הסדר נושים קווי אשראי

לפניי בקשה לכנס אסיפת נושים לפי סעיף 350(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") לחברות: קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ (בפירוק); קווי אשראי לישראל (מרכז) בע"מ - (בפירוק); קווי אשראי לישראל (א.ש) בע"מ - בפירוק (להלן: "החברות"). הבקשה מוגשת על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב של החברות (להלן: "הנאמן למחזיקי איגרות החוב"). יצוין כי החברות נמצאות בהליכי פירוק מאז שנת 1999, כאשר עו"ד יצחק מירון ורו"ח חיים רבינוביץ מונו למפרקיהן (להלן: "המפרקים"). חובות החברות מוערכים על ידי המפרקים לסך של כ- 78 מיליון ₪ לנושים שונים, בכללם מחזיקי איגרות החוב שנשייתם היא בסך של כ-44 מיליון ₪ ובנקים להם נשייה בסך של כ -19.7 מיליון ₪. המפרקים הגישו ביום 1.9.04 לבית משפט המחוזי בתל אביב יפו תביעה לסעדים כספיים והצהרתיים נגד מספר נתבעים (ת.א. 2201/04). בתביעה מייחסים המפרקים לנתבעים מספר טענות ובכללן שנכסי החברות נמכרו שלא כנגד תשלום ראוי וטוענים שיש לחייב את הנתבעים בחובות החברות (להלן: "התביעה"). התביעה טרם הגיע לידי בירור, מחמת בקשות מקדמיות ובקשות ביניים וכן ערעורים שהוגשו עליהן. לעמדת הנאמן התגבש הסדר הנתמך על ידי מרבית הנושים ולפיו ישולם על ידי הנתבעים או מי מהם סך של כ- 21 מיליון ש"ח (להלן: "סכום הפשרה"), המהווה כ- 29% מסכום תביעות החוב, למעט אלו הנמנים על קבוצת החברות. את ההערכה האמורה בדבר היקף החובות משתית הנאמן למחזיקי אגרות החוב, על מסמך שהוכן על ידי המפרקים בדבר היקף הנשייה של החברות. הנאמן עותר לכך שבית המשפט יורה על כינוס אסיפת נושים של החברות, לצורך דיון והצבעה בהצעת הסדר הנושים שצורפה לבקשה (להלן: "הצעת ההסדר"). בטרם מתן החלטה, הוריתי על קבלת עמדת המפרקים, וכמבוקש גם בפרק ד' לנימוקי הבקשה. החשיבות בקבלת עמדת המפרקים היא בין היתר על מנת לקבל מהם התייחסות באשר לתביעה, סיכוייה, העלויות הכרוכות בה ומשך בירורה. עמדת המפרקים חיונית על מנת שהנושים יוכלו לגבש עמדה בטרם הצבעה בהסדר הנושים. המפרקים הודיעו שאין ביכולתם להתייחס להצעת ההסדר שכן לא הומצאו להם כל נספחי ההצעה וכן פרוטוקולים של אסיפות מחזיקי איגרות החוב. לאחר שהבקשה הועברה לתגובת הנאמן למחזיקי איגרות החוב ותשובת המפרקים לה, אזי הומצאו חלק מהמסמכים. בנסיבות אלה סברתי שיהיה זה לנכון לקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים, ועל מנת לקצר את התמשכות בירור הטענות שלא לצורך. לדיון התייצבו ב"כ חלק הנתבעים בתביעה כהגדרתה לעיל וכן חלק מנציגות מחזיקי איגרות החוב. כל אלה תומכים בבקשה. טרם הדיון המציא הנאמן למחזיקי איגרות החוב את נספח 4.1 שהינו רשימת הנתבעים המשתתפים בהסדר, שהיה דרוש למפרקים לטענתם לשם גיבוש עמדתם, וכן המציא את הפרוטוקולים של ישיבות מחזיקי איגרות החוב, הגם שלעמדת הנאמן כל אלה אינם דרושים למפרקים. בדיון הבהיר הנאמן למחזיקי איגרות החוב לשאלת בית המשפט, כי היה ונתבעים מסוימים לא יסכימו להצטרף להסדר, אזי התביעה נגד אותם נתבעים תימשך, הגם שלעמדתו ולעמדת עו"ד רובין, ב"כ חלק מהנתבעים, מרבית הסיכויים שכלל הנתבעים יהיו צד להסדר, כך שהתביעה תגיע לידי סיום לגבי כל הנתבעים. המפרקים הודיעו בדיון כי פרט לבנק שיש לו שיעבוד צף ואשר מצידו קיימת נכונות לתמוך בהסדר לדברי עו"ד רובין, קיימים נושים מובטחים נוספים וכאמור בדברי המפרק, עו"ד מירון. המפרקים עמדו בדיון על דרישתם לקבל את כתבי ההתחייבות והסכמות עקרוניות שניתנו לנאמן למחזיקי איגרות החוב, על ידי חלק מהנתבעים וכמצוין בסעיף 22 לבקשה. לכך התנגד עו"ד רובין באשר לטענתו, חשיפת הנתונים האמורים עשויה להכביד אם לא לסכל את סיכויי הצלחת ההסדר. המפרקים לעומתו טענו שללא קבלת הנתונים האמורים, יתקשה עליהם ליתן תגובה שלמה ונאותה להצעת ההסדר. לאחר ששמעתי את דברי הצדדים, סבורני כי באיזונים המתאימים, ועל מנת שמחד גיסא יוכל הנאמן למחזיקי איגרות החוב להשלים את הדרוש לצורך גיבוש הצעת ההסדר והצלחתו של זה ומבלי שחשיפת הנתונים האמורים תכשיל ו/או תקשה על כך, ומאידך גיסא על מנת שלפני המפרקים תהיה תמונה שלמה של פני הדברים לרבות באשר זהות הנתבעים המשתתפים בהסדר והאם יש מקום להסתייג או להמליץ מבחינה זו על הצעת ההסדר, יחשפו הנתונים סמוך לפני כינוס האסיפה, ולאחר ההסדר המוצע יהיה בשל לדיון והכרעה. לפיכך, יגישו המפרקים תוך 21 יום מהיום ולא יאוחר מיום 22.1.12 את עמדתם באשר לבקשה. לאור התמיכה של הנושים בהצעת ההסדר, ולאחר שהמסמכים הומצאו למפרקים שיגישו את עמדתם לה כאמור לעיל, ומבלי שיהיה בהחלטה כדי לקבוע מסמרות באשר לקבלת ההצעה ואישורה, ניתן בזאת היתר לכנס אסיפות נושים של החברות ואלה תכונסנה לא יוקדם מ 21 יום ממועד קבלת עמדת המפרקים. 7 ימים קודם לכינוס האסיפות, יומצאו למפרקים, הפרטים האמורים בסעיף 22 לבקשה. המפרקים ישלימו את עמדתם לאור הנתונים האמורים, עד יומיים לפני האסיפות. למותר לציין, כי המפרקים ישתתפו באסיפות וישמיעו את עמדתם, ומעבר לאמור בתגובותיהם. על הנאמן למחזיקי איגרות החוב לפרסם בשני עיתונים יומיים מודעות על כינוס האסיפות, בהתאם לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002, כאשר אחד העיתונים בעל מוסף כלכלי או עיתון כלכלי באופיו. אשראיהסדר נושיםנושה