא לידיו לשם מתן חוות דעתו. כל שמוטל עליו הוא לבחון את התיעוד הרפואי שנמסר לידיו וליתן החלטתו בהתבסס על ניתוחו המקצועי ובשים לב לעובדות המקרה, כפי שקבעם בית הדין. לפיכך, אין בעצם העובדה שהמומחה התיחס מפורשות בחוות דעתו רק לבדיקה שנערכה לתובע בחדר המיון, כדי ללמד על כך שהחלטתו הסתמכה אך ורק על בדיקה זו תוך התעלמות מיתר המסמכים שהומצאו לעיונו. 8. אשר על כן הבקשה נדחית. 9. ב"כ התובע יגיש סיכומיו בתוך 30 יום עם העתק ישירות לב"כ הנתבע. 10. ב"כ הנתבע יגיש סיכומיו בתוך 30 יום מיום קבלת סיכומי התובע עם העתק ישירות לב"כ התובע. שאלות הבהרה למומחהמומחה