הסדר נושים איל מקיאג

לפני בקשה לאישור הסדר נושים של קב' החברות "איל מקיאג' בע"מ, (להלן: "החברות"), לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. החברות עסקו בפעילות בתחום הקוסמטיקה, הן ממכר מוצרים בחנויות והן בהדרכות. החברות העסיקו כ-200 עובדים ונקלעו לקשיים, בעקבותיהם הוגשה בקשת ההסדר. ההסדר עבר הליכים סטטוטוריים של פרסומים וכינוס אספות כדין. במסגרת ההליכים, שונה ההסדר בעיקר באשר לתשלום המגיע לנושים המובטחים. בהתאם למתווה החדש של ההסדר, תירכש הפעילות על ידי המשקיע, רו"ח אורן הולצמן אשר התחייב להשקיע כספים כמפורט בהסדר. לפי המתווה החדש יושלמו החובות בדין קדימה בסך של כ- 3.5 מיליון ₪, לעובדים לרשויות ולמזכירים בסך של 1.3 מיליון ₪ ולעובדים עד תקרת דין קדימה בהפחתת קופות הפיצויים בסך של כ-2.2 מיליון ₪. כן ישולמו סכומים לספקים בחו"ל, לנושים המובטחים, לנושים בעלי ערבות אישית ולנושים הרגילים. בהתאם להסדר, ישנה גם תרומה של בעלי השליטה וכנגד הפטר מתביעות בנוגע לפעילות החברות. לבקשה הוגשה התנגדות של בנק דיסקונט בע"מ ומשכך נקבע דיון דחוף להיום. הדחיפות בדיון הוא בין היתר לאור הצורך בהעברה היום, 1.7.13 של הפעילות לרבות העסקת העובדים, המשך השכירות במקומות השונים, וכמפורט בהודעה שהוגשה אתמול לבית המשפט. הכנ"ר מסכים לבקשה לאישור ההסדר. לאחר שעיינתי בבקשה, בשים לב לכך שהתקיימו ההליכים הסטטוטוריים הדרושים, התקבלו ההסכמות הנדרשות באסיפות, פורסמו ההליכים, אין התנגדות לבקשה ולאחר שהוסרה ההתנגדות שהוגשה ע"י בנק דיסקונט, הסכמת הכנ"ר והתועלת בהסדר לנושים ובכלל זה המשך העסקה של מרבית העובדים, אני נעתר לבקשה ומורה על אישור ההסדר כמבוקש. אני ממנה את עו"ד לדרמן כנאמן לביצוע ההסדר אשר יפקיד התחייבות עצמית ע"ס 200,000 ₪. להסרת ספק, אין בפסק הדין כדי לקבוע ממצא באשר לחובת המוסד לביטוח לאומי לשלם סכום כלשהו למי מהעובדים, ככל שהדבר עלה מההסדר, ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכות העובדים לעתור לקבלת המגיע להם כפוף לכל דין. הסדר נושיםנושה