המרצת פתיחה הזמנה לדין

1. הנתבעים 1-2 שלא הגישו תצהירים (נתבעים 3-4 נכונים למתן צו פינוי בהסכמה) מפנים בתגובתם לכך שנמסרה להם הזמנה בסדר דין רגיל, ולא בסדר דין של תביעה לפינוי מושכר לפי פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי. 2. יכול שלאקונה נפלה מלפני מחוקק המשנה . "הנחת העבודה " בתקנות סדר הדין האזרחי הנה שלכל סדר דין הזמנה לדין משלו. הנחת עבודה זו מצאה ביטויה בתקנות הספציפיות לכל סדר דין (כל סדר דין והתקנה המתאימה בו, אשר מפנה לטופס בתוספת; טופס הקובע את נוסח ההזמנה לדין המתאימה לאותו סדר דין). 23. אלא שפרק ט"ז4 לתקנות הוסף בשלב מאוחר יחסית, בתיקון תשס"ט. ולא נמצאה בו תקנה המחייבת להמציאו לנתבע יחד עם הזמנה לדין ערוכה לפי טופס פלוני שבתוספת. טופס שכזה אכן כלל לא קיים בתוספת לתקנות. 4. אכן כהילוכה של התובעת אין ספק והדבר היה נהיר לחלוטין, שהכוונה היתה להגיש התובענה כתובענה לפינוי מושכר לפי פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי. התקיים בתביעה כל הנדרש, לרבות כותרתה וצרופותיה, למעט העובדה שאכן צורפה לה בשגגה הזמנה לדין בסדר דין רגיל. בכך שונה ענייננו למשל מן המקרה שנדון בע"א 336/89 בנק כרמל למשכנתאות נ' אלקיים פ"ד מו(2) 421: גם שם לא צורפה הזמנה לדין הנדרשת לסדר הדין המתאים (המרצת פתיחה), אך נפלו גם פגמים מהותיים יותר, בראשונה אי צירוף תצהיר כנדרש, ואף כותרת של המרצה רגילה ולא המרצת פתיחה, וההליך הוגש כהמרצה רגילה כביכול, בגדרו של ההליך העיקרי. 5. בענייננו אנו קשה להלום כאמור כי הנתבעים 1-2 (המיוצגים) הוטעו אכן לחשוב שמדובר בתביעה בסדר דין רגיל, רק בשל ההזמנה לדין השגויה שצורפה. או כי בהיותם מיוצגים אינם מודעים להנחיות סדר הדין האמור שאמורים לחול, גם אם נשלחה להם הזמנה לדין בסדר דין אחר. עם זאת משעה שכבר צורפה הזמנה לדין שגויה, ובשים לב לכף לכך שבפועל כדבר שבשגרה (וגם בהיעדר טופס בתוספת לתקנות) כן מוגשות הזמנות לדין בנוסח ספציפי מתאים לסדר הדין של תביעה לפינוי מושכר, הרי שעל מנת להסיר ספק בדבר סדר הדין שאמורולחול בתביעה (כאשר מהות טענת הנתבעים 1-2 הנה שהתובעת "נתפסת" על סדר הדין המתאים להזמנה לדין שצורפה לתביעה) אני מורה כדלקמן: על התובעת להמציא לנתבעים כולם במסירה אישית הזמנות לדין מתוקנות , יחד עם החלטה זו , המתאימות בנוסחן לסדר הדין בתביעה לפינו מושכר. התובעת תמציא אסמכתאות להמצאה יחד עם עותק ההזמנות המתוקנות לדין. הנתבעים 1-2 יגישו תצהירים וצרופות כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר בתוך 30 יום מיום הגשת אסמכתת ההמצאה של ההזמנות המתוקנות לדין שתתנהל כתביעה לפינוי מושכר החל מרגע ההמצאה. החלטה מתאימה ביחס לנתבעים 3-4 תינתן לאחר שתוגש האסמכתא להמצאת ההזמנות המתוקנות לנתבעים כולם. 6. אין צו להוצאות. הזמנה לדיןהמרצת פתיחה