הסכם קיבוצי קופת חולים מאוחדת

1. לפני בקשת המבקשים - הסתדרות העובדים הכללית החדשה -הסתדרות המעו"ף וועד עובדי קופת חולים מאוחדת , לפי סעיף 6 לפקודת בזיון ביהמ"ש, כנגד המשיבים - קופת חולים מאוחדת ומר עוזי הלפרין - סמנכ"ל המוסדות. (להלן - "הבקשה"). 2. המבקשים טוענים בבקשה, כי המשיבים ביזו את הצווים שניתנו על ידי ביה"ד בהחלטה מיום 08.4.2014 (להלן - "ההחלטה"). בהחלטה נקבע: "1. לפנינו בקשת צד בסכסוך קיבוצי לסעד ארעי, זמני, וקבוע (להלן: "הבקשה"), שהגישו המבקשים - הסתדרות העובדים הכללית החדשה - הסתדרות המעו"ף וועד עובדי קופ"ח מאוחדת (להלן: "ההסתדרות והועד"). ההסתדרות והועד ביקשו מביה"ד להורות למשיבה, קופת חולים מאוחדת (להלן: "קופת חולים") להקפיא את כל הצעדים הנובעים מהשינוי האירגוני המתבצע לטענתם כיום באופן חד צדדי במרפאות השיניים של קופת חולים וזאת, במהלך המו"מ המתנהל בין הצדדים לחתימת הסכם קיבוצי ברפואת השיניים. 2. לטענת קופ"ח, למעט שינוי מינורי המתבטא בשינוי המבנה הארגוני שהיא ביצעה, המתייחס לצמצום מס' המחוזות, כמפורט בסעיף 52.1 לתגובתה, הרי שלא נעשו כל שינויים ארגוניים עד היום במהלך קיומו של המו"מ בין הצדדים. כנגד טענת ההסתדרות והועד כי נעשו שינויים נוספים בפועל, למשל בענין שינוי שעות העבודה של הסייעות והתאמתן לשעות עבודת רופאי השיניים, או שינוי שעות העבודה בערב פורים וערב פסח, טענה ב"כ קופ"ח כי מדובר בהתייחסות פרטנית לעובדים מסויימים בלבד, העולה בקנה אחד עם הפרורוגטיבה שלה כמעסיק. ב"כ קופת חולים הדגישה כי מעבר לכך לא נעשו שום שינויים, לרבות בחוזר הסמנכ"ל מיום 30.03.14. 3. להשלמת התמונה יצויין כי ביום 02/02/14, נחתם הסכם קיבוצי בקופ"ח המסדיר את תנאי העבודה והשכר של העובדים המנהליים בקופת חולים כאשר הסכם זה, חל גם על הסייעות והמזכירות במרפאות השיניים. לגבי רופאי השיניים והשינניות הוסכם להמשיך את המו"מ עד לחתימת הסכם קיבוצי. 4. עוד יצויין, כי קופ"ח הדגישה בתגובתה את מצבה הכלכלי הגרעוני של תחום רפואת השיניים בקופה. לדידה, ההסתדרות והועד מתעלמים מהמצב הכלכלי הקשה כאמור, ומבקשים במו"מ רק להטיב את מצב העובדים . מאידך, טוענים ההסתדרות והועד כי לא קיבלו שום דוחות התומכים בטענה לגבי המצב הכלכלי הקשה כאמור. 5. שני הצדדים, טענו בפנינו את טענותיהם בהרחבה. לפי מושכלות היסוד במשפט העבודה הקיבוצי, דרך המלך לפתרון המחלוקות בין הצדדים היא בניהול מו"מ רצוף, ענייני ובתום לב. בתום הדיון, הביעו הצדדים את נכונותם לקיים מו"מ אינטנסיבי וביקשו את חסות ביה"ד לכך. 6. לאור נכונותם זו, וכדי לסייע להם בנדון נקבע בשלב זה כדלקמן: א. ב"כ הצדדים יתאמו מידית תאריכים לניהול מו"מ ענייני, רצוף ובתום לב. הודעה על התפתחות המו"מ תימסר לביה"ד עד ליום 01/06/14. ב. קופת החולים תמסור לנציגי ההסתדרות והועד עד ליום 22/4/14 את העתקי הדוחות הכספיים הרלוונטיים המעידים על המצב הגרעוני של תחום רפואת השיניים בקופה. ג. בהמשך לטענת ב"כ קופת חולים לפיה קופת חולים לא ביצעה שינויים ארגוניים במהלך המו"מ ולמען הסר כל ספק נקבע בזאת, כי החל מהיום ובשלב זה עד ליום 01/06/14 קופ"ח לא תבצע שינוים אירגוניים כלשהם המשנים את המצב הקיים נכון להיום. מאידך, גם ההסתדרות והועד לא ינקטו במהלך המו"מ עד ליום 01/06/14, בצעדים אירגוניים העלולים לשבש את מהלך העבודה התקין. ד. התיק יובא לעיוננו ביום 01/06/14, ובהתאם להודעת הצדדים יקבע המשך מועדי הדיווח ו/או המשך ההליך. 3. המבקשים טוענים כי פחות מיממה לאחר שניתנה ההחלטה הפרו אותה המשיבים בהתייחסות לתפקיד המנהלות האדמיניסטרטיוביות בכך שבאופן חד צדדי הכניסו אותן לתפקידן מבלי שנוהל קודם לכן, כל מו"מ עם נציגות העובדים בנדון והגם שעניין זה חייב היה להיות חלק מהמו"מ עליו הורה ביה"ד בהחלטה. לדידם של המבקשים, הפעלת התפקיד החדש על המנהלת האדמיניסטרטיבית באופן חד צדדי יש לו השלכה על בעלי תפקידים אחרים במרפאת השיניים, מה גם שלא ברור כלל מהו התגמול שיינתן למנהלת האדמיניסטרטיבית. המבקשים מסתמכים בטענתם על חוזר סמנכ"ל שהפיצה המשיבה 1 ביום 9.4.14, שכותרתו "מינוי מנהלות אדמיניסטרטיביות - הבהרה", (להלן:"חוזר סמנכ"ל מ - 9.4.14"). בחוזר סמנכ"ל מ - 9.4.14 נאמר: "1. אתמול, ה - 8.4.14 התקיים דיון בבית הדין לעבודה... 2. לאחר דיון שהתקיים הורה ביה"ד לצדדים להמשיך במו"מ ביניהם ובין היתר נתן צווים לשני הצדדים, שזוהי לשונה: ... 3. כלומר, צווי ביהמ"ש הינם צופים פני עתיד בלבד. 4. לכן - המינויים לתפקיד המנהלות האדמיניסטרטיביות נכנסו לתוקף עוד ביום 1.4.14, היינו עוד לפני מועד החלטת בית הדין ולכן הינם בתוקף ולא בוטלו בשום פנים ואופן. 5. הנכם נדרשים לפעול אך ורק בהתאם לאמור בהודעה זו וכל הנחייה אחרת הינה בלתי מוסמכת ואין לפעול על פיה בשום אופן." 4. לטענת המשיבים, יש לדחות את הבקשה על הסף. לדידם, המשיבה לא הפרה את החלטת בית הדין. החלטת בית הדין ניתנה ביום 8.4.2014 ועד ליום 1.6.2014 נאסר, מחד, על המשיבה לבצע שינויים ארגוניים המשנים את המצב נכון ליום הדיון, קרי 8.4.2014, ומאידך, נאסר על המבקשים לנקוט בצעדים ארגוניים העלולים לשבש את מהלך העבודה התקין עד 1.6.2014. המשיבים טענו כי ההחלטה לא חלה כלל על המנהלות האדמיניסטרטיביות שמינויים נכנס לתוקף עוד ב - 1.4.2014, קרי 7 ימים לפני מועד ההחלטה. עוד טענו המשיבים, כי ביה"ד לא הורה בהחלטה על ביטול מינוי 45 המנהלות האדמיניסטרטיביות וכי ענין כניסת תפקידן לתוקף צויין על ידי המשיבה בתגובתה לבקשת הצד בסכסוך הקיבוצי ובדיון ביום 08.04.2014. בכל מקרה לדידם, המבקשים הם אלה שביזו את ההחלטה. המשיבים הוסיפו וטענו (סעיף 5 וסעיף 48 לתגובה לבקשה), כי טרם הגשת הבקשה, המשיבה הכינה פניה לקבל הבהרות מביה"ד לענין המנהלות האדמיניסטרטיביות ובעודה ממתינה לקבלת תשובת המבקשים בנדון הגישו המבקשים את הבקשה לביזיון. 5. במהלך הדיון בבקשה היום, טענו הצדדים את טענותיהם. נציגת ועד עובדי קופ"ח מאוחדת, גב' קרמרסקי (להלן - "גב' קרמרסקי") הבהירה כי אין למבקשים כל כוונה לבטל את תפקידן של המנהלות האדמינסטרטיביות. לדידה, בקשתם מתמקדת בכך שהן תתחלנה בתפקידן בתום המו"מ לגבי השינויים שאמורים להתבצע במרפאות בשל התפקיד החדש. עוד נטען על ידה, בשם המנהלות האדמינסטרטיביות, כי הן מוכנות להמתין לכניסתן לתפקיד עד לסיום המו"מ בנדון וכי לא תועלה מצידן כל טענה כנגד ההנהלה אם תפקידן יכנס לתוקף רק בתום המו"מ. 6. לאחר ששמעתי באריכות את טענות הצדדים נקבע בזאת כי אכן כטענת המשיבים יש לדחות את הבקשה ככל שעניינה בזיון החלטת ביה"ד. הלכה פסוקה היא, כי הסנקציה הנקובה בסעיף 6 לפקודת בזיון ביהמ"ש תופעל במשורה, במקרים חריגים ורק כאשר לא ניתן להשיג פתרון בדרך אחרת. כך, נקבע ברע"א 3888/04 מלכיאל שרבט נ' שלום שרבט, פדי נט' (4) 44 : "הליך הבזיון נחשב הליך אכיפה קיצוני מאחר שהסנקציה בעקבותיו - קנס או מאסר עשוייה להיות קשה ופוגעת, ולכן מקובל לראות בו הליך שיורי, לאחר שההליכים האחרים האפשריים נבחנו או מוצו. פסיקת בימ"ש זה חזרה והדגישה כי השימוש בכלי אכיפת זה, שפגיעתו עשוייה להיות קשה, צריך להיות מוגבל רק למקרים מתאימים וכי אין להיזקק להליכי ביזיון ביהמ"ש כאשר קיימת דרך אחרת לבצע ההוראה השיפוטית". במקרה דנן, כיוון שעסקינן ביחסי עבודה קיבוציים ובהליך שמקורו בבקשת צד בסכסוך קיבוצי וכיוון שההחלטה מיום 08.04.2014 נועדה לאזן בין האינטרסים של שני הצדדים "ולהכשיר את הקרקע" לקיום מו"מ ביניהם, מקובל עלי, כי פניה לביה"ד לקבלת הבהרות, הליך אותו ביקשה המשיבה לנקוט, טרם הגשת הבקשה לבזיון היה ראוי יותר והיה בו כדי לייתר את עצם הגשת הבקשה על פי סעיף 6 לפקודת בזיון ביהמ"ש. אשר על כן, משהיתה קיימת דרך אחרת במקום הגשת בקשה לפי פקודת בזיון ביהמ"ש, יש להעדיפה. לפיכך, הנני מורה בזאת על דחיית הבקשה לפי פקודת בזיון ביהמ"ש, וכדי לאפשר את ביצוע הוראות ההחלטה מיום 08.04.2014 תינתן הבהרה באשר לנושא המנהלות האדמיניסטרטיביות. 7. מצאתי לדחות את טענת ב"כ המשיבים לפיה : "אם ביה"ד מתכוון לתת החלטה שמתייחסת לתוקף של המינוי של המנהלות, אני טוענת שזה לא הפלטפורמה הנכונה, כאן יש לנו רק בקשה לבזיון ואין פה בזיון..." (עמ' 13 לפרוטוקול שורות 30-31). יודגש, כי המשיבים הם אלו שטענו בתגובתם לבקשה כי היה בדעתם לפנות לביה"ד ולבקש הבהרה לגבי עניין המנהלות האדמינסטרטיביות (סעיף 5 וסעיף 48 לתגובתם), וזאת במקום להידרש לבקשה על פי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט. משמתקבלת טענתם זו בנדון ובהסכמת המבקשים, תינתן ההבהרה כנדרש. 8. בסעיף 2 להחלטה נקבע על יסוד טענות ב"כ המשיבים כי מעבר לשינוי המינורי המתבטא בשינוי המבנה הארגוני שביצעה המשיבה 2 והמתייחס לצמצום מספר המחוזות, כמפורט בסעיף 52.1 לתגובה לבקשת הצד, הרי שלא נעשו כל שינויים ארגוניים עד היום במהלך קיומו של המשא ומתן בין הצדדים... "בא כוח קופת חולים הדגישה כי מעבר לכך לא נעשו שום שינויים, לרבות בחוזר הסמנכ"ל מיום 30.3.2014". באותו דיון ב- 8.4.2014 כמו גם בתגובת המשיבה לבקשת הצד לא הייתה כל התייחסות מפורשת וברורה ל-45 מנהלות אדמינסטרטיביות שהחלו, כטענת המשיבים, בעבודתן זו ב- 1.4.2014. יצויין, כי גם בסעיף 53 לתגובת המשיבה לבקשת הצד, הדגישה המשיבה כי : "...למעט שינוי המבנה הארגוני, הרי שטרם הוחלו השינויים המתחייבים האמורים, וזאת לנוכח קיומו של המו"מ בין הצדדים". אין גם בסעיף זה כל התייחסות לענין כניסת המנהלות האדמיניסטרטיביות לתפקידן. 9. זאת ועוד, חוזר הסמנכ"ל מיום 30.3.2014 מתייחס בצורה ברורה למנהלות האדמינסטרטיביות ובסעיף 72 לתגובת המשיבה לבקשת הצד נאמר במפורש לגבי אותו חוזר כי מטרתו הייתה רק ליידע על השינויים שיתבצעו בעתיד וכי הוא "לא עסק בתנאי עבודה כלל ועיקר" (סעיף 74 לתגובה). בקשת הצד בסכסוך קיבוצי שהוגשה על ידי המבקשים בהתייחסות לחוזר הסמנכ"ל מ-30.3.2014, הוגשה ב- 31.3.2014. לא ברור לבית הדין מדוע נחפזה המשיבה עוד טרם הדיון בבקשת הצד, להורות על כניסת מינויין של המנהלות האדמינסטרטיביות לתוקף כבר ב- 1.4.2014 ביודעה שדיון על כך אמור להתקיים מספר ימים לאחר מכן. 10. טענת המשיבות לפיה מינוי המנהלות האדמיניסטרטיביות נכנס כבר לתוקף ביום -01.04.2014 אינה חד משמעית. מחד, חוזר הסמנכ"ל מיום 09/04/14 עליו מסתמכת המשיבה בתגובתה לבקשה קובע כי המינויים לתפקיד המנהלות האדמיניסטרטיביות נכנסו לתוקף ביום 01/04/14, מאידך, בסעיף 15 לתגובה לבקשה מציינת המשיבה כי המינויים כאמור, נכנסו לתוקף עוד בחודש מרץ 2014. העובדה שהמשיבה עצמה אינה נוקטת בלשון חד משמעית בהקשר זה, תומכת בגירסת המבקשים לפיה אין לפרש את החלטת ביה"ד כטענת המשיבים. 11. לא זו אף זו, בדיון היום השתמע כי נושא תגמולן של המנהלות האדמינסטרטיביות טרם הוסדר. (עמ' 13 לפרוטוקול שורות 8-7 ושורות 18-16). לפיכך גם עניין זה תומך בגרסת המבקשים לפיה יש להורות על כניסת מינויין לתוקף רק בתום המשא ומתן בנדון. 12. אין מחלוקת בין הצדדים כי תפקידן של המנהלות האדמיניסטרטיביות עלול להשליך על תנאי עבודתם של העובדים האחרים במרפאה. לפיכך, על פי הדין, יש לנהל לגבי ההשלכות כאמור מו"מ עם המבקשים וזאת, טרם כניסת מינוין לפועל. 13. ביה"ד ביקש מהצדדים להבהיר בדיון היום, מי יבצע את עבודות המנהלות האדמיניסטרטיביות בהנחה שתפקידן יכנס לתוקף רק בתום המו"מ. הגב' קרמרסקי הבהירה (עמ' 15 לפרוטוקול שורות 2-10) שבכל מרפאה יש מי שעשה את התפקיד שלהן כך או אחרת עד היום - הסייעת האחראית או מנהל המרפאה. לדידה, "לא יהיה מצב שהעבודה לא תתבצע אותם אנשים שביצעו את העבודה עד היום ימשיכו לבצע אותה". (עמ' 15 שורות 7-8). גם הגב' טל אהרונוב, מנהלת משאבי אנוש במשיבה, אישרה בפני ביה"ד כי אכן, "עבודה של המנהלות האדמיניסטרטיביות התנהלה כך או אחרת עד ליום 01.04.2014, אנו רצינו ליצור סדר במרפאות" (עמ' 15 שורות 13-14). לפיכך, נראה כי לא יהיה בכניסת תפקידן של המנהלות האדמיניסטרטיבות לתוקף בתום המו"מ משום שיבוש סדרי העבודה במשיבה שהרי כך נהגו עד לאחרונה. הגב' אהרונוב הדגישה, כי רק שתי מנהלות אדמיניסטרטיביות עברו בפועל למרפאות אחרות (עמ' 15 שורות 23-24). דהיינו, כל היתר אמורות לעבוד באותן מרפאות שהן עבדו בהן קודם. 14. לסיכום, לאור האמור, מובהר בזאת: החלטת ביה"ד מיום 08/04/14 תיושם לגבי המנהלות האדמיניסטרטיביות כדלקמן: א. עצם מינוין של המנהלות האדמיניסטרטיביות שריר וקיים, אולם, הן תיכנסה בפועל לתפקידן רק בתום המו"מ לגבי התגמול המגיע להן בגין תפקידן זה ובתום המו"מ לגבי ההשלכות של תפקידן על עובדים אחרים. ב. האמור בסעיף 14 א' לעיל לא יחול על אותן 2 מנהלות אדמיניסטרטיביות שעברו למרפאה אחרת, אליהן התייחסה גב' אהרונוב בדיון ורק הן תוכלנה להמשיך בתפקידן החדש, מאחר וכאמור, מצבן העובדתי שונה מאחרות. חוזהרפואהקופת חוליםהסכם קיבוצי