הסכם עבודה מינהל מקרקעי ישראל

1. לפני בקשת המבקשות לצו מניעה זמני שימנע מהמשיבות 1-2 לשנות את תפקידן לרבות לבצע כל שינוי בדרגה ו/או במעמד ו/או במשכורת וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית. 2. הבקשה הוגשה בתחילה גם כנגד מר בן ציון ליברמן מנכ"ל המשיבות 1-2 וכנגד מר אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה. במהלך הדיון, הוסכם על מחיקתו של מר בן ציון ליברמן מהבקשה ומהתביעה העיקרית ואילו מר אריאל יעקובי כבר נמחק מההליך הזמני ביום 22.4.2013 בהתאם לבקשת הצדדים ובמהלך הדיון הוסכם על מחיקתו מההליך העיקרי. מנגד, ביום 22.4.2013 ניתנה החלטה לפיה על המבקשות לצרף את העובדים שעשויים להיפגע מההחלטה וניתנה להם ההזדמנות להגיש תגובה מטעמם טרם הדיון בבקשה. במועד הדיון הודיעה המבקשת 1 כי היא אינה מעוניינת לצרף משיבים נוספים לבקשתה ואילו המבקשת 2 הודיעה על צירוף המשיבות 3-4 לבקשה. 3. המשיבות 1-2 הגישו תגובה שנתמכה בתצהירו של מר גבי ויסמן, מנהל מחוז חיפה במשיבות. המשיבות 3 ו - 4 לא הגישו תגובה מטעמן, אך התייצבו לדיון. 4. ביום 3.5.2013 נשמעה בפנינו הבקשה. בהינתן כי עסקינן בהליך זמני המבוסס על ראיות לכאורה, ב"כ הצדדים ויתרו על חקירות בעניינה של המבקשת 1 וסיכמו את טענותיהם. בעניינה של המבקשת 2, המבקשת לא נחקרה על תצהירה ואילו מר ויסמן נחקר חקירה נגדית על תצהירו ולאחריה הצדדים סיכמו את טענותיהם. ביום 5/5/13 ביקש ב"כ המבקשות להשלים את סיכומיו במספר משפטים וזאת בטענה כי תגובת המשיבות התקבלה אצלו ללא הנספחים ועל כן נגרם לו לחץ ניכר בעת הדיון. עוד נטען כי זכות המבקשת 2 לחקירתו של מר ויסמן, המצהיר טעם המשיבות 1-2 נפגעה באופן מהותי, כאשר כל הנספחים לתצהירו של מר ויסמן נמסרו לה בסמוך לתחילת הדיון ועל כן כל ספק חייב לפעול לטובת המבקשת. בהקשר זה נציין כי המדובר בהליך זמני המבוסס על ראיות לכאורה, כאשר היקף החקירות הנגדיות הינו מצומצם ממילא. מכל מקום, לב"כ המבקשת 2 ניתן פרק זמן לא מבוטל לצורך חקירתו הנגדית של מר ויסמן. עוד נציין כי ב"כ המבקשת 2 ייצג אותה בהליכים פנימיים קודמים למול המינהל ועל כן מרבית המסמכים שצורפו לתצהירו של מר ויסמן היו ידועים ומוכרים למבקשת ולבא כוחה. המשיבות 1-2 התנגדו לבקשת המבקש להשלים את סיכומיו ואולם מנגד התייחסו לטענות הנוספות לגופן כפי שיפורט להלן. ואלו העובדות הלכאוריות הצריכות לענייננו: 5. הליך השינוי בתפקידן של המבקשות הינו חלק מהליך הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל שעיקרה שינוי זכויות החוכרים והפיכת המינהל לרשות ממשלתית. 6. ביום 12.5.2009 התקבלה החלטת ממשלה (החלטה מס' 123) להקים רשות מקרקעין ממשלתית (להלן - רשות מקרקעי ישראל או רשות המקרקעין) שתנהל את מקרקעי ישראל. החלטת הממשלה צורפה כנספח 1 לתגובות המשיבות 1-2 (להלן - המשיבות) ובמסגרתה נקבע, בין היתר, כדלקמן: "3. ... להטיל על השר הממונה על המינהל, מנהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) ושר האוצר לפעול, עד להקמת הרשות לביצוע שינוי המבנה הארגוני של המינהל בהתאם למבנה הארגוני האמור בסעיף 2(ה) לעיל. 4. להטיל על שר האוצר, בהתייעצות עם שר הבינוי והשכון ומנהל הרשות, לקבוע את תקציב ותקן כוח האדם הדרושים להקמת הרשות, וכן את רמות המשרות והשכר. הרשות תהא רשאית להעסיק עובדים לפי התקן שיאושר כאמור. 5. למנות את מנהל המינהל למנהל הרשות ולהטיל עליו לפעול לגיוס מהיר של עובדים הנחוצים להקמת הרשות, בין אם בדרך של העברת עובדים מהמינהל וממשרדי הממשלה השונים, ובין אם בדרך אחרת. לצורך האמור יוקם צוות הקמה בראשות מנהל הרשות אשר יקבע את עובדי המינהל אשר יועברו מהמינהל אל הרשות ויקבע את תפקידיהם הרשות. תוקם ועדת מינויים שהרכבה ייקבע על ידי מנהל הרשות אשר תשבץ את העובדים ברשות על פי התקנים והמשרות שייקבעו. שכר העובדים אשר יעברו לרשות לא יפחת ולא ייפגע עקב המעבר. 6. להטיל על מנהל הרשות, על הממונה על התקציבים ועל הממונה על השכר לנהל מו"מ עם ההסתדרות הכללית במטרה לחתום על הסכם קיבוצי אשר יסדיר את השלכות יישום החלטה זו על עובדי מינהל מקרקעי ישראל ובכלל זה לגבי עובדי המינהל אשר לא ייקלטו ברשות המקרקעין וכן לגבי תנאי סיום העבודה לעובדים אשר לא ייקלטו ברשות המקרקעין. 7. להטיל על השר הממונה על המינהל מנהל המינהל, שר האוצר ונציב שירות המדינה לקבוע הסדרים ביחס לעובדי מינהל מקרקעי ישראל שלא יעברו לרשות, ובכלל זה קידום תוכנית לעידוד פרישה מוקדמת, בהתאם לצורך. 8. לבצע את העברת סמכויות המינהל לרשות עד ליום 31.12.2009 ((להלן - המועד הקובע)." 7. בהמשך להחלטת הממשלה נחקק ביום 10.8.2009 חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט - 2009, הקובע, בין היתר, כי רשות מקרקעי ישראל תבוא במקום מנהל מקרקעי ישראל ועובדי הרשות יהיו עובדי מדינה הכפופים להוראותיו ולפיקוחו של מנהל הרשות. עוד נקבע המועד להקמת הרשות ליום 1.1.2010. 8. בעקבות החלטת הממשלה ותיקון החקיקה כאמור, התנהל משא ומתן בין ארגון העובדים היציג, ההסתדרות הכללית החדשה לבין המדינה שבסופו הגיעו הצדדים להסכמות שעוגנו בשני הסכמים קיבוציים שנחתמו ביום 18.5.2011: הסכם עבודה המסדיר את תנאי העסקת עובדי מינהל מקרקעי ישראל ברשות מקרקעי ישראל (להלן - הסכם העבודה) והסכם המסדיר את סיום עבודתם של העובדים במינהל מקרקעי ישראל ובכלל זה אופן העברתם, של עובדי המינהל שיעברו לעבוד ברשות מקרקעי ישראל (להלן - הסכם סיום עבודה). הסכם העבודה והסכם סיום העבודה צורפו לתגובת המשיבות כנספחים 3-4 בהתאמה. 9. בסעיף 19 להסכם סיום העבודה נקבע: "עובדי מינהל מקרקעי ישראל שיועסקו במינהל מקרקעי ישראל ערב מועד המעבר, למעט העובדים ברשימת העובדים כאמור בסעיף 7.2 לעיל ובכפוף לשינויים שיחולו בה מכח סעיף 7.4, יעברו לעבוד ברשות מינהל מקרקעי ישראל, החל במועד המעבר, ויהיו לעובדי הרשות במסגרת שירות המדינה ויוותרו במעמד של עובדי מדינה. בנוסף, יעברו לרשות ויהיו לעובדי הרשות במסגרת שירות המדינה וכעובדי מדינה, העובדים שיעברו לרשות לפי סעיף 10.5.4. בנוגע לעובדים כאמור נחתם במועד חתימת הסכם זה הסכם העבודה כאמור בסעיף 2 לעיל. כל העובדים האמורים אשר יעברו לעבוד ברשות המקרקעין ישובצו בשיבוץ ראשון למשרות ברשות מקרקעי ישראל בהתאם לנוהל השיבוץ שהינו נספח להסכם העבודה." 10. בנספח ג' להסכם סיום העבודה נוסחו עקרונות ונוהלי הליך השיבוץ הראשוני של עובדי המינהל העוברים לרשות מינהל מקרקעי ישראל. עותק מנוהל השיבוצים הראשוני צורף כנספח 1 וכנספח ג' לתצהירי המבקשות 1 ו - 2 בהתאמה. מפאת חשיבות הנוהל לבקשה שלפנינו יפורטו הוראת נוהל השיבוצים במלואן וכדלקמן: "1. עקרונות תהליך השיבוץ הראשוני ברשות המקרקעין: 1. מינוי מנהלי חטיבות, מנהלי מרחבים ומנהלי אגפים במטה הרשות אשר מועסקים בחוזה בכירים יבוצע על ידי מנכ"ל הרשות. התפנתה ו/או לא שובצה משרה מהמשרות המנויות בסעיף זה, אזי תקיים הרשות הליך למילוי משרה בהתאם להוראות התקש"יר". למען הסר ספק, סגן מנהל הרשות ימונה בהתאם להוראות חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט-2009. 2. הקמת ועדות שיבוצים לחטיבות, למרחבים ולאגפי ההנהלה. 3. פרסום משרות (כולל כישורים נדרשים למשרה) לשיבוץ ראשוני בסדר שינחה מנהל הרשות. 4. הגשת מועמדות על ידי העובדים לועדת שיבוצים. 5. שיבוץ על ידי ועדת השיבוצים והודעה לעובד. 6. הקמת ועדת ערעור. 7. מתן אפשרות בידי העובד לערער על השיבוץ לועדת ערעור. 8. שיבוץ סופי על פי קביעת ועדת ערעור. 9. בכל מקום בנוהל זה בו יוזכר ראש הרשות, הכוונה היא לראש ראשות המקרקעין או מי שהואצלה לו סמכויות ראש רשות המקרקעין בנוהל זה, בכתב, על ידי ראש רשות המקרקעין. 2. אופן הליך השיבוץ הראשוני ברשות המקרקעין: 2.1 מינוי ראשון של מנהלי חטיבות, מנהלי מרחבים ומנהלי אגפים, במטה הרשות אשר מועסקים בחוזה בכירים. בטרם יחל נוהל הליך שיבוצם על עובדי רשות מקרקעי ישראל, יקויים הליך שיבוצים של מנהלי חטיבות, מנהלי מרחבים ומנהלי האגפים במטה הרשות אשר מועסקים בחוזים אישיים אשר יתוכנן, יתואם ויבוצע על ידי ראש הרשות. ראש הרשות יקבע את הקריטריונים והכישורים הנדרשים לכל תפקיד מהתפקידים המפורטים לעיל. ראה ראש הרשות לנכון, יקבע ויערוך הליך מבחני מיון והתאמה לעובדים אשר הגישו מועמדותם לביצוע התפקידים כאמור בסעיף 1. הקמת ועדות שיבוצים- תוקמנה ועדות שיבוצים, כדלקמן: א) ועדת שיבוצים לעובדי מטה שאינם מועסקים במסגרת החטיבות. ב) ועדת שיבוצים לחטיבה העסקית. ג) ועדת שיבוצים לחטיבה לשמירת קרקע. ד) ועדת שיבוצים לחטיבת השירות. ה) ועדת שיבוצים למרחב הצפון. ו) ועדת שיבוצים למרחב ירושלים. ז) ועדת שיבוצים למרחב מרכז. ח) ועדת שיבוצים למרחב דרום. 2) מינוי וקביעת הרכבי ועדות השיבוצים יעשה על ידי ראש הרשות ובהתאם לעקרונות אשר יפורטו להלן. 2.3 פרסום משרות, הגשת מועמדות, דיני ועדות השיבוצים, חריגים- פרסום כל המשרות בכל המרחבים, עם מועד סופי להגשת מועמדות. עובד יוכל להגיש מועמדות ל-2 משרות שונות, כולל במרחבים שאינם בתחום מחוזו הנוכחי. העובד יגיש מועמדותו בדואר אלקטרוני לסמנכ"ל משאבי אנוש ברשות המקרקעין, יקבל אישור על משלוח הדואר האלקטרוני האמור מסמנכ"ל משאבי האנוש, וכל זאת בתוך 7 ימים מיום פרסום המשרות (הימים שישי ושבת יבואו במניין הימים). עובד שמילא תפקיד דומה בממ"י/תפקיד באותו תחום עיסוק לתפקיד אליו הגיש את מועמדותו, לא יידרש לעמוד בתנאי ההשכלה הפורמאלית, אשר ייקבעו בתנאי הסף לכל משרה ומשרה. ועדת השיבוצים תדון במועמדויות העובדים אשר הוגשו בפניה שלא בפני המועמדים, אלא על בסיס פניית העובד בכתב בלבד. ועדת השיבוצים תקבל החלטותיה על פי הקריטריונים הבאים: . תפקידו הקודם של העובד. . התפקיד אליו ישובץ העובד יהיה, לכל הפחות, קרוב ככל האפשר לתפקיד אותו מילא בממ"י. . השיבוץ יעשה במיקום הגיאוגרפי בו עבד העובד במינהל מקרקעי ישראל, או במקום מגוריו, אלא אם ביקש העובד אחרת שאז ניתן יהיה לשבצו גם במיקום גאוגרפי שונה על פי בקשתו. . במקרים בהם יהיה יותר ממועמד אחד לתפקיד רשאית הועדה לערוך מבחני מיון/התאמה לתפקיד למועמדים ולבסס החלטתה על פי תוצאות מבחנים אלו. . התאמתו, כישוריו, נסיונו ויכולותיו של מגיש המועמדות. . התפקיד אליו ישובץ העובד לא ירד מרמת שכרו ערב השיבוץ, וויתקו ערב השיבוץ ובהתחשב ככל האפשר בתפקידו הקודם. . שיבוץ העובד לתפקיד יהיה בתחום מקצועו/השכלתו (למשל: שמאים, מודדים, משפטנים וכו'). 2.3.2 שיקולים ספציפיים בעניין עיסוקים גנריים. . התאמה לתנאי סף של כישורים נדרשים בהגדרת התפקיד. מבלי לגרוע בהוראות לעיל, לרבות מהוראות סעיף 2.3(4) (אי-דרישה לעמוד בדרישות השכלה פורמלית) . עבודה בעיסוק דומה בממ"י. 2.3.3 שיקולים ספציפיים נוספים בעניין עיסוקי ליבה: . התאמה לתנאי סף של כישורים נדרשים בהגדרת התפקיד. מבלי לגרוע בהוראות לעיל לרבות מהוראות סעיף 2.3(4) (אי-דרישה לעמוד בדרשיות השכלה פורמלית). . התפקיד החדש נמצא בתחום עיסוקו הרחב/המשיק של העובד בממ"י. מבלי לגרוע בהוראות סעיף 2.3.1 לעיל. 6) משרות אמון כהגדרתן בחוזר נש"מ מספר 3/2009 מיום 15.2.09, לא ישובצו בהליך זה אלא בהתאם לחוזר נש"מ. 7) הליך מינויים של גזברי המחוזות, יעשה בתיאום עם החשב הכללי במשרד האוצר. 8) ועדת השיבוצים תשבץ את העובדים בסדר הבא: . עובדי מטה הרשות. . עובדי מרחב צפון. . עובדי מרחב מרכז. . עובדי מרחב ירושלים. . עובדי מרחב דרום. 9) השיבוץ בכל חטיבה/מרחב יעשה מלמעלה למטה- תחילה כפיפי מנהל החטיבה/המרחב ואחרי כן כפיפיהם וכן הלאה. 10) סמנכ"ל משאבי אנוש יודיע לעובדים את החלטת ועדת השיבוצים בעניינם. בהודעה ייכתב באופן מפורש כי מדובר בהחלטה הכפופה לזכותם של העובדים לערער על החלטת ועדת השיבוצים בעניינם. בנוסף, סמנכ"ל משאבי אנוש יודיע לעובדים שלא שובצו למשרה אליה הגישו את מועמדותם, בדבר אי שיבוצם ויפרט את נימוקי הועדה לאי שיבוצם ויודיעם בדבר זכותם להגיש ערעור על החלטת ועדת השיבוצים. 11) למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי עובד אשר הגיש מועמדות, אך לדעת הועדה המועמד אינו עומד בקריטריוני הבחירה למשרה הנ"ל, לועדה הסמכות שלא לשבצו בשל אי התאמתו. 12) העתקים מהודעות הסמנכ"ל למשאבי אנוש יועברו ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה. 13) עובדים אשר לא שובצו למשרה אליה הגישו את מועמדותם, יוכלו להגיש ערעור על שיבוצם לועדת ערעור כמפורט להלן. 2.4 ערעור עובד על החלטת ועדת השיבוצים- עובד שיבקש לערער על שיבוצו או על אי שיבוצו לתפקיד מסויים יודיע על כך בכתב/במייל, תוך 3 ימי עבודה מהיום בו קיבל את ההודעה בדבר שיבוצו או אי-שיבוצו, לסמנכ"ל משאבי אנוש. הרשות תעביר העתק כל פניה להסתדרות עובדי המדינה ולועד העובדים. בערעורו יציין העובד בהרחבה את הנימוקים שהביאו אותו לידי ערעור על החלטת ועדת השיבוץ. לכל עובד שמורה זכות ערעור אחת בלבד במהלך השיבוץ הראשוני. ועדת הערעור תדון בערעורי עובדים על שיבוצם/אי-שיבוצם שלא בפני העובד, על בסיס מכתב הערעור, שהוגש על ידי העובד. ועדת הערעור תהיה מוסמכת להחליט על זימון העובד המערער להופיע בפניה. ועדת הערעור תודיע לעובד אשר הודיע לו כאמור בסעיף 10 דלעיל, על הכוונה לשבצו לתפקיד אשר בגינו הוגש הערעור, כי הוגש ערעור על המשרה אליה הוא שובץ, ותאפשר לו להביא את טיעוניו בפניה בכתב. יודגש, כי במידה והורתה הועדה על מי מן העובד המערער, תזמן אף את העובד אשר זכה במשרה לטעון בפניה. ועדת הערעור תדון בערעור ותחליט אם לקבל הערעור אם לאו. החלטת ועדת הערעור תהיה סופית. הועדה תהא מוסמכת לקבל החלטות שמשמעותן הינן כדלקמן: א) דחיית ערעור העובד על שיבוצו- המשמעות: ההחלטה בדבר שיבוץ העובד תישאר בעינה. ב) קבלת ערעור העובד על שיבוצו- המשמעות: ביטול שיבוצו של העובד ושיבוצו מחדש על-ידי ועדת ערעורים. ג) קבלת ערעור העובד על אי שיבוצו לתפקיד- המשמעות: שיבוץ העובד שערעורו התקבל לתפקיד. והעברת העובד אשר שובץ במקור, לשיבוץ מחדש על ידי ועדת השיבוצים. 9) ועדת הערעור תנמק את החלטותיה. 10) ועדת הערעור תסיים דיוניה תוך 10 ימי עבודה מיום הגשת הערעור. 11) סמנכ"ל משאבי אנוש יודיע בכתב לעובדים שערערו בפני ועדת הערעור על תוצאת ערעורם. 3. הרכב ועדת שיבוצים 1) הרכב ועדת השיבוצים יהיה כדלקמן: א) מנהל הרשות או מי שימונה כממלא מקומו לעניין ועדת השיבוצים (בדרך כלל מנהל החטיבה/מנהל המרחב הרלוונטי ולעניין עובדי המטה- סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)- כיו"ר ועדת השיבוצים. ב) סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל או מי שימונה על ידו - כחבר ומרכז ועדת השיבוצים. ג) נציג משרד ממשלתי אחר - כחבר ועדת השיבוצים. ד) 2 נציגי ההסתדרות - כחברים בועדת השיבוצים. ה) במקרים שמנכ"ל הרשות משמש כיו"ר וועדה - כחבר ועדת השיבוצים. ו) היועץ המשפטי של הרשות - כמשקיף ועדת השיבוצים. 4. הרכב ועדת ערעור מנכ"ל הרשות או מי שימונה על ידו כממלא מקום לעניין ועדת הערעור. יו"ר הסתדרות עובדי המדינה או מי מטעמו." 11. בהתאם לנוהל השיבוצים המפורט לעיל, עובד יכול להגיש מועמדות ל - 2 משרות שונות כולל במרחבים שאינם בתחום מחוזו הנוכחי. ועדת השיבוצים המורכבת מנציג הרשות, נציג משרד ממשלתי אחר ו - 2 נציגי ארגון העובדים תדון במועמדויות העובדים על בסיס פניית העובד בכתב ובהתחשב בקריטריונים שנקבעו בסעיף 2.3.1 לנוהל. 12. בהסכם העבודה נקבעו תנאי השכר של עובדי המינהל שיעברו לעבוד ברשות המקרקעין. בהתאם לסעיף 6 להסכם העבודה, עובדי רשות המקרקעין ידורגו בדירוג ייעודי ייחודי לרשות לפי 7 טווחי שכר הצמודים לשבע הדרגות החדשות ובנספח ח' להסכם נקבעה טבלת המרה של הדרגות בשירות המדינה לדרגות ברשות המקרקעין (נספח ח' צורף כנספח 4 לבקשת המבקשת 1). הדרגות החדשות ברשות המקרקעין מכונות רובדים. 13. ביום 25.10.2012 נערכה פניה בדוא"ל לכלל עובדי המינהל לפיה פורסמו 664 משרות בפריסה ארצית המיועדות לשיבוץ מחדש ברשות המקרקעין לרבות פירוט המבנה הארגוני, הגדרות התפקיד, רובדי השכר ותנאי הסף למשרות. במסגרת ההודעה פורטו הקריטריונים לשיבוץ והובהר כי עם פתיחת השיבוץ המקוון, כל עובד יהיה רשאי להגיש עד 2 מועמדויות לשיבוץ למשרות שונות, בכל אחד מהמרחבים והחטיבות כולל אלו שאינם בתחום מחוזו הנוכחי. עוד נמסר לעובדים כי ביום 13.11.2012 יתקיים יום מרוכז לכל עובדי המינהל , בו יינתן הסבר מפורט על מבנה הרשות המעודכן ועל תהליך ועדות השיבוצים המוערך לתחילת חודש דצמבר 2012 (הודעת הדוא"ל צורפה כנספח יא' לתצהירו של מר ויסמן). 14. ביום 15.11.2012 נשלחה לכלל עובדי המינהל הודעת דוא"ל המודיעה על פתיחת האפשרות למילוי טופס מועמדות מתוך מערכת השיבוצים שבאתר. המועד האחרון להגשת הטפסים נקבע ליום 22.11.2012. עוד נמסר לעובדים כי בכל שאלה הנוגעת למילוי הטופס ניתן להסתייע באמרכלויות המחוז ובמטמיעים (הודעת הדוא"ל צורפה כנספח יב' לתצהירו של מר ויסמן). 15. עד כאן, הרקע הכללי לשינוי השיבוץ של המבקשות. כעת נתייחס לעובדות הרלוונטיות לכל אחת מהמבקשות. המבקשת 1 16. המבקשת 1 עובדת במחלקת חוזים במינהל מקרקעי ישראל מזה כ - 40 שנה ודרגתה במינהל עמדה על דרגה 41 בדירוג המח"ר. הקידום של המבקשת בדרגות כלל קידום בדרגה מכח הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין וזאת במסגרת תביעה שהגישה המבקשת 1 כנגד הממונה עליה וכנגד מינהל מקרקעי ישראל בתיק א 198992/02 שהתנהל בבית משפט השלום בתל אביב-יפו. 17. ביום 25.11.2012 או בסמוך, הגישה המבקשת 1 (באמצעות טופס ממוחשב) בקשה להגשת מועמדות למשרה (עותק מהבקשה צורף כנספח א' לתגובת המשיבות). מטופס הבקשה עולה כי המבקשת ביקשה להשתבץ בעדיפות ראשונה לתפקיד של מרכז בכיר שירות לחוכר במרחב שירות חיפה ובעדיפות שניה לתפקיד של מקדם עסקות במרחב עסקי חיפה. 18. ביום 6.12.2012 התכנסה ועדת השיבוצים לדון בבקשות השיבוץ למשרות במחוז חיפה. כיו"ר הועדה שימש מר גבי ויסמן, מנהל מחוז חיפה וחברי הועדה הנוספים מטעם המשיבות - מר תמיר ברקין, מנהל מחוז צפון ומר יעקב שנרב, נציג משרד ראש הממשלה ומטעם ההסתדרות - מר רון שפיגל ומר שלמה לייב. עו"ד נעמי לנדאו שליותה את הליך המעבר מהמינהל לרשות שימשה כמשקיפה. 19. לתפקיד של מרכז בכיר שירות לחוכר במרחב שירות חיפה נבחרה הגב' שלומית קניאס ואילו המבקשת 1 נבחרה לתפקיד של מקדם עסקות במרחב עסקי בכיר (עותק מהפרוטוקולים של שתי ועדות השיבוצים צורפו כנספחים ב' - ג' לתגובת המשיבות). 20. בתחילת חודש דצמבר 2012 נמסרה למבקשת החלטת ועדת השיבוצים לפיה היא שובצה בתפקיד מקדם עסקות במרחב עסקי חיפה ברשות מקרקעי ישראל. עוד נמסר לה כי לתפקיד שבחרה בעדיפות ראשונה נבחר עובד אחר בעל התאמה גבוהה יותר לדרישות התפקיד (עותק מהחלטת ועדת השיבוצים צורף כנספח 5 לבקשה). 21. ביום 16.12.2012 הגישה המבקשת ערעור על החלטת ועדת השיבוץ. במסגרת הערעור מלינה המבקשת על כך ששובצה ברובד 3 במקום ברובד 4 או 5. לטענתה, הרובדים של המשרות לא היו ברורים והיא בחרה במשרה ברובד 4 או 5. עוד נטען כי עובדים בדרגה נמוכה ממנה שובצו למשרות ברובד 4 ועובדים בלתי יעילים שובצו ברובדים גבוהים (עותק מהערעור צורף כנספח 6 לבקשה). 22. ביום 17.12.2013 הוגש לועדת הערעורים כתב ערעור על ידי ב"כ המבקשת (צורף כנספח 7 לבקשה). בכתב הערעור חוזרת המבקשת על טענותיה לפיהן היא שובצה ברובד 3 במקום ברובד 4 או 5, באופן שפוגע במשכורתה ובמעמדה וכי עובדים אחרים שהיו בעלי דרגה נמוכה ממנה עובר לשיבוץ, שובצו ברובדים גבוהים יותר. המבקשת ביקשה מועדת הערעור לבטל את הליכי השיבוץ לגביה ולהעניק לה תפקיד זהה לתפקיד אותו מלאה במינהל ודרגה המקבילה לדרגתה במינהל. 23. ביום 24.1.2013 נערכה פניה נוספת של ב"כ המבקשת למר בן ציון ליברמן, מנהל מינהל מקרקעי ישראל למתן החלטה בערעור (עותק מהפניה צורף כנספח 8 לבקשה). 24. ביום 3.2.2013 התכנסה ועדת הערעור לדון בערעורה של המבקשת. חברי ועדת הערעור, מר בנצי ליברמן מנהל מינהל מקרקעי ישראל ומר אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה החליטו לדחות את הערעור מהטעמים הבאים: "ועדת הערעורים הפריטטית לא מצאה כל פגם ו/או פסול בהחלטת ועדת השיבוצים לשבץ את העובדת לתפקיד מקדם עסקות במרחב עסקי חיפה, תפקיד אליו הגישה העובדת את מועמדותה כעדיפות שניה. מהודעת הערעור עולה כי העובדת מערערת על הרובד בו שובצה ולא על התפקיד אליו שובצה. ועדת הערעורים הפריטטית דחתה את ערעורה של העובדת מאחר והערעור הוגש כנגד החלטת ועדת השיבוצים לשבצה ברובד 3 ולא ברובד 4. הועדה אינה מוסמכת לדון על פי הוראות ההסכם הקיבוצי בערעורים של העובדים על רובד התפקיד אליו שובצו, אלא רק בערעור של עובד על התפקיד אליו שובץ או לא שובץ. ועדת הערעורים הפריטטית נעדרת סמכות לדון בערעורים של עובדים על גובה הרובד בו שובצו ועל כן, נדחה ערעורה של העובדת. ועדת הערעורים מאחלת לעובדת הצלחה במילוי תפקידה." (עותק מהחלטת ועדת הערעור צורף כנספח 9 לבקשה). 25. ביום 10.2.2013 פנה ב"כ המבקשת למר בן ציון ליברמן מנהל מינהל מקרקעי ישראל בנוגע להחלטת ועדת הערעורים. בפניה זו נטען כי וועדת הערעורים טעתה בכך שקבעה כי המבקשת ערערה רק על הדרגה ולא על התפקיד ואולם, המבקשת שבה והדגישה את זכאותה לרובד 5 לאור דרגתה הקודמת בדירוג המח"ר ואף הודיעה כי תפנה לבית המשפט לצורך החזרת הדרגה. יתר על כן, המשיבה הציעה פשרה לפיה היא מוכנה לקבל את התפקיד שבו שובצה על ידי ועדת השיבוצים ובתנאי שתקבל דרגה לפי רובד 5 (עותק מפניית ב"כ המבקשת 1 צורף כנספח 10 לבקשה). טענות הצדדים - טענות המבקשת 1 - 26. החלטת ועדת השיבוצים מנוגדת להסכם הקיבוצי ולדין האוסר על פגיעה בתפקידו ובדרגתו של העובד. 27. החלטת ועדת השיבוצים פוגעת קשות בכבודה ובמעמדה של המבקשת, כאשר עובדים שרובם טירונים לעומתה קודמו הן מבחינת התפקיד והן מבחינת הדרגה. 28. במסגרת הסיכומים העלה ב"כ המבקשת טענה חדשה הנוגעת להרכב ועדת השיבוצים ולזהות חברי הועדה מטעם המשיבות. לטענתו, הרכב ועדת השיבוצים נודע למבקשת רק לאחר הגשת תגובת המשיבות 1-2, כאשר הרכב הועדה לא בוצע על פי הוראות ההסכם הקיבוצי ועל כן כל החלטות הועדה פסולות. 29. ועדת השיבוצים לא דנה בדרגה האישית של המבקשת שניתנה לה מעבר למתח הדרגות בתפקיד וזאת מכח הסכם הפשרה בינה לבין המשיבה 1 שקיבל תוקף של פסק דין (בתיק א 198992/02 שהתנהל בבית המשפט השלום תל אביב-יפו). הועדה היתה צריכה לקחת דרגה אישית זו בחשבון לצורך קביעת התפקיד או הדרגה של המבקשת. 30. לעניין מאזן הנוחות - אם תוסדר דרגתה של המבקשת, היא מוכנה להישאר בתפקידה הנוכחי ואולם אם לא ינתן הסעד הזמני והמבקשת לא תוכל להשתבץ בתפקיד אחר, למשיבה 2 לא היה אינטרס לדון בדרגתה של המבקשת. טענת המשיבות 1-2 - 31. הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר ודי בטעם זה כדי לדחות את הבקשה על הסף. לטענת המשיבות, ביום 3.2.2013 ניתנה החלטת ועדת הערעורים בעניינה של המבקשת בעוד שהבקשה הוגשה רק ביום 18.3.2013 כחודש וחצי לאחר מכן. 32. המבקשת לא צירפה משיבים חיוניים - ככל שהמבקשת תוקפת את ההחלטה שלא לשבצה בתפקיד מרכז בכיר שירות לחוכר במרחב שירות חיפה היה עליה לצרף את המשיבה שעלולה להיפגע מההחלטה. 33. המבקשת לא הוכיחה זכות לכאורה לקבלת הסעד המבוקש על ידה. השיבוץ של המבקשת נעשה בהתאם לנוהל השיבוצים בהסכם הקיבוצי ועל כן, היקף הביקורת השיפוטית על החלטת ועדת השיבוצים ובפרט על החלטת ועדת הערעורים הינו מצומצם. החלטות ועדת השיבוצים וועדת הערעורים הן החלטות סבירות ולא נפל בהן פגם המחייב את התערבותו של בית הדין. החלטת ועדת השיבוצים נעשתה משיקולים מקצועיים ועניינים בהתאם לצרכי הרשות ובהתחשב בכישורם וניסיונם של העובדים שהגישו מועמדות למשרה. 34. בית הדין אינו שם את שיקול דעתו במקום המשיבות ואינו יכול להחליט על שיבוץ המבקשת בתפקיד כזה או אחר. 35. למשיבה עומדת חזקת תקינות המעשה המינהלי והמבקשת לא הביאה כל ראיה או ראשית ראיה על מנת לסתור חזקה זו. 36. למבקשת אין זכות לשיבוץ ברובד אחר, מאחר ורובד המשרה צמוד לכל משרה ונקבע בהתאם להסכם הקיבוצי ובאישור הממונה על השכר. 37. מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבות - שיבוצה החדש של המבקשת אינו פוגע בשכרה ולאחר השינוי שכרה גבוה יותר מהשכר שקיבלה עובר לשינוי בשיבוץ. מכל מקום, נזקה של המבקשת, ככל שקיים נזק, הוא נזק כספי שהינו בר פיצוי. מאידך, למשיבה 2 יגרם נזק חמור, אם לא יושלם הליך איוש המשרות החדשות. הצלחת הרפורמה תלויה באיושם של כלל התפקידים לאלתר, בין היתר, לנוכח פרישה של כ - 140 עובדים, הליך שגרם לעומס עבודה רב ולפגיעה ביכולת המשיבה למלא את המשימות המוטלות עליה. המבקשת 2 - 38. המבקשת 2 עובדת במחלקה החקלאית במינהל מקרקעי ישראל מאז שנת 1987 והחל משנת 1997 היא משמשת כמנהלת המחלקה החקלאית. דרגתה של המבקשת 2 במינהל עמדה על דרגה 41+ בדירוג המח"ר. 39. בשנים האחרונות, משנת 2010 ואילך התקבלו במינהל תלונות בנוגע לתפקודה של המבקשת כמנהלת המחלקה. התלונות התקבלו הן מצד מקבלי השירות (נספחים ב'2 - ב'8 לתצהירו של מר ויסמן) והן מצד עובדות המחלקה (נספחים ג'1 -ג'3 לתצהירו של מר ויסמן). מעיון בתלונות עולה כי מקבלי השירות התלוננו על העדר טיפול, חוסר מקצועיות ויחס מזלזל. כך גם, עובדות המחלקה התלוננו על העדר תמיכה מקצועית, על יחס מזלזל ומשפיל ועל יצירת אוירה עכורה במחלקה. 40. זאת ועוד, לתצהירו של מר ויסמן צורפו תכתובות רבות בין המבקשת לבין מר ערן ראובני מנהל המחוז הקודם בנוגע לביצוע או אי ביצוע מטלות שונות על ידי המבקשת, העדר שיתוף פעולה בין המבקשת לבין גורמים אחרים במינהל וחוסר נכונות של המבקשת לקבל את מרותו של מר ראובני (נספח ד' לתצהירו של מר ויסמן). בגיליון הערכה ומשוב של המבקשת בשנת 2009 שניתנה על ידי מר ראובני בחודש יוני 2010 (צורף כנספח ה' לתצהירו של מר ויסמן) ציין מר ראובני בהערכה המילולית: "אין ספק כי בגוף העוסק במתן שירות לציבור, יחסי האנוש והטיפול בקהל הן אחת מהתכונות העיקריות הנדרשות וכאן החסרון הגדול של ורד. לצד מקצוענותה, נעדרת ורד יכולת קבלת ביקורת ענינית, חסרת יכולת עבודת צוות ומעל כל אלו משבר אמון גדול מאד בינה לבין עובדי מחלקתה. לצערי במהלך השנים האחרונות חלה הדרדרות במחלקה ויעידו על כך רצון כל עובדי המחלקה לעבור מחלקה. הפתרון פרוק המחלקה ובניתה מחדש עם מנהל אחר." 41. גם מהמסמכים שהוגשו על ידי המבקשת 2 במהלך הדיון (מב/2-מב/5) המהווים תשובות של המבקשת ובא כוחה לטענות כלפיה, מצטיירת תמונה של יחסים עכורים בין המבקשת לבין הממונה עליה דאז מר ערן ראובני וכן בינה לבין שתיים מהעובדות תחתיה, הגב' מאיה אולברג והגב' אמה רון. כמו כן, מתשובת המבקשת עצמה עולה בבירור כי היחסים הקשים בינה לבין מר ראובני ובינה לבין העובדות פגעו בעבודת המחלקה. כך למשל, המבקשת מסכימה שהטיפול בפניות המגיעות למחלקה מתעכב, הגם שלטענתה, העיכוב נגרם בעטין של מחלקות אחרות ו/או בעטיו של מר ראובני. כך גם, דרישת המבקשת לציין בכל מכתב המופנה לקהל כי המכתב נכתב על פי הנחיותו של מר ראובני ומנגד דרישתו של מר ראובני מהמבקשת למחוק את אותו משפט, מצביעים על העיכובים והקשיים בעבודת המחלקה באותה תקופה. 42. ביום 5.9.2010 הגישה הגב' מאיה אולברג תלונה כנגד המבקשת לאגף חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה בגין התנהלות בלתי ראויה ובריונות ניהולית. הגב' אולברג הגישה מכתב נוסף להשלמת טענותיה ביום 25.10.2010. בתלונה החובקת 10 עמודים מלינה הגב' אולברג על התעללות מילולית של המבקשת כלפיה, בקשה לבצע פעולות בלתי חוקיות כגון: השמדת תיקים, מתן הנחיות סותרות, הטלת האחריות על טעויות שלה על העובדות, גרימת סחבת מיותרת בתיקים, עיכוב תיקים, בריחה מאחריות של מנהלת המחלקה וכיוצא בזה (התלונה והשלמת הטענות צורפו כנספחים ו'1-ו'2 לתצהירו של מר ויסמן). המבקשת התבקשה להגיב לתלונה והוחלט על דעת הנציבות לזמן את המבקשת לשימוע (תגובת המבקשת צורפה כנספח ו'3 לתצהירו של מר ויסמן). טרם מועד הדיון בשימוע, המבקשת הגיבה באריכות ובפרוטרוט לכל טענותיה של הגב' אולברג וכן לטענותיו של מר ראובני מיום 20.12.2010 בדבר תפקודה הלקוי והמלצתו לסיים את עבודתה במינהל. 43. ביום 8.2.2011 נערך למבקשת שימוע על ידי מר יצחק ישראלי, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש במינהל ובנוכחותה של הגב' רחל קלודובסקי, מנהלת אגף א' משאבי אנוש במינהל. המבקשת התייצבה לשימוע מלווה על ידי בא כוחה וניתנה לה הזדמנות להתייחס לתלונתה של הגב' אולברג ולמכתבו של מר ראובני המתייחס לתפקודה הלקוי של המבקשת והממליץ על הפסקת עבודתה במינהל. לנוכח תלונות נוספות שהתקבלו בעניינה של המבקשת, ניתנה לה הזדמנות להגיב לתלונות, טרם קבלת החלטה סופית בעניינה. עוד הוצע למבקשת לשקול מעבר לתפקיד אחר בתוך המחוז, בפרט לנוכח השינוי הארגוני הצפוי כדי למזער את הפגיעה במבקשת (פרוטוקול השימוע צורף כנספח ז' לתצהירו של מר ויסמן). לאחר ישיבת השימוע התנהלה תכתובת נוספת בין מר ישראלי לבין ב"כ המבקשת בדבר תפקודה של המבקשת כמנהלת המחלקה החקלאית והאפשרויות העומדות בפניה לצורך המשך העסקתה במינהל. בסופו של יום, הובהר למבקשת באמצעות בא כוחה כי לנוכח סירובה לעבור מתפקידה, מר ישראלי ימליץ למנהל המינהל לסיים את עבודתה מחמת אי התאמה לתפקיד ניהולי (נספחים ח'1 - ח'4 לתצהירו של מר ויסמן). 44. ביום 13.7.2011 המליץ מר ישראלי למר ירון ביבי, מנהל המינהל להפסיק את עבודתה של המבקשת כמנהלת המחלקה החקלאית בהקדם, על מנת לאפשר מתן שירות לקהל ולבצע את המטלות המוטלות על המחוז (נספח ט' לתצהירו של מר ויסמן). 45. בסופו של יום, לנוכח הרפורמה הקרובה והפיכת המינהל לרשות הוחלט להותיר את המבקשת בתפקידה עד לשינוי הארגוני במסגרתו ייערך שיבוץ העובדים מחדש. 46. יצוין כי מר ויסמן העיד בפנינו בחקירתו החוזרת כי גם ניסיונו האישי מלמד שהמבקשת אינה מתאימה לתפקיד ניהולי ובלשונו (עמ' 15 ש' 6-17 לפרוטוקול): "ש: נשאלת והעדת שאתה מכיר את פועלה של המבקשת כמנהלת גם מניסיונך האישי. תבהיר לבית הדין מה הניסיון האישי שלך מול המבקשת בעבודתה כמנהלת? ת: האינטראקציה שלנו היא פגישה כמעט כל שבוע בישיבת עסקאות, התכתבויות במיילים, שיחות עם עובדים עם המחלקה. בשלב מסוים העובדים הגיעו אלי בחשש שאסור להם לבוא אלי ואני שאלתי את המבקשת האם היא מדריכה אותן, כי אלה עובדות חדשות, ומסתבר שלא כך. חלק מהעסקות היו ברמה מאד נמוכה. דרך ההתנהלות של ניהול המחלקה הבנתי שהיא לא נכונה ואף הערתי לעובדת על כך. למעשה, חלק גדול מההתייחסות שלי מדברת על כשל ניהולי של המחלקה, לאו דווקא על הפן של העסקאות. בתחילת כניסתי לתפקיד קראתי למבקשת ואמרתי לה שנתחיל דף חדש ואני בא נקי וזאת ההזדמנות שלה, אך התאכזבתי." 47. ביום 15.11.2012 הגישה המבקשת (באמצעות טופס ממוחשב) בקשה להגשת מועמדות למשרה (צורף כנספח ד' לבקשה). מטופס הבקשה עולה כי המבקשת ביקשה להשתבץ בעדיפות ראשונה לתפקיד של ראש צוות בכיר לקידום עסקות במרחב עסקי חיפה ובעדיפות שניה לתפקיד של ראש צוות לקידום עסקות בכיר במרחב עסקי חיפה. 48. ביום 5.12.2012 התכנסה ועדת השיבוצים לדון בבקשות באיוש משרת ראש צוות בכיר לקידום עסקות במרחב עסקי חיפה. כיו"ר הועדה שימש מר גבי ויסמן, מנהל מחוז חיפה וחברי הועדה הנוספים מטעם המשיבות - מר תמיר ברקין, מנהל מחוז צפון ומר יעקב שנרב, נציג משרד ראש הממשלה ומטעם ההסתדרות - מר רון שפיגל ומר שלמה לייב. עו"ד נעמי לנדאו שליותה את הליך המעבר מהמינהל לרשות שימשה כמשקיפה. 49. ועדת השיבוצים בחרה פה אחד את הגב' שפירא סיגלית לתפקיד ראש צוות בכיר לקידום עסקות במרחב עסקי חיפה וזאת לנוכח תפקודה הלקוי של המבקשת. לתפקיד ראש צוות לקידום עסקאות במרחב עסקי חיפה נבחרה הגב' חנה זיו לנוכח כישוריה ותפקידים קודמים שמלאה במינהל (הפרוטוקולים של שתי ועדות השיבוצים צורפו כנספחים יד' - טו' לתצהירו של מר ויסמן). ביום 6.12.2012 התכנסה ועדת השיבוצים לדון באיוש משרת מקדם עסקות בכיר במרחב עסקי חיפה. על המשרה התמודדו תשעה מועמדים. לאחר דיון במועמדויות השונות, הוועדה בחרה במבקשת וזאת מהטעם ש"התפקיד מתאים ליכולותיה ואינו דורש עבודה אל מול כפיפים."(פרוטוקול ועדת השיבוצים צורף כנספח טז' לתצהירו של מר ויסמן). 50. ביום 12.12.2012 נמסרה למבקשת החלטת ועדת השיבוצים לפיה היא שובצה בתפקיד מקדם עסקות בכיר במרחב עסקי חיפה ברשות מקרקעי ישראל. עוד נמסר לה כי לתפקיד שבחרה בעדיפות ראשונה ושניה נבחרו עובדים אחרים בעלי התאמה גבוהה יותר לדרישות התפקיד (ההודעה צורפה כנספח 4 לבקשה). 51. ביום 12.12.2012 הגישה המבקשת ערעור על החלטת ועדת השיבוץ. במסגרת הערעור, טוענת המבקשת כי שובצה בתפקיד ברמה נמוכה ביותר ברובד 4 כמו עובדים חדשים. עוד נטען כי ועדת השיבוצים במחוז חיפה דנה בשיבוצים על סמך רכילויות, השמצות, הסתות נגד עובדים ולשון הרע של בעלי אינטרסים לפגוע במבקשת ומנגד לקדם מקורבים. האמרכלית, הגב' פנינית פרס התערבה בשיבוצים והשמיצה את המבקשת. בניגוד לקריטריונים לשיבוץ, התפקיד החדש אינו קשור לתפקיד הקודם לרבות לכישורים ולניסיון שצברה בתפקיד הקודם. הגב' חנה זיו שנבחרה לתפקיד מנהלת המחלקה אינה בעלת ידע וכישורים מספקים והקהל מתלונן עליה. הגב' סיגלית שפירא שנבחרה לתפקיד ראש צוות בכיר לקידום עסקות במרחב עסקי חיפה חסרת כל ידע במחלקת עסקות. המבקשת הוסיפה והתייחסה לעובדות נוספות ששובצו לתפקידים בכירים ממנה למרות שהיא בעלת ניסיון וכישורים גבוהים יותר. חברי הוועדה לא פנו לממליצים שצויינו בבקשת השיבוץ, הרכב ועדת השיבוצים אינו בהתאם להסכם הקיבוצי. (כתב הערעור צורף כנספח 5 לבקשה). 52. ביום 17.12.2012 פנה ב"כ המבקשת לשר השיכון, ליו"ר ההסתדרות החדשה, ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה ולהנהלת המינהל בטענה כי הליך השיבוץ בעניינה של המבקשת אינו חוקי, תוך חזרה על נימוקי הערעור (מכתב ב"כ המבקשת צורף כנספח 6 לבקשה). 53. ביום 27.1.2013 פנה ב"כ המבקשת למר בן ציון ליברמן מנהל המינהל בבקשה למתן החלטה בערעור המבקשת, תוך התראה על נקיטת הליכים משפטיים ככל שהמבקשת לא תקבל בחזרה את מעמדה, תפקידה ודרגתה (מכתב ב"כ המבקשת צורף כנספח 7 לבקשה). 54. ביום 3.2.2013 התקבלה החלטת ועדת הערעורים בעניינה של המבקשת הדוחה את הערעור (נספח 9 לבקשה). ההחלטה התקבלה על ידי מנהל המינהל והימנעות של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה. בהחלטה נקבע כדלקמן: "ועדת הערעורים הפריטטית, לאחר שעיינה במסמכים שהגישה העובדת ובכלל הטענות המפורטות בהודעת הערעור, וכן בדקה עם הגורמים המקצועיים במינהל את התייחסותם לטענות שעלו בהודעת הערעור, ולאחר ששקלה ביסודיות את טענות העובדת את טענות הגורמים המקצועיים ואת כלל החומר שהונח בפני ועדת הערעורים הפריטטית, החליטה שלא לשנות את החלטת ועדת השיבוצים מהטעמים הבאים: לאחר שחברי הועדה הפריטטית, כל אחד בנפרד, עיינו בחומר המוגש להם על ידי ב"כ ורד גייטס ומכתבה של ורד גייטס על כל נספחיו, הוחלט פה אחד על ידי ועדת הערעורים הפריטטית לקיים את כל דיוני הועדה בהרכב מצומצם מבלי לאפשר לכל אלה שהגב' גייטס פירטה במכתבה להיות נוכחים. הנהלת המינהל הציגה את מכלול הטענות וציינה שלמרות הקושי בשיבוצה שכרה של העובדת ישמר בכל תפקיד שהיא תבצע במינהל. הנהלת המינהל טענה שחרף האפשרות לזכות בתנאים מיטיבים בתוכנית הפרישה "הנדיבה", ורד גייטס בחרה להישאר ולבקש שיבוץ במחוז חיפה למרות בעיות משמעת ויחסים עכורים, דבר אשר מקשה לקיים יחסי עבודה תקינים בתפקידים ניהוליים. ועדת הערעורים הפריטטית לא מצאה כל פגם ו/או פסול בהחלטת ועדת השיבוצים לשבץ את העובדת לתפקיד מקדם עסקות בכיר במרחב עסקי חיפה. ועדת הערעורים הפריטטית לא מצאה לנכון להתערב בשיקולים של ועדת השיבוצים בבחירת העובדים ששובצו בתפקידים אליהם הגישה העובדת את מועמדותה. העובדת שובצה לתפקיד בו זכויותיה לא נפגעו עקב השיבוץ. אשר על כן, התבקשה ועדת הערעורים הפריטטית שלא להתערב בשיקולי ועדת השיבוצים ולהשאיר את ההחלטה על כנה. מנהל המנהל, חבר הועדה החליט לדחות את הערעור. יו"ר הסתדרות עובדי המדינה נמנע. על כן, ועדת הערעורים הפריטטית החליטה להשאיר את החלטת ועדת השיבוצים על כנה. ועדת הערעורים מאחלת לעובדת הצלחה במילוי תפקידה. ולראיה באנו על החתום היום 3.2.2013." טענות הצדדים - טענות המבקשת 2 - 55. החלטת ועדת השיבוצים נערכה שלא כדין . ועדת השיבוצים במחוז חיפה דנה בשיבוצים על סמך רכילויות, השמצות, הסתות נגד עובדים ולשון הרע של בעלי אינטרסים לפגוע במבקשת ומנגד לקדם מקורבים. האמרכלית, הגב' פנינית פרס התערבה בשיבוצים והשמיצה את המבקשת. ועדת השיבוצים לא פנתה לממליצים של המבקשת. החלטת הוועדה התבססה על סכסוך של המבקשת עם מר ראובני ועם שתי עובדות, כאשר ההליך המשמעתי שנפתח כנגדה הסתיים מבלי שהתקבלה בעניינה כל החלטה. למבקשת לא ניתנה ההזדמנות להתייחס לאותן טענות כלפיה טרם קבלת החלטה בעניינה והיא אינה יודעת מהו החומר שעמד בפני הוועדה. 56. המבקשת שובצה בניגוד לקריטריונים של השיבוץ, שכן התפקיד החדש אינו קשור לתפקידה הקודם לרבות לכישורים ולניסיון שצברה בתפקיד הקודם. 57. הגב' חנה זיו שנבחרה לתפקיד מנהלת המחלקה אינה עומדת בתנאי הסף לרבות השכלה וניסיון ניהולי, אינה בעלת ידע וכישורים מספקים והקהל מתלונן עליה ואף. 58. הגב' סיגלית שפירא שנבחרה לתפקיד ראש צוות בכיר לקידום עסקות במרחב עסקי חיפה חסרת כל ידע במחלקת עסקות. כך גם, עובדות זוטרות נוספות שובצו לתפקידים בכירים ממנה למרות שהיא בעלת ניסיון וכישורים גבוהים יותר. 59. הרכב ועדת השיבוצים אינו תואם את הוראות ההסכם הקיבוצי. 60. התייחסות ועדת השיבוצים לכך שהמבקשת סירבה לפרוש מהווה שיקול לא ענייני. 61. החלטת השיבוץ פוגעת קשות במעמדה ובשכרה לרבות באפשרויות קידום בשכר. החלטה זו מנוגדת לדין האוסר על פגיעה במעמדו, בתפקידו ובדרגתו של עובד בשירות המדינה שלא דרך וועדת משמעת. 62. לנוכח הימנעותו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה לא התקבלה החלטה בערעור של המבקשת. 63. החלטתו של מר בן ציון ליברמן הסתמכה על מידע שקיבל מהמינהל ולכן הוא נגוע בניגוד עניינים. 64. נימוקי הערעור שונים מנימוקי החלטות ועדת השיבוצים ובכך נמנעה מהמבקשת האפשרות להתייחס לנימוקים הרלוונטים טרם קבלת ההחלטה בעניינה. המשיבות הטעו את המבקשת כשנתנו לה פרוטוקול שקרי לפיו היא לא נבחרה לתפקידים שאליהם ביקשה להשתבץ, בשל התאמה טובה יותר של מועמדים אחרים ולא בשל טענות הנוגעות לתפקודה כמנהלת המחלקה. 65. מאזן הנוחות - למבקשת יגרם נזק בלתי הפיך כתוצאה מהעברתה מתפקידה, בעוד שלמשיבה לא יגרם נזק כתוצאה מעיכוב המינוי של המשיבה 3 או לכל היותר עיכוב המינוי של המשיבות 3-4. טענות המשיבות 1-2 - 66. הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר ודי בטעם זה כדי לדחות את הבקשה על הסף. לטענת המשיבות, ביום 3.2.2013 ניתנה החלטת ועדת הערעורים בעניינה של המבקשת בעוד שהבקשה הוגשה רק ביום 18.3.2013 כחודש וחצי לאחר מכן. 67. המבקשת לא הוכיחה זכות לכאורה לקבלת הסעד המבוקש על ידה. השיבוץ של המבקשת נעשה בהתאם לנוהל השיבוצים בהסכם הקיבוצי ועל כן, היקף הביקורת השיפוטית על החלטת ועדת השיבוצים ובפרט על החלטת ועדת הערעורים הינו מצומצם. החלטות ועדת השיבוצים וועדת הערעורים הן החלטות סבירות ולא נפל בהן פגם המחייב את התערבותו של בית הדין. החלטת ועדת השיבוצים נעשתה משיקולים מקצועיים ועניינים בהתאם לצרכי הרשות ובהתחשב בכישורם וניסיונם של העובדים שהגישו מועמדות למשרה. אחד הקריטריונים לשיבוץ לפי נוהל השיבוצים הוא התאמתו, כישוריו, יכולתו ונסיונו של מגיש המועמדות. לנוכח התלונות על תפקודה של המבקשת כמנהלת מחלקה היא נמצאה כבלתי מתאימה לתפקיד ניהולי ועל כן המועמדות האחרות נמצאו על ידי הוועדה כמתאימות יותר לתפקידים לגביהם הגישה המבקשת מועמדות. ועדת השיבוצים לא זימנה אף עובד לפניה טרם קבלת החלטה בעניינו ומר ויסמן העיד שחברי הועדה לא סברו שהיה בכך צורך בעניינה של המבקשת. שיטת השיבוץ המסתמכת על הכתובים נקבעה בהסכמה עם ההסתדרות, כאשר נציגי הוועד מכירים את העובדים. 68. בית הדין אינו שם את שיקול דעתו במקום המשיבות ואינו יכול להחליט על שיבוץ המבקשת בתפקיד כזה או אחר. 69. למשיבה עומדת חזקת תקינות המעשה המינהלי והמבקשת לא הביא כל ראיה או ראשית ראיה על מנת לסתור חזקה זו. זאת, בפרט לנוכח המעורבות של ההסתדרות בוועדות השיבוצים ובועדת הערעורים. 70. מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבות - שיבוצה החדש של המבקשת אינו פוגע בשכרה ולאחר השינוי שכרה גבוה יותר מהשכר שקיבלה עובר לשינוי בשיבוץ. מכל מקום, נזקה של המבקשת, ככל שקיים נזק, הוא נזק כספי שהינו בר פיצוי. מאידך, למשיבה 2 יגרם נזק חמור, אם לא יושלם הליך איוש המשרות החדשות. הצלחת הרפורמה תלויה באיושם של כלל התפקידים לאלתר, בין היתר, לנוכח פרישה של כ - 140 עובדים, הליך שגרם לעומס עבודה רב ולפגיעה ביכולת המשיבה למלא את המשימות המוטלות עליה. טענות המשיבה 3 - 71. המשיבה 3 עובדת במינהל משנת 1987 ומזה 21 שנה במחלקה החקלאית. בחודש אפריל 2012 היא מונתה כסגנית של המבקשת. 72. למבקשת יחסי אנוש גרועים שבאו לידי ביטוי ביחסה לעובדים ולקהל הפונים. בין היתר, המבקשת לא נתנה למשיבה 3 גיבוי ואף העריכה אותה בחסר. 73. הפרסום של המשרות המיועדות לשיבוץ כלל את הרובד של כל משרה. 74. התלונה בעניינה אליה התייחס ב"כ המבקשת בדיון נוגעת לפונים שביקשו לחתום על חוזה ביום שבו היא שהתה בחופשה מאושרת והתלונה מתייחסת לכך שהפונים לא קיבלו שירות באותו היום מגורם אחר במחלקה. טענות המשיבה 4 - 75. המשיבה 4 עובדת במינהל משנת 1989, בעלת תואר אקדמי בהצטיינות ושימשה כסגנית ממונה מחלקת מיפוי ומדידות. המשיבה 4 עברה קורס ניהול בכיר ואף מילאה את מקומו של מנהל מחלקת מיפוי ומדידות למעלה משנה וחצי. בגין תפקודה כמ"מ מנהל המחלקה הומלצה כעובדת מצטיינת. המשיבה 4 נבחרה כעובדת מצטיינת וקיבלה פרס מנכ"ל לפני כשנתיים. 76. כל עובדי המינהל קיבלו מצגת שמפרטת את המשרות המיועדות לשיבוץ, תיאור התפקיד, הרובד ודרישות התפקיד. 77. הצגת התלונות עליה במהלך הדיון הינה הצגה מטעה וחלקית. דיון והכרעה - 78. נקדים ונאמר כי החלטנו לדחות את בקשתן של שתי המבקשות לצו מניעה זמני. הבקשות שלפנינו, כפי שיפורט להלן, אינן מצדיקות התערבות בית הדין בשלב זה של סעד זמני טרם בירור התביעה. 79. בהתאם לתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי) החלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991, כאשר מוגשת בקשה לסעד זמני עלינו לבחון את קיומם של שני תנאים מצטברים עיקריים: קיומה של זכות לכאורה, הנבחנת באמצעות בדיקתם של סיכויי התביעה העיקרית וקיומה של הצדקה למתן סעד טרם בירור התביעה לגופה, הנבחנת באמצעות מאזן הנוחות. בין שני התנאים קיימת "מקבילית כוחות", כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עימו במאזן הנוחות ולהיפך. שאלות משנה המסייעות להכרעה בהליך הזמני נוגעות להתנהגותם של בעלי הדין, תום ליבם, מועד הפניה לבית הדין והאם היא לוקה בשיהוי, ניקיון כפיים של המבקש והאם מתן סעד זמני הינו צודק ומידתי בהתחשב במכלול נסיבות העניין. (עע (ארצי) 30914-04-10 שמחה בוסי נ' רשת הגנים של אגודת ישראל ניתן ביום 12.9.2012). הנה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה בשלב זה, על סמך ראיות לכאורה בלבד היא האם המבקשות הוכיחו זכות לכאורה למניעת שיבוצן בתפקיד אליו שובצו על ידי ועדת השיבוצים ולהותרתן התפקידן הנוכחי, במידה כזו שתעניק סעד זמני כבר בשלב זה ועוד בטרם הוכרעה התביעה העיקרית. ככל שהתשובה לשאלה זו תהא בחיוב, יהיה מקום לבחון האם התקיימו יתר התנאים המצדיקים היעתרות לסעד זמני זה, בטרם הכרעה לגופו של עניין בתביעה העיקרית. המבקשת 1 - 80. המבקשת שובצה לתפקיד של מקדם עסקות במרחב עסקי חיפה, תפקיד אליו ביקשה להשתבץ בעדיפות שניה. 81. איננו מקבלים את טענת המבקשת לפיה היא לא ידעה מהו הרובד הצמוד למשרה של מקדם עסקות במרחב עסקי חיפה. מהראיות שהובאו בפנינו עולה כי טרם פתיחת הליך השיבוצים, הנהלת המינהל העבירה לכלל עובדי המינהל את פירוט המשרות המיועדות לשיבוץ מחדש ברשות המקרקעין לרבות פירוט הרובד הצמוד למשרה (נספח יא' לתצהירו של ויסמן וכן עדות המשיבה 3 בעמ' 16 ש' 10-11 ועדות המשיבה 4 בעמ' 16 ש' 22-23 לפרוטוקול). כמו כן, ככל שהרובד של המשרה לא היה ברור למבקשת, היא יכלה להסתייע באמרכלות המחוז או במטמיעים כאמור בהודעה שנשלחה לכלל העובדים (נספח יב' לתצהירו של מר ויסמן). 82. יתר על כן, המבקשת לא הוכיחה זכות לכאורה לשיבוצה במשרה ברובד 4 או 5. כאמור לעיל, במסגרת הליך הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל והמעבר מהמינהל לרשות המקרקעין, נערך שיבוץ מחדש של כלל עובדי המינהל תוך שינוי הדירוג הקיים לדירוג ייחודי לרשות המקרקעין הכולל 7 דרגות של רובדים. הרובד של כל משרה נקבע בהתאם למהות התפקיד, המטלות, והיקף האחריות והעצמאות של התפקיד. רובדי המשרות נקבעו בהתאם להסכם הקיבוצי ובאישור הממונה על השכר. מכאן שהשיבוץ מחדש אינו מחייב שיבוץ של העובד ברובד הזהה לדרגתו הקודמת בדירוגים המקצועיים בשירות המדינה ובלבד ששכרו בתפקידן החדש לא יפחת משכרו ערב השינוי. איננו מקבלים את טענת המבקשת לפיה היא זכאית לשיבוץ ברובד 5 לנוכח דרגתה במינהל - דרגה 41 בדירוג המח"ר בהתאם לנספח ח' להסכם העבודה - טבלת המרה של הדרגות בשירות המדינה בדירוגים השונים לדרגות בדירוג הייעודי ברשות המקרקעין. טבלת ההמרה נקבעה לצורך יישום הוראות ההסכם הקיבוצי בעניין הטבות כגון: גמול השתלמות וכדומה. בנספח ח' להסכם צוין במפורש כי "טבלת ההמרה דלעיל הינה לצורך יישום ההטבות הניתנות לעובדי רמ"י ואינה משמשת לעניין שיבוצים ו/או דירוג העובדים ברמ"י". לעמדתנו, מלשון ההסכם עולה לכאורה שטבלת ההמרה אינה רלוונטית לשיבוץ מחדש ולדירוג העובדים ברובדים בדירוג החדש של רשות המקרקעין. מכל מקום, ככל שהמבקשת טוענת כי יש ליתן פרשנות אחרת להסכם הקיבוצי, פרשנות ההסכם הקיבוצי אינה יכולה להתברר במסגרת של הליך זמני. 83. מהראיות שהובאו בפנינו עולה כי החלטת ועדת השיבוצים שלא לשבץ את המבקשת בתפקיד שבו בחרה בעדיפות ראשונה-מרכז בכיר לחוכר במרחב שירות חיפה ולשבץ תחתיה את הגב' שלומית קניאס התקבלה פה אחד משיקולים עניינים הנוגעים לכישורים ולניסיון של הגב' קניאס. יתר על כן, המבקשת לא צרפה לבקשה את הגב' קניאס שעשויה להיפגע מתוצאות ההליך, למרות שניתנה לה ההזדמנות לעשות כן בהתאם להחלטת בית הדין מיום 22.4.2013. הלכה פסוקה היא שלא ניתן לקיים דיון משפטי שתוצאתו היא פגיעה בצדדים שלישיים, מבלי שלאותם צדדים ינתן יומם בערכאה השיפוטית שבה נדון ההליך. (דב"ע תשן/61-4 המוסד לביטוח לאומי נ' קופת חולים מכבי, פד"ע כב 3; עע 470/06 המרכז הרפואי שערי צדק נ' ד"ר משה הרש ניתן ביום 27.7.06). 84. במסגרת הערעור בפני הועדה הפריטטית העלתה המבקשת טענות הנוגעות לשיבוצה ברובד 3. הועדה הפריטטית דחתה את הערעור מהטעם שוועדת הערעורים אינה מוסמכת לדון ברובד התפקיד אלא אך ורק בערעור העובד על התפקיד אליו שובץ או לא שובץ. מעיון בנוהל השיבוצים עולה כי הסמכות של ועדת השיבוצים ושל ועדת הערעור מוגבלת לשיבוץ העובד לתפקיד ואין בסמכותה לקבוע את הרובד אליו ישובץ העובד. הרובד צמוד לתפקיד ולא ניתן לנתק בין השניים. כפועל יוצא, מהעדר סמכותה של הוועדה לדון ברובד שיקבל העובד, ממילא הוועדה לא נדרשה לדון בדרגתה של המבקשת ערב השיבוץ מחדש ובדרגה האישית שקיבלה מכח פסק הדין כאמור לעיל. יובהר כי במסגרת הקריטריונים לשיבוץ כאמור בסעיף 2.3.1 לנוהל השיבוצים, על הועדה להתחשב בכך שהתפקיד החדש אליו ישובץ העובד לא יפגע בשכרו ערב השיבוץ ואולם אנו סבורים כי העדר פגיעה בשכר משמעה ששכרו של העובד לא יפחת כתוצאה מהשיבוץ מחדש ולא בחינת השיבוץ בהתאם לרובד המופיע בטבלת ההמרה. לא מצאנו כי נפל פגם בהחלטות ועדת השיבוצים ו/או ועדת הערעורים. יש לזכור כי בענין שיקול הדעת המינהלי נקבע, לא אחת, על ידי בית המשפט העליון ואף על ידי בית הדין הארצי לעבודה, שבית המשפט לא ישים את שקול דעתו תחת שקול דעתה של הרשות המוסמכת ולא יתערב בהחלטתה, אלא אם כן נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה מסמכות, או כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי, או כי היא נגועה בשיקולים זרים, או באי סבירות קיצונית היורדת לשורשו של ענין. בית המשפט לא ישים את שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה הרשות ללכת, כל עוד מצויה אותה אפשרות במתחם הסבירות (בג"צ 973/08 סימה בן שמעון ואח' נ' משרד החינוך, ניתן ביום 15.9.2009; עע 1123/01 בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב יפו נ' יצחק צויזנר, פד"ע לו 438; עע 1279/02 מדינת ישראל נ' שלמה כרמי, פד"ע לח 415; עע 451/06 סלימאן ברקאת נ' משרד החינוך ואח', ניתן ביום 16.10.2006). מקל וחומר, משעה שנציגות העובדים הייתה מעורבת בוועדת השיבוצים ובוועדת הערעורים. 85. איננו מוצאים פגם בהרכב ועדת השיבוצים. בהתאם לנוהל השיבוצים, מנהל הרשות רשאי למנות כממלא מקומו את מנהל החטיבה או מנהל המרחב הרלוונטי לשמש כיו"ר ועדת השיבוצים. וכך היה בענייננו, מר ויסמן שהינו מנהל מחוז חיפה שימש כיו"ר ועדת השיבוצים. כחברי ועדה נוספים שמשו, מר תמיר ברקין מנהל מחוז צפון ומר יעקב שנרב, נציג משרד ראש הממשלה, כנציג מטעם משרד ממשלתי אחר, ומר רון שפיגל ומר שלמה לייב כנציגי ההסתדרות. לטענת המבקשת, המשיבה לא הציגה כתבי מינוי של מר ויסמן ושל מר ברקין ועל כן הם אינם יכולים לשמש כחברי ועדת השיבוצים. לעמדתנו, נוהל השיבוצים אינו מחייב את מנהל הרשות ליתן לחברי הועדה כתבי מינוי ומכל מקום, טענת המבקשת עלתה לראשונה במהלך הדיון, כך שהמשיבות לא יכלו להתייחס לטענה זו. יצוין גם כי מר ויסמן לא נחקר בחקירתו הנגדית בעניין מינוי חברי הוועדה ו/או כתבי המינוי, הגם שניתן היה לברר עימו סוגיה זו. לפיכך, לא הובאו בפנינו ראיות כי נפל פגם בהרכב ועדת השיבוצים. עוד לטענת המבקשת, נפל פגם בכך שהמשקיף בוועדה אינו היועץ המשפטי של הרשות אלא עו"ד חיצוני. איננו מקבלים טענה זו. בנוהל השיבוצים נקבע, בהסכמת ארגון העובדים היציג, כי המשקיף בוועדה יהיה היועץ המשפטי של הרשות ואין בקביעה זו כדי לחייב שהמשקיף יהיה יועץ משפטי פנימי של הרשות. עו"ד לנדאו שמשה כמשקיפה בוועדה מכח היותה היועצת המשפטית החיצונית המלווה את הרשות בתהליך המעבר ושיבוץ העובדים מחדש. לעמדתנו, ככל שהצדדים להסכם הקיבוצי התכוונו שהמשקיף בוועדה יהיה אך ורק היועץ המשפטי הפנימי של הרשות, חזקה על נציגי ההסתדרות בוועדה שהיו מתנגדים לכך שעו"ד לנדאו תשמש כמשקיפה. 86. הסעד המבוקש על ידי המבקשת הינו סעד כספי לקבלת שכר לפי רובד 5 כפי שציינה המבקשת במהלך הדיון (עמ' 8 שורות 22-23 לפרוטוקול): "לפני הסעד המשפטי אני הסכמתי לקבל כל תפקיד שיתנו לי, אבל רק שיחזירו לי את הדרגות. אני מבקשת לקבל את הסעד לקבל רובד 5". כך גם עולה בבירור מכתב הערעור ובפרט ממכתבו של ב"כ המבקשת מיום 10.2.2013 (נספח 10 לבקשה) לפיו המבקשת מוכנה לקבל את התפקיד בו שובצה על ידי ועדת השיבוצים בתנאי שתדורג ברובד 5. משעה שהסעד המבוקש הוא סעד כספי לכל דבר ועניין, אין הצדקה להענקת סעד זמני, שכן אי מתן הצו לא יגרום למבקשת לנזק בלתי הפיך ו/או שאינו ניתן לפיצוי כספי. זאת ועוד, מעיון בתביעה העיקרית עולה כי הסעדים המבוקשים בבקשה זהים לסעדים המבוקשים בתביעה העיקרית. הלכה פסוקה היא כי בית הדין לא ייעתר לבקשה לסעד זמני במידה וקיימת זהות סעדים בין הבקשה לבין התביעה העיקרית, שכן היעתרות בית הדין לסעד הזמני תרוקן מתוכן את התביעה העיקרית (דב"ע לא/9-9 יעקב תבור ואח' נ' אל-על ואח', פד"ע ב 130). יצוין כי אילו התברר שמבחינת הדין המהותי עומדת למבקשת עילה לכאורה מבוססת ושמאזן הנוחות נוטה לטובתה, הרי שזהות הסעדים כשלעצמה לא הייתה מצדיקה הימנעות ממתן הסעד הזמני. ואולם, בנסיבות שבפנינו, זהות הסעדים בצירוף מאזן הנוחות והעובדה שבסופו של יום מדובר בסעד הניתן לפיצוי כספי- מטים את הכף לדחיית הבקשה. 87. מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לצד המשיבות. המבקשת שובצה לתפקיד אליו ביקשה להשתבץ בעדיפות שנייה, כאשר הסעד המבוקש על ידה הינו סעד כספי שהינו בר פיצוי. יתרה מזאת, מהראיות שהוצגו בפנינו עולה כי לא רק ששכרה של המבקשת לא נפגע עקב השינוי, אלא ששכרה של המבקשת ברשות עלה בסך של 1,429. מנגד, קבלת הבקשה תגרום לנזק למשיבות 1 ו- 2 ותמנע את השלמת הליך השיבוצים ברשות המקרקעין ובחטיבה העסקית בפרט. העדר יכולתה של רשות המקרקעין להשלים את הליך השיבוץ ואיוש המשרות יפגע בתפקוד רשות המקרקעין ובהצלחת הרפורמה. המבקשת 2 - 88. המבקשת הגישה בקשה לשיבוץ בתפקיד של ראש צוות בכיר לקדום עסקות במרחב עסקי חיפה ובעדיפות שניה לתפקיד של ראש צוות לקידום עסקות בכיר במרחב עסקי חיפה. מהראיות שהובאו בפנינו לא מצאנו כי נפל פגם בהחלטות ועדת השיבוצים בנוגע לאיוש המשרות הנ"ל. אין מחלוקת כי בסמוך לפני תחילת הרפורמה במינהל, התנהל הליך שימוע בעניינה של המבקשת וזאת בעקבות תלונות של מר ראובני, מנהל המחוז הקודם וכן של עובדות במחלקה בדבר תפקוד לקוי של המבקשת. במסגרת הליך השימוע התבררה, בין היתר, מערכת היחסים העכורה שבין המבקשת לבין מר ראובני ובין המבקשת לבין חלק מהעובדות תחתיה שגרמה לפגיעה בתפקוד המחלקה. כפי שתואר לעיל, במהלך השימוע הוצע למבקשת לעבור לתפקיד אחר בתוך המחוז ואולם עקב סירובה של המבקשת, הומלץ על סיום עבודתה של המבקשת במינהל מחמת אי התאמה לתפקיד ניהולי. זאת ועוד, גם מר גבי ויסמן, מנהל המחוז שהחליף את מר ראובני העיד בפנינו כי לא היה שבע רצון מתפקודה של המבקשת כמנהלת המחלקה. מובן מאליו כי במסגרת בחינת התאמתה של המבקשת לתפקידים ניהוליים נלקח בחשבון תפקודה של המבקשת בניהול המחלקה בעבר. לאור האמור, לא מצאנו פסול בכך שהוועדה התחשבה במידע זה לצורך בחינת התאמתה של המבקשת לתפקידים השונים. לטעמנו, העלאת נושא תפקודה של המבקשת בכלל וכמנהלת בפרט על פי ניסיון העבר הינו שיקול רלוונטי לצורך בחינת התאמתה לתפקידי ניהול. מכאן, שהחלטת הוועדה לא התבססה אפוא על רכילות והשמצות, אלא על מסמכים וחוות דעת המצויים בתיקה האישי של המבקשת ושחלקם הוצגו בפנינו (נספחים ב' - י' לתצהירו של מר ויסמן כמו גם מוצגים מב/1-מב/5). נוסיף ונציין כי טענות המבקשת לפיהן ועדת השיבוצים פעלה לקידום מקרובים וכי הגב' פנינית פרס התערבה בשיבוצים והשמיצה את המבקשת לא הוכחו כלל ואף לא הוצגה בפנינו ראשית ראיה לטענות אלו. המבקשת הוסיפה וטענה כי נפל פגם בהחלטת הוועדה, מאחר שהוועדה לא פנתה לממליצים שצויינו על ידי המבקשת. בהתחשב בהיקף הליך השיבוץ, איננו סבורים כי העדר פניית הוועדה לממליצים שצוינו על ידי המבקשת עולה כדי חוסר סבירות בהתנהלות הוועדה. כך גם, העדפת מידע הנוגע להתנהלות המבקשת בשנים האחרונות על פני מידע הנוגע להתנהלות המבקשת בשנים מוקדמות יותר אינה בלתי סבירה. 89. לטענת המבקשת, לא ניתנה לה ההזדמנות להתייחס לטענות בדבר תפקודה הלקוי טרם קבלת ההחלטה בעניינה בוועדת השיבוצים ובפרט בוועדת הערעורים. לא זו אף זו, לטענת המבקשת ההודעה שנמסרה לה בדבר החלטת ועדת השיבוצים בעניינה הייתה מטעה, שכן בהודעה נמסר לה שלתפקידים המבוקשים נבחרו עובדים אחרים בעלי התאמה גבוהה יותר לתפקיד, בעוד שבפועל מפרוטוקול ועדת השיבוצים עולה כי השיקול לאי שיבוצה נוגע לטענות בדבר תפקודה כמנהלת המחלקה. לטעמנו, לא ניתן להפריד בין התאמת המבקשת לתפקידים המבוקשים לבין תפקודה והערכת תפקודה כמנהלת המחלקה. אחד השיקולים הרלוונטים לבחינת התאמתו של עובד לתפקיד לרבות לתפקיד חדש הינו תפקוד העובד בתפקידים קודמים ובפרט בתפקידים דומים, כאשר הערכות העובד ועמדת הממונים ביחס לתפקודו מהווים גורם כבד משקל בצפי להצלחת העובד בתפקיד. לפיכך, אין סתירה בין ההודעה שנמסרה למבקשת לפיה היא לא נבחרה לתפקידים המבוקשים מאחר ונמצאו מועמדים בעלי התאמה גבוהה יותר לבין התייחסות הוועדה לתפקודה הלקוי כמנהלת המחלקה. בחינת התאמת המבקשת לתפקידים המבוקשים לרבות ביחס למועמדים אחרים כוללת, בין היתר, התייחסות לתפקודו של כל אחד מהמועמדים. יצוין כי הקריטריונים לקבלת החלטת הוועדה כאמור בנוהל השיבוצים כוללים התייחסות להתאמתו, כישוריו, ניסיונו ויכולותיו של מגיש המועמדות. הניסיון והיכולות של העובד נבדקים על רקע תפקודו הקודם. לא מצאנו צורך להתייחס לטענות המבקשת בדבר הרכב ועדת השיבוציים ונפנה להתייחסותנו בעניין זה בהקשר של המבקשת 1. 90. לא מצאנו פגם גם בהחלטת ועדת הערעורים אשר שקלה את טענות המבקשת מחד ואת הגורמים המקצועיים מאידך לרבות טענות המערערת ובא כוחה כמפורט בכתב הערעור ובמכתבו של ב"כ המערערת. ועדת הערעור הבהירה כי לנוכח בעיות משמעת ויחסים עכורים המבקשת מתקשה לקיים יחסי עבודה תקינים בתפקידים ניהוליים. ועדת הערעור לא החליטה בעניינה של המערערת, כפי שהחליטה, בשל סירובה של המערערת לפרוש מרצון, אלא לנוכח הקושי בשיבוצה לתפקידים ניהוליים כפי שהובהר על ידה. אין לקבל את טענת המערערת לפיה מר ליברמן, מנכ"ל הרשות הסתמך על מידע שקיבל מהמינהל בעניינה של הבקשת ועל כן החלטתו נגועה בניגוד עניינים. כלל הוא כי במכרזים פנימיים אין די בהיכרות מוקדמת בין חבר הוועדה למועמד בכדי להצביע על קיומם של שיקולים זרים, ו- "אין בעצם ההכרה האישית ובתוצאותיה הטבעיות כדי לפסול בוחן או יועץ בוועדה אשר כזאת" (בג"צ 322/77 הדר - בן ארי, פ"ד לא(3), 762, 766). כך גם, העובדה שלחבר ועדת מכרזים דיעה משלו בעניין מועמד זה או אחר בשל היכרות מוקדמת עמו אינה פוסלת אותו מלשבת בועדה. בוועדות מכרזים יושבים תדיר אנשים המכירים את המועמדים ממקום העבודה. יכול להיות שלחבר בועדה תהיה התרשמות מוקדמת, בין אם חיובית ובין אם שלילית, לגבי מועמד מסויים מכוח היכרות מוקדמת עמו, אולם אין בכך כדי להביא לפסילת מכרז, כל עוד לא הוכח כי שיקולים זרים הכריעו את הכף. הוא הדין בענייננו, היכרותו המוקדמת של מר ליברמן עם המבקשת ו/או חשיפתו לבעיות שהתגלעו בתפקודה אינה פוגמת בהחלטת ועדת הערעור. . נציין כי איננו מקבלים את טענת המבקשת לפיה הימנעותו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה משמעה כי לא התקבלה החלטה בערעור. יו"ר הסתדרות עובדי המדינה בחר להימנע ולא להתנגד ובכך נתן תוקף להחלטת מנכ"ל הרשות. כאמור לעיל, בית הדין לא יתערב בשיקול דעתה של הרשות המוסמכת כל עוד החלטתה מצויה במתחם הסבירות ולא נפל פגם מסוג הפגמים המצדיקים התערבות בהחלטה מינהלית. לא מצאנו כי במקרה זה קיימות הנסיבות החריגות המצדיקות התערבות בהחלטת ועדת השיבוצים ו/או בהחלטת ועדת הערעור. 91. טענות המבקשת בדבר אי עמידתן של המשיבות 3 ו-4 בתנאי הסף של המשרות להן שובצו-לא הוכחו. המשיבה 3 (להלן - הגב' זיו) הינה עובדת וותיקה מאז שנת 1987, עובדת במחלקה הכלכלית מזה 21 שנה ומאז חודש אפריל 2012 משמשת כסגנית מנהל המחלקה (עמ' 15 ש' 24-25 לפרוטוקול). המשיבה 3 נבחרה לתפקיד ראש צוות עסקות במרחב עסקי חיפה, הדורש תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר, ניסיון מקצועי בתחומים רלוונטים לתפקיד וניסיון ניהולי של 3 שנים. במסגרת דרישות ניסיון והשכלה לתפקידים ברשות המקרקעין (צורף כנספח 7 לבקשה) צוין כי ניסיון קודם בעבודה במינהל הכולל הכרות ישירה או עקיפה עם התפקיד או עם תחום העיסוק של המשרה המבוקשת יוכלו לשמש כתחליף להשכלה פורמלית לצורך עמידה בתנאי הסף למשרה לפי מפתח שנקבע, כאשר לתפקיד של ראש צוות נדרש ניסיון של 6 שנים, בעוד שלגב' זיו ניסיון של 21 שנה. בתפקידי ניהול נקבע כי תינתן עדיפות לבעלי ניסיון ניהולי ואולם גם עובדי מינהל החסרים ניסיון ניהולי פורמאלי כנדרש בתיאור התפקיד, יוכלו להתמודד לתפקידים אלו במסגרת הליך השיבוצים. מחוות הדעת של הגב' זיו לשנים 2008- 2010 (צורפו כנספחים יח'1-יח'3 לתצהירו של מר ויסמן) עולה כי הגב' זיו הוערכה, גם על ידי המבקשת, כעובדת מקצועית, חרוצה, מסורה ובעלת יחסי אנוש טובים. גם בטענות המבקשת כלפי המשיבה 4 לא מצאנו ממש. הגב' שפירא הינה עובדת במינהל משנת 1989, בעלת תואר אקדמאי בהצטיינות ושימשה כסגנית ממונה מחלקת מיפוי ומדידות לרבות כמ"מ מנהל המחלקה במשך כשנה וחצי (עמ' 16 שורות 19-26 לפרוטוקול). חוות הדעת של הגב' שפירא לשנים 2008-2010 (צורפו כנספחים יז'1-יז'3 לתצהירו של מר ויסמן) הן חוות דעת מצויינות המלמדות על עובדת מקצועית ומוערכת. 92. מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לצד המשיבות. המבקשת לא הוכיחה קיומה של זכות לכאורה להשתבץ באחת המשרות שהתבקשו על ידה או במשרה ברובד ניהולי. אמנם, אין ספק כי למבקשת תגרם אי נוחות כתוצאה מאי מתן הצו ואולם לאור כל האמור לעיל לרבות זהות הסעדים בתביעה העיקרית, הנזק שיגרם למבקשת נמוך מהנזק שיגרם למשיבות כתוצאה ממניעת השלמת הליך השיבוצים ברשות המקרקעין ופגיעה בתהליך הרפורמה. 93. לאור כל האמור לעיל, הבקשות של המבקשת 1 ושל המבקשת 2 נדחות. 94. כל אחת מהמשיבות תישא בהוצאות המשיבות 1-2 בהליך בסך של 1,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום. לא פסקנו הוצאות לטובת המשיבות 3-4 וזאת מאחר ולא הוגשה תגובה מטעמן. 95. המשיבות יגישו כתב הגנה בתוך 30 ימים. דיון מוקדם בתיק העיקרי יתקיים ביום 12/11/13 בשעה 13:00 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. חוזה עבודהחוזהקרקעותמקרקעיןמינהל מקרקעי ישראלמקרקעי ישראל