המחאת זכות של חברה

1. המבקשת הגישה בקשה על דרך של טען ביניים, על מנת שבית המשפט יורה לה, למי מהטוענים להעביר סך של 150,332 ₪ המוחזקים בידיה. 2. המבקשת טענה, כי הטוענת 1 - אורדקס מ.א. המרכז הישראלי למסחר בע"מ (להלן: "אורדקס") הגישה נגדה תביעה על סך 165,247 ש"ח וזאת בגין הזמנות שהזמינה המבקשת לביצוע תיקונים בכלי הרכב שלה מחברת סופר חי שירותי רכב בע"מ (להלן: "סופר חי"), כאשר לטענת אורדקס, הומחו הזכויות בגין הזמנות אלו מסופר חי לענק החלפים - הטוענת 2, ומענק החלפים לאורדקס. המבקשת מודה בחוב של 150,332 ש"ח, ובאשר להפרש מתקיים דיון במסגרת ההליכים ב-ת.א. 57404/03 כאשר התובעות באותו תיק הן אורדקס וענק החלפים והנתבעת היא המבקשת בבקשה בדרך של טענת ביניים. 3. גרסת המבקשת: א) המבקשת טענה, כי היא הזמינה מחברת סופר חי שירותי רכב בע"מ אשר נקראה בעבר גם בשם סופר שיין, עבודות תיקונים, פחחות וצבע לשם הכנת רכבי המבקשת למכירה. המבקשת היא חברה העוסקת בהשכרת כלי רכב, והיתה מעוניינת בביצוע אותם תיקונים כאשר ביקשה למכור כלי רכב שונים. ההזמנות בוצעו בעיקר בחודשים פברואר 2003 עד מאי 2003. ב) ביום 31/3/2003, הודיעה סופר חי למבקשת בכתב, כי היא ממחה את זכויותיה לפי הזמנות התיקון על שמה המצורפות לחשבוניות עבור חודש מרץ 2003 - לענק החלפים בע"מ. והמבקשת אכן קיבלה חשבוניות מענק החלפים בגין העבודות שבוצעו בחודש מרץ 2003. נוסח ההמחאה הוא כדלקמן (נספח א' לבקשת המבקשת): "לכבוד מר אסי מנכ"ל "שלמה השכרת רכב" א.נ. בהמשך לשיחתנו סוכם כי העבודות שבוצעו לפי הזמנות תיקון ע"ש סופר חי שרותי רכב בע"מ (לשעבר סופר שיין) המצורפות לחשבוניות עבור חודש מרץ יוצאו ע"ש "ענק החלפים בע"מ". כמו כן התשלומים בגין החשבוניות לחודש הנ"ל ישולמו עבור "ענק החלפים בע"מ" בלבד. אני מאשר בזאת כי ההמחאה הזכות הינה מוחלטת ובלתי חוזרת והינה עבור עבודות שבוצעו בחודש מרץ. בכבוד רב, חכמון יוסף (-) מנכ"ל סופר חי שרותי רכב בע"מ" ג) ביום 30/5/2003 או סמוך לכך, הודיעה חברת סופר חי למבקשת בכתב, כי היא ממחה לענק החלפים גם את זכויותיה בגין הזמנות תיקון על שמה אשר מצורפות לחשבוניות חודש מאי 2003. (נספח ב' לבקשת המבקשת). ד) במועד כלשהוא, אשר קדם ליום 13/6/2003, התקבלה אצל המבקשת הודעת עיקול מלשכת ההוצל"פ ברחובות המורה על עיקול נכסי ענק החלפים הנמצאים אצל המבקשת עד לסך של 23,773.39 ש"ח וזאת לטובת הטוען מספר 4 - אלון מוסכי רכב (1992) בע"מ. ה) ביום 15/6/2003 התקבלה אצל המבקשת המחאת זכות מענק החלפים לאורדקס ולפיה מומחות לאורדקס כל הזכויות בגין כל העבודות שבוצעו על ידי ענק החלפים עבור המבקשת. המחאת הזכות צורפה כנספח ד' ונוסחה כדלקמן: "לכבוד שלמה השכרת רכב. לידי מר אסי. מנכ"ל שלמה השכרת רכב בע"מ, שלום רב! הריני להודיעכם כי כל הזכיות בגין כל העבודות שבוצעו על ידנו עבורכם מומחות לחברת אורדקס מ.א. המרכז הישראלי למסחר בע"מ. המחאת הזכות הינה מוחלטת ובלתי חוזרת. בברכה (-) רמי ברזילי - מנהל ענק החלפים בע"מ ח.פ. ו) במועד לא ידוע, לאחר ה- 12/6/2003, התקבלו אצל המבקשת עוד שתי הודעות על עיקול כספים של ענק החלפים אצל המבקשת, במסגרת תיקי הוצל"פ, המתנהלים כנגד סופר חי, והזוכה בהם, הוא הטוען 3 - נוימן יוסף. המבקשת הודיעה לראש ההוצל"פ כי היא עיקלה סך של 11,864 ש"ח. כמו כן, הטילה עיקול הטוענת 5 על נכסי ענק החלפים המוחזקים על ידי המבקשת במסגרת תיק הוצל"פ בעפולה 9-04-00596-09 ביום 5/2/2004. ז) המבקשת ציינה, כי היא לא יודעת מה התקבל אצלה קודם, האם המחאת הזכות לחברת אורדקס או צווי העיקול. ומאחר ואורדקס הגישה את התביעה במסגרת ת.א 57404/03 לקבלת הכספים בגין התיקונים שבוצעו על פי ההזמנות, והמבקשת איננה יודעת מי זכאי לקבל את הכספים, האם אורדקס, האם ענק החלפים, או המעקלים השונים הטוענים 3 - 5, הגישה את הבקשה בדרך של טען ביניים על מנת שבית המשפט יקבע למי להעביר את הכספים. 4. תמצית טענות הטוענות 1 -2 - אורדקס וענק החלפים: א) חברת סופר שיין ביצעה בעבר תיקונים עבור המבקשת אך בסוף שנת 2002 (בסעיף 4 לתצהירו של מר ברזילי נכתב 2003 אך הוא ציין כי כנראה מדובר בטעות סופר), נפטרה בעלת המניות העיקרית בחברת סופר שיין והחברה לא יכלה להמשיך ולתפקד באופן יעיל. ב) חברת סופר חי (באמצעות מר חכמון) פנתה לרמי ברזילי שהיה מנהל בענק החלפים, ואמרה, כי סופר חי היא בעלת הזכות לביצוע התיקונים עבור המבקשת, משחדלה סופר שיין לתפקד באופן יעיל. ובחודש מרץ 2003, פנתה סופר חי לענק החלפים והציעה לה לבצע עבור המבקשת תיקונים שונים של כלי הרכב. נערכה פגישה אצל המבקשת, והובהר, כי אין בעיה שענק החלפים תבצע את העבודות עבור המבקשת, ובנסיבות אלו, התקבלה המחאת הזכות מסופר חי לענק החלפים. ענק החלפים היא שביצעה בפועל את העבודות והוציאה חשבוניות עבור העבודות והמבקשת גם פתחה כרטיס ספק לענק החלפים. ענק החלפים נעזרה בשירותיה של סופר חי כקבלן משנה וסופר חי גם הוציאה חשבוניות עבור עבודות שביצעה לענק החלפים. ג) הטוענות טענו, כי אין לעבודות שבוצעו כל קשר לחברת סופר שיין שירותים בע"מ וכאשר בוצעו העבודות, חברת סופר שיין לא היתה פעילה וזה היה ידוע למבקשת, לסופר חי, ולענק החלפים. ד) הטוענות טענו, כי המבקשת לא שילמה את הכספים לענק החלפים במועד, וזה גרם לענק החלפים קשיי נזילות. בנסיבות אלו, שילמה ענק החלפים לאורדקס עבור חלק מחובותיה באמצעות המחאת זכות של הכספים המגיעים לה מהמבקשת ובנסיבות אלו, נמסרה המחאת הזכות ביום 15/6/2003 מענק החלפים לאורדקס. ה) הטוענות הודו בכך, כי באשר לעיקול על סך 23,773 ₪ שהתקבל לטובת הטוענת 4, אותה המחאת זכות של ענק החלפים לאורדקס, לא חלה, שכן, העיקול הגיעה למבקשת לפני המחאת הזכות, אך טענה, כי יש לחלק את סכום העיקול בין הטוענים 4 ו-5 ששניהם הטילו עיקול עוד לפני המחאת הזכות וזאת באופן יחסי לגובה החובות של הטוענות 4, 5. ו) הטוענות 1, 2 טענו, כי עקולים נוספים אשר הוטלו אצל המבקשת כמו עיקולים אשר הטיל הטוען 3 - נוימן יוסף, אינם תקפים כלל, שכן החייבת באותם תיקים היא חברת סופר שיין שירותים בע"מ, והעיקולים הוטלו על "כל הכספים של ענק החלפים" (צווי העיקול צורפו כנספחים ה' ו-ו' לבקשה בטענת הביניים), ונכסים של חברת סופר שיין שירותים בע"מ הם לא נכסים של ענק החלפים ולא ניתן לעקל כספים של ענק החלפים כאשר החייבת היא סופר שיין שירותים בע"מ. כב' ראש ההוצל"פ ברחובות קבעה בהחלטה מיום 6/7/2003, כי העיקולים שהוטלו הם על כספים שמחזיקה ענק החלפים בע"מ עבור החייבת סופר שיין שירותים או שמגיעים ממנה לחברה החייבת, וכן על כספים שמצויים בידי המחזיקים עבור החברה החייבת או המגיעים לחברה החייבת, ועיקולים אחרים, אם הוטלו, הם מבוטלים (נספח ז' לתצהירו של מר ברזילי). הטוענים 1, 2 טענו, כי מכוח החלטה זו ברור, כי אותם עיקולים על כספים של ענק החלפים הם בטלים, ומשנוכחה לדעת המבקשת, כי היא צריכה לשלם את הכספים, היא הגישה את התובענה בדרך של טען ביניים, ובדרך זו, גרמה לעיכוב הכספים אצלה כשנה וחצי ללא זכות שבדין. 5. תמצית טענות המשיבים 3, 4: א) הטוענים 3, 4 טענו, כי הטוען 3 - מר נוימן השכיר לחברת סופר שיין שירותים בע"מ חלק ממגרש באזור התעשיה כנות והטוענת 4 שהיא חברה בבעלותו של מר נוימן השכירה לסופר שיין שירותים בע"מ שטח חניה גובל. סופר שיין וערביה וביניהם מנהלה מר יוסף חכמון, הפרו את הסכמי השכירות והטוענים 3, 4 נאלצו לנקוט בהליכי הוצל"פ נגדם. נעשו נסיונות להסדרים שונים, וביום 20/5/2003 מסרה סופר שיין למר נוימן שלושה שיקים של ענק החלפים בע"מ בסכום כולל של 69,207 ₪. שיקים אלו, חוללו בשל הוראת ביטול ונפתח תיק הוצל"פ. ב) הטוענים 3, 4 טענו, כי אין תוקף להמחאת הזכות לטוענות 1 ו-2 מהנימוקים כדלקמן: (1) בחודש מרץ 2003 כלל לא היתה קיימת חברת סופר חי שירותי רכב בע"מ וממילא חברה כזו לא הודיעה למבקשת כי היא ממחה את זכויותיה לענק החלפים. המחאת זכות מחברה שאינה קיימת, מלמד על חוסר תום לב וחוסר הגינות של מקבל ההמחאה. (2) המחאת הזכות (נספח א' לבקשה) מדברת על הזמנות תיקון שבוצעו בפועל על ידי סופר שיין בחודש מרץ 2003. סופר שיין היא זו שביצעה את העבודות בפועל ולא ענק החלפים. ולפיכך, חשבוניות אשר הוציאה ענק החלפים לגבי עבודות שבוצעו על ידי סופר שיין בחודש מרץ 2003, הן פקטיבים וגם מטעם זה, אין תוקף להמחאת הזכות. (3) המחאת הזכות מיום 30/5/2003 (נספח ב' לבקשה) מדברת אף היא על חשבונות פיקטיביים, שכן העבודות בוצעו על ידי סופר שיין ולא על ידי כל חברה אחרת. (4) הטוענות טענו, כי העיקול על כספי סופר שיין במסגרת תיק הוצל"פ 9-03-01976-21, הוטל לפני המחאת הזכות וגם מטעם זה אין מקום להתייחס לאותה המחאת זכות. ג) באשר להמחאת הזכות מענק החלפים לחברת אורדקס טענו הטוענים, כי אין לה תוקף והעיקולים אשר הטילו גוברים ממספר נימוקים: (1) ענק החלפים כלל לא ביצעה עבודות עבור המבקשת אלא רק חברת סופר שיין. (2)העיקולים קדמו להמחאת הזכות נספח ד'. (3)מר חכמון בעליה של סופר שיין פעל ככל יכולתו להברחת נכסים והכספים שייכים לסופר שיין ולא לאף חברה אחרת. ד) באשר לעיקול שהטילה הטוענת 5: נטען, כי אין לחלק לטוענת 5 את הכספים, שכן הכספים מגיעים לסופר שיין ולא לענק החלפים, והחייבת בתיק ההוצל"פ שפתחה הטוענת 5 היא ענק החלפים ולא סופר שיין. 6. תמצית הטענות הטוענת 5: הטוענת 5 טענה, כי אין תוקף להמחאת הזכות של ענק החלפים לחברת אורדקס, שכן מי שהיתה רשאית להמחות את הזכויות היא חברת סופר חי ולא ענק החלפים, למרות שגם אורדקס וגם ענק החלפים טוענות, כי העבודות בוצעו על ידי ענק החלפים. לפיכך, זכות העיקול של הטוענת 5 מיום 5/2/2004, גוברת על זכות המחאת הזכות מיום 15/6/2003 ויש להעביר את הכספים לטוענת 5 בהתאם לחלקה היחסי לגובה החוב בין שאר המעקלים. 7. לאחר עיון בטענות הצדדים ובסיכומיהם, הגעתי למסקנה ולפיה על המבקשת להעביר את הכספים לטוענים 1 ו-2 מהנימוקים כדלקמן: א) סעיף 1 (א) לחוק המחאת חיובים, תשכ"ט - 1969 קובע: "זכותו של נושה, לרבות זכות מותנית או עתידה לבוא, ניתנה להמחאה ללא הסכמת החייב, זולת אם נשללה או הוגבלה עבירותה לפי דין, לפי מהות הזכות או לפי ההסכם בין החייב לבין הנושה". ב) באשר להמחאת הזכות של סופר חי לענק החלפים: (1) השאלה שבמחלוקת היא מי הוא "הנושה" של המבקשת. (2) אין חולק על כך, שתחילת הקשר בין אותו חכמון והמבקשת היה דרך חברת סופר שיין שרותים בע"מ, כך גם העיד מר לוי בר דוד, עובד המבקשת (אשר זומן להעיד ע"י הטוענים 3 - 4), ומר לוי ופקידתו רלי חיון היפנו את הזמנות תיקוני הרכב "אל: סופר שיין" (ראה: נספח ט' לבקשה). אלא, שבשלב מסוים, נכנסה חברה חדשה לתמונה, שנקראה: "סופר חי שרותי רכב בע"מ" - סופר חי. (3) העובדה שסופר חי נמצאת בתמונה היתה ידועה למנכ"ל המבקשת והוא כתב בסעיף 3 לתצהירו: "המבקשת הזמינה מחברת סופר חי שירותי רכב בע"מ... אשר נקראה בעבר גם בשם "סופר שיין", עבודות תיקונים, פחחות וצבע...". כלומר, המבקשת עצמה לא ראתה כל בעיה בכך שסופר חי היא העומדת מולה. (4) מר שמלצר הוזמן להעיד על תצהירו, בהתאם לבקשת ב"כ הטוענים 3 ו-4; ובתחילת עדותו טען, כי לא היה ידוע לו על חברת סופר חי אלא רק על "סופר שייין". אך, כשעומת עם סעיף 3 לתצהירו - הוא אישר, כי האמור בתצהירו הוא הנכון. כלומר - למבקשת כן היה ידוע על “סופר חי" וכן אישר, כי בהחלט יתכן שהשם "סופר שיין" הוא שם מותג / שם לקבוצת חברות ולא שם של חברה בע"מ. (5) מר לוי בר דוד - מנהל טכני אצל המבקשת העיד, כי אמנם לו ידוע רק על "סופר שיין", אך למעשה איש הקשר היה אותו חכמון, והוא היה נוכח בפגישה שבה חכמון הביא את המחאת הזכות ואישר כי מנכ"ל המבקשת הוא קובע למי להעביר כספים ולא הוא. מר בר דוד נשאל: "ש. אבל אומר לך שבאיזה שהוא שלב במערכת המשפטית הכללית של הנהלת החשבונות שינו את זה. ת. יכול להיות, אבל אני לא ידעתי על זה" (עמוד 8 שורות 7 - 9 לפרוטוקול). כלומר, הוא לא עוסק בהנהלת חשבונות וגם לא מתעמק בנושא הישויות המשפטיות שעומדות מול המבקשת, אלא הוא ידע שחכמון שייך ל"סופר שיין" ואיש לא תיקן אותו באופן אישי, ואמר כי אין מדובר בסופר שיין - ולכן הוא - לא ידע על ישות משפטית אחרת. אלא - שממסמכי המבקשת, כולל תצהיר המנכ"ל שלה עולה, כי חב' סופר חי היתה בהחלט מוכרת למבקשת והיא קיבלה ממר חכמון - מנכ"ל סופר חי את המחאת החיובים מיום 31/3/2003 (נספח א') ללא כל הערה וסייג, וכך היה לגבי המחאת החיובים מיום 30/5/2003(נספח ב'), ומאחר והזמנות התיקון אינן על שם סופר חי אלא על שם סופר שיין נכתב בהמחאות הזכות: "...כי העבודות שבוצעו לפי הזמנות תיקון ע"ש סופר חי שרותי רכב בע"מ (לשעבר סופר שיין) המצורפות לחשבוניות...". (6) משהסכים מנכ"ל המבקשת לקבל את אותן המחאות חיובים המופנות אליו, ולא ציין, כי אינו מסכים לקבל את סופר חי כלקוחה וכי הוא "מתעקש" רק על סופר שיין, הרי שיש בכך הסכמה בעל פה של המבקשת לכך שסופר חי תהיה הלקוחה שלה. (7) זאת ועוד, המבקשת פתחה כרטיס ספק על שם ענק החלפים בע"מ, ובכרטסת הממוינת נכללו כל הזמנות התיקון הרלוונטיות בכרטיס של ענק החלפים בע"מ, כלומר; לא רק "סופר שיין" היתה ידועה למבקשת. אלא - שמתעוררות שתי שאלות נוספות: האם היתה אישיות משפטית "סופר חי" ביום המחאת הזכות? האם העבודות בוצעו ע"י סופר חי? ג) האם היתה אישיות משפטית - סופר חי שירותי רכב בע"מ ביום 31/3/2003 כאשר בוצעה המחאת הזכות לענק החלפים? (1) הטוענים 3 ו-4 טענו, כי בחודש מרץ 2003 כלל לא היתה קיימת חברה העונה לשם "סופר חי" שירותי רכב בע"מ. קיומה של חברה בשם זה, נודע לטוענות 3, 4 רק במסגרת המרצת פתיחה 169/03 שנפתחה ביום 21/9/2003 על ידי חברה העונה לשם "סופר חי" ובמסגרת אותה תובענה, ביקשה "סופר חי" להצהיר, כי ציוד שנמצא בנכס באזור התעשייה בכנות, הוא בבעלותה בלבד. במסגרת אותם הליכים, הוציאה באת כוח הטוענים 3, 4 ביום 19/3/2004 תדפיס מרשם החברות, ואז התברר לה, כי אין חברה כזו הרשומה ברשם החברות, וכי תחת אותו ח.פ. לאחר שנושא זה עלה בהמרצת הפתיחה, הוצגה בפני באת כוח הטוענים 3, 4 ביום 2/2/2004 תעודה לשינוי שמה של החברה, לחברת "סופר חי" שירותי רכב בע"מ. (2) הטוענים 1, 2 באמצעות המצהיר מטעמם מר רמי ברזילי טענו, כי אין בטענה זו כל ממש. בחודש מרץ 2003 שונה כבר שם חברת המרכז הישראלי לחשבונאות וייעוץ פיננסי ר.מ.ד בע"מ ל"סופר חי" שירותי רכב בע"מ, מר ברזילי העיד, כי המניות הועברו למר חכמון ביום 25/2/2003, וכי הוא בעצמו נסע עם מר חכמון לרשם החברות והגיש את המסמכים לרשם החברות וניתן לראות מדו"ח רשם החברות (נ/3), כי המניות הועברו למר חכמון ביום 25/2/2003. (3) מתדפיס רשם החברות של חברת סופר חי שירותי רכב בע"מ (נספח א' לתצהירו של מר ברזילי) ניתן לראות, כי אומנם שינוי שם החברה נרשם רק ב- 29/1/2004, אך על פי החלטה מיום 10/3/2003, ומר ברזילי טען, כי מטעמים שהוא לא יודע מה הם, נרשמה הפעולה באיחור ברשם החברות אך הוא הגיש את הבקשה לשינוי שם יחד עם מר חכמון עוד קודם לכן. (4) מכל מקום, ההחלטה בדבר שינוי שם החברה היא מיום 10/3/2003 מועד שקדם להמחאת הזכות, ולפיכך אין מקום לקבל את טענת הטוענים 3, 4 ולפיה, לא היתה קיימת אישיות משפטית של סופר חי במועד מתן המחאת הזכות ה- 31/3/2003. (5) אני סבורה, כי הצדק בענין זה עם הטוענים 1, 2. המועד בו נרשם שינוי השם ברשם החברות הוא לא המועד הקובע אם חברה מסוימת קיימת אם לאו. אלא, שם החברה משתנה לאחר הרישום בהתאם לסעיף 40 לחוק החברות, אך האישיות המשפטית של אותה חברה היתה קיימת עוד קודם לכן תחת שם אחר. חברה תחת אותו מספר ח.פ. היתה קיימת עוד משנת 2000, ורק שמה היה שונה, ולכן אין לאמר, שלא היתה כלל אישיות משפטית כזו. ד) לאור זאת, יש לבדוק, אם התקיימו התנאים להחיל את המחאת הזכות בין סופר חי וענק החלפים: (1) בהמחאת זכות זו, לא נקבע כי רק עבודות שתבצע ענק החלפים תחול עליהם המחאת הזכות, אלא נקבע כי מדובר בהמחאת זכות מוחלטת עבור עבודות שבוצעו בחודש מרץ, וכי מדובר ב"עבודות שבוצעו לפי הזמנות תיקון ע"ש סופר חי שירותי רכב בע"מ (לשעבר סופר שיין)" המצורפות לחשבוניות עבור חודש מרץ. (2) המבקשת עצמה, הסכימה לכך שתבוצע אותה המחאת זכות, והיא כאמור פתחה כרטיס לקוח על שם ענק החלפים ומנכ"ל המבקשת לא טען גם בתצהירו, כי הוא חייב לשלם רק לסופר שיין, כיון שרק סופר שיין היתה הלקוח של המבקשת. (3) מר ברזילי מטעם הטוענות 1, 2 ציין בעדותו, כי סופר חי שימשה למעשה גם כקבלן משנה של ענק החלפים וכן עוד אנשים ביצעו עבודות עבור ענק החלפים (עמוד 14 שורות 26 - 29 לפרוטוקול) וזאת מנימוקים כלכליים של ענק החלפים ובין היתר, רצונם לעמוד בלוח הזמנים לו התחייבו כלפי הלקוחות אשר הזמינו את התיקונים. (4) מר ברזילי טען, כי חברת סופר חי בתקופה הרלוונטית היתה רשאית לבצע עבודות, והיא נעזרה בפחח שהיה לו אישור ממשרד התחבורה לבצע עבודות כאלה. (5) לסיכומו של ענין: הטוענים 3, 4 לא הצליחו לקעקע את כשרותה של המחאת הזכות בין סופר חי וענק החלפים. ההמחאה היא לעבודות שבוצעו עבור המבקשת בחודש מרץ 2003, והעבודות כאלו אכן בוצעו והמבקשת עצמה מודה כי היא חייבת לשלם עבור עבודות אלו. ולפיכך, רשאית ענק החלפים לבקש את יישומה של המחאת הזכות הזו ולדרוש את הכספים מכוח אותה המחאת הזכות. ה) באשר להמחאת הזכות בין ענק החלפים ואורדקס: (1) המחאת הזכות היא מיום 15/6/2003. בהתאם לאותה המחאת הזכות מומחות הזכויות בגין כל העבודות שבוצעו על ידי ענק החלפים בע"מ. מר ברזילי טען, כי מאחר והמבקשת לא עמדה בתשלומים כמוסכם, גרם הדבר לקשיי נזילות אצל ענק החלפים, ולפיכך המחאת הזכות היא למעשה אמצעי תשלום. בחקירה הנגדית נשאל מר ברזילי, מנין נובע החוב לאורדקס, והוא הבהיר כי אורדקס נתנה כספים לענק החלפים על מנת שענק החלפים תוכל לעמוד בביצוע ההזמנות, כמו למשל, הצורך בתשלום חומרי גלם. (2) לגבי המחאת זכות זו מתעוררות מספר בעיות: (א) המחאת הזכות היא לאחר שכבר הגיע למבקשת צו עיקול על סך 23,773 ₪ לטובת הטוענת 4 וזאת במסגרת הליכי הוצל"פ שנקטה הטוענת 4 נגד ענק החלפים בע"מ, וגם הטוענות 1, 2 מסכימות לכך שאותן המחאת הזכות אינה חלה על הכספים שעוקלו כאמור. (ב) המחאת הזכות חלה רק לגבי עבודות שביצעה ענק החלפים בע"מ. (3) הטוענים 3, 5 טענו, כי אין תוקף כלל לאותה המחאת זכות, כיון שזכויות של חברת סופר חי אינן יכולות להיות מומחות על ידי ענק החלפים, וכפועל היוצא מכך, אין תוקף להמחאת הזכות וזכות המעקלים גוברת. (4) אינני מקבלת טענה זו . למעט לגבי אותו צו עיקול על סך 23,773 ₪ לטובת הטוענת 4 שהתקבל אצל המבקשת בטרם התקבלה המחאת הזכות אין זכות נוספת למעקלים השונים. (5) המבקשת עצמה הסכימה לכך שענק החלפים תכנס למעשה בנעליה של סופר חי. כאשר קיבלה את המחאת הזכות מסופר חי לענק החלפים, במערכת הנהלת החשבונות נפתח כרטיס לקוח לענק החלפים בע"מ, ולקוח זה החליף את סופר חי. (6) פירמה בשם סופר שיין כבר לא היתה בגדר לקוח של המבקשת ורק אצל המנהל הטכני של המבקשת נותר עוד השם ההיסטורי של הלקוח "סופר שיין", אותו כתב על ההזמנה לתיקון, אך תשלומים לא הגיעו מסופר שיין וגם חשבוניות לא הגיעו לסופר שיין. המבקשת עבדה מול ענק החלפים. לפיכך, ענק החלפים אשר זכותה של סופר חי הומחתה לה ביום 31/3/2003 ו- 30/5/2003 יכלה בהחלט להמחות את זכותה לגורם אחר והיא בחרה להמחות את זכותה לחברת אורדקס. מדובר בזכויות שמגיעות לענק החלפים ולא בזכויות שמגיעות לכל גורם אחר. העבודות בפועל בוצעו, על ידי ענק החלפים. יתכן והם בוצעו על ידי קבלני משנה וביניהם גם סופר חי, כפי שמר ברזילי טוען, אך מכל מקום, ענק החלפים היא היתה האישיות המשפטית אשר ביצעה את העבודות. (7) מר נוימן מטעם הטוענים 3, 4 טען, כי הוא הכיר את העובדים של סופר שיין ולדעתו לא החליפו להם כלל את זהות המעביד ומדובר באותו מקום עבודה ואותו מעביד ואותם פועלים של סופר שיין הם שביצעו את העבודות. אין בדברים אלו משום ראיה לכך, שאותם עובדים אכן לא החליפו מעסיק ועדותו בנדון היא עדות שמיעה בלבד. אין חולק על כך, שהחברות השונות עבדו באזור התעשייה בכנות ומר חכמון היה מעורב הן בסופר שיין והן בסופר חי. אותם עובדים לא זומנו להעיד ואין לדעת מי שילם להם את המשכורת שלהם ומי היה המעסיק שלהם בכל רגע נתון, ובהחלט יתכן שזהות המעסיק שלהם שונתה גם שונתה. מר ברזילי צירף לתצהירו חשבוניות שהנפיקה סופר חי לענק החלפים ביום 30/4/2003 וביום 30/5/2003 עבור ביצוע עבודות בקבלנות משנה (נספחים ג', ד' לתצהירו). אמנם, חשבוניות אלו מתייחסות לעבודות שבוצעו לחברת ניו קופל ולא למבקשת, אולם טוען מר ברזילי, כי מדובר בחשבוניות לדוגמה, והן מוכיחות את טענת ענק החלפים ולפיה סופר חי ביצעה עבורה עבודות שונות כקבלנית משנה, ועובדה זו יכולה להסביר, מדוע מדובר בעובדים שמר נוימן זיהה אותם כעובדים של סופר שיין. (שכן, סופר חי היתה חברה שביצעה עבודות שקודם לכן היו בתחום עיסוקה של סופר שיין כאשר היתה חברה פעילה). מר ברזילי ציין, כי כיום אין לו קשר לחברת סופר חי (עמוד 12 שורה 24 לפרוטוקול). אך לא נסתרה טענתו ולפיה העבודות התבצעו על ידי ענק החלפים. עצם העובדה שקבלני משנה מבצעים עבור ענק החלפים את העבודות בפועל, אין בכך כדי לסתור את הטענה ולפיה ענק החלפים היא זו אשר עמדה מול המבקשת והיא זו שהיתה אחראית כלפיה. המבקשת עצמה פתחה את כרטיס הלקוח על שם ענק החלפים בע"מ ואין מדובר בלקוח סמוי אלא בלקוח גלוי לכל דבר. מטעם זה, אני סבורה, כי התקיימו התנאים להחלת המחאת הזכות מחודש יוני 2003, ואין לטעון כי המחאת הזכות חסרת כל תוקף. ו) תוקפם של העיקולים: באשר לעיקול על סך 23,723 ₪ במסגרת תיק הוצל"פ העיקול הגיע עוד בטרם הומחתה הזכות בחודש יוני 2003, וזכות הטוענת 4 לסכום זה קודמת לזכותה של הטוענת 1 - אורדקס. ז) באשר לעיקולים הנוספים אשר הטילו הטוענים 3, 4: למעשה, כב' ראש ההוצל"פ ברחובות, בהחלטתה מיום 6/7/2003 (נספח ז' לתצהירו של מר ברזילי) ציינה, כי העיקולים התקפים הם רק על כספים שמחזיקה ענק החלפים עבור סופר שיין שירותים בע"מ או על כספים שמגיעים מענק החלפים בע"מ לסופר שיין שירותים בע"מ, וכן על כספים שמצויים בידי המחזיקים עבור סופר שיין שירותים בע"מ או המגיעים לסופר שיין שירותים בע"מ, וכי עיקולים אחרים, באם הוטלו, הם בטלים. החייבת בתיק הוצל"פ 7-02-03597-21 שבו הזוכה הוא נוימן יוסף הטוען 3, היא חברת סופר שיין שירותים בע"מ. חברה זו, היא לא החברה שהיתה הלקוחה של המבקשת ביום שבו בוצעה המחאת הזכות מסופר חי לענק החלפים בע"מ (מרץ 2003). מהתנהגותה של המבקשת, כלומר; בהסכמתה לכך, שהלקוח הוא חברת סופר חי, וכפי שהשתמע מתצהירו של מנכ"ל המבקשת, כי סופר חי היא הלקוח שהיה קיים מבחינת המבקשת ביום 31/3/2003, עולה כי הכספים הגיעו לחברת סופר חי ולא לסופר שיין. העובדה שבעבר עבדה המבקשת עם סופר שיין, אין בה כדי להוביל למסקנה, ולפיה כל העבודות שהוזמנו על ידי מר חכמון עבור חברה שהוא בעל ענין בה, תהיה הזמנה עבור סופר שיין. מבחינת המבקשת היה מוסכם כי מדובר בסופר חי וההזמנות הן עבורה, וממילא היא זו שהיתה צריכה לקבל את הכספים לולא היתה המחאת זכות, ולא סופר שיין. לפיכך, הכספים אינם שייכים לסופר שיין ולא מגיעים לסופר שיין מחברת ענק החלפים בע"מ ולפיכך, העיקולים אשר הוטלו במסגרת אותו תיק הוצל"פ בטלים בדיוק כפי שקבעה ראש ההוצל"פ. רק העיקול אשר הוטל על סך 23,773 ₪ במסגרת תיק הוצל"פ שפתחה הטוענת 4 נגד ענק החלפים בע"מ (בגין שיקים שנתנה לה ענק החלפים בע"מ וחוללו) הוא עיקול שהוטל כדין וממילא גם על פי הטוענות 1 ו-2 הוא קודם להמחאת הזכות. ח) באשר לעיקול שהטילה הטוענת 5: העיקול הוטל בתיק הוצל"פ שבו החייבת היא ענק החלפים בע"מ, אך העיקול הוטל זמן רב לאחר המחאת הזכות לאורדקס. המחאת הזכות היא מיוני 2003 והעיקול הוטל ביום 5/2/2004. ולפיכך, אין מקום להורות על העברת כספים לטוענת 5. 8. לסיכום: א) המבקשת תעביר סך 150,332 ₪ לטוענים 1-2 בניכוי סך 23,773 ₪ אשר יועברו לטוענת 4. ב) המחלוקת בתיק דנן הצריכה בירור עובדתי, ואין מדובר במקרה שבו ניתן היה להגיע למסקנה לפני בירור התיק, ואני סבורה, כי בנסיבות אלו, יש להורות כי כל צד ישא בהוצאותיו. ג)המחאת חיובים