המרצת פתיחה דוגמא

בפניי בקשה של המשיבה 1 (להלן: "המשיבה") לביטול המרצת הפתיחה ולהעברתה למסלול של תביעה רגילה. עסקינן בתובענה שהוגשה על דרך המרצת פתיחה, בגדרה עותר המבקש לסעד הצהרתי לפיו הפרמיות המגולמות מראש והמקדמים לפיהם הן מחושבות, כקבוע בהסכמי הלוואה מסויימים, חושבו לפי קריטריונים אקטואריים מקובלים, באופן מקצועי ולא שרירותי, והביאו בחשבון את סיכוני התמותה הטהורים, ואינן כוללות כל תוספת או תקורה בגין סיכונים אחרים או בגין עלויות אדמיניסטרטיביות המקובלות בחברות ביטוח. מדובר בספיח של פרשת הפנסיה הגרמנית, שנדונה שנים רבות בערכאות השונות, והוכרעה בפסקי דין של בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון. מטרתה המוצהרת של התובענה היא לטהר את שמו של המבקש, שהיה שותף לגיבוש המסגרת האקטוארית שעמדה בבסיס הפנסיה הגרמנית, וזאת לנוכח קביעות בתי המשפט שדנו בענין, שלטעמו של המבקש, פוגעות פגיעה קשה בשמו הטוב ובמוניטין שלו. לאחר שעיינתי בבקשת המשיבה ובתשובת המבקש, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל, מטעמי המשיבה. הליך של המרצת פתיחה נועד לברר עניינים שאינם מורכבים או מסובכים מבחינה עובדתית. תכליתו לאפשר הכרעה יעילה, צודקת ומהירה, במקרים המתאימים לכך. במקרה דנן, עסקינן בתובענה מורכבת ביותר על פניה: המרצת הפתיחה מחזיקה לא פחות מ- 29 עמודים (לא כולל נספחים), ובנוסף היא נתמכת בלא פחות מאשר ארבע חוות דעת של אקטוארים שונים. בשל ריבוי נספחיה, הם אפילו לא צורפו פיזית לבקשה אלא באמצעות מדיה אלקטרונית, על גבי דיסק. לא שוכנעתי כי צירוף חוות דעת אקטואריות מעיד דווקא על פשטות התובענה, כנטען על ידי המבקש. גם ההצהרה המבוקשת, מעידה היא כשלעצמה על מורכבות ההליך שיידרש על מנת לבחון האם אכן המבקש זכאי להצהרה כזו. פשיטא שבית המשפט לא יוכל להעתר לבקשה ולהצהיר כמבוקש, בטרם ייערך דיון מעמיק ומורכב מאוד מבחינה עובדתית בשאלה האם הפרמיות המגולמות מראש והמקדמים לפיהם הן מחושבות, חושבו לפי קריטריונים אקטואריים מקובלים, באופן מקצועי ולא שרירותי, והביאו בחשבון את סיכוני התמותה הטהורים, ואינן כוללות כל תוספת או תקורה כמקובל בחברות ביטוח, כל זאת, חרף האמור בפסקי הדין של בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליוןו שקבעו אחרת. למעשה, אין דוגמא טובה יותר להליך אשר איננו ראוי להתברר במסגרת המרצת פתיחה מאשר ההליך הנוכחי. אכן, לעתים נדרש עיון בתצהיר התשובה של הצד שכנגד על מנת לעמוד על מידת המורכבות של ההליך, אלא שהמקרה הנוכחי איננו כזה: די לעיין בתובענה עצמה על מנת לעמוד על מורכבותו של ההליך ועל אי התאמתו למסגרת של המרצת פתיחה. לפיכך, אני נעתר לבקשה ומורה על העברת ההליך למסלול של תביעה רגילה. כתב הגנה יוגש תוך 30 יום. הבקשה לסילוק התביעה על הסף תידון במסגרת קדם המשפט. אינני עושה צו להוצאות, בשל האיחור הניכר בהגשת הבקשה מטעם המשיבה. המרצת פתיחה