הסכם קיבוצי מלונות

1. התובע (להלן - התובע) הגיש כנגד הנתבע, שלמה רביצקי (להלן - הנתבע) וכן כנגד הנתבעת 2, תביעה לתשלום זכויות סוציאליות שונות המגיעות לו, לטענתו, כתוצאה מעבודתו אצל הנתבעים. 2. בדיון שהתקיים לפנינו ביום 15.10.11 נמחק, בהסכמת התובע, חלק גדול מרכיבי התביעה. השאלה היחידה אשר דורשת את הכרעתינו הינה האם עובד אשר עבד במקביל בשני מלונות באילת, זכאי לקבל "תוספת אילת" משני מקומות העבודה בהם עבד? 3. העובדות אשר אינן שרויות במחלוקת בין הצדדים - א. בתקופה הרלוונטית לתביעה, ובמקביל לעבודת התובע במלון פטיו, הוא הועסק על ידי מלון נובה במשרה מלאה. ב. בתקופה הרלוונטית לתביעה התובע קיבל, מידי חודש, תוספת אילת בשיעור מלא בגין עבודתו במלון נובה. ג. הנתבע לא שילם לתובע תוספת אילת במהלך כל התקופה הרלוונטית לתביעה. ד. ככל שבית הדין יקבע כי התובע זכאי לתשלום תוספת אילת משני מקומות העבודה בהם עבד, ישלם לו הנתבע תוספת אילת עבור תקופת עבודתו אצל הנתבע. דיון והכרעה - 4. מערכת היחסים בין עובדי המלונות לבין התאחדות המלונות בישראל מוסדרת במסגרת הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף המלונאות (להלן - ההסכם הקיבוצי). נספח 5 א' להסכם הקיבוצי דן בתנאים מיוחדים לעובדי מלונות אילת והוא קובע כדלקמן- "2. עובד שעבד 24 חודשים ברציפות במלונות באזור אילת יהיה זכאי לתוספת בשכרו החודשי בסכום של 300 ₪ החל מ - 1.1.07. תוספת זו תתווסף לשכרו הבסיסי של העובד ותהיה שכר לכל דבר ועניין. 3. למרות האמור בסעיף 2, עובד במלון שהינו "תושב אילת" יקבל את תוספת השכר כאמור בסעיף 2 בתום 6 חודשי עבודה. עם השלמת 6 חודשי עבודה במלון יקבל העובד שהינו תושב אילת רטרואקטיבית את התוספת האמורה מיום תחילת עבודתו במלון. להבהרה, עובד ייחשב לתושב אילת אם בתחילת עבודתו במלון הוא תושב העיר אילת בתקופה של 24 חודשים לכל הפחות לפני תחילת עבודתו במלון על פי הרישום בתעודת הזהות או על פי הוכחת "תושבות" או "מגורים" בדרך מקובלת אחרת. 4. עובד שהחל את עבודתו במלון והוכיח כי מילא אחר כל התנאים המפורטים בנספח 5 א' וקיבל תוספת השכר האמורה במלון אחר בו עבד, יהיה זכאי לתוספת השכר מהיום הראשון לעבודתו במלון החדש. 5. עובדים בפועל במלונות אילת שבעת חתימה על הסכם זה אינם מקבלים עדיין את "תוספת אילת" ויהיו זכאים ל"תוספת אילת" על פי ההסכם שהיה בתוקף עד מועד החתימה על הסכם זה יקבלו את התוספת על פי זכאותם לפי ההסכם הקודם אך ללא תשלום רטרואקטיבי. 6. עובדים המקבלים כבר כיום את תוספת אילת א' ו - ב', תוספות אלה יבוטלו ובמקומן יקבלו העובדים את "תוספת אילת" בשיעור של 300 ₪ שתתווסף לשכרם הבסיסי של העובדים ויהווה שכר לכל דבר ועניין. 7. תוספת השכר כאמור תשולם יחסית להיקף משרתו של העובד כפי שהיתה מדי חודש אך בכל מקרה לא יותר מהיקף משרה מלאה". (ההדגשה הוספה - א.ס.). 5. עיון בנספח 5 א' להסכם הקיבוצי מעלה כי ההסכם הקיבוצי אינו מתייחס למצב בו עובד עובד בשני מלונות במקביל ולשאלה האם יהיה הוא זכאי לתשלום תוספת אילת מכל אחד מן המלונות בו הוא עובד? 6. כיצד ניתן לפתור את הלקונה בהסכם הקיבוצי? לאחרונה ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 141/10 ג'קי רבח נ' דן חברה ציבורית לתחבורה בע"מ, (ניתן ביום 6.12.12) במסגרתו דן בית הדין הארצי בשאלת פרשנותו של הסכם קיבוצי ומצאנו כי הדברים יפים גם לענייננו. וכך נפסק - "הסכם קיבוצי הינו בראש ובראשונה הסכם, ולכן חלים עליו כללי הפרשנות הנוגעים לפרשנות חוזים (ע"ע 1308/04 שרגא קריגל - רשות הנמלים והרכבות, מיום 11.7.06; ע"ע 35912-08-10 אסתר תריף - עיריית יהוד מונוסון, מיום 27.9.11). כללים אלה, גם לאחר התיקון שנערך לאחרונה לסעיף 25 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973, מבוססים על פרשנות תכליתית, המנסה לאתר את אומד דעתם הסובייקטיבי המשותף של הצדדים לחוזה ואת האינטרסים, המטרות והערכים שההסכם נועד להגשים. ... בעת פרשנותו של הסכם קיבוצי מושם לפיכך דגש על ההקשר התעשייתי הרלוונטי - הנסיבות המפעליות, הענפיות והמשקיות במסגרתן נכרת ההסכם. כן ניתן משקל להתנהגות הצדדים לאחר כריתת ההסכם, לדרך יישומו בפועל ולהסכמים מאוחרים יותר שנכרתו בין הצדדים (דב"ע לא/1-4 בנק אוצר החייל בע"מ - מרכז הסתדרות הפקידים, פד"ע ב' 260 (1971); עס"ק 1014/01 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - אל אופ תעשיות אלקטרו אופטיקה בע"מ, מיום 6.10.02; ע"ע 156/07 אורי קצירי - חברת נמל אילת בע"מ, מיום 13.5.08; ס"ק 18/08 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מיום 15.11.09; עס"ק 11563-05-10 אוניברסיטת תל אביב - ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב, מיום 11.11.12). עוד ניתן משקל, בפרט בעת פרשנות חלקיו הנורמטיביים של הסכם קיבוצי, לתכליתו האובייקטיבית של ההסכם, אשר אמורה לשקף "אומד דעת של צדדים הפועלים על פי אמות מידה של סבירות, היגיון ותום לב, ותוך התחשבות בהוראות הדין הכללי ובתכליתו של משפט העבודה" (עניין פומפן; עס"ק 70/09 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - המוסד לביטוח לאומי, מיום 12.4.10; עס"ק 14/08 מדינת ישראל - ארגון סגל המחקר במערכת הביטחון, מיום 4.5.11)." 7. בעניין שלפנינו - טוען התובע כי יש לשלם לו "תוספת אילת" עבור כל אחד ממקומות העבודה בהם עבד במקביל. לטענתו, כפי שהוא משלם מיסים עבור הכנסתו משני מקומות העבודה, כך יש לשלם לו את התוספת משני מקומות העבודה, מה גם שבהסכם הקיבוצי לא נזכר כי יש לשלם את התוספת רק פעם אחת. 8. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, הגענו למסקנה כי פרשנות התובע את ההסכם הקיבוצי אינה סבירה ואינה עומדת בקנה אחד עם התכלית לשמה ניתנה תוספת אילת ונפרט - כאמור, ההסכם הקיבוצי בענף המלונאות נועד להסדיר את מערכת היחסים בין העובדים למעסיקיהם. ההטבות לעובדי אילת נכללו בהסכם הקיבוצי מזה שנים רבות, כאשר תחילה הוענקה לעובדי מלונות אילת "תוספת ערבה", לאחר מכן, בשנת 2004, נחתם הסכם קיבוצי חדש במסגרתו באו אל העולם שתי תוספות חדשות "תוספת א'" ו"תוספת ב'" ולאחרונה, בשנת 2007, שוב שונה ההסכם הקיבוצי ונקבעה תוספת אחת בסך 300 ₪ [במאמר מוסגר יצויין, כי גם לעובדי המלונות בים המלח מוענקות הטבות הגלומות בנספח 5 ב' להסכם הקיבוצי]. התוספת ניתנת לכל עובד אשר עבד ברציפות במשך 24 חודשים במלונות באילת. עובד שהינו תושב אילת ועבד 6 חודשים ברציפות יקבל את התוספת עם השלמת 6 חודשי עבודה ורטרואקטיבית מיום תחילת עבודתו במלון. תכליתה של ההטבה הגלומה בנספח 5 א' להסכם הקיבוצי הינה לעודד עובדים לעבוד במלונות אילת המרוחקים משאר הארץ. מיקומה הגאוגרפי המרוחק של העיר אילת מצריך מעובד הבוחר לעבוד בה, להתגורר בעיר ועל כן, מוענקת לו התוספת על מנת שעובדים לא יירתעו מלהגיע לעבוד בעיר. זאת ועוד, קביעת התקופה המינימאלית לעבודה בעיר, טרם קבלת התוספת, מטרתה לעודד את העובדים לעבוד תקופה ממושכת ולהתמיד בעבודתם במלונות באילת וים המלח. 9. משעמדנו על תכליתה של תוספת אילת, יש לבחון האם יש לחייב את הנתבע בתשלום תוספת אילת לתובע, לאחר שהתוספת שולמה לתובע בתקופה הרלוונטית ממלון אחר בו עבד. 10. אנו סבורים, כי תכליתה של התוספת מוגשמת גם כאשר התוספת משולמת לעובד עבור עבודה במלון אחד וכי הצדדים להסכם הקיבוצי לא התכוונו לכך כי התוספת תשולם לעובד בכפל. ממילא, עובד אשר אינו תושב אילת במקור ואשר עבר להתגורר באילת בשל עבודתו בעיר, מקבל את "הפיצוי" על כך מתוקף עבודתו במלון אחד ואין, לדעתנו, לפצותו שוב על הצורך בהעתקת מגוריו גם במסגרת עבודתו במלון השני. 11. זאת ועוד, ניתן ללמוד על כך שהתוספת לא אמורה להיות משולמת פעמיים גם מסעיף 7 לנספח 5 א' להסכם הקיבוצי אשר קובע כי תוספת השכר כאמור "תשולם יחסית להיקף משרתו של העובד כפי שהיתה מדי חודש אך בכל מקרה לא יותר מהיקף משרה מלאה", היינו, ממילא לא היתה כוונה לשלם לעובד את התשלום עבור התוספת פעמיים. 12. ערים אנו לכך, כי כתוצאה מקביעה זו, נותרו שאלות בלתי פתורות כגון - איזה משני המלונות בהם עובד העובד יישא בתשלום תוספת אילת או לחילופין, האם שני המלונות צריכים לחלק את תשלום התוספת ביניהם. במקרה מושא פסק הדין, איננו נדרשים לשאלות שהעלנו בסעיף 14 לעיל שכן לתובע שולמה תוספת אילת על ידי אחד המלונות בהם עבד ועל כן במקרה זה - אין לחייב גם את הנתבע לשלם לתובע את התוספת הנ"ל. עם זאת, שאלות אלה, מן הראוי שתיפתרנה במסגרת ההסכם הקיבוצי. 13. לאור האמור - התביעה נדחית. 14. לעניין ההוצאות - לאור העובדה שמרבית תביעות התובע נמחקו במהלך הדיון שהתקיים בתיק ונותרה רק השאלה מושא פסק הדין שהינה שאלה משפטית שהצריכה הכרעה - לא מצאנו מקום לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ועל כן כל צד יישא בהוצאותיו. 15. סוף דבר - התביעה נדחית ללא צו להוצאות. 16. הצדדים זכאים להגיש, בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין, בקשת רשות ערעור לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך ע"י הנשיאה. חוזהבית מלוןהסכם קיבוצי