הסכם קיבוצי נביעות

1. בפנינו בקשה לצווי מניעה ארעיים וזמניים בסכסוך קיבוצי על פיהם, מתבקש בית הדין ליתן צווים כדלקמן: א. להורות בצו מניעה ארעי כנגד העברתם הכפוייה של עובדי אגף התשתיות לעבודה אחרת - ללא יישוב חילוקי הדיעות שבין הצדדים בהסכם, או על פי חוקת העבודה. ב. להורות בצו מניעה ארעי, כי עבודות התיעול לא יבוצעו על ידי עובדים חיצוניים לעירייה, אלא בידי עובדי אגף התשתיות כפי שהיה עד היום. ג. ליתן צו מניעה זמני כנגד העברת עובדים מאגף התשתיות - ללא הסכם בדבר זכויותיהם ומעמדם בין אם למחלקות אחרות ובין אם לתאגיד המים והביוב. ד. להורות בצו מניעה זמני ו/או בצו עשה זמני, כי עבודות התיעול ייעשו על ידי עובדי העירייה באגף התשתיות בלבד. 2. כמפורט בבקשה, החליטה מועצת העיריה על הקמת תאגיד מים וביוב בחולון. במסגרת הקמת התאגיד, הוחלט על העברת עובדים מאגף התשתיות לתאגיד. המבקשת מתנגדת לפעילות חד צדדית זאת של העירייה. לטענת המבקשת, מכח חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות, כל הוראה של הנהלת העירייה שיש בה משום פגיעה בענייני העובדים, הוצאתה לפועל תדחה עד לגמר הדיונים בין הצדדים. לשיטתה של המבקשת, במידה והמשיבה מעוניינת להביא שינוי ארגוני כלשהו בתנאי העבודה המוגנים של עובדיה, היא מחוייבת לעשות כן אך ורק בהסכמה או על פי הוראות החוקה. מהמסמכים שצורפו לבקשה עולה, כי המשא ומתן בין הצדדים בנושא זה החל כבר בחודש יולי 2007. במהלך חודש אוקטובר 2007 הודיעה העירייה לחלק מהעובדים, כי הם יושאלו לתאגיד. בהמשך לאותה הודעה, נוהלה תכתובת נוספת בין המבקשת לבין העירייה. 3. בתגובת העירייה נטען, כי על פי חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001 (להלן - חוק התאגידים) על הרשויות המקומיות להקים תאגיד מים וביוב אליו יועברו כל סמכויותיה בנוגע למשק המים והביוב העירוני. באותו חוק נקבע, כי ככל שלא יוקם תאגיד כאמור, יאסר החל מיום 1.8.07 על כל רשות מקומית לעסוק במתן שירותי מים וביוב. המועד האחרון להקמת התאגיד מעבר לו נמצאת העיריה עוברת על חוק התאגידים, הינו יום 1.2.08. מדובר בתהליך מורכב המתנהל במספר מישורים ועל כן, נערכה העיריה בשנת 2007 לציית להוראות החוק ולהנחיות הממונה על הקמת התאגידים. בסעיף 69 לחוק התאגידים נקבע, כי התאגיד לא יעסיק כעובד מישהו עובד של רשות מקומית שהיא בעלת ענין בחברה. זולת עובדים שהושאלו לחברה לפי סעיף 26 לאותו חוק. ההשאלה מותרת לתקופה של שלוש שנות פעילותו הראשונות של התאגיד. מוסיפה העירייה וטוענת, כי במהלך כל תקופת ההכנה, לא התריעה המבקשת על הפגיעות בעובדים והבקשה מוגשת בחלוף כחודשיים וחצי ממועד הקמתו של התאגיד שעה שהוא כבר קם והוקם והינו בגדר עובדה מוגמרת. מדובר ברשיון הפעלה המסיים את תהליך ההקמה שנמסר לעירייה ביום 14.10.07. העירייה מפרטת את ההדברות בינה לבין העובדים ונציגיהם. במסגרת זו הוצעה לכלתחילה לכל העובדים הרלוונטיים להפוך להיות עובדי התאגיד. חלק מהעובדים הסכים וחלק לא. בסופו של יום, הגיעה העירייה להסדר עם כל אחד מהעובדים שיועסקו במסגרת התאגיד. מנהל אגף התשתיות הסכים לפרוש בתנאים מועדפים שאושרו על ידי משרד הפנים כך גם מהנדס מים וביוב. מנהל מחלקת מים וביוב ותיעול הסכים לעבור לעבוד בתאגיד כעובד התאגיד ולסיים העסקתו בעירייה תוך קבלת מלוא זכויותיו. שלושה מהנדסי מים ביוב ותיעול אחרים עברו לעבוד בתאגיד כעובדים מושאלים. ארבעה עובדי תחזוקה שסירבו לעבור לתאגיד גם לא כעובדים מושאלים, דאגה העיריה לשבצם כעובדי תחזוקה במקום עובדי קבלן ובכך שמרה על תנאי שכרם. עובדים אלו שובצו לעבודה בהסכמתם ובהסכמת ועד העובדים באגפים אחרים בעיריה. כל יתר עובדי אגף התשתיות בעירייה, ממשיכים בעבודתם הרגילה ללא פגיעה בשכרם במעמדם ובתפקידם. 4. דינה של הבקשה לסעדים זמניים להידחות ולו רק בשל השיהוי המשמעותי בהגשתה. עובדת הקמת התאגיד היתה ידועה למבקשת לפחות מחודש יולי 2007. הבקשה שבפנינו הוגשה ביום 27.12.07, היינו חמישה ימים קודם המועד שבו אמורים היו העובדים המושאלים לעבור לעבוד בתאגיד. אין אנו סבורים, כי ניתן למנוע את תחילת עבודת התאגיד באופן של מתן הסעדים המבוקשים בהתחשב במועד הגשת הבקשה ולאחר מועד הקמתו של התאגיד. בשלב זה שוכנענו, כי אין מדובר כלל בהעברה כפויה של עובדים מהעירייה לתאגיד. העירייה ציינה באופן מפורט את אופן העברתם של עובדים מהעירייה לתאגיד - חלקם כעובדים מושאלים וחלקם כעובדי תאגיד לכל דבר - וזאת בהסכמתם של אותם עובדים. חלק מהעובדים הרלוונטיים פרשו גם כן בהסכמה תוך קבלת תנאי פרישה שאושרו על ידי משרד הפנים. לא שמענו מהמבקשת טענה, כי עובדות אלו שפורטו בתגובת העירייה, אינן מדוייקות. אין בפנינו נתונים מכוחם ניתן להסיק בשלב זה, כי מדובר בפגיעה ביתר עובדי אגף התשתיות, וודאי לא בפגיעה שבגינה יש להתערב בהחלטה להעביר עובדים מהעירייה לתאגיד. בנסיבות אלו, דין הבקשה לסעדים זמניים להידחות. למותר לציין, כי מן הראוי שהצדדים ינהלו משא ומתן באשר לנקודות המחלוקת שנותרו בענין זה וזאת על מנת להגיע להסכמה שתייתר את ההליך העיקרי. 5. הבקשה לסעדים זמניים נדחית. נקבע לדיון בהליך העיקרי ליום 17.2.08 בשעה 08:30. חוזההסכם קיבוצי