הסכם קיבוצי מועצת המובילים

1. לפני בקשת התובע מיום 5.2.07 לתיקון כתב התביעה ולהעמיד את סכום התביעה על סך של 82,321 ש"ח. 2. בבקשה נטען, כי שינוי הסכום נובע מדרישתו של התובע לפיצוי מאת הנתבעת בגין אי הפרשות לביטוח פנסיוני (פנסיה מקיפה) בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בין הסתדרות העובדים לבין מועצת המובילים והמסיעים מיום 26.3.96 החל על הצדדים. עוד טוען המבקש, כי רכיב זה אינו נכלל בתביעתו המקורית, משום שהיה סבור כי ההסכם הקיבוצי היחיד הקיים באותו מועד בעניין הפרשת מעביד לביטוח פנסיוני, הינו הסכם קיבוצי כללי בענף ההובלה, אשר אינו חל על הנתבעת, ואינו רלוונטי לתביעתו, וכי רק ביום 30.1.07 הובא לידיעת ב"כ המבקש פסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ואשר בו נחשף ב"כ המבקש לראשונה, כי קיים הסכם קיבוצי כללי בין הסתדרות העובדים לבין מועצת המובילים והמסיעים. המבקש מוסיף וטוען, כי התיק נמצא בשלב מקדמי של גילוי ועיון במסמכים, טרם הוגשו תצהירי עדות ראשית ורק ביום 7.6.07 אמור להתקיים דיון מקדמי נוסף וכי קבלת בקשתו, יש בה כדי להביא בפני בית הדין נוסח מתוקן של הפלוגתאות הקיימות בין הצדדים, שאם לא כן, יפגע הדבר במבקש. 3. בתגובת הנתבעת, אשר הוגשה ביום 20.2.07, פורטו בהרחבה טענותיה בכל הקשור להתנגדותה לבקשת התיקון, וטענה בין היתר, כי ההסכמים הקיבוציים בכלל, הינם בבחינת חוק וככאלה, חזקה על ב"כ התובע כי הוא מכיר את החוקים השונים במדינה. עוד טוענת הנתבעת, כי לא יהיה זה מוצדק להתיק לתובע לתקן תביעתו בשלב זה, כי אחרת יחשב הדבר כמתן פרס לתובע, שאינו זכאי לו וזאת נוכח מחדליו, והדבר אף יגרום לנתבעת הוצאות מרובות וטרחה מיותרת, בכך שתצטרך להגיש פעם נוספת כתב הגנה. לחילופין טוענת הנתבעת, כי אם בית הדין יעתר לבקשת התובע ויתיר את התיקון המבוקש, יש להשית על התובע הוצאות משפט בגין בקשתו והצורך בהגשת כתב הגנה חדש מטעם הנתבעת. 4. כלל ידוע הוא, כי דרך המלך הנהוגה בבית הדין לעבודה, הינה לאפשר את תיקונם של כתבי הטענות. 5. סמכותו של בית הדין להתיר תיקון כתבי הטענות, הינה סמכות רחבה יותר מאשר סמכותם של בתי המשפט, וזאת נוכח השוני בין תקנה 41 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, לבין תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (דב"ע שנ/90-3 שופרסל בע"מ נ' פני קייטנברג פד"ע כב 25). לעניין זה פסק בית הדין הארצי לעבודה בדב"ע נה/115 /3 שמעון שלוסמן נ' צים בע"מ כדלקמן: "מתן רשות לתקן כתב טענות נתון תמיד לשיקול דעתו של בית המשפט, או בית הדין, לאחר שישקול את נסיבות העניין. כאשר מבקשים לתקן כתב טענות, ניצבות שתי שאלות נפרדות זו מזו לשיקול דעתו של בית המשפט. הראשונה, האם מעמיד הנוסח המתוקן את הפלוגתא האמיתית דיון. השניה האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. אם התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית אז הגישה במסגרת השאלה השניה היא מאוד ליבראלית, כדי שהתפל לא יכשיל את העיקר" 6. בית הדין הארצי בדונו בסוגיית תיקון כתבי טענות, מביא מפיה של כב' סגן הנשיא השופטת ברק את הדברים הבאים: "ד"ר יואל זוסמן בספרו "סדרי הדין האזרחי" (מהדורה שביעית בעריכת ד"ר שלמה לוין) מצטט שני פסקי דין אנגליים בעמדו על כללי היסוד באשר לתיקון כתבי הטענות (סעיף 271 עמ' 338 - 339 לספרו): "אינני מכיר שום טעות או שגיאה שבית המשפט אינו חייב לתקן, אם אין בפניו שום כוונה של תרמית או כוונה להטעות ובלבד שיש בידו לעשות את הדבר מבלי לגרום אי צדק לצד שכנגד. בתי המשפט אינם קיימים כדי להטיל משמעת, אלא כדי להכריע בשאלות שבמחלוקת, ובעיני אינם נחשבים תיקונים כאלה כעניין של חסד" ((השופט BOWEN בעניין CROPPER V. SMITH פורסם ב - (1984) 26 729, L.T 51; 700 D. CH. ). פסק הדין השני מציין: "תמיד נהגתי להתיר תיקון, אלא אם כן הייתי משוכנע, כי המבקש לא התנהג בתום לב, או כי משגהו גרם לפגיעה ביריבו, אשר עליה לא יפוצה בהוצאות או בדרך אחרת". (השופט - BRAMWELL בעניין TIDESLEY VERSES. HARPER) אשר פורסם ב- (1978) 10 L.T 39 ; 398 CH.D. 552) ". 7. לאחר עיון בטענות הצדדים ובשאר כתבי בית הדין, אני נעתר לבקשה ומתיר את התיקון המבוקש ואשר כל כולו דרוש לשם הוספת רכיבים הנוגעים לכאורה מקיום ו/או סיום יחסי עבודה שבין בעלי הדין, תיקון אשר ימנע התדיינות כפולה ומיותרת. 8. מנגד ולאור העובדה כי התקיים, זה מכבר, דיון מוקדם במעמד בעלי הדין ואף ניתנה החלטה להשלמת ההליכים המקדמיים והגשת תצהירי עדות ראשית וכי, יהיה צורך בהגשת כתב הגנה מתוקן מטעם הנתבעת, אני מחייב את התובע לשלם לנתבעת סך של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין שכ"ט עו"ד וזאת תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. 9. הנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן מטעמה, תוך 30 יום, עם העתק ישירות לצד שכנגד. 10. באי כח בעלי הדין יגישו את תצהיריהם בהתאם להחלטתי הקודמת מיום 1.2.07 וזאת, עובר למועד הדיון הקבוע בפני ליום 7.6.07. חוזההסכם קיבוצי