הסדר נושים פירוק חברה

לפנינו ערעור על החלטתו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופטת ו' אלשיך) בפש"ר 1553/00, בבש"א 10863/02, 12016, 12036/03, מיום 5.9.2002, שנקבע בה כי יש להורות על אישור ההסדר שבין אגודת "ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ" (להלן - האגודה או ברית פיקוח) לבין נושיה לאחר שאושר, ברובו, באספות הנושים לסוגיהם. כמו כן לפנינו עתירה (בג"ץ 7704/02) למתן צו-על-תנאי להורות על בטלות החלטת המפרק המפעיל שמונה לאגודה, הוא המשיב 3 בעתירה והמשיב 2 בערעור (להלן - המפרק המפעיל) מיום 13.2.2002, לעניין גובה חוב האגודה לעותר וכן על בטלות החלטתו של רשם האגודות השיתופיות, הוא המשיב2 בעתירה והמשיב 3 בערעור (להלן - הרשם) מיום 21.8.2002, שבה אישר הרשם את עמדת המפרק המפעיל. המערערים והעותר הינם עובדי האגודה לשעבר. הערעור והעתירה נוגעים לאותה מסכת עובדתית וקשורים זה בזה ועל-כן נדונו במאוחד. העובדות הצריכות לעניין ברית פיקוח היא אגודה שיתופית שהוקמה בשנת 1934, סמוך לאחר פרסום פקודת האגודות השיתופיות, ואשר עיסוקה המרכזי הוא ביקורת חשבונות של חבריה ושל גופים הקשורים אליהם והדרכתם בענייני הקואופרציה. באגודה מעל 1,200 חברים, ועמם ניתן למנות את האגודות להתיישבות חקלאית וקהילתית על כל סוגיה - קיבוצים, מושבי עובדים, מושבים שיתופיים ויישובים קהילתיים, לרבות תנועות ההתיישבות עצמן ותאגידים שבשליטתם של הקיבוצים והמושבים. כמו כן חברות בה אגודות שיתופיות דוגמת אגודות לשיווק וארגוני קניות. חברי האגודה הינם למעשה לקוחותיה: האגודה מספקת להם שירותי ביקורת וראיית חשבונות, והם משלמים לה בגינם. ביום 10.11.1994 מינה רשם האגודות השיתופיות "מפרק מפעיל" לאגודה לאחר שנתן צו פירוק כנגד האגודה עקב מצבה הכלכלי הירוד ויחסי העבודה המעורערים ששררו בה. בעקבות החלטת המינוי הוגשו לשר העבודה והרווחה, אשר מוסמך לדון בעניין מכוח סעיף 51 לפקודת האגודות השיתופיות, שני עררים על עצם תוקפו וחוקיותו של צו הפירוק: האחד מטעם ועד חברי האגודה ועוד עובדים מסוימים, והאחר מטעם המערער1 שהינו עובד לשעבר של האגודה. הללו נידונו בפני היועץ המשפטי במשרד העבודה והרווחה, ששר העבודה אצל לו את סמכותו לדון בנושא זה, ונדחו על-ידיו. כנגד ההחלטה על דחיית ערעורו של המערער 1 הגיש האחרון עתירה לבית-משפט זה (בג"ץ 1409/98), אשר בסופו של דבר נמחקה, ובמסגרתה חיווה בית-משפט זה דעתו במפורש כי אין להתערב בהחלטה, והמתנגדים נשלחו להליך בפני רשם האגודות השיתופיות בנוגע לשאלת כיסוי חובות האגודה. הליך זה נפתח, אך טרם הסתיים עת אושר הסדר הנושים של האגודה על-ידי בית-המשפט המחוזי, כאמור. בין לבין הוגשו כמה עתירות לבית-משפט זה (בג"ץ 1433/01 ודנג"ץ 5188/01), שעניינן נוגע לשאלת חבות חברי האגודה בחובותיה ולשאלת סמכותו של עוזר רשם האגודות השיתופיות לדון בשאלה זו. בית-משפט זה דחה את העתירות בקובעו כי הן מוקדמות מדי. בשנים 1996-1995 הוגשו לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו תביעות על-ידי המערערים ועובדים נוספים כנגד האגודה, אולם עקב דחיית הערעור על מתן צו הפירוק נענתה בקשתו של המפרק המפעיל לעיכוב ההליכים. על החלטת עיכוב הליכים זו הוגש ערעור לבית-הדין הארצי לעבודה. גם ערעור זה טרם הוכרע. בחודש יולי 2000 הגיש המפרק המפעיל לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשה לאישור הסדר נושים (פש"ר 1553/00). בבסיס הצעת ההסדר עמד העיקרון, שלפיו האגודה, הפועלת כעסק חי במהלך כל תקופת הפירוק, תמשיך את פעילותה כ"עסק חי" תוך יציאה מן הפירוק במסגרת ההסדר, שבו יינתן פתרון לכלל טענות החוב של הנושים לסוגיהם השונים. בעקבות בקשות שהגישו כמה עובדים לשעבר, אשר טענו כי יש לברר טענות מקדמיות אחדות בטרם עריכת האספות, נדחה אישורו של ההסדר. בקיץ 2002, לאחר שמונה שנים שבהן הייתה האגודה בהליך פירוק, הגיש המפרק המפעיל לבית-המשפט המחוזי הצעה מעודכנת להפעלת האגודה כעסק חי תוך יציאה מן הפירוק והסדר עם הנושים (בש"א 10863/02). זוהי ההצעה הרלוונטית לענייננו. הצעת ההסדר עוסקת בהסדרת חובותיה של האגודה כלפי חמש קבוצות של נושים: א. נושים בדין קדימה; ב. נושים רגילים (לא מובטחים); ג. עובדים שהעסקתם נמשכת גם בעת ההסדר; ד. עובדים שהעסקתם הופסקה ושאינם מועסקים באגודה במועד ההסדר; ה. חברי האגודה, שהינם כאמור לקוחותיה. בהסדר נקבעו, בין היתר, העקרונות האלה: לגבי חברי האגודה נקבע כי החוב שהאגודה חבה להם ישולם רק לאחר שייפרע מלוא החוב לנושים האחרים, וזאת בדרך של הנחות מחזור שיינתנו החל משנת 2008. כן נקבע כי עם אישורו של ההסדר יבוטלו כל התביעות והטענות של מי מנושי האגודה כנגד האגודה ו/או כנגד כל גורם אחר בגין חוב שחבה האגודה למי מנושיה, לרבות ויתור על הטענה שלפיה חברי האגודה חבים בחובותיה. לגבי העובדים נקבע כי לכל אחד ממאה ושישים העובדים שהועסקו באגודה לפני מתן צו הפירוק יחושבו סכומי החוב העומדים לזכותו והמורכבים מרכיבי חוב שכר שהוגדרו ומחישוב פיצויים מוגדלים ל-160%. לעניין תשלום הדיבידנד חולקו העובדים לשתי קבוצות משנה: האחת, עובדים שהעסקתם הופסקה, או תופסק, שלא בדרך של יציאה לפנסיה - שיהיו זכאים לפיצויים בשיעור של 160%. השנייה, עובדים שיצאו, ו/או יצאו, לפנסיה - שיהיו זכאים להשלמת קופות ל-100%. יצוין כי מחצית מעלויות ההסדר לעובדים תשולם מתוך עודפים עתידיים שתיצור האגודה בפעילותה העתידית. הצעת ההסדר הובאה בפני אספות הנושים להצבעה. תוצאות ההצבעה היו כדלקמן: בקרב הנושים הרגילים אושר ההסדר המוצע ברוב של 89% מערך הנשייה המיוצג בהצבעה. העובדים שהעסקתם הופסקה ועובדים המועסקים בהווה הצביעו יחד באותה אספה. תוצאות ההצבעה היו כדלקמן: השתתפו 141 עובדים: 124 עובדים תמכו בהצעת ההסדר, 1 נפסל ו-16 עובדים התנגדו. בהתאם להכרעת המפרק בתביעות החוב של העובדים, סכום הנשייה של העובדים התומכים הוא 87.6% מערך הנשייה המיוצג בהצבעה. לטענת באת-כוחם של העובדים התומכים בהסדר, איחוד הקבוצות לצורך ההצבעה נבע מתוך כך שצו הפירוק משמעו ממילא הפסקת עבודתם של כלל המועסקים באגודה, ומשום שההסדר שהציע המפרק משווה את תנאי המועסקים לאלה שעבודתם הופסקה. חשוב לציין כי בית-המשפט המחוזי קבע כי היה ושתי הקבוצות תסווגנה לחוד, יקטן שיעור התמיכה בקרב הבלתי מועסקים לכ-78%. בקרב חברי האגודה, המהווים קבוצת נושים בפני עצמה, אושר ההסדר ברוב מוחלט. בית-המשפט המחוזי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופטת אלשיך) אישר, ביום 5.9.2002, את תוצאות ההצבעה באספות והורה על ביצוע הסדר הנושים ועל פריסתו במתווה המוצע בבקשה העיקרית. בית-המשפט המחוזי קבע כי אין כל מקום לדון בטענותיהם של מתנגדי אישור ההסדר הנוגעות לעצם החלטת הפירוק ולדרך שבה נוהל הפירוק. כן קבע בית-המשפט המחוזי כי אין מקום לעכב את אישור ההסדר עד להכרעה במחלוקות המשפטיות והעובדתיות הנדונות בערכאות אחרות. מן האמור לעיל עולה כי הסוגיות היחידות שאליהן נדרש בית-המשפט המחוזי נגעו לאישור הסדר הנושים עצמו, ולעניין זה החיל בית-המשפט את ההלכה שלפיה משאישרו הנושים את ההסדר ברוב גדול, לא ימהר בית-המשפט להפעיל את סמכותו ולהתערב בהחלטתם. ואכן, לאחר שבחן את כל טענותיהם הרלוונטיות של המערערים, אישר בית-המשפט המחוזי את ההסדר. על החלטתו של בית-המשפט המחוזי לאשר את ההסדר מערערים כעת כמה עובדי האגודה לשעבר, אשר פוטרו לפני מתן צו הפירוק או בסמוך לאחריו כאמור. כמו כן המערער 1 עתר, ביום 9.9.2002, לבית-משפט זה (בג"ץ 7704/02) כנגד החלטתו של המפרק המפעיל מיום 13.2.2002 לעניין גובה החוב של האגודה כלפיו וכנגד החלטתו של רשם האגודות השיתופיות מיום 21.8.2002, שבה אישר את עמדת המפרק המפעיל. עיקר טענות הצדדים המערערים טוענים לפנינו כנגד אישור ההסדר ומבקשים לבטלו מהטעמים העיקריים דלהלן: טענת סף של המערערים היא כי היה על בית-המשפט המחוזי לדון בסוגיית חבותם של חברי האגודה בחובותיה כתנאי מקדמי לדיון בהסדר, או לחלופין לעכב את הדיון בהסדר עד שתתקבל החלטה חלוטה בסוגיה זו. לטענתם, חברי האגודה חבים בחובותיה, על-כן יכולתה לעמוד בכל הוצאה היא בלתי מוגבלת, ועל-כן אין צורך בהליכי הסדר או פשרה בין האגודה לבין נושיה. לטענתם, כל עוד חברי האגודה מעוניינים לקבל את שירותיה ולממן את עלותם, זו לא תהיה בקשיים, ואם לא כך הם פני הדברים - דינה פירוק. לגופו של עניין טוענים המערערים, וזו טענתם העיקרית, כי שלושים העובדים אשר עבודתם הופסקה לפני מינוי המפרק המפעיל או סמוך לאחריו (להלן - קבוצת השלושים) הינם קבוצה בעלת מכנה משותף ואינטרסים השונים מאלו של מאה ושלושים העובדים שהעסקתם נמשכה, ועל-כן לא היה מקום לקבצם כקבוצת נושים אחת לצורך אישור ההסדר. לפיכך אין לטענתם להתחשב בתוצאות ההצבעה שהתקיימה ושלכאורה הסתכמה ברוב המחזיק למעלה מ-75% מערך הנשייה המיוצג בהצבעה התומך באישור ההסדר. לסברתם, הדין הוא שאין לכלול באספת נושים קבוצות ובעלי אינטרסים נוגדים אפילו כולם נמנו עם עובדיה של האגודה לפני תחילתו של ההליך הקולקטיבי. לדעתם, היה מקום לקרוא לאספות נושים נפרדות לעובדים שהעסקתם נמשכה ולעובדים שהעסקתם הופסקה לפני מינוי המפרק המפעיל או סמוך לו. כמו כן טוענים הם כי אילו התקיימו אספות נושים נפרדות כאמור, כי אז לא היה מתגבש הרוב הנדרש של המצביעים, המחזיקים למעלה מ-75% מערך הנשייה באספה של קבוצת השלושים כך שההסדר לא היה מאושר. עוד טוענים המערערים כי בהכרעות החוב פעל המפרק המפעיל תוך נטילת סמכות שלא כדין, תוך קריאת תיגר על החוק ואי-כיבוד ערכאות אחרות ותוך יצירת הפליה אסורה ופסולה בין המערערים לבין עובדים שהעסקתם לא הופסקה. לטענת המערערים, יש להבחין בין "מפרק" לבין "מפרק מפעיל". בענייננו מונה על-ידי רשם האגודות השיתופיות מפרק מפעיל לאגודה, שהוטל עליו לפעול לשימור פעילות האגודה. לטענתם, פירוק מפעיל אפוא אינו מביא להפסקת יחסי העבודה, ועל-כן שכר העבודה ופיצויי הפיטורין של מפוטרי האגודה לא התיישנו, צברו פיצויי הלנה עד ליום תשלומם בפועל וימשיכו לצוברם. עוד טוענים המערערים כי טעה בית-המשפט כשקבע כי חל הכלל של "סופיות הדיון והשתק פלוגתא" על הטענות בדבר חוקיות הליך הפירוק ומינוי המפרק וכן לעניין ניהול הליכי הפירוק באופן של הבראת האגודה להבדיל מחיסולה. מנגד טוענים המשיבים כי אין להבחין בין העובדים שעבודתם נמשכה באגודה לאלה שעבודתם הופסקה. לטענתם, אין כל מקום להתייחס לאינטרס של המשך התעסוקה כאינטרס רלוונטי לסיווג קבוצה. לדבריהם, מדובר באינטרס חיצוני לנשייה. כן טוענים הם כי גם לו התקבלה טענה מעין זו, הרי בנסיבות ההסדר דנן גם לעובדים שאינם מועסקים באגודה אינטרס מובהק בהמשך פעילותה. באותו עניין, מוסיפים המשיבים וטוענים כי גם לו התקבלה גישת המערערים במלואה, הרי ההבחנה שמציעים המערערים בין הקבוצות מבוססת, בסופו של דבר, על אדישות להמשך פעילותה של האגודה כעסק חי. המועד הנכון לבחינת אותה אדישות אינו מועד הפירוק, אלא המועד שבו עמדה בפני הנושים הצעת ההסדר להצבעה, ועל-כן ניתן לכל היותר לסווג את העובדים לשתי קבוצות: האחת, היא קבוצת העובדים שהיו מועסקים באגודה בעת ההצבעה, והאחרת, קבוצת העובדים שלא היו מועסקים בעת ההצבעה (קבוצה רחבה מקבוצת השלושים, אשר כוללת רק את המפוטרים בסמוך למתן צו הפירוק). במקרה דנן, וכפי שצוין בבירור בפסק-הדין של בית-המשפט המחוזי, הרי לפי חלוקה זו ישנו רוב המחזיק מעל 75% מערך הנשייה לתומכי ההסדר בכל אחת מן הקבוצות. לטענתם, קבוצת השלושים אינה קבוצה רלוונטית, שכן לא ניתן לאתר הבחנה כלשהי בתוך קבוצת העובדים שהעסקתם הופסקה על-פי תיחום שרירותי של מועד כלשהו שחלף לאחר הפירוק. למעשה, טוענים המשיבים, הטענה לזכותם של המערערים לקבל פיצויי הלנת שכר היא הטענה האמיתית העומדת בבסיס הערעור דנן, אלא שטענה זו אינה משותפת לכלל חברי קבוצת ה-30, ואין בה כדי להופכם לקבוצה נפרדת. לא זו אף זו, המשיבים טוענים כי המערערים אינם זכאים כלל לפיצויי ההלנה הנטענים, כמו כן טוענים המשיבים כי במסגרת הסדר הנושים נקבעה נוסחה לחישוב הסכומים שישולמו לעובדים. נוסחה זו אינה מתבססת על הכרעות המפרק בהוכחות החוב, אלא היא קובעת רשימת רכיבים שיובאו בחשבון לצורך קביעת חובה של האגודה לכל אחד מעובדיה, ולכן אישורו של הסדר הנושים הפך את הוכחות החוב ואת הכרעת המפרק בהן לחסרות נפקות מעשית כך שאין טעם לדון בטענות שמעלים המערערים לגבי הכרעת המפרק בהוכחות החוב. עוד טוענים המשיבים כי אין מקום לטענה בדבר ההבחנה בין פירוק לפירוק מפעיל, שכן הדין בישראל אינו מכיר בהבחנה שכזו. לטענתם, צו הפירוק שהוצא לאגודה הינו צו פירוק לכל דבר, והעובדה שהמפרק הוסמך להמשיך להפעיל את האגודה אין בה כדי לשנות את ההשלכות הנובעות ממנו. טענה אחרת שהמשיבים מעלים הינה כי מן הראוי היה לצרף לערעור זה את יתר נושי האגודה, ולפחות את אלו אשר התייצבו בדיון בפני בית-המשפט המחוזי, על-מנת לאפשר להם להביע את עמדתם ואת טענותיהם ביחס לאישור הסדר הנושים נושא הערעור, שכן כל החלטה בערעור תשפיע על זכויותיהם. לטענת המשיבים, משמעות קבלת הערעור הינה מתן "זכות וטו" על ההסדר כולו למיעוט קטן של כ-12% מכלל עובדי האגודה, וכי לביטולו של ההסדר משמעות דרמטית לגבי עצם סיכויי שרידתה של האגודה, וממילא לגבי התשלומים לנושים השונים ובראש ובראשונה לאותם עשרות רבות של עובדים שתמכו בהסדר והמעוניינים בו. כן טוענים המשיבים כי מאז שניתנה ההחלטה של בית-המשפט המחוזי, המאשרת את ההסדר, החלו הצדדים בביצועו, ובוצעו פעולות שהן ככל הנראה בלתי הפיכות. אם כן, הערעור לוקה לטענתם בשיהוי רב. דיון בענייננו מדובר בסוגיות שעיקרן פירוק אגודה שיתופית, וטובות ההלכות העוסקות בפירוק חברות אף לענייננו. מדובר בהלכות המושתתות על עקרונות היפים לדיני תאגידים בכללותם, ועל-כן אין מניעה להחילם מכוח היקש גם על אגודה שיתופית (ראו ס' אוטולנגי אגודות שיתופיות - דין ונוהל (כרך א) [12], בעמ' 56-55). שיקום האגודה לעומת פירוקה בבואי לבחון את טענות הצדדים ועל-מנת שהדברים יישקלו בראייה כוללת, שיש בה משום התחשבות בכלל הנושים, מצאתי לנכון להדגיש את הדברים האלה: מקובלת עליי המדיניות העקרונית שצריכה להנחות את בית-המשפט בהליכי פירוק ובאישור הסדר נושים, כפי שעמד על כך השופט ד' לוין בע"א 673/87 סאלח נ' מפרק פרץ את איסר חברה לבנין והשקעות בע"מ (בפירוק) [1], בעמ' 68: "ככל שניתן להציל עסק מהתמוטטות יש לחתור לכך בזהירות ובאחריות אך תוך תעוזה ותושייה. ככל שמתאפשר חיסולו ההכרחי של עסק תוך כדי ניהולו כעסק פעיל חי ותוסס על-ידי המפרק, הנאמן, כונס הנכסים, וזאת בהשגחת בית המשפט ובהדרכתו, כן ייטב לנושים ולמשתתפים בחברה או לפושט הרגל כפרט. בעשייה כזו מממשים את תכלית החוק. בגישה האמורה, ככל שרק תהיה ישימה, בנסיבות המקרה, מקדמים תוצאה צודקת". למרות שלא תמיד ניתן למנוע את חיסולה של חברה או של אגודה שיתופית שנקלעה לקשיים, יש במקרים מסוימים להסדר נושים יתרונות רבים על פני הפירוק, והוא עשוי לגרום לכך שהנושים יקבלו בסופו של דבר סכום גבוה יותר מן החברה או מהאגודה השיתופית וימנעו ממנה, מעובדיה ומצדדים שלישיים הפסד כספי והרס מקור הפרנסה. אין ספק שהדרך הקצרה, עת חדלות-פירעון, היא דווקא מתן צו לפירוקה של החברה. בהליכי פירוק ופשיטת רגל אין קל ופשוט יותר מעצירת ההתדרדרות ברגע מסוים ולממש את המעט שנותר ולחלק שיירים לנושים, שעל-פי רוב מובטחים הם ובעלי זכות קדימה על חשבון הנושה הבלתי מובטח, חסר ההגנה. אולם קיצורי דרך שכאלו מחטיאים לעתים קרובות את המטרה. הליך שכזה אינו תמיד הדרך הנאותה לא מבחינה משפטית ולא מבחינה כלכלית. לא זו הייתה כוונת המחוקק, ולא זו הדרך שתניב תועלת למשק, בכלל, ולנושיה של החברה, בפרט. ודוק, ישנם מקרים שאכן פירוקה של החברה או של האגודה השיתופית הוא הפתרון האופטימלי, אך כדי להגיע למסקנה שכזו יש תחילה לבחון ביסודיות את האופציות האחרות העומדות על הפרק ולפסול אותן בזהירות. ניתן לסכם את עדיפותו של הליך השיקום על פני הליך הפירוק תוך בחינתו משלוש נקודות מבט עיקריות: (1) מזווית הראייה של המשק הלאומי: בכך שארגון מחדש מוצלח יניב ניצול מוצלח יותר של משאבים קיימים, בכך שתישמר רמת התעסוקה במשק ותישמר התחרות; (2) מנקודת המבט של בעלי זכויות כלפי החברה: בכך שנמנעת מכירה כפויה של נכסי החברה אשר מורידה את ערכם באופן דרסטי, בכך שנמנעת ירידת ערכו של ציוד מיוחד, בכך שמנוצל המלאי הקיים, בכך שנמשכת באופן סדיר גביית החובות ושנשמר המוניטין; (3) שיקולי הנהלת החברה כערך כלכלי וכערך רגשי (ראו י' בהט "ארגון מחדש של חברות כושלות" [18], בעמ' 242-230). מובן שיש לבחון יתרונות אלו לצד חסרונותיו של הליך הארגון מחדש תוך בחינת פוטנציאל החברה ואפשרות הבראתה, בחינת הסיכונים והעלויות הכרוכים בהמשך ההפעלה וכדומה, אולם דומה כי יש לדבוק במדיניות שהתווה בית-משפט זה, ולפיה ככל שהדבר מתאפשר, יש להעדיף את שיקומה של החברה על פני פירוקה. עת עומדת בפנינו הצעת נושים, שיקום או ארגון מחדש של חברה או אגודה שיתופית, יש לערוך איזון אינטרסים, שתכליתו בחינת מאזן הרווח וההפסד של כל הצדדים המעורבים, הן במישרין והן בעקיפין. בעת עריכת מאזן זה יש לתת משקל ראוי לטובת החברה, הציבור, בעלי המניות והעובדים, מחד, ולטובת הנושים וזכאותם לקבל את כספם, מאידך. בית-המשפט בענייני פירוק הוא הממונה מטעם החוק על האינטרסים של כלל הנושים, בין אלה המיוצגים לפניו ובין אלה שאינם מיוצגים. על בית-המשפט לחפש את הדרך שתאפשר לשלם לנושים את כל החובות המגיעים להם, ואם הדבר בלתי אפשרי אז לפחות את המרב. בתורו אחר דרך זו יעשה בית-המשפט ככל שניתן על-מנת לשמור על הגוף המתפרק כעסק חי (ראו י' כהן דיני חברות (כרך ג) [13], בעמ'618-610). הדגשים הללו צריכים להנחותנו עת בוחנים אנו את השגותיהם של המערערים. חשוב להדגיש כי ברית פיקוח אינה עוד אגודה שיתופית מני רבות, אשר בקשות לפירוקן מוגשות חדשות לבקרים לבית-המשפט. יש לשים לב לגודלה של האגודה ולכך שהאגודה היא מקור פרנסה למאות עובדים, וישנם עסקים רבים הקשורים בפעילותה בצורה זו או אחרת. לפעילות האגודה השפעה על מספר רב של גורמים במשק, וכמו כן ההסדר שאושר כבר מצוי בהליכי ביצוע מתקדמים. על בית-המשפט לבחון את עניינה של האגודה לאור היבטים אלו. חלוקה לקבוצות נשייה השאלה העיקרית העולה בערעור שלפנינו, הדורשת את הכרעתנו, הינה אם היה מקום להכיר בקבוצת השלושים, שהעסקתם הופסקה לפני מינוי המפרק המפעיל או בסמוך לאחריו, כקבוצת נושים נפרדת לצורך אישור ההסדר. השאלה מהו "סוג נושים" לצורך סיווגם לקבוצות אינה שאלה קלה, שכן לא כל הבדל גורם בהכרח לסיווג הנושים כסוג מיוחד. "קבוצה" לעניין זה תוגדר כמכלול נושים שסדר העדיפויות החוזי שלהם שווה (ראו א' פרוקצ'יה דיני חברות חדשים בישראל [14], בעמ' 555). הכרה בקבוצת נושים מצומצמת, המבקשת להתנתק מקבוצה רחבה יותר שאליה שויכה, מחייבת זיהוים של אינטרסים שונים בתכלית מן האינטרסים של שאר חברי הקבוצה. על המבקש לעצמו מעמד של קבוצה נפרדת להוכיח אינטרס אובייקטיבי שונה באופן ניכר משל קבוצת האם שממנה הוא רוצה להתנתק. בעניין זה קבע כבוד השופט אנגלרד בע"א 3225/99 שיכון עובדים בע"מ נ' טש"ת חברה קבלנית לבניין בע"מ (להלן - עניין טש"ת [2]), בעמ' 115 את הדברים האלה: "בעניין חלוקת הנושים לסוגים, מקובל להבדיל בין נושים מובטחים לנושים בלתי מובטחים. אולם השאלות הקשות נוגעות לחלוקה בין נושים הנמנים על אותה קבוצה רחבה כי לעתים האינטרסים, הן בתוך הקבוצה של נושים בלתי מובטחים, הן בקבוצה של נושים מובטחים, אינם זהים... בפסיקה ובספרות הוצעו מבחנים נוספים לשם עריכת תת-חלוקה בתוך הקבוצה הרחבה. המגמה השלטת היא להתחשב בטיב האינטרסים השונים בין הנושים הנמנים על קבוצה רחבה אחת". (ראו גם א' פלמן, ה' בר-מור דיני חברות בישראל - להלכה ולמעשה (כרך ב) (להלן - פלמן ובר-מור [15]), בעמ' 995). המאפיינים של הפרדה בין קבוצות על-פי אינטרסים: מחד גיסא, המיון צריך להפריד את קבוצות האינטרסים השונות ולמנוע מצבים של ניגודי עניינים בתוך כל קבוצה. מאידך גיסא, סיווג לקבוצות רבות מדי עלול לפגוע בעקרון קבלת דעת הרוב בכך שיאפשר לקבוצות מיעוט להיות מסווגות כקבוצות נפרדות ולהכשיל את אישור ההסכם (ראו פלמן ובר-מור [15], בעמ' 994). לעניין זה יפים הדברים שנאמרו על-ידי כבוד השופט אנגלרד בפרשת טש"ת [2], בעמ' 114: "...ריבוי הסוגים של נושים המתכנסים באספות נפרדות, מעניק יתר כוח לנושה היחיד משום שמשקלו עולה ככל שהקבוצה קטנה יותר, כי העיקרון הוא שהרוב הנדרש לאישור ההסדר חייב להתקבל בכל קטגוריה לחוד. נמצא, כי אם קבוצה מסוימת מורכבת מנושה אחד ויחיד, לנושה זה זכות וטו על מכלול ההסדר. כוח זה עשוי להעניק לנושה יחיד כוח מיקוח רב, עד כדי יכולת 'סחיטה'". המועד הרלוונטי לבחינת האינטרסים השונים של הנושים, בהתחשב בנסיבות המקרה, הוא פרק הזמן שבו התקיימו אספות הנושים, והוגשה הבקשה לאישור ההסדר (ראו ע"א 691/69 השותפות בש-רבסקי נ' בנק לסחר חוץ בע"מ [3]). בענייננו כאמור טענו המערערים כי היה על המפרק לערוך אספות נושים נפרדות לעובדים לפי קבוצות אינטרסים שונות. לטעמם, היה צורך לחלק את העובדים לשמונה קבוצות נושים שונות. בית-המשפט המחוזי דחה טענה זו מכול וכול וקבע, בצדק, כי על-פי הפתרון שאימצה הפסיקה, חלוקת הנושים המקובלת הינה למספר מצומצם של קבוצות עקרוניות, לפי שלבי "סולם הנשייה": נושים מובטחים, נושים בדין קדימה וכך הלאה, כאשר מדי פעם נעשית אף חלוקת משנה של אחת הקבוצות אם נסיבות המקרה מקימות הבדל עקרוני בינה לבין קבוצת האם שלה. בית-המשפט המחוזי קבע כי חלוקת העובדים לשמונה קבוצות משנה לא רק שאינה מקובלת, אלא אף מכשילה היא מראש כל סיכוי לאשר את ההסדר, וכן הוסיף כי בשל נסיבותיו המיוחדות של המקרה שלפנינו ובשל מורכבות ההסדר הופרדו העובדים מקבוצת הנושים בדין קדימה והושמו כקבוצת נושים נפרדת. אולם עת הועלתה הטענה כי היה ראוי לחלק אף קבוצה זו לשתיים משום ההבדל העקרוני בין העובדים אשר פוטרו עם כניסת האגודה לפירוק, לבין אלו אשר המשיכו להיות מועסקים, קבע בית-המשפט המחוזי כי אין צורך להכריע בכך, שכן הוכח בפניו כי אף אם הייתה נעשית חלוקה של קבוצת העובדים לשתי קבוצות משנה, ההסדר היה עובר בשתי הקבוצות ברוב של למעלה מ-75% מערך הנשייה המיוצג בהצבעה. המערערים מציינים כי הם "נדהמו" מקביעתו זו, ה"שגויה" לדבריהם, של בית-המשפט המחוזי. המערערים פשוט בוחרים להתעלם מאופן החלוקה לשתי קבוצות משנה שאותה בחן בית-המשפט המחוזי. אין מדובר בחלוקה לשתי קבוצות שהן "קבוצת השלושים" ו"קבוצת המועסקים", כפי שמבקשים המערערים. יישום מבחן האינטרסים, בהתחשב בשיקולי מדיניות משפטית ראויה, מובילנו לתוצאה אפשרית אחת בלבד של תת-חלוקה של קבוצת העובדים, וזו החלוקה שבחן בית-המשפט המחוזי: חלוקת העובדים לקבוצה שבה מי שהעסקתם באגודה נמשכה במסגרת הליכי הפירוק וקבוצה שבה מי שהעסקתם באגודה הופסקה, ואשר "קבוצת השלושים" הינה רק חלק ממנה. יתר-על-כן, קביעותיו של בית-המשפט המחוזי לעניין תוצאות ההצבעה הינן קביעות עובדתיות. הלכה ידועה היא כי ערכאת הערעור לא תתערב במימצאים עובדתיים שנקבעו על-ידי הערכאה הדיונית, אשר שמעה את העדויות שהובאו בפניה והתרשמה מהן, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, וכאשר קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את התערבותה (ראו למשל: ע"פ 522/84 סביחאת נ' מדינת ישראל [4], בעמ'556-555; ע"פ 7024/93 פלח נ' מדינת ישראל [5], בעמ' 20). המקרה שלפנינו אינו מצדיק התערבות שכזו. גם בפנינו חוזרים המערערים על טענתם שלפיה קיים שוני מהותי באינטרסים ובזכויות בין חברי "קבוצת השלושים" לבין מאה ושלושים העובדים שהעסקתם נמשכת, ועל-כן ראוי להכיר בהן כקבוצות נושים נפרדות, אולם המערערים לא הצביעו כלל על כל אינטרס אובייקטיבי, אשר מייחד אותם מקבוצת העובדים שהעסקתם באגודה הופסקה, ושממנה הם מבקשים להתנתק. האינטרסים שעליהם המערערים מצביעים ככאלו אשר על בסיסם יש להפרידם ולזהותם כקבוצת נשייה נפרדת, הם גילום של שיקולי כדאיות ההסדר גרדא, וככאלה הם אינם ראויים להכרה עת מתבצעת חלוקה לקבוצות נשייה. המערערים מבקשים למעשה מעמד של קבוצת נשייה נפרדת על בסיס של שיקולים סובייקטיביים. הכרה בשיקולים כאלה כרלוונטיים לצורך סיווג הנושים לקבוצות נשייה משמעה טרפוד הסדר הנושים מראש. לאור כוונת המחוקק ותוך יישום המדיניות המשפטית הראויה ברור כי אין כל מקום לקבל תת-חלוקה נוספת, ועל-כן לא נותר לי אלא לדחות טענה זו. סעיף 233(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (כיום סעיף 350(ט) לחוק החברות, תשנ"ט-1999), אשר הוראותיו הוחלו מפורשות על אגודה רשומה מכוח סעיף 59 לפקודת האגודות השיתופיות, מקנה לבית-המשפט את הסמכות לכפות הסדר או פשרה על מיעוט הנושים המתנגד לו. לסוגיה של כפיית הסדר או פשרה על נושים על-ידי בית-המשפט שני היבטים: האחד - לבית-המשפט נתונה הסמכות לכפות את הסדר הפשרה על נושים יחידים בתוך קבוצה התומכת דווקא בהסדר, ובענייננו - קבוצת העובדים. בהקשר זה יישם בית-המשפט את המבחן שלפיו ראוי לשקול את ההסדר כ"הרע במיעוטו". מבחן זה מוגדר בארצות-הברית כ-“Best Interest Rule”. השימוש בו נעשה כברירת מחדל אם לא יתמלא התנאי שלפיו ראוי שכל נושה יקבל על-פי ההסדר כפי חלקו בפירוק. ההיבט השני הינו כפיית הסדר על סוג נושים. כאשר בית-המשפט שוקל אם לאפשר כפיית הסדר הנושים על מיעוט המתנגד לו, עליו לתת את הדעת על כי בעת ארגונו מחדש של תאגיד יש להתמודד עם צדדים המנסים לנצל את אי-הבהירות להתנהגות אופורטוניסטית. הדבר פוגע קשות בהליך השיקום. הצורך בהתדיינויות משפטיות מרובות גורם נזק לתאגיד ולכלל הנושים משום שהוא מלווה בהוצאות משפטיות, בהוצאות הערכה וכן הוא מלווה בסיכון לכישלון ההליך. יש לשים לב לכך שגם אם לאחר כל אותן התדיינויות יעוצב ההסדר, הדבר עלול להיות מאוחר מדי משום אובדן לקוחות, בריחת עובדים מיומנים, ניתוק קשר עם הספקים, הפסד הזדמנויות עסקיות ועוד (ראו י' בהט "כפייה על קבוצה מתנגדת בהסדר על-פי סעיף 233 לפקודת החברות" [19], בעמ' 448-447). יש להעיר כי במקרה שבפנינו, לאור נסיבותיו המיוחדות ולאור פרק הזמן הארוך שעבר מאז החל הליך הפירוק, ייתכן שהייתה הצדקה לאשר את ההסדר אף אם היה מקום להכיר בקבוצת השלושים כקבוצה נפרדת, ובה רוב למתנגדי ההסדר, אולם אין כל צורך להכריע בכך משום שכאמור אין מקום להכרה בקבוצה זו כקבוצה נפרדת. הסדר הנושים אושר על-ידי רוב בן למעלה מ-75% מערך הנשייה המיוצג בהצבעה של כל אספות הנושים בחברה, ועל-כן יזכה לאישורו של בית-המשפט, שכן מיעוט מבוטל לא יוכל לטרפד הסדר כזה. אין ספק כי ההחלטות נתקבלו על-ידי רוב חוקי, היינו על-ידי רוב מספרי ורוב ערכי של סוגי הנושים באספות נפרדות שלהם, ועל עיקר זה מושתת שיקול-דעתו של בית-המשפט במתן אישורו לתכנית. אישור ההסדר לטענת המערערים, ההלכה היא כי הליך הסדר אשר אינו מבטיח את הניתן להשגה בהליך הפירוק אינו בר-אישור. לטענתם, ההסדר מרע את מצבם ומעניק להם פחות משהיו מקבלים בהליך של פירוק, ועל-כן אין לאשרו. המערערים אף תומכים טיעונם בדבריו של כבוד השופט ד' לוין בעניין זה בע"א 359/88 סולל בונה בע"מ נ' כונס ומפרק של א. כוכב השומרון עמנואל בע"מ (בכינוס נכסים) [6], בעמ' 869. להלן הדברים במלואם: "אכן מקובל עלי כעיקרון, שנושים שהם צדדים להסדר כנ"ל מצפים לקבל על-פי תכנית ההסדר לא פחות משהיו מקבלים בפירוק, וכך ראוי שיהיה. אם מתברר, כי ההסדר הוא כה חסר תועלת עד שנושים לא יזכו על פיו לפחות למה שהיו זוכים בהליכי פירוק רגילים, כי אז אין לאשר הסדר כזה. ההסדר חייב להיות סביר והוגן, כך שיהא בו כדי להועיל לציבור הנושים בכללותו ולא למובטחים בלבד. אין לסבול הסדר שירע עד כדי כך את מצבם של הנושים, כולם או חלקם, עד שכאמור לא יזכו אף לאותה טובת הנאה מזערית שאפשר שהיו זוכים לה אילו הליכי הפירוק היו מתקיימים כסדרם... מאידך גיסא, אם אין הדברים כך, ועדיין רוב רובם של הנושים יוצאים נשכרים, ולא במעט, מההסדר, ראוי לשקול אותו בחיוב, בבחינת ה'רע במיעוטו'" (ההדגשה שלי - ס' ג'). דא עקא, שהמערערים לא השכילו לקרוא את הדברים עד תומם ולהיווכח כי כוונת אומרם שונה מהפירוש אשר הם העניקו לאמור ואף מנוגדת לו. אין ספק כי יישום האמור במקרה דנן מחייב דווקא את אישורו של ההסדר, אשר מיטיב עם רובם המכריע של הנושים. הכרעות החוב המערערים טוענים כי יש לבטל את הכרעות החוב שנקבעו על-ידי המפרק המפעיל. לטענתם, בהכרעות החוב פעל המפרק המפעיל באופן מפלה, תוך נטילת סמכות שלא כדין וקריאת תיגר על החוק. בפסק-הדין של בית-המשפט המחוזי קבעה השופטת המלומדת בעניין זה את הדברים האלה: "הסכום אשר מגיע להם, מרגע שנכנסה האגודה לפירוק, אינו אלא הסכום אשר המפרק מאשר במסגרת בדיקת הוכחות החוב. משדחה המפרק הוכחת חוב, במלואה או בחלקה, אין עוד לסכום הבלתי-מוכר נפקות כלשהי לעניין חישוב ערך הנשייה או המגיע לעובד, אף לא לצורך הבדיקה כמה מכדי חובו נפרע במסגרת הסדר הנושים". הדרך להשיג על החלטת המפרק בתביעות חוב היא באמצעות ערעור. הערעור הינו הליך אישי, ואין מקום לטעון טענה גורפת, כפי שטענו המערערים, שלפיה החלטות המפרק בתביעות החוב ככלל הינן שגויות. אכן, אם נושה סבור כי המפרק שגה בהחלטתו בהוכחת חוב, פתוחה בפניו הדרך לערער עליה בהתאם להסדר הקבוע בחוק. אך משלא עשה כן במועד, או אם ערעורו נדחה, הרי שעליו לקבל את הכרעת המפרק כסופית. בענייננו קבע בית-המשפט המחוזי כי מרבית המתנגדים לאישור ההסדר הקובלים על אופן ההכרעה בתביעות החוב לא טרחו כלל ועיקר להגיש ערעור כדין, ואילו אחרים פתחו בהליכים "דמויי ערעור" שהוכרעו ונדחו זה מכבר, ומשכך הם פני הדברים, לא נותר אלא לקבל את הכרעותיו של המפרק כמחייבות. חשוב לציין כי להכרעות החוב של המפרק אין כל נפקות בנוגע לסכומים שיקבלו המערערים בפועל. הכרעות החוב של המפרק סייעו לקבוע את סכום הנשייה לצורך חישוב שיעור התומכים בהסדר בקרב כל קבוצת נושים, אך משאושר ההסדר אין להן כל משמעות, שכן ההסדר קובע נוסחה אחידה לחישוב הפיצויים המגיעים לכל עובד. נוסחה זו אינה תלויה בהוכחות החוב ואינה מבוססת על חישוב הסכומים המגיעים על-פי דין. הנוסחה מפורטת בסעיף 6.2.1 לבקשת אישור ההסדר, ועיקרה: "לכל עובד מכלל העובדים שצוינו לעיל יחושבו הסכומים העומדים (בכפוף לאמור לעיל) לזכותו, והמורכבים מהרכיבים הבאים: הפרשי שכר עבודה, פדיון חופשה עד 60 יום, השלמת קופות ל-100%, וכן חישוב פיצויים לפי 160% (בניכוי הסכום בקופות). כל הסכומים האמורים יחושבו ליום מתן צו הפירוק (נובמבר 1994) ותתווסף להם הצמדה של 43%". כידוע, הסדר נושים הינו מנגנון אלטרנטיבי לפירוק, ובמסגרתו אין כל מניעה לקבוע כל נוסחה לחישוב הסכומים שישולמו, ובכלל זה להתנות על הוראות הדין. הסדר נושים נועד להחליף את ההסדר המעוגן בדיני הפירוק, והוא מאפשר יצירת חלופה בדרך המבקשת להיטיב עם כל המעורבים בענייניו של התאגיד, בכלל, ועם נושיו, בפרט (ראו ע"א 6010/99 עו"ד ששון, כמנהל המיוחד של חברת תבור, תעשיות שיש בע"מ (בפירוק) נ' כונס הנכסים הרשמי [7], בעמ' 397). מוסד המפרק המפעיל לטענת המערערים, מאחר שבענייננו מדובר במפרק מפעיל, הרי הפטור מפיצויי הלנה, הקבוע בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 לגבי חברה בפירוק, אינו חל. לטענתם, מינויו של מפרק מפעיל אינו מביא להפסקת יחסי עובד ומעביד ואינו מפסיק את צבירת פיצויי ההלנה על סכומי שכר העבודה ו/או פיצויי הפיטורין שנצברו לפני מינוי המפרק המפעיל ושלא שולמו במועד החוקי לתשלומם ונתבעו כדין לפני שהתיישנו. ובמילים אחרות טוענים הם כי תפקידו של מפרק מפעיל הוא לפעול לשימור פעילות התאגיד, לשיפור מצבו הכלכלי ולהבטחת המשך קיומו כגוף מאוגד. על-כן בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, לטענת המערערים, שכר עבודה ופיצויי פיטורין של מפוטרי התאגיד, שלא התיישנו, צברו פיצויי הלנה וימשיכו לצוברם עד ליום תשלומם בפועל. טיעון זה אינו מקובל עליי. כפי שיובהר להלן, המערערים אינם זכאים כלל למרכיבי החוב שבגינם הם מערערים, דוגמת פיצויי הלנת שכר וסעיפי שכר אחרים. כידוע, מרגע שבו נכנס גוף משפטי לפירוק, מוקפאת מצבת חובותיו (ראו כהן בספרו הנ"ל [13], בעמ'62). כעיקרון, פיצוי הלנה מתווסף אוטומטית לשכר מולן. תחילה, לא הייתה בחוק הגנת השכר הוראה מיוחדת לעניין חוב שכר שחבים חברה בפירוק או פושט רגל. בית-משפט זה מתח ביקורת על מצב דברים זה באומרו כי הצטברותם של פיצויי הלנה נוגדת את הכלל שמיום הגשת הבקשה למתן צו פירוק אין נזקקים עוד לתביעות נגד חברה, אלא ברשות בית-המשפט. ואכן, בשלב הראשון תוקן חוק הגנת השכר בחוק הגנת השכר (תיקון מס' 3), תשכ"ד-1963, ונקבע פטור מתשלום פיצויי הלנה בגין התקופה שראשיתה שישה חודשים לפני הגשת הבקשה לקבלת צו פירוק. בשלב מאוחר יותר - בחוק הגנת השכר (תיקון מס' 16), תשמ"ה-1985 - בוטלה כליל החובה לשלם פיצויי הלנת שכר לתקופה שקדמה למתן צו הפירוק בידי בית-המשפט או בפיקוחו (ראו ח'הרדוף זכויות עובדים בחילופי מעבידים, בפירוק חברה ובכינוס נכסים [16]). אם כן, בהתאם להוראותיו של סעיף 19 לחוק הגנת השכר במתכונתו המתוקנת, מפרק אגודה שיתופית אינו חייב בתשלום פיצויי הלנת שכר בגין התקופה שלפני מתן צו הפירוק. בהחלטתו של רשם האגודות השיתופיות מיום 10.11.1994 להוציא צו פירוק לאגודה ולמנות לה כמפרק את עורך-הדין צוריאל לביא, הורה הוא לעורך-הדין לביא להפעיל את האגודה כמפרק מפעיל. הרשם התרשם כי נעשו כל המאמצים האפשריים על-מנת לפתור את המשבר שבו הייתה האגודה שרויה והגיע למסקנה כי חרף המצב הפיננסי החמור שבו האגודה מצויה, לא ניתן להגיע להבנה בין ההנהלה לבין העובדים בדבר מסגרת פעילות, שתאפשר את ייעול האגודה וייצובה תוך עמידה ביכולתה הכספית. הרשם קבע את הדברים האלה: "בנסיבות אלה ועל מנת לשמר את פעילות הברית, פעילות שהינה חיונית למגזר ההתיישבותי כולו, החלטתי להוציא צו פירוק לברית פיקוח ולמנות את עו"ד צוריאל לביא למפרק הברית ולהורות לו להפעילה כמפרק-מפעיל. הוראותיי למפרק הינן כי ימשיך ויפעיל את הברית כעסק חי ויפעל להמשך מתן שירותי ביקורת וראיית חשבון מטעם הברית לחבריה. המפרק מוסמך להעסיק עובדים או להפסיק העסקתם לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע באיכותה של הפעילות החשבונאית המקצועית של הברית, והנני מורה לעובדי הברית לשתף עמו פעולה ולפעול יחד עמו להבראת הברית ולשיקומה". וכן מוסיף הרשם בהמשך, כי: "בתוקף סמכותי החוקית כגוף המוסמך לרישוי הברית לתפקידי ראיית חשבון הנני שב ומאשרר בזה את הסמכת הברית להמשיך ולתפקד גם לאחר מתן צו הפירוק כנותנת שירותי בקורת וראיית חשבון (כולל דיווחים לרשויות)...". על החלטה זו של הרשם הוגש ערר לשר העבודה והרווחה (להלן - השר). השר האציל את סמכותו לדון בערר ליועצו המשפטי, מר יצחק ברק. בהחלטתו הארוכה והמנומקת היטב, מיום 31.12.1997, החליט היועץ המשפטי לדחות את הערר. על החלטתו זו עתרו המתנגדים להסדר לבית-משפט זה בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק (בג"ץ 1409/98). עתירתם נמחקה תוך שבית-משפט זה מחווה דעתו במפורש כי אין להתערב בהחלטה על פירוק האגודה. המערערים העלו טענותיהם לגבי הדרך שבה נוהל הפירוק גם בפני בית-המשפט המחוזי. בית-המשפט המחוזי קבע כי אין כל מקום לדון במסגרת המחלוקת שבפניו בטענות אלו, משום שהדבר עומד בניגוד מוחלט לעקרון סופיות הדיון. כעת, אף בפנינו חוזרים המערערים על טענותיהם באשר לאופן ניהול הפירוק ומינוי המפרק המפעיל. אין מקום לחזור ולדון בסוגיות אלו מחמת הכלל של "מעשה-בית-דין". מאחורי הכלל של "מעשה-בית-דין" עומד הרעיון של סופיות הדיון, והוא נועד לשים קץ לדיונים משפטיים בין צדדים ולמנוע הטרדתו של בעל-דין יריב על-ידי התדיינות חוזרת בעניין שכבר נפסק. סוגיה שהוכרעה - נסתם עליה הגולל, ובית-המשפט לא ידון בה מחדש. מן האמור לעיל נובע כי אין מקום לשוב ולהתייחס לטענות המערערים בנוגע לניהול הליך הפירוק, כמו גם לטענותיהם בנוגע לתוקף צו הפירוק, אולם מצאתי לנכון להעיר כמה הערות בנוגע ל"פירוק מפעיל" ולהשלכותיו על דרישת המערערים לקבלתם של פיצויי הלנת השכר. אין ספק כי יש מקום להבחנה בין "מפרק" ל"מפרק מפעיל". עמדה על כך כבוד השופטת ו' אלשיך באחת מן הפרשות: "דומני שזהו המקום לחזור ולאבחן בין תפקידו ומעמדו של מפרק 'סתם' לבין מפרק-מפעיל. תפקידו של זה האחרון הוא לנסות ולהפעיל את החברה על דרך של מתן סיכוי להמשך פעילותה. מטרתו היא לנסות ולנהל את עסקיה ולהביא להבראתם. זוהי המטרה שלשמה ניתן צו הקפאת ההליכים שבמסגרתו ותחת כנפיו חוסה המפרק-המפעיל" (המ' (ת"א) 1446/97 נור פרסום חוצות (ייצור והפקה) בע"מ נ' אביב ושות' חברה קבלנית לעבודות ציבוריות [9]). "מפרק מפעיל" הוא מוסד יציר הפסיקה. תפקידו וסמכויותיו של המפרק המפעיל דומים במהותם לאלו של מפרק זמני וקדם-מפרק זמני. בשנים האחרונות עשתה הפסיקה שימוש במונחים אלו בלא הבחנה מדויקת ביניהם. על-פי המצב המשפטי בישראל, כוללים מונחים אלו בחובם מעין סתירה פנימית. אין ספק כי הפירוק, מעצם הגדרתו, יועד לחיסולו של התאגיד. המפרק אינו יכול להמשיך ולנהל את עסקי התאגיד ללא גבול, אולם הוא כן רשאי להמשיך ולנהלם תקופה מסוימת אם לפי שיפוטו העסקי יש בכך צורך לשם מימוש יעיל ורווחי יותר של נכסי התאגיד. ואכן, בתי-המשפט בישראל עשו שימוש בסמכותם למנות מפרק כשהיה ברור מראש שאין הכוונה לחסל את עסקי החברה או האגודה השיתופית. אף שחוק החברות קובע כי פירוק נועד לחיסול חייה של החברה, הורו בתי-המשפט בכמה מקרים על פירוק החברה בדרך של מינוי "מפרק מפעיל". כוונת המינוי לא הייתה לחסל את עסקי החברה, אלא להביאה לידי הבראה (ראו: מ' הורוביץ הגנה על זכויות עובדים במסגרת הבראת חברות [17]; צ' כהן "פירוק חברה על-פי בקשת נושה - קווים מנחים בהפעלת שיקול הדעת של בית המשפט" [20], בעמ' 59-58). צו הפירוק שהוצא לאגודה הוא צו פירוק לכל דבר ועניין. סעיף 19(א) לחוק הגנת השכר קובע: "ניתן לגבי מעביד צו כאמור בסעיף 127נה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, לא יהיה המפרק כמשמעותו בסעיף 127סא(א) לחוק האמור חייב בתשלום פיצוי הלנת שכר;...". סעיף 20(ד) לאותו החוק מוסיף: "הוראות סעיפים 17א, 18 ו-19 יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי הלנת פיצויי פיטורים כאילו היא הלנת שכר...". הסעיפים הללו, בצירוף סעיפים 127נה ו-127סא(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, קובעים כי מפרק אגודה שיתופית אינו חייב בתשלום פיצויי הלנת שכר ופיצויים בגין הלנת פיצויי פיטורין. לעניין זה מפרק מפעיל המנהל את עסקי החברה לאחר מתן צו הפירוק, כמוהו כמפרק "רגיל". זוהי כוונת המחוקק. מטרתן של הוראות החוק העוסקות בפיצויי הלנה היא להבטיח ששכר העבודה ישולם במועדו. החוק בא למנוע הפיכתו של העובד למקור אשראי למעביד. החוק הוא בעיקרו מניעתי, ומטרתו ליצור מצב שבו "לא ישתלם" למעביד להלין את שכרו של העובד. אין מדובר בריבית או בפיצוי על נזק במשמעות החוזית או הנזיקית. כל זה במהלך העסקים הרגיל. אולם קיימות נסיבות, כגון הידרדרות במצבה הכלכלי של חברה, אשר בהתקיימן מנוע המפרק מלשלם שכר או פיצויי פיטורין במועדם. ההנחה היא שמצבו הכלכלי היה כזה שאי-תשלום במועד לא היה נמנע על-ידי ה"סנקציה" של פיצויי הלנה. יש לבחון כל מקרה לגופו, אך המגמה היא לפטור את המפרק מהחובה לשלם פיצויי הלנה. המחוקק פטר בסעיף19(א) לחוק מפרק חברה מחובת תשלומם של פיצויי הלנה, שכן הניח כי ממילא מתקיים במקרה כזה האמור בסעיף 18 לחוק, שלפיו אי-תשלום שכר במועד "בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה" משמש עילה לביטול פיצויי הלנה (ראו: דב"ע מד/3-73 טל - שירותי כימאויר, אג' שיתופית חקלאית בע"מ (בפירוק) [10]; דב"ע לב/3-3 מרכז החינוך העצמאי - שוורץ [11]). חבות חברי האגודה בחובותיה לטענת המערערים, האגודה הינה נכס לחבריה, וכל עוד חבריה מעוניינים לקבל את שירותיה ולממן את עלותם, היא תתקיים, ולעולם לא תהיה בקשיים. לטענתם, לא ניתן כלל לבקש הסדר נושים לאגודה או לאשר הסדר כזה בשל מהותה ותכליתה כאגודה מיוחדת, הפועלת להשגת מטרות חבריה, ואין לה מטרות רווח או מטרות אחרות משל עצמה. לטענתם, על החברים לשאת בהפסדי האגודה. בהתאם לפסק-דינו של בית-משפט זה מיום 23.5.1999 (בג"ץ 1409/98), מינה שר העבודה והרווחה עוזר לרשם האגודות השיתופיות והעניק לו סמכויות רשם, כדי שידון ויכריע בשאלה אם חברים באגודה חייבים בכיסוי חובותיה. ההליך בפניו נפתח, אך למרבה הצער, טרם הסתיים עד עצם היום הזה. כיום מצב הדברים הוא שעומד בפנינו הסדר נושים, אשר זכה לרוב תומך המחזיק בשלושה רבעים מהערך המיוצג בהצבעה בכל קבוצות הנושים, כנדרש בסעיף 350(ט) לחוק החברות, ואשר אושר על-ידי בית-המשפט המחוזי. בסעיף 33(א) לבקשת ההסדר נקבע: "עם אישורו של הסדר זה יבוטלו כל התביעות והטענות של מי מקבוצות הנושים כנגד האגודה ו/או כנגד כל גורם אחר בגין חוב שחבה האגודה למי מנושיה הנטענים וזאת בין בגין התקופה שלפני הפירוק ובין בגין התקופה שאחריו ועד למועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט למעט מחויבות האגודה על פי הסדר זה והכל בכפוף למילוי התחייבויות האגודה לנושיה על פי הסדר זה. להסרת ספק מובהר במפורש כי הנושים מוותרים במפורש על הטענה לפיה החברים חבים בחובות האגודה" (ההדגשה שלי - ס' ג'). מן המפורסמות הוא כי בית-המשפט, באשרו הסדר נושים, אינו פועל כחותמת גומי, ורשאי הוא לפוסלו אם לדעתו ההסדר פוגע בהגינות המסחרית (ראו פרשת טש"ת [2], בעמ' 124). אולם ויתור על זכויות תביעה ועריכת פשרות תחת התדיינות ממושכת בערכאות הינו חלק אינהרנטי מעריכת מאזן הסיכוי והסיכון של הסדר נושים. עריכת מאזן הכדאיות בין פשרה, אשר תסיים את הסכסוך כעת, לבין הליכה להתדיינות ארוכה בערכאות, הינה חלק בלתי נפרד משיקול הכדאיות המסור לנושים. בנסיבות המקרה לא מצאתי כל אי-סבירות היורדת לשורשו של עניין, אשר תצדיק התערבות והפיכת תוצאות ההצבעה. משכך הם פני הדברים, שוב אין מקום לבחון את טענת חבות החברים שהנושים מוותרים עליה במסגרת ההסדר. טענות פרוצדורליות בפי המערערים טענות פרוצדורליות שונות כנגד אישור ההסדר, כגון זו שהבקשה לאישור ההסדר לא הוגשה כראוי, שכן לא לוותה בתצהירים. אין להיזקק לטענות אלה, משום שאין בהן משום פגיעה ממשית בזכויותיהם של הנושים. העיקרון הוא כי בית-המשפט יפסול הסדר נושים רק מטעמים כבדי משקל (ראו פרשת טש"ת [2], בעמ' 128). אשר-על-כן אני מציע לחבריי לדחות את הערעור ולהותיר את החלטתו של בית-המשפט המחוזי על כנה כך שהסדר הנושים יאושר. בג"ץ 7704/02 בעתירה דנן, שבה העותר הוא עובד האגודה לשעבר, מתבקש בית-משפט זה להורות על בטלות החלטת המפרק המפעיל מיום 13.2.2002 ועל בטלות החלטתו של רשם האגודות השיתופיות מיום 21.8.2002, שבה אושרה עמדת המפרק המפעיל מיום 26.2.2002 מכמה טעמים: ראשית, העותר חוזר על טענותיו כפי שהועלו על-ידיו בערעור בנוגע לחוסר סמכותו של המפרק המפעיל לשקם את האגודה, להבדיל מלפרקה. שנית, העותר טוען כי הכרעתו של המפרק בהכרעת החוב שלו נגועה בניגוד עניינים, מאחר שהמפרק המפעיל היה צד בהליכים המשפטיים בעניין החוב בתובענות העותר אשר הוגשו לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, וכן צד להליך בפני בית-הדין הארצי לעבודה. שלישית, טוען הוא כי זכות הטיעון שלו נפגעה, משום שנשללה זכותו היסודית להישמע תחילה, בטרם נקבעה עמדת המפרק המפעיל. דין העתירה להידחות. בעניין סמכותו של המפרק המפעיל דנתי לעיל בהרחבה, ומכיוון שהעותר אינו מעלה כל טענה חדשה בסוגיה, איני רואה מקום לשוב ולהידרש לה. טענת העותר שלפיה קיים ניגוד אינטרסים בפעולותיו של המפרק המפעיל, משמעה כי יש לפסול את הכרעת החוב של המפרק בעניינו של העותר. כפי שכבר קבעתי לעיל, הסכומים שישולמו לעובדים, ובהם לעותר, במסגרת ההסדר יחושבו על-פי נוסחה אשר אינה תלויה בהוכחות החוב. בהתאם לזאת, משאושר ההסדר, הכרעת המפרק המפעיל בהוכחות החוב חסרת כל נפקות מעשית. כלל ידוע הוא כי אין בית-משפט זה נדרש לדון בעניינים שבתאוריה בלבד ואשר לא יצמיחו כל תועלת בעולם המעש, פרט להצהרה בדיעבד שנפל פגם כלשהו בפעילות המינהל (ראו בג"ץ 521/76 אוגרינובסקי נ' שר הקליטה [8]). משכך, דינה של טענה זו להידחות על הסף. גם טענתו השלישית של העותר, כמו קודמתה, תוקפת את הליך הכרעות החוב, אשר כאמור, משאושר ההסדר הינו חסר כל נפקות, ועל-כן גם דין טענה זו להידחות על הסף. אשר-על-כן דין העתירה להידחות. והערה לסיום בשולי פסק-הדין ברצוני להוסיף הערה כללית. חדלות-פירעון הפכה בימינו לתופעה שכיחה, לחלק בלתי נפרד מחיי העסקים. הגישה המסורתית דגלה בכך שחדלות-פירעון היא עילה לפירוק חברה, אולם עם השנים, בשל הישנותה של התופעה ועקב תמורות כלכליות וחברתיות בעידן המודרני, השתנתה הגישה, והיום נדמה כי הדעה הרווחת היא כי לעתים יעיל יותר להימנע מחיסולה של החברה ועדיף לברור דרכים חלופיות שמטרתן שיקומה של החברה ובכך למנוע נזקים כבדים הן לנושיה, הן לעובדיה הן לכלל המשק. הסדר הנושים הינו אחת מן הדרכים הללו. שיקום חברה הפך לערך בפני עצמו בעיניו של בית-המשפט, אולם בית-המחוקקים טרם מצא לנכון להסדיר את הדבר. טרם חוקק הסדר, שיקיף את הליך הבראתה של חברה. גם לאחר תיקון הוראות החוק המסדירות את נושא הסדר הנושים חסר בחוק הישראלי טיפול ממצה בנושא הבראת חברות, המאפשר לחברה להשתקם ולהמשיך בפעילות עסקית. המקור החקיקתי היחיד הקיים כיום בנושא זה קבוע בסעיף 350 לחוק החברות. אולם עדיין גם לאחר תיקון הוראות החוק, הפרוץ בו רב על העומד. הליך ההבראה כרוך בשאלות סבוכות. מדובר בתחום מורכב הדורש איזון בין אינטרסים רבים, ורצוי כי תחום זה יוסדר באופן ממצה על-ידי המחוקק. לסיכום, מכל האמור לעיל, אני מציע לחבריי לדחות הן את הערעור הן את העתירה ולהשאיר את החלטתו של בית-המשפט המחוזי על כנה כך שהסדר הנושים מאושר. כמו כן אני מציע לחייב את המערערים לשלם לכל אחד מהמשיבים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין בסכום של 10,000 ש"ח. הנשיא א' ברק אני מסכים. השופט מ' חשין אני מסכים. הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט ג'ובראן. פירוק חברההסדר נושיםנושה