המרצת פתיחה לבית המשפט לענייני משפחה

1. המבקשת (הנתבעת) טוענת שיש למחוק על הסף, את התביעה שהמשיב הגיש נגדה. המבקשת טוענת שכתב התביעה הוגש בניגוד לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: התסד"א) הקובעות כי יש להגיש כתב תביעה ולא בקשה לפסק דין הצהרתי. 2. המשיב טוען בתגובתו, כי על פי תקנה 248 (3) לתסד"א, זכותו להגיש המרצת פתיחה. דיון 3. תקנה 258 ב' (ב') לתסד"א קובעת: "הגדרות והוראות אחרות שבתקנות אלה יחולו על תובענות בענייני משפחה ככל שאינן סותרות חלק זה, ובשינויים המחויבים לפי העניין". 4. ב"חלק זה" הכוונה ל"חלק ג' 1: תובענות בענייני משפחה" תקנות 258 א' עד 351. 5. תקנה 258 ה' (ב) לתסד"א קובעת: "הוראות פרק ט"ז וסימן ב' בפרק כ' לא יחולו על תובענות בענייני משפחה". תקנה 248 לתסד"א הדנה בהמרצת פתיחה נמצאת בסימן ב' לפרק כ' לתסד"א. 6. לפיכך, על פי הוראת תקנות 258 ב' (ב') ו- 258 ה' (ב'), לתסד"א, לא ניתן להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תובענות בענייני משפחה בדרך של המרצת פתיחה (וגם לא בדרך של סדר דין מקוצר). 7. התובענות בענייני משפחה מפורטות בסעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה - 1995 (להלן: החוק). המשיב טוען, כי הוא הגיש את התביעה בחזקת יורש. סעיף 1 (6) (ה') לחוק קובע כי תביעות לפי חוק הירושה הן תביעות שיש בענייני משפחה. 8. לפיכך על המשיב היה להגיש את התביעה בדרך של כתב תביעה ולא בדרך של בקשה ודרך של המרצת פתיחה. 9. למען הסר ספק יש להבהיר, כי למרות שבהגדרת "תובענה" שבתקנה 1 לתסד"א כלולה גם בקשה - תובענות המוגשות לבית המשפט יש להגיש בדרך של "כתב תביעה", כאמור בתקנה 258 ה' (א') לתסד"א, למעט בקשות ביניים. 10. אולם בשל אי הגשת התובענה כדרך של כתב תביעה, אין מוחקים תביעה על הסף, אלא מאפשרים לתובע לתקן את הדרוש תיקון. יתר על כן, נימוק זה אף אינו נמצא בין אחת החלופות שבתקנה 100 לתסד"א הדנה במחיקה על הסף. 11. יתר על כן, על פי תקנה 258 ו' (א') לתסד"א, על המבקשת היה לאמת בתצהיר את העובדות שבבקשתה, כאמור בתקנה 258 ח' (א') לתסד"א. המבקשת צירפה תצהיר לבקשתה, אך אין בו אימות העובדות שבבקשה, לפיכך רק מטעם זה היה מקום לדחות את הבקשה. התוצאה 12. לפיכך אני דוחה את הבקשה. 13. התובע יגיש כתב תביעה במקום הבקשה שהוגשה. כתב התביעה יימסר לנתבעת ולכל שאר הנתבעים במסירה אישית על ידי עו"ד א. סטמרי. 13. המבקשת תשלם למשיב שכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ ועוד מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. המרצת פתיחהבית המשפט לענייני משפחה