הסכם קיבוצי סגל זוטר

1. המשיב הפורמאלי (להלן - ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת בן גוריון או המשיב הפורמאלי) הגיש לבית הדין האזורי בבאר שבע בקשת צד בסכסוך קיבוצי נגד המשיבה (להלן - אוניברסיטת בן גוריון) ובקשות למתן צווים זמניים וצווים ארעים (ס"ק 46722-11-12; ס"ק 46739-11-12; להלן - בקשת הצד). 2. המבקש, ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, הגיש לבית הדין האזורי בקשה להצטרף להליך ו/או להתיר לו להגיש עמדה. 3. בית הדין האזורי (השופט יוחנן כהן), בהחלטתו מיום 26.12.12, דחה את בקשת ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב (להלן - ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א). מכאן בקשת רשות הערעור שלפני. הרקע לבקשה 4. המשיב הפורמאלי הגיש לבית הדין האזורי, ביום 25.11.12, "בקשת צד לסכסוך קיבוצי ובקשה למתן צווים זמניים וצו ארעי" (ס"ק 46722-11-12; ס"ק 46739-11-12). עניינה של הבקשה הינה במתן הצווים הבאים: צו מניעה זמני כנגד קיום שימוע לארבע מורות, להוראת השפה העברית, המועסקות על ידי אוניברסיטת בן גוריון (להלן - המורות); צו הצהרתי זמני אשר יורה לאוניברסיטת בן גוריון להעניק למורות מינוי זמני כעמיתות הוראה; צו מניעה זמני המונע את העברת המורות למסלול העסקה בחוזה אישי; צו הצהרתי זמני הקובע כי תנאי העסקתן של המורות צריכים להיות כתנאי העסקתם של שאר חברי הסגל הזוטר; סעד ארעי במעמד צד אחד המונע קיומם של השימועים ומונע שינוי חד צדדי בתנאי העסקתן של המורות, והכל כמפורט בבקשה. כמו כן התבקש בית הדין בבקשה זו לתת את הצווים הקבועים כסעדים עיקריים, כמפורט בבקשת הצד. 5. בית הדין האזורי הורה, בהחלטתו מיום 25.11.12, כי אוניברסיטת בן גוריון תגיש תגובתה לבקשה עד ליום 28.11.12 וכי דיון במעמד הצדדים יקבע ליום 29.11.12. עוד הורה בית הדין על מתן סעד ארעי, לפיו אוניברסיטת בן גוריון תימנע מלקיים שימועים למורות ותימנע משינוי בתנאי העסקתן עד לדיון במעמד הצדדים. 7. ביום 29.11.12, הגיש המשיב הפורמאלי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד צד אחד ולמתן צווים זמניים במסגרת בקשת הצד". בבקשה זו התבקש בית הדין האזורי ליתן צו ארעי במעמד צד אחד וצווים זמניים כנגד כוונת אוניברסיטת בן גוריון לבצע שינוי מבני וארגוני במקום העבודה, של המורות תוך שינוי מעמדן. 8. בהחלטתו, מיום 29.11.12, הורה בית הדין על מתן צו ארעי במעמד צד אחד האוסר על אוניברסיטת בן גוריון לבצע כל שינוי מבני וארגוני במקום העבודה עד למועד הדיון. בהמשך נדחה מועד הדיון בתיק בית הדין האזורי, ליום 26.12.12, בשל אילוצי יומן בית הדין ולבקשת אוניברסיטת בן גוריון. 7. ביום 24.12.12 דחה בית הדין האזורי את בקשת המועצה להשכלה גבוהה לצירופה להליך. בית הדין האזורי קבע כי "בשים לב כי מדובר בסעד זמני ולאור עיתוי הגשת הבקשה, לא מצאתי להורות על צירוף המועצה להשכלה גבוהה להליך בשלב זה. עניין זה ייבחן בהמשך בהתאם להתפתחות בתיק". 8. ביום 25.12.12 הגיש ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א את ה"בקשה דחופה להצטרף להליך ו/או להגיש עמדה", מושא ענייננו. הארגון טען כי נוכח הטענות העולות בהליך ומאחר שחלק מהשאלות העקרוניות שידונו עלול להשליך על חברי הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב ואף על מעמדה של העבודה המאורגנת באוניברסיטה, מבוקש לתת למבקש, ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, להצטרף להליך. בית הדין האזורי הורה לאוניברסיטת בן גוריון להגיש תגובתה לבקשה עד לשעה 16:30 באותו היום. 9. בתגובת אוניברסיטת בן גוריון, מיום 25.12.12, נטען כי הסכסוך בין הסגל הזוטר באוניברסיטת בן גוריון לבין אוניברסיטת בן גוריון הינו סכסוך מקומי. נטען כי מעמדם של ההסכמים הקיבוציים בהם עוסקת בקשת הצד הוא של הסכם קיבוצי מיוחד בין אוניברסיטת בן גוריון לבין הארגון היציג אצלה. בתיקים רבים עולות שאלות שעשויות להיות רלוונטיות לאוניברסיטאות אחרות אולם אין בכך כדי להקנות זכות לארגון סגל זוטר מאוניברסיטה אחרת, שאינו צד ישיר לסכסוך - להצטרף להליך. עוד טענה האוניברסיטה כי צירוף כל האוניברסיטאות והארגונים האחרים לתיק הינו בלתי סביר ועלול לסרבל ההליך. בפרט לאור החלטת בית הדין האזורי, מיום 24.12.12, לפיה מדובר בצו זמני ואין הצדקה לצרף צדדים נוספים בשלב זה. 10. בהחלטת בית הדין האזורי, מושא בקשת רשות הערעור שלפני, מיום 26.12.12, נקבע כי מנימוקי תגובת אוניברסיטת בן גוריון ובשים לב שמדובר בסעד זמני, יש לדחות הבקשה לצירוף ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א להליך. על החלטה זו הגיש ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א הבקשה לרשות ערעור. 11. אחר מתן ההחלטה בבית הדין האזורי, מושא הבקשה שלפני, הגיש ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת בן גוריון "תשובה לתשובת המשיבה". ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת בן גוריון טען כי טענות האוניברסיטה אינן מדויקות. נטען כי מדובר בסוגיות עקרוניות שעניינן רחב מהנוגע לאוניברסיטת בן גוריון. אשר לטענה כי מעמדו של ההסכם הוא "של הסכם קיבוצי מיוחד בין כל מעסיק והארגון היציג אצלו", גם אם נכונה היא אינה מלמדת, כך לטענת המשיבה הפורמאלית, כי פסק הדין בהליך לא ישפיע על פרשנות מסמכים באוניברסיטאות אחרות. ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת בן גוריון הפנה לפסיקה התומכת בעמדתו. הבקשה לרשות ערעור 12. בבקשתו לרשות ערעור טען ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א כי בין ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות השונות דמיון רב. למרות שמוקד ההליך בבית הדין האזורי נגע למספר מצומצם של מרצות לעברית, הועלו בו, לטענת הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א, שאלות שיכול ותהיה להן השפעה גם על חברי סגל זוטר אחרים. לטענת ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א הבקשה להצטרף להליך הוגשה סמוך למועד הדיון פועל יוצא של מועד הגשת תשובת הצד. ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א טען בבקשתו כי בית הדין האזורי שגה עת לא נתן לארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת בן גוריון להגיב לבקשה ועת לא שם ליבו לסוגיות העקרוניות העולות בהליך. בית הדין קמא שגה, כך נטען, עת לא נימק עמדתו אלא השתית נימוקיו על נימוקי התגובה. בקשת ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב התייחסה לכלל ההליך ולא רק לסעד הזמני. עוד נטען כי קביעת בית הדין האזורי אינה עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה וכי יש במתן קול לארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב כדי להגשים ערכים של חופש ההתארגנות בין ארגונים. ההליך בבית דין זה 13. משבא ההליך לפני הורתי, בהחלטתי מיום 3.1.13, לארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א להודיע, עד ליום 9.1.13, האם הוא עומד על בקשת רשות הערעור נוכח המפורט להלן: "מעיון בתיק בית הדין האזורי, עולה כי ביום 1.1.13 ניתנה החלטת מותב בית הדין האזורי בבקשות ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון למתן צווים זמניים. במסגרת ההחלטה ניתן צו זמני האוסר על שינוי מסלול העסקתן של המורות ובכלל זה על ביטול השימוע אליו זומנו המורות, וזאת עד להכרעה בבקשת הצד. מנגד, נדחתה הבקשה למתן צווים המונעים שינוי מבני בנוגע להוראת השפה העברית. זאת, לאחר שלא נמצאה אף ראשית ראיה לקיומו של קשר בין החלטת האוניברסיטה על השינוי הארגוני לבין שינוי אופן העסקתן של המורות; ומשנמצא כי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון לא הגיש בקשת צד בהליך העיקרי. מאחר שכאמור כבר ניתנה החלטה בהליך הזמני, ומאחר שכפי שהוברר, כלל לא הוגשה בקשת צד בהליך העיקרי בס"ק 46739-11-12, נשאלת השאלה האם יש עוד טעם בבקשת רשות הערעור שלפניי. על זאת אוסיף כי בקשת ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב להצטרף להליך בבית הדין האזורי נדחתה בין היתר 'בשים לב כי מדובר בסעד זמני'. ככל שיוגש הליך עיקרי כאמור, בידי המבקש להגיש בקשה להצטרף לאותו הליך" 14. ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א הודיע, ביום 10.1.13, כי הוא עומד על בקשת רשות הערעור לאור השאלות בעלות השלכות הרוחב העולות בהליך העיקרי. הארגון ביקש להבהיר כי כתבי בית הדין של שני הצדדים להליך הקיבוצי, מושא בקשת רשות הערעור, הוגשו זה מכבר, גם ביחס לסעדים העיקריים המבוקשים. דיון והכרעה 15. לאחר בחינת כלל החומר המונח בפני, לרבות טענות ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א, והחלטת בית הדין האזורי מושא הבקשה, באתי לכלל מסקנה כי בשלב זה אין ליתן רשות ערעור וכי דין הבקשה להידחות. טעמי לכך אבאר להלן. 16. בהליך שלפני מתבקשת התערבותה של ערכאת הערעור בהחלטת ביניים של הערכאה קמא. ככלל, החלטה בדבר מתן סעד זמני במסגרת סכסוך קיבוצי, מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך. ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בקביעותיה הלכאוריות של הערכאה הדיונית ובשיקול דעתה, לרבות בהליך קיבוצי, אלא בהתקיים טעמים מיוחדים או חריגים המצדיקים זאת (וראו: בר"ע (ארצי) 25924-10-11 ההסתדרות הכללית החדשה ואח' - רשות שדות התעופה בישראל, מיום 14.11.11, וכן בר"ע (ארצי) 47183-12-10 ארגון סגל המחקר במשרד הביטחון ברפאל ובמשרד ראש הממשלה - רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ, מיום 9.1.11). במקרה שבפנינו לא נמצא טעם משפטי המצדיק חריגה מהלכה זו. בנוסף, הבקשה לרשות ערעור אינה מעוררת סוגיה משפטית חדשה במישור הקיבוצי המצדיקה התערבות בית הדין שלערעור בהליך ביניים (בר"ע (ארצי) 8010-03-11 חברת רכבת ישראל בע"מ - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ניתן ביום 10.3.11). 17. אף לגופו של עניין דין הבקשה להידחות לעת הזו, שכן דחיית בקשת רשות הערעור אינה סותמת את הגולל על אפשרות ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א להגיש בקשה להצטרף להליך העיקרי ו/או להגיש עמדה בהליך העיקרי. בהחלטת בית הדין האזורי, מושא בקשת רשות הערעור, מיום 26.12.12, נדחתה בקשת ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א להצטרף להליך או להגיש עמדה, בין היתר, מן הטעם כי מדובר בסעד זמני. בהחלטת בית הדין האזורי, מיום 1.1.13, בבקשה לסעדים זמניים, נקבע כי הצו הארעי האוסר על שינוי מסלול העסקת המורות באוניברסיטת בן גוריון - יעמוד על כנו, ובכלל זה יבוטל השימוע אליו זומנו המורות. אשר לבקשה להורות על איסור ביצוע כל שינוי מבני וארגוני במקום העבודה נקבע כי לא נמצאו תימוכין, ולו ראשית ראייה, לקיומו של קשר בין החלטת אוניברסיטת בן גוריון על איחוד קורסי העברית תחת מסגרת אחת לבין שינוי אופן העסקת המורות. בית הדין האזורי הדגיש כי בכל הנוגע לבקשה בעניין שינויים מבניים וארגוניים המשיב הפורמאלי לא הגיש בקשת צד (הליך עיקרי) חרף העובדה כי חלפו יותר משבעה ימים מיום הגשת הבקשה וכי אין מדובר בעניין פרוצדוראלי בלבד אלא בעניין מהותי. לאור זאת ביטל בית הדין האזורי את הצו הארעי האוסר על שינויים מבניים באוניברסיטת בן גוריון. בהחלטת בית הדין האזורי מיום 7.1.13 נקבע כי דיון בבקשת הצד (הליך עיקרי), בכל הנוגע לשינוי מסלול העסקתן של המורות, יתקיים ביום 7.2.12. ככל שיוגש הליך עיקרי, בכל הנוגע לסוגיית השינויים המבניים והארגוניים, בידי המבקש להגיש בקשה להצטרף לאותו הליך. בנסיבות המקרה, משניתנה החלטה בבקשה לסעדים זמניים, משלא הוגשה בקשת צד (הליך עיקרי) בכל הנוגע לנושא השינויים המבניים והארגוניים, ונוכח כלל האמור לעיל, לא מצאתי צידוק למתן רשות ערעור בבקשה לעת הזו. 18. סוף דבר - הבקשה נדחית. אין צו להוצאות בהליך זה. חוזההסכם קיבוצי