איחוד הדיון בשמונה הליכים שונים

1. בבקשה שלפניי נתבקשתי להורות על איחוד הדיון בשמונה הליכים שונים. עניינם של כל ההליכים הוא בתביעות לפיצוי בגין נזקים שנגרמו, לפי הטענה, למטענים שהיו על גבי ספינה בעת ששרר מזג אוויר סוער. בבקשה מצוין כי המשיבים 3-1, 9-7, 14-11 ו-31 מסכימים לאיחוד הדיון המבוקש, המשיבים 6 ו-27-20 מותירים את ההכרעה בבקשה לשיקול דעת בית המשפט, ואילו המשיב 30 (שהגיש בעניין תביעה קטנה לבית משפט השלום ברחובות) מתנגד לה. בהחלטתי מיום 24.12.2013 הוריתי ליתר המשיבים להשיב לבקשה, וכן קבעתי כי דין הבקשה להידחות ככל שהיא מתייחסת לתביעה הקטנה שהגיש המשיב 30. 2. בהמשך להחלטתי האמורה, הוגשה ביום 7.1.2014 תשובת המשיבות 29-28, ובה התנגדו לאיחוד הדיון. יתר המשיבות לא השיבו לבקשה (יוער, כי המבקשות ציינו בבקשתן כי משיבות אלו הן חברות זרות). בהודעה מעדכנת שהגישו המבקשות ביום 15.1.2014 (להלן - ההודעה המעדכנת), ביקשו המבקשות כי הדיון בהליכים השונים יאוחד גם עם מספר תובענות נוספות שהוגשו לבית משפט השלום בחיפה לאחר הגשת הבקשה לאיחוד הדיון, ושעוסקות כולן באותו עניין. כן ציינו המבקשות כי מאז שניתנה החלטתי הנזכרת לעיל, הועברה התביעה הקטנה שהגיש המשיב 30 לדיון בסדר דין רגיל, ומשכך הן שבות ומבקשות כי גם הדיון בתובענה זו יאוחד עם הדיון ביתר ההליכים. לעניין זה, צורפה להודעה המעדכנת עמדתו של המשיב 30, אשר בה חזר על התנגדותו לאיחוד הדיון. 3. דין הבקשה להתקבל, ככל שהיא מתייחסת להליכים המפורטים בבקשה, למעט התובענה שהגיש המשיב 30. מדובר בהליכים העוסקים במסכת עובדתית קרובה ביותר. משכך, מטעמים של יעילות ומניעת חשש להכרעות סותרות מן הדין לדון בהם במאוחד. 4. עם זאת, אינני רואה מקום לשנות את החלטתי לגבי התובענה שהגיש המשיב 30. זאת, על אף שבירור תובענה זו הועבר לדיון בסדר דין רגיל. כפי שעמד על כך המשיב 30 (בעמדתו שצורפה להודעה המעדכנת), מדובר בתובענה שבה סכום הפיצוי הנתבע הוא נמוך ביותר יחסית לסכומי הפיצוי הנתבעים ביתר התובענות. משכך, איחוד הדיון בהליך זה עם יתר ההליכים עלול לסרבל ולהאריך את בירורו מעבר לנדרש, ולהצריך מהמשיב 30 משאבים מעבר למקובל בניהול תובענה בסדר גודל כזה. רצוי שבתובענה שהגיש המשיב 30 ייעשה מאמץ גדול להשגת פשרה. 5. נוכח האמור בהודעה המעדכנת בהתייחס להליכים נוספים שהוגשו באותו עניין (אשר מתבררים כולם, ממילא, בבית משפט השלום בחיפה), אין מניעה להורות על איחוד הדיון גם עם הליכים אלו. 6. אשר על כן, מוחלט כדלקמן: (א) מכוח סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הנני מורה על העברת הדיון בת"א 40403-08-13 (שלום - תל-אביב-יפו) ות"א 34915-11-13 (שלום - פתח-תקווה) לבית משפט השלום בחיפה, ועל איחוד הדיון שם עם ת"א 29155-04-13, ת"א 55337-07-13, ת"א 38878-11-13, ת"א 48228-11-13, ת"א 28644-12-13, ת"א 34152-12-13, ת"א 1951-01-14, ת"א 1815-01-14 ות"א 57969-12-13 (כולם, שלום - חיפה). (ב) דחיית הבקשה לאיחוד הדיון ככל שהיא מתייחסת לתא"מ 52176-11-13 (שלום - רחובות), כאמור בהחלטתי מיום 24.12.2013, נותרת בעינה. אין צו להוצאות. איחוד דיוןדיון