הסכם קיבוצי דירוג מהנדסים

עניינו של פסק דין זה, תביעה שהגיש מר שמעון שטרית (להלן: "התובע") נגד מעבידתו, מקורות חב' מים בע"מ (להלן: "הנתבעת") במסגרתה ביקש מבית הדין צו הצהרתי ולפיו הנתבעת מחויבת בהעברתו מ"דירוג מפעלי מנהלי" לדירוג "מפעלי מהנדסים" ובהתאם הוא זכאי להפרשי שכר וזכויות כמתחייב משיבוצו בדירוג "מפעלי מהנדסים" בתקופה שחודש מאי 2002 ואילך. הצדדים: 1. התובע, מר שמעון שטרית תושב שדרות, הינו עובד בחב' "מקורות חב' מים בע"מ" (הנתבעת), למעלה מ-21 שנה. 2. הנתבעת הינה חברת המים הלאומית של ישראל. 3. יחסי העבודה בנתבעת מוסדרים בהסכם קיבוצי מיוחד. התביעה: 4. כמצוין לעיל, עובד התובע בנתבעת למעלה מ-21 שנה; במהלך השנים מילא התובע מגוון תפקידים, כולם בדירוג "מפעלי מנהלי". החל מחודש ספטמבר 2001 ונכון למועד הגשת תביעה זו, ממלא התובע תפקיד של מנהל אזור שער הנגב (ראה: נספח נ/2 לכתב ההגנה). 5. התפקיד אותו ממלא התובע הוא בתקן בדירוג "מפעלי מנהלי"; בהתאם משולם לתובע שכר בדירוג "מפעלי מנהלי" על בסיס הדרגה הצמודה לתקן המשרה אותה הוא ממלא. 6. בחודש יולי 2001 השלים התובע לימודי תואר ראשון ב"תמז וואלי יוניברסיטי" המקנה לו את הזכויות והטבות השכר הניתנות לבעלי תואר אקדמי כנ"ל (ראה: אישור הוועדה להערכת תארים אקדמאים מחו"ל, נספח ג' לכתב התביעה). 7. לטענת התובע בהיותו בעל השכלה אקדמאית, הוא זכאי מכוח ההסכם הקיבוצי המיוחד לשכר בדירוג "מפעלי מהנדסים". לעניין זה הפנה התובע להוראות פרק ה להסכם הקיבוצי מיוחד מדצמבר 90' אשר כותרתו "טבלאות שכר דירוגים והפרשות". שם תחת הכותרת "דירוג מפעלי" נאמר: "א. דירוג מפעלי הדרוג המפעלי כולל כל העובדים בחברה, בכל המקצועות והתפקידים כגון: מהנדסים, הנדסאים, פקידים, בעלי מקצועי וכו', למעט העובדים שידורגו בדרוג מנהלים. טבלת שכר היסוד בתוקף מ- אוקטובר 1990 היא כדלקמן: ..... הערה: העובדים ישובצו בדרגות הנ"ל לפי החלוקה הבאה: א. דרוג מפעלי (מהנדסים) - לכל בעלי התואר האקדמאי. ב. דרוג מפעלי (הנדסאים) - לכל בעלי התואר טכנאים והנדסאים. ג. דרוג מפעלי (כללי) - לכל העובדים במינהל והמקצועות השונים. (בעלי הדרוג המנהלי - "כור" לשעבר)" 8. מכאן התביעה שלפנינו למתן צו הצהרתי המורה כי על הנתבעת להעביר את התובע לדירוג "מפעלי מהנדסים"; וכן צו האומר כי התובע זכאי להטבות השכר והזכויות הנובעות מהעברתו לדירוג האמור, לתקופה שמחודש מאי 2002 ואילך. 9. בתמצית טוענת הנתבעת, כי דין התביעה להידחות. בהקשר זה טענה הנתבעת, כי התביעה נגועה בהתיישנות ובשיהוי. הנתבעת הוסיפה, כי אין מקום לדון בתביעת התובע שהיא לכל דבר ועניין תביעת שכר, על דרך של תביעה לפסק דין הצהרתי. הנתבעת הוסיפה כי בתביעה עצמה אין ממש, שעה שמכוח הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד, דירוג השכר הוא פועל יוצא של דרישת המשרה אותה ממלא העובד, ונתוניו האישיים. בהקשר זה הוסיפה הנתבעת, כי קביעת דרישות המשרה, ובכלל זה ההשכלה הנדרשת ממלא המשרה, הוא בתחום סמכותה הניהולית. לפיכך עצם העובדה כי ממלא המשרה הוא בעל תואר אקדמאי, איננו מחייב תשלום שכר לעובד בדירוג שכר "מפעלי מהנדסים". 10. את הדיון בפסק דין זה נפתח, בבירור ובפרשנות הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד, אשר מכוחו טוען התובע כי הוא זכאי לשכר ב"דירוג מהנדסים", בהיותו בעל תואר אקדמאי, וזאת החל מחודש יולי 2001. ההסכם הקיבוצי המיוחד: 11. סעיף 20 לפרק ב' להסכם הקיבוצי המיוחד שעניינו קבלת עובדים ואיוש משרות, קובע כי "המבנה הארגוני ותקן המשרה והכנסת שינויים בהם, הינה בסמכות ההנהלה". 12. סעיף 1 לפרק ה להסכם הקיבוצי המיוחד אשר כותרתו "טבלאות שכר דירוגים והפרשות" קובע כי השכר בחברה יבוצע לפי שלושה דירוגים עיקריים, מפעלי, מנהלים ומיוחד; ובדירוג המפעלי יכלול את כלל העובדים בחברה כדלקמן: דירוג מפעלי מהנדסאים - לכל בעלי התואר האקדמאי; דירוג מפעלי הנדסאים - לכל בעלי התואר טכנאים והנדסאים; ודירוג מפעלי כללי - לכל העובדים במנהל והמקצועות השונים. 13. לטענת הנתבעת את הוראת סעיף 1 לפרק ה להסכם הקיבוצי המיוחד, יש לקרוא בכפיפות להוראת סעיף 20 פרק ב', אשר קובע כי המבנה הארגוני ותקן המשרה הינם בסמכות ההנהלה. בהתאם טוענת הנתבעת, כי בסמכותה של הנהלת הנתבעת לקבוע את דרישות המשרה ובכלל זה השכלה נדרשת. באותם מצבים בהם דרישות המשרה דורשים תואר אקדמאי רלוונטי, עובד הממלא את המשרה ובעל תואר אקדמאי כאמור, זכאי לשכר בדירוג מפעלי מהנדסים. 14. לטענת התובע הזכאות לשכר בדירוג מפעלי מהנדסים, היא לבעלי תואר אקדמאי ללא תלות בדרישות ההשכלה שבמשרה. 15. כידוע, הסכם קיבוצי יש לפרש ולקיים מתוך ה"הקשר התעשייתי" (ראה: דב"ע מנ/4-19, ההסתדרות הכללית נ' רשות השידור) ולפרשנות ההסכם הקיבוצי "יש לתת משקל רב לאופן בו יושם ההסכם הקיבוצי על ידי הצדדים" ע"ע 594/06, אברהם בתיה ואח' נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת. לצורך זה ביקש בית הדין את עמדת נציגות העובדים ביחס לטענת התובע לפיה הוא זכאי לשכר בדירוג "מפעלי מהנדסים", ללא תלות בהשכלה הנדרשת בהגדרת המשרה. 16. בינואר 2011 העבירה נציגות העובדים את עמדתה במחלוקת שבפנינו כדלקמן: "1. הנושא של העברה של עובד מדירוג לדירוג, לא מוסדר בהסכם הקיבוצי החל במקורות ואין חובה להעביר עובד מדירוג לדירוג. 2. תפקיד מנהלי אזורים בחברה מוגדרים כתפקידים בתקן מנהלי ולא נדרש לגביהם תואר אקדמאי. 3. ההשכלה של מר שיטרית במנהל עסקים איננה הכרחית לתפקיד מנהל אזור, שהכישורים הנדרשים לצורך ביצועו הם בעיקרם טכניים וניהוליים. 4. קיימת וועדה משותפת להנהלה ולנציגות העובדים שמקבלת החלטות על פי קריטריונים ודנה במקרים של העברת עובד מדירוג לדירוג לפי שייכות לתפקיד ודרישות התפקיד. במקרה של מר שטרית, הוועדה לא אישרה העברתו מדירוג לדירוג כיוון שהלימודים של מר שטרית אינם מתאימים לתפקיד אותו הוא מבצע. 5. כאשר החברה מקבלת עובד חדש לעבודה, הדבר נעשה לפי הגדרת תפקיד. אם נדרש לתפקיד תואר אקדמאי או תואר של מהנדס, דרישה זו מוגדרת מראש במכרז לקבלת העובד." 17. עמדת נציגות העובדים תואמת את עמדת הנתבעת בפנינו ועיקריה הן כי הסמכות לקבוע את דרישות ההשכלה למשרה הנדונה, היא בידי ההנהלה. על פי עמדה זו הזכאות לשכר בדירוג "מפעלי מהנדסים", נגזרת מהגדרת המשרה כך שבאותם מקרים בהם המשרה איננה דורשת השכלה אקדמאית, העובדה כי ממלא המשרה הוא בעל תואר אקדמאי, איננה מזכה את האחרון בשכר בדירוג "מפעלי מהנדסים". 18. יוצא מכאן כי ההקשר התעשייתי מחייב את דחיית פרשנות התובע להסכם הקיבוצי המיוחד ולפיה היותו בעל השכלה אקדמאית מקנה לו זכות לשכר בדירוג "מפעלי מהנדסים", ללא תלות בדרישות המשרה אותה הוא ממלא. 19. משאין לקבל את עמדת התובע לפיה אותו בעל תואר אקדמאי, היא לכשעצמה מקנה לו את הזכות לשכר בדירוג מפעלי מהנדסאים, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי הקובע את זכויות העובדים בנתבעת - דין התביעה להידחות. בטרם סיום: 20. קודם שנסיים פסק דין זה, נבקש להוסיף בקצרה. כפי שעולה מעמדת ארגון העובדים, כמו גם מעדותו של מר דקל קיימה הנהלת הנתבעת דיון בבקשת התובע להעברתו לדירוג "מפעלי מהנדסים". לעניין זה נשאל מר דקל והשיב: "ש. למה סירבת להעביר את העובד דירוג? ת. כי לא ראינו בהכשרה כרלוונטית לתפקיד. אין לו הכשרה מקצועית טכנית. אילו היה עובר לתפקיד של מנהל חשבונות או איש כספים, אין ספק שהבקשה שלו הייתה נשקלת בחיוב רב." עמ' 12 לפרוטוקול מיום 23.12.2010 שורות 16-17. 21. למותר לציין כי אין זה מתפקידו ובתחום מקצועיותו של בית הדין לקבוע את תחומי הידע הרלוונטיים לתפקיד אותו ממלא התובע (מנהל אזור). מכאן שאין בית הדין יכול וצריך להתערב בשיקול דעת ההנהלה, הבאה לביטוי בהחלטה לפיה התואר האקדמאי בו מחזיק התובע איננו רלוונטי למשרה אותו הוא ממלא; קל וחומר משהחלטה זו התקבלה לאחר דיון עם נציגות העובדים. 22. עוד נוסיף, כי עצם העובדה כי התובע הגיש בקשה להעברה מדירוג "מפעלי מנהלי" לדירוג "מפעלי מהנדסים", כמו גם קיום דיון בבקשה בשיתוף עם נציגות העובדים - מלמדת כי ההבנה המשותפת של הצדדים להסכם הקיבוצי, כמו של העובדים ובכללם התובע, היא שעצם היותו של עובד בעל תואר אקדמאי, איננה מזכה אותו לשכר בדירוג "מפעלי מהנדסים". 23. משנדחתה התביעה לגופה, לא ראינו מקום להידרש לטענות לעניין התיישנות ושיהוי, ולטענה לפיה אין מקום לדון בתביעה על דרך של בקשה לפסק דין הצהרתי, שעה שמדובר בתביעת שכר לכל דבר ועניין, שעל התובע להתכבד ולכמת. סוף דבר: 24. מהמקובץ עולה כי התביעה נדחית. משנדחתה התביעה ישלם התובע לנתבעת הוצאות בסך של 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום. 25. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש. חוזהדירוג שכר (דרגה)הסכם קיבוציהנדסה / מהנדס