המרצת פתיחה ללא תצהיר

1. המבקשת (המשיבה 2 בהמרצת הפתיחה), הגישה בקשה למחיקת התובענה נגדה על הסף. המבקשת טוענת להתיישנות, שיהוי, מעשה בית דין, ואי צירוף תצהיר תמיכה לתובענה. המבקשת טוענת גם לחוסר תום לב דיוני, אולם אין בטענה כזו כדי לדחות תביעה על הסף. 2. תקופת ההתיישנות לא חלפה בעת הגשת התובענה. הבקשה בתובענה היא לביטול עסקת מכר מקרקעין מתאריך 24.7.2000, והתובענה הוגשה למזכירות בית המשפט המחוזי בתל-אביב בתאריך 30.10.10 (לאחר מכן הועברה לבית משפט זה בשל הסמכות המקומית). מאחר ומדובר בתובענה במקרקעין, הרי שלפי סעיף 5 (2) בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, טרם חלפה תקופת ההתיישנות בתביעה כזו. ראו בעניין זה גם החלטתה של כב' הנשיאה גרסטל מיום 4.3.09 בה"פ 2484-08-08, ששני הצדדים היו גם הצדדים שם. (מבלי לפגוע באמור לעיל, ולמען הסדר הטוב בלבד, יצויין כי התובענה דנן הוגשה כבר קודם לכן בבית המשפט המחוזי בת"א בתאריך 24.12.08 (ה"פ 1112/08), אלא שהיא נמחקה שם מחוסר מעש, כשתאריך ההחלטה האחרונה שניתנה בה היה 21.1.10. התובענה הייתה, אפוא, בהליך משפטי קודם משך תקופה של שנה וחודש ואין להביא תקופה זו בתקופת ההתיישנות בהתאם לסעיף 15 בחוק ההתיישנות). 3. טענת השיהוי אינה עומדת בתנאים שקבעה הפסיקה לקבלתה של טענה זו. ככלל, טענת השיהוי, שיש בה לחסום תביעתו של בעל דין, מתקבלת בנסיבות חריגות בלבד. במקרה שלפנינו הטענה גם אינה עומדת בעקרונות שנקבעו בעניין פסק הדין תלמוד תורה הכללי שאוזכר על-ידי המבקשת עצמה ( ע"א 6805/99, פ"ד נז (5) 433). לא הוכח כי המבקשת זנחה את תביעתה. גם לא שהמשיבה שינתה את מצבה לרעה בהסתמך על מצגים של המבקשת וכו'. 4. בכל הנוגע לטענת מעשה בית דין, אכן התקיים כבר הליך אחר בין הצדדים, אף הוא בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק ה"פ 2484-08-08, ונידונו בו, בין השאר, שאלות שהן רלוונטיות גם לתובענה זו. ואולם התובענה בהליך האחר התייחסה לעסקת מכר של נכס בכפר סבא, בעוד התובענה כאן מתייחסת לעסקת מכר של נכס אחר ברמלה, כשכל עסקה נעשתה על-פי הסכם אחר, גם אם באותו יום. פסק הדין שניתן בהליך האחר לגבי הנכס בכפר סבא אינו יכול להוות, על-כן, מעשה בית דין בין הצדדים ביחס להסכם אחר ונכס אחר ברמלה. השתק עילה ודאי אין כאן ובאשר להשתק פלוגתא, ככל שתעלינה עובדות שכבר ניתנה עליהן הדעת ונקבעו לגביהן קביעות שהן רלוונטיות לענייננו, נראה שיהיה בהן משום השתק פלוגתא. בשלב זה, אין בעובדות שהוכרעו בהליך האחר להביא לסילוק התובענה כאן על הסף. ויודגש שמדובר בסילוק על הסף. באמור כאן לא תהייה מניעה מלטעון בהליך גופו להשתק פלוגתא בעניין זה או אחר כאמור. בהקשר לדברים ובהערת אגב יוער, כי בתאריך 20.7.11 חזרה בה המשיבה, בהמלצת בית המשפט, מהערעור שהגישה לבית המשפט העליון על פסק הדין בתיק ה"פ 2484-08-08 והערעור נדחה. 5. עם זאת, צודקת המבקשת דווקא בטענתה הפרוצדורלית לכאורה, והיא כי לתובענה שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה לא צורף תצהיר כנדרש בתקנות. ויובהר; לתובענה הראשונה שהגישה המבקשת, זו שנמחקה מחוסר מעש, צורף תצהירו של מאיר תקווה, שהוא בעלים ומנהל התובעת. משנמחקה התובענה, הגישה המבקשת מחדש את אותה התובענה, כשהיא משלמת שוב אגרה, ומקבלת מספר תיק חדש, אלא שבמקום לכתוב את התובענה שוב, עשתה מלאכתה קלה והגישה כנספח את התובענה הישנה כשהיא מבקשת לראות בה כתביעה מקורית. בית המשפט לא העיר על כך דבר ועל כן ניתן לראות בתובענה ככזו שהוגשה כדין. ואולם, בתובענה המקורית, ובעקבותיה גם בתובענה המחודשת, לא הייתה המבקשת - חברת פירווי השקעות בע"מ - משיבה כלל. המבקשת הוספה בה כמשיבה, יחד עם משיבים נוספים, רק לאחר שהמשיבה (המבקשת שם) ביקשה וקיבלה רשות לתקן את תובענתה. בתאריך 2.5.11 הגישה המשיבה המרצת פתיחה מתוקנת, שבה נוספה המבקשת כמשיבה. התצהיר שצורף בתמיכה להמרצת הפתיחה המתוקנת הינו כזה המכונה בעגה הסמי משפטית "תצהיר בג"צי", היינו, תצהיר בן שורה אחת, שכל שנאמר בו הוא: "הריני להצהיר כי כל העובדות המפורטות בהמרצה הינן אמת". ודוק: התצהיר לא בא בתמיכה לבקשה לתיקון התובענה. נאמר בו במפורש: "הריני עורך תצהירי זה בתמיכה להמרצת פתיחה מתוקנת זו". תצהיר כזה אינו יכול להתקבל כתצהיר תמיכה להמרצת פתיחה. א. גורן, בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי, כותב: "יש לייחס חשיבות לתצהיר התומך בהמרצת פתיחה ולדרך ניסוחו, יותר מאשר לתצהיר התומך בבקשה רגילה..." (מהדורה עשירית, תשס"ט-2009 ,בעמוד 487). י. זוסמן, בספרו סדרי הדין האזרחי, כותב: "המצהיר חייב להביא בתצהירו את כל העובדות שהוא מבקש להוכיחן, ואין לערוך תצהיר על ידי איזכור מסמך אחר והפנייה אליו כגון: "כל העובדות המפורטות בכתב התביעה הן נכונות". תצהיר כזה הוא פסול ולא יתקבל" (מהדורה שביעית, בעריכת שלמה לוין, 1995, בעמוד 717, וכן גורן, בעמוד 756). המבקשת נוספה לראשונה לתובענה רק בהמרצת הפתיחה המתוקנת. התצהיר התומך בתובענה המתוקנת הינו לקוני ואין בו שום דבר משלו. משכך, למצער בכל הנוגע למבקשת, אין הוא יכול לשמש כתצהיר, בין לצורך תמיכה בין לצורך חקירה נגדית. תובענה המוגשת על דרך המרצת פתיחה ללא כל תצהיר הינה בניגוד לתקנות 255 ו-241 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. משלא ניתן להביא בהמרצת פתיחה עדים וראיות שלא באמצעות תצהיר, דינה של המרצת פתיחה המוגשת ללא תצהיר הוא מחיקה. הוא הדין בתובענה שתצהיר התמיכה לה אינו תצהיר. בנוסף, צודקת המבקשת גם בטענתה בדבר אישור חתימתו של המצהיר באמצעות פקסימיליה, דרך שנדחתה בפסיקה כאימות חתימה, ואף מחקה תצהירים כאלו (רע"א 9722/07 צינווירט נ' כהן (10.11.08). 6. סברתי שלאור הבקשה לסילוק התובענה על הסף, שבה הועלתה הטענה בדבר העדר תצהיר כדין, תבקש מייד המשיבה רשות לתקן את התובענה ולהגיש תצהיר כדין, או בקשה אחרת כלשהי בעניין זה. ואולם המשיבה לא נבהלה ולא עשתה דבר. כיוון שכך, חסרונו של התצהיר עתה הינו כבר ביודעין ולא מחמת רשלנות גרידא כפי שאפשר היה אולי לסבור בטרם הוגשה בקשת הדחייה על הסף. מאז הגשת הבקשה והבאת הדברים לידיעת המשיבה, חלפו חודשים רבים, חלקם בשל כך שהבקשה נתעלמה משום מה מעיני, ומשלא התבקשה כל העת הזו הגשת תצהיר תמיכה כדין, תצהיר שאיננו לקוני ואיננו "בג"צי", וחתום כדין, ולא כל בקשה אחרת, לא ניתן כבר לתקן המעוות, שכאמור לא נתבקש כלל תיקונו. 7. לאור האמור, הבקשה לדחייה על הסף שהגישה המבקשת מתקבלת, והתובענה נגד המבקשת - המשיבה 2 בתובענה, נדחית. 8. המשיבה תשלם למבקשת הוצאות הבקשה בסכום של 5000 ₪ (כולל מע"מ), תוך 30 יום. לאחר מועד זה יתווספו לסכום האמור ריבית כחוק והפרשי הצמדה למדד עד התשלום בפועל. 9. המשיבה תשקול אם בדעתה להמשיך לנהל את התובענה לאחר מחיקתם של המשיבים 2 ו-3 ולאחר שהמשיב 5 לא אותר, ותודיע לבית המשפט עמדתה תוך 14 יום. המרצת פתיחהמסמכים