המרצת פתיחה תגובה לתגובה

1. ביום 6/7/09 הוגשה בקשה על דרך של המרצת פתיחה, בה התבקש בית הדין ליתן פסק דין הצהרתי, לפיו גמלתם של התובעת צריכה לכלול "תוספת ותק למשפטנים בכירים" וכן "תוספת תמריץ משפטנים". 2. ביום 25/10/09 הגישה המדינה בקשה להעביר התובענה לבירור בדרך של תביעה (בש"א 7681/09). לטענתה, אין אפשרות להגיש בבית הדין לעבודה תובענה על דרך של המרצת פתיחה. עוד טענה שהליך המרצת פתיחה הוא הליך תמציתי שאינו מאפשר בירור עובדתי כפי שנדרש בסוגייה שבמחלוקת. 3. דיון מוקדם התקיים ביום 7/1/10 בפני הרשמת ויסמן (כתארה אז). בית הדין שמע את עמדת הצדדים. 4. בהודעת המדינה מיום 9/3/10 הודע כי הסוגיה שבמחלוקת היא פרשנות סעיף 63 א1 לחוק שירות המדינה (גמלאות) {נוסח משולב}תש"ל- 1970, וכי סוגיה זו מתבררת בימים אלה על ידי מותב אחר של בית הדין לעבודה. עוד נכתב שרכיב אחד מרכיבי התביעה- תוספת תמריץ משפטנים, החל להיות משולם לתובעים מגמלת פברואר 2010 ורטרואקטיבית. 5. ביום 21.3.10 הוגשה הודעת התובעים, לפיה אין מקום להמתין עד להכרעה בתיק בש"א 5697/09. כן נטען שבתיק הנ"ל הועברה הסוגיה לקבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה וניתנה הסכמה לעכב ההליכים עד לקבלת עמדתו, ובלבד שתתקבל בפרק זמן קרוב. 6. נקבע דיון בפניי ליום 28.6.10. הדיון התקיים בעת שביתת המזכירות ולפיכך התיק לא היה בפניי. ב"כ המדינה הודיעה שהיועץ המשפטי לממשלה החליט להגן על עמדת המדינה. 7. להלן תגובת התובעים לבקשה להעברת ההליך למסלול של תביעה רגילה: א. מדובר בבקשה להצהיר על זכויותיהם המשפטיות של התובעים, תוך בחינת מערכת עובדתית פשוטה. ב. אין מקום לנהל ההליך בערעור גמלאות , שכן אין כל החלטה בעניין של התובעים שעליה יש לערער. ג.אין לאפשר למדינה לטעון להתיישנות, משטענה זו לא הועלתה בהזדמנות הראשונה. 8. המדינה הגישה תגובה לתגובה. 9. לאחר עיון בטענות הצדדים, להלן החלטה בשאלת ההליך המתאים. 10. מדובר בתביעה לסעד הצהרתי, לפיו התובעים זכאים להכללת רכיבים מסוימים שלא הוכללו בגימלתם. המדינה אינה טוענת לכימות התביעה, משמע- אינה מתנגדת שתתברר התביעה כתביעה למתן סעד הצהרתי. 11. הדיון כרגע הוא בשאלה איזו כותרת תינתן לתביעה, האם "כתב תביעה", האם "ערעור על החלטת גמלאות", או שמא "המרצת פתיחה". 12. לטעמי אין לסוגיה זו כל משמעות עקרונית. לאחר הגשת כתב תשובה על ידי המדינה ולאחר קיום דיון מוקדם ענייני, יתברר בדיוק מה גדר המחלוקת, האם מדובר במחלוקת עובדתית נרחבת או מצומצמת או שמא במחלוקת משפטית גרידא. 13. בהתאם לכך יקבע כיצד יש לנהל את ההליך, אילו ראיות ישמעו ובאיזה היקף. 14. ברי גם שכל החלטה שתינתן, בין שכותרתה תהיה "החלטה בהמרצת פתיחה" ובין שכותרתה תהיה "פסק דין בתביעה", תהיה נתונה לערעור ברשות, כעל פסק דין. 15. התיק נפתח כתיק עב' וככזה יתברר. הכותרת "המרצת פתיחה" שנכתבה בפתיח, אינה מעלה ואינה מורידה ולכן גם אין צורך "למחוק" אותה. 16. סוף דבר, אין מקום לתיקון או לשינוי כותרת כתב התביעה שהגישו התובעים. כתב התביעה יוותר על כנו. 17. המדינה תגיש כתב תשובה תוך 10 ימים מהיום. 18. דיון מוקדם יתקיים בפניי ביום 14.10.10 בשעה 13:00. בדיון יתברר כיצד ינוהל ההליך ומה פרק הזמן הנדרש לבירורו. 19. ככל שתתקבל עמדת היועץ המשפטי לממשלה, יוגש עותק ממנה לתיק. 20. בקשות מקדמיות יוגשו תוך 15 יום מהגשת כתב תשובה על ידי המדינה. המרצת פתיחה