הסדר נושים לפני הכרזה

1. בעת הזו לא יועלה התשלום החודשי והזכות לבקש זאת שמורה אולם מוצע שהדבר ייעשה רק לאחר תיקון כל מחדלי החייב לרבות ובמיוחד מחדלי הדיווח שעד להסרתם אין תשתית לדיון בעניין גובה החיוב החודשי. 2. הצעת ההסדר שהוגשה החודש אינה ראויה לדיון בעת הזו. לא רק שהיא מדברת על חובות שסכומם הכולל כ-3% מהחובות שהחייב עצמו מצהיר עליהם אלא גם טרם הומצאו אישורי המסירה של צו הכינוס לכל הנושים, כלומר לא יתכן בעת הזו להתבסס על אותן שתי תביעות חוב שכבר הוקלדו במשרדי הכנ"ר ולהציע הסדר על בסיס ההנחה שאלה כל תביעות החוב. אם לא די בכך, הרי מדברי ב"כ החייב עצמו היום עולה שחוב שסכומו כנראה בין מחצית ל2/3 מסך כל החובות, הוא חוב שיתכן שייפרע שלא ממקורותיו של החייב תוך זמן לא רב והרי לנו סיבה נוספת לא למהר בעניין הסדר נושים מכיוון שאם התחזית הזו תתממש תפחת מצבת החובות הכללית באופן דרסטי. 3. אני מבין את המחשבה שהועלתה על ידי הכנ"ר להכריז היום על מנת להקל על אותו נושה שהוא עובד ולאפשר לו לקבל מהביטוח הלאומי כספים, אולם התיק אינו בשל להכרזה היום נוכח המחדלים שברגיל היו מצדיקים לשקול ביטול צו הכינוס היום. בנוסף נראה שטרם הסדר יש צורך למצות את הבירור בנושא ויתור החייב על מזונות ילדיו הנתונים למשמורתו. 4. כל המחדלים דהיינו סילוק כל התשלומים החודשיים שטרם נפרעו, הגשת דוחות מלאים ומגובים באסמכתאות בגין כל התקופה שמיום צו הכינוס (שיש להגיש הן למנהל המיוחד והן לכנ"ר) והגשת אישורי מסירה לכל הנושים שצו הכינוס (גם כן הן למנהל המיוחד והן לכנ"ר), יוסרו לא יאוחר מאשר עד 31.5.11 (כולל). תסקיר משלים יוגש עד 14.6.11 (כולל). תזכורת פנימית בפני - 15.6.11, אם התסקיר יכלול המלצה בלתי מסויגת, יוכרז החייב פושט רגל ללא צורך בדיון נוסף. למותר לומר שהצעת הסדר ניתן להגיש לא רק לפני הכרזה אלא גם לאחר מכן. הסדר נושיםנושה