איחוד הדיון סרבול הליכים

בפניי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לאיחוד הדיון בשני תיקים הנוגעים לנזקים שנגרמו כתוצאה משריפה שפרצה ברכב שהיה מבוטח על ידי המבקשת. התביעה הראשונה שאיחוד הדיון בה מבוקש היא תביעת שיבוב בסך 148,631 ש"ח, שהגישה המבקשת ביום 28.6.06 לבית משפט השלום בתל-אביב נגד המשיבים 1 ו-2, שביצעו תיקונים ברכב ונושאים לטענתה באחריות לשריפתו, בגין תשלומי הביטוח ששילמה לבעל הרכב. התביעה השנייה שאיחוד הדיון בה מבוקש היא תביעה כספית בסך 6,486 ש"ח, שהגיש המשיב 3 ביום 6.2.07 לבית משפט השלום ברמלה נגד המבקשת ונגד בעל הרכב שהיה מבוטח על ידה, בגין הנזקים שאירעו לרכבו, שחנה בסמוך לרכב בו פרצה השריפה. במסגרת תביעה זו הגישו המבקשת ובעל הרכב המבוטח על ידה בקשת רשות להגיש הודעה לצד שלישי נגד המשיבים 1 ו-2. לטענת המבקשת יש לאחד את הדיון בשתי התביעות, משום שהן נוגעות לאותו אירוע שריפה, צפויים להישמע בהן אותם עדים ואיחוד הדיון יחסוך, על-פי הנטען, בזמנו של בית המשפט ובזמנם של העדים והפרקליטים. המשיבים 1 ו-2 אינם מתנגדים לאיחוד הדיון המבוקש בכפוף לכך שתישמר להם זכותם להעלות את כל טענותיהם במסגרת התיק המאוחד. המשיב 3 מתנגד לאיחוד הדיון המבוקש. המשיב 3 מציין כי תביעתו היא תביעה על סכום קטן בהרבה מתביעת השיבוב שהוגשה על ידי המבקשת, ולטענתו איחוד הדיון יביא לסרבול ההליכים בתביעה שהגיש ולהארכתם. בהקשר זה טוען המשיב 3, כי איחוד הדיון יגרום לו להוצאות רבות (בין היתר, לצורך תשלום שכר טרחת עורך דין) בסכום העולה בהרבה על סכום תביעתו. כן טוען המשיב 3 כי עילות התביעה בשתי התביעות הן שונות, שכן תביעתו נוגעת לנזקים שאירעו לרכבו על ידי הרכב המבוטח ואילו תביעת המבקשת נוגעת לטענות בדבר רשלנותם של המשיבים 1 ו-2 בתיקון הרכב המבוטח. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי אין לאחד את הדיון בשתי התביעות על אף שהן נוגעות לאותו אירוע שריפה. בנסיבות המקרה דנן איחוד הדיון יביא להטלת נטל בלתי סביר על המשיב 3, שתביעתו הוגשה בהליך של סדר דין מהיר והינה על סכום של פחות מ-5% מסכום תביעת השיבוב שהוגשה על ידי המבקשת. אף השאלות המשפטיות והעובדתיות שצפויות להתברר במסגרת שתי התביעות אינן שאלות זהות, ונראה שאין בהכרח צורך בכך שאותם עדים יישמעו בשני ההליכים. בנסיבות אלה איחוד הדיון בשתי התביעות יביא לסרבול ההליכים ולהארכתם, וזאת בניגוד לתכלית העומדת בבסיס הוראות תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי. אשר על כן, הבקשה נדחית. ניתן להניח, עם זאת, כי ככל שיתעוררו סוגיות דומות במסגרת שתי התביעות יצליחו הצדדים להגיע ביניהם להסדר דיוני מוסכם, שייעל את הדיון וימנע את הצורך בהתדיינות כפולה לגבי אותן סוגיות. איחוד דיוןדיון