הסכם קיבוצי הסתדרות הרופאים

041 חופש ההתארגנות של עובדים בארגון עובדים הוא זכות יסוד, ואפילו בהיותה זכות שאינה כתובה על ספר, מעניקה לו שיטתנו המשפטית מעמד בכורה משפטי, בהיות זכויות היסוד נובעות במישרין מאפיה של מדינתנו כמדינה דמוקרטית השוחרת חופש . 30 אין ממש בטענה כי הר"י אינה ארגון וולנטרי. מלשונו של סעיף 17 לתקנות הר"י, המדבר בבוגרי בית ספר לרפואה, אין ללמוד על חברות כפויה, הן מהטעם שלא תמצא בתקנון סנקציה לאי הצטרפות להר"י, והן מהטעם שאין ללמוד מסעיף 17 לתקנון כי בוגר בית ספר לרפואה שקיבל דיפלומה, קרי הפך לרופא, הופך אוטומטית לחבר הר"י. כל אשר ניתן ללמוד הוא כי אחרי קבלת הדיפלומה הופכת חברותו אוטומטית. אולם גם אם יש בקבלת בוגרי בית הספר לרפואה משום חברות שאינה וולונטרית, הרי שאין היא פסולה. ואם בכל אלה לא די הרי שלא יכול להיות חולק כי אף מי שהפך חבר בהר"י מכוח היותו בוגר בית הספר לרפואה יכול לעזוב את הר"י בהצהרה חד-צדדית. 30 כשם שחובת ההשתייכות של חבר ההסתדרות לאגודה מקצועית אינה שוללת מההסתדרות הכללית את מעמדה כארגון עובדים, כך לא יישלל מעמדה של הר"י כארגון עובדים מהטעם שנאמר בתקנון אותו ארגון פרופסיונלי כי החברים בו חייבים להשתייך להר"י . 30 לא בכדי נקבע בפסיקה כי לעניין היציגות, אין לאפשר חברות "כפולה נוגדת". לא נאמר "חברות כפולה" אלא הודגש כי אותה חברות צריך שתהא "נוגדת". ומה פירושה של אותה חברות נוגדת? פירושה ששני ארגוני העובדים בהם חבר העובד מטפלים מבחינה ארגונית בתנאי העבודה של אותה קבוצה. ידוע לנו מידיעת דיינים, כבית-דין לעבודה, כי אין ההסתדרות הכללית מטפלת בענייניהם של הרופאים, לרבות בתנאי שכרם, ולא קיימת אגודה מקצועית של רופאים במסגרת ההסתדרות הכללית . 302 ואם תיטען הטענה כי הרופאים התארגנו בכדי למנוע מההסתדרות הכללית לייצגם, ולא משום שזאת לא ייצגה אותם, הרי שאין לשוני זה כל חשיבות. עובדה היא כי זה קרוב ל-20 שנה אין ההסתדרות הכללית מטפלת בתנאי שכרם ובהסכמי העבודה של הרופאים, ובאלה מטפלת הר"י . 30 סוף דבר בסוגיית "ארגון העובדים" - הר"י היא ארגון עובדים, כמשמעו בחוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957, על פי אמות המידה שנקבעו למושג "ארגון עובדים" בפסיקתו של בית-דין זה, וכעולה מאמנות בין-לאומיות שישראל צד להן וממשפט העמים. 30 אין למעשה חולק כי מרביתם המכריעה, אם לא כל הרופאים המועסקים בקופת-חולים, הם חברים בהר"י. הסכם הרופאים חל על כל העובדים מסוגים הכלולים בהסכם, כאמור בסעיף 15 לחוק הסכמים קיבוציים. מכאן שלגבי הסכם הרופאים הר"י היא ארגון עובדים יציג, וזאת משנקבע בסעיף 10 לפסק-הדין כי אין לראות בחברות בהר"י ובהסתדרות הכללית משום "חברות כפולה נוגדת". 30 הר"י מעולם לא התיימרה לשנות את זכויותיה וחובותיה של ההסתדרות הכללית, והיא אכן לא עשתה כן. כל פעולותיה חייבו וזיכו את חבריה ואותם בלבד, ומשכך הדבר אין כלל מקום לדבר על שליחות. לא הוכח ואף לא נטען כי הר"י הסכימה אי פעם להיות שלוחה של ההסתדרות הכללית. 30 טוענת ההסתדרות כי מעצם מעמדה של קופת-חולים המהווה ארגון בלתי נפרד של ההסתדרות הכללית, לא ניתן להכיר בארגון עובדים אחר כמייצג את עובדיה או את חלקם. אין בכוונת בית-הדין להכריע בטענה גורפת זאת ואין אף צורך בכך. עובדה היא שקופת-חולים חתמה במשך פרק זמן ארוך ביותר על הסכמי עבודה קיבוציים עם הר"י, שעה שההסתדרות הכללית לא עשתה כן, לא הקימה גוף משלה שיטפל בזכויותיהם של הרופאים ולא דאגה לענייניהם המקצועיים. אף אם צודקת ההסתדרות הכללית בטענתה הבסיסית, וכאמור אין בית-הדין מחווה דעתו על כך, הרי שההסתדרות הכללית הסכימה משך שנים ארוכות לקיומו של ארגון עובדים אחר המייצג את הרופאים המועסקים בקופת-חולים. 30 לפי גישת בית-הדין לעבודה, יש לפרש את הביטוי "סוגי עובדים" הנזכר בסעיף 15(3) לחוק הסכמים קיבוציים, בהקשר עם סעיפים 2(1) ו-3 לחוק. הפירוש כאמור חייב לעמוד בשני קריטריונים: האחד, שלא תסוכל לחלוטין מטרת המחוקק של הסכם אחד למפעל אחד; האחר, לאפשר סטייה מסויימת או גמישות בהפעלת העיקרון האמור. העניין הנדון, מצדיק סטיה מהכלל ומחייב הכרה בשתי יחידות מיקוח בקופת-חולים הכללית . 321.1 יתכן שהוראה בהסכם מיוחד מאוחר תבטל הוראה בהסכם קודם, בתנאי שהביטול מפורש. אולם הדברים אמורים שעה שאותם צדדים היו צד לשני ההסכמים, שהרי מי שלא היה צד להסכם קיבוצי אינו רשאי לשנותו. מסקנה זו נובעת הן מהגיונם של דברים והן מהוראותיו של חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, החלים לעניין זה, הן על החלק האובליגטורי והן על החלק הנורמטיבי שלש הסכם קיבוצי. 324 אין "מצב מיוחד" או "מצב חירום" מבטלים את תקפם של הסכמי עבודה שנחתמו והוגשו לרישום כדת וכדין. אף הצורך בהגמשה, עליה עמדה קופת חולים, מחייבת הסכמה של שני הצדדים להסכם הקיבוצי. אין מעביד, במקרה זה קופת-חולים, רשאי להתנער מהתחייבויותיו החוזיות בגלל מצבו הכלכלי הקשה. כשם שאין קופת-חולים רשאית להפחית באורח חד צדדי מתשלומים שהיא חבה לספקיה, על-פי התחייבותה כלפיהם, כך אין היא רשאית להפחית משכר עובדיה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של הצדדים להסכמים הקיבוציים עליהם חתמה ובהם התחייבה, כל עוד הסכמים אלה בתוקף. 30 שעה שאין ההתסדרות הכללית ארגונם היציג של הרופאים בקופת-חולים, לא תועיל הסכמתם של הסקטורים האחרים. הוא הדין לגבי הסכמתן של אחת מן הסקציות של הרופאים (רופאי המרפאות), שהרי לאותה סקציה מעמד של "ועד עובדים", וזה אינו יכול להסכים לשינוי תנאי עבודה שנקבעו בהסכם קיבוצי, ואין הסכמת אותו ועד מחייבת אף את חבריו, שהרי זכויות אישיות שנקבעו בהסכם קיבוצי אינן נתנות לוויתור, כאמור בסעיף 20 לחוק הסכמים קיבוציים . 322.2 מכל האמור עולה כי אין הסכם ההבראה חל על רופאי קופת חולים, ומכאן שאין קופת חולים רשאית, על יסוד הסכם ההבראה, לנכות משכרם של הרופאים, שעליהם חלים הסכמי השכר שהר"י צד להם. למותר לציין כי האמור בפסק-דין זה מתייחס אך ורק לנושאים, ובהם כמובן שכר, שהוסדרו בהסכם הקיבוצי המיוחד שבין קופת-חולים להר"י .חוזהרפואהרופאיםהסכם קיבוצי