הסדר נושים אופיס דיפו

לפני בקשת הנאמנים לעיין מחדש בהחלטתי לקבוע לדיון ליום 24.12.12 בבקשת המשיבה (להלן גם: "דיונון") לעכב ביטול עיקולים שהוטלו לבקשתה. הנאמנים טוענים כי העיקול הזמני הרשום לטובת המשיבה מסכל את מלאכתם בשמירה על החברה כ"עסק חי", ואף שני ימי העסקים שיחלפו יגרמו נזק רב, לנוכח המצוקה התזרימית שבה נמצאת החברה. מדובר בעיקול על סכום לא מבוטל בשיעור של כ-6.5 מיליון ₪. אלא שדיונון, למרבה הצער, היא נושה רגילה, כאשר חובה של החברה כלפי בנק מזרחי לבדו עומד על קרוב ל- 30 מיליון ₪ (כך לפי בקשת הבנק לאכיפת אגרות חוב ולמינוי דחוף של כונס נכסים זמני). הותרת העיקול על כנו פירושה פגיעה ביתר נושי החברה, ואולי אף סיכול הפעלת החברה כ"עסק חי" והאפשרות להגיע להסדר נושים. הלכה פסוקה היא כי עיקול אינו מקנה זכות מהותית כלשהי בנכס המעוקל, וודאי שאין בו לשנות את סדרי הקדימויות בדיני חדלות פירעון. באשר להותרת עיקולים לאחר מתן צו הקפאת הליכים לצורך הסדר נושים קבעה השופטת ד' דורנר: "תכליתה של ההוראה היא לאפשר לחברה הנקלעת לקשיים להשתקם באמצעות הסדר נושים. ברי, כי הותרת העיקולים הזמניים שהוטלו על נכסיה של חברה במצב זה על כנם, בדומה להמשך הליכי ההוצאה לפועל, אינה מתיישבת עם תכלית זו, ועל-כן הפירוש שהציעה המבקשת להוראה אינו יכול להתקבל." (ההדגשות אינן במקור- אש"ש; רע"א 5741/00 מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ נ' ר.פ. הנדסה וביצוע עבודות חשמל בע"מ , נד (4) 332, 336.) עוד בהקשר זה כותבים ו' אלשיך וג' אורבך בספרם הקפאת הליכים (2010), כך: "בכל האמור בבטלות עיקולים, דין הקפאת הליכים כדין פירוק. החרגת עיקולים תיעשה במקרים חריגים שבחריגים, שנטל הוכחתם מוטל במלואו על הנושה הטוען לכך. מכוח קל וחומר, אין הנאמן נדרש לעמוד ולהוכיח לכל בעל עיקול מדוע, כיצד ועד כמה, הוא נזקק לנכס המעוקל לשם הפעלת החברה. כך, נשמר הדין הבסיסי הרואה בעיקול זכות דיונית בלבד, שאין בה כדי לשפר את מעמדו המהותי של בעליה בסולם דיני הקדימה. אי לכך, אין היא יכולה לעמוד על כנה אל מול עקרון השוויון החל בהקפאת הליכים." (בעמ' 163) כאמור בתגובת כנ"ר, "אף אם יתממש תרחיש בו לא תצלח הקפאת ההליכים לכדי הסדר נושים, אזי עדיין לבנק מזרחי טפחות בע"מ שעבוד שוטף כללי על כלל נכסי החברה (בכללם נכסים מעוקלים נשוא בקשה זו). ומשתלויה ועומדת בבית המשפט הנכבד בקשה לאכיפת השעבוד, הרי שגם מפניה נדחות זכויות המבקשת אשר נובעות מעיקול כהליך אזרחי שטרם הושלט". לנוכח הדחיפות שנזכרה בבקשת הנאמנים לעיון מחדש וסיכוייה הקלושים של בקשת דיונון להתקבל במסגרת הדיון, מצאתי כי יש לדחות את בקשת דיונון (בקשה 5), כבר עתה והיא נדחית. הסדר נושיםנושה