הסכם קיבוצי שומרים

1. העובדות הצריכות לענייננו בהליך זה הן: א. המשיב (להלן - העובד) הועסק על-ידי המערערת באתר בנייה פרק זמן של שנה וארבעה חודשים. ב. המערערת חדלה ליתן שירותי שמירה באתר בו הועסק העובד, מאחר שלא זכתה במכרז שהוצא לאותה עבודה. ג. המערערת חברה בארגון הארצי של מפעלי השמירה. ד. עם סיום עבודתו, שעל נסיבותיה חלוקים הצדדים, תבע העובד פיצויי פיטורים, פדיון חופשה ופדיון דמי הבראה. בית הדין האזורי קיבל את התביעה. על פסק-דין זה הערעור שלפנינו, בכל המתיחס לפיצויי פיטורים בלבד, לאחר קבלת רשות (דב"ע נה/95-7). 2. בהסכם הקיבוצי הכללי בענף השמירה, החל על הצדדים בהליך שלפנינו, מצויה הפסקה כדלקמן: "במקרה וצד ב' יפסיד מקום עבודה כלשהו לגורם אח, יהיה חייב צד ב' לשלם את פיצויי הפיטורים המגיעים ממנו לפי החוק לעובדים שהועסקו על ידו באותו המקום; ואילו צד א' יפעל להשארת העובדים באותו המקום ובהתאם לתנאי העבודה והשכר, לפי הסכם זה ומבלי לפגוע בזכויות העובדים שנרכשו ועל ידם קודם לכן במקום העבודה. במקרה וייכנס צד ב' למקום בו מועסקים שומרים קבועים מטעם המפעל, או מטעם חברת שמירה אחרת, תהיינה שמורות זכויות העובדים אשר השיגו את זכויותיהם במקום עבודתם לפני כניסתה של החברה למקום, וחלה על צד ב' חובת העסקת השומרים הנ"ל". 3. בית הדין האזורי קיבל את התביעה בקובעו: "סעיף 21 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, קובע, כי: "זכויות עובד הקבועות בחוק, יכול הסכם קיבוצי להוסיף עליהן, אך לא לגרוע מהן". במקרה זה, ההסכם הקיבוצי בא ל"שפר" ולהוסיף על התנאים הקבועים בחוק פיצויי פיטורים והוא מעניק לעובד זכות נוספת לקבלת פיצויי פיטורים, גם במקרים שאינם מנויים בחוק פיצויי פיטורים. פרשנות הנתבעת להסכם הקיבוצי לא מקובלת עלינו". 4. המערערת שמה את הדגש על המילים "לפי החוק" שבסעיף 11 להסכם הקיבוצי, ולגרסתה - "כדי להיות זכאי לפיצויי פיטורים כאמור בסעיף 11 להסכם הקיבוצי הכללי בענף השמירה, חייב להתקיים תנאי מקדמי והוא שהעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים על פי החוק". מוסיפה המערערת וטוענת כי מאחר והציעה לעובד מקום עבודה חלופי - לא קמה לו זכאות לפיצויי פיטורים. העובד כופר בטענה כי הוצע לו מקום עבודה חילופי עם סיום עבודתו באתר בו עבד, אלא שההצעה ניתנה לאחר פרק זמן ארוך, ואף היא היתה בתנאים הגרועים מאלה בהם עבד קודם לכן. 5. לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, החליט בית הדין להביא את ההליך לידיעת הצדדים להסכם הקיבוצי מכוח סעיף 30(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969. בהחלטה שהביאה את ההליך לידיעת הארגונים - הצדדים להסכם הקיבוצי - נאמר: "הסעיף האמור סובל שני פירושים: האחד - בכל מקרה בו מפסידה חברת שמירה מקום עבודה, זכאי עובד באותו מקום לפיצויי פיטורים; השני - במקרה בו מפסידה חברת שמירה מקום עבודה, והיא מציעה לעובד מקום עבודה אחר, שאין בו הרעת תנאים לעומת קודמו, לא קמה לעובד זכאות לפיצויי פיטורים. כל אחד מהארגונים רשאי לטעון טענותיו לפירוש הנראה לו לסעיף האמור, וזאת בכתב, ובמנומק, תוך 30 יום. עותק הטיעון יועבר לארגון השני, ולשני צידי הליך זה". 6. ההסתדרות הכללית השיבה, כי לדעתה הפירוש הנכון הוא, הוא הפירוש הראשון, קרי - עובד יהא זכאי לפיצויי פיטורים כל אימת שחברת שמירה מפסיקה לספק שירותי שומרים במקום כלשהו. לעומת זאת טען הארגון הארצי של מפעלי השמירה, כי הפירוש השני הוא הנכון, קרי - במקרה שחברת שמירה מפסיקה ליתן שירותי שמירה במפעל כלשהו, הרי שתהא חייבת פיצויי פיטורים לעובד רק במקרה שלא תשלח אותו לעבודה במקום אחר. 7. כלל הוא, כי הסכם קיבוצי יש לפרש כשלמות, (דב"ע לב/4, 4-3* [1], בע' 240; דב"ע מז/8-4 [2], בע' 332). לצורך השלמות עלינו אף לעיין בסעיף 10 לפרק כ', אשר זו לשונו: "במקרה ועובד יפוטר מהעבודה או תופסק עבודתו מסיבות בלתי תלויות בו, תהיה הסיבה אשר תהיה, יהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים שישולמו על-ידי צד ב' לקרן "מבטחים". במקרה וצד ב' ינהל משא ומתן להעברת מקום שמירה שיהיה ברשותו לרשות אחרת, יודיע צד ב' להסתדרות על עניין ההעברה. כדי שתישמרנה זכויות העובדים במקום הנ"ל, במידה ותועבר השמירה באותו מקום עבודה מצד ב' לרשות אחרת, זכאים העובדים של צד ב' לתבוע השארתם באותו מקום עבודה, ועל ההסתדרות לפעול להשארת העובדים במקום העבודה הנ"ל". 8. עיון בהסכם בשלמותו תוך קריאתן יחדיו של פסקאות 10 ו-11 לפרק כ' מביא למסקנה, כי הפירוש הנכון של הרישא לפסקה 11 הוא, כי כל אימת שמפעל המספק שירותי שמירה "יפסיד מקום עבודה כלשהו לגורם אחר" יהא עליו לשלם פיצויי פיטורים לשומר ששמר באותו אתר (בתנאי כמובן שהועסק באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות), וזאת ללא קשר לעובדה שההסתדרות תפעל לכך שאותם שומרים ימשיכו לעבוד באותו אתר כעובדים של המעביד החדש. למותר לציין, כי במקרה שכזה לא יהא המעביד החדש חייב בפיצויי פיטורים עבור תקופת עבודתו של העובד "באותו מקום עבודה" - בגינה שילם לו מעבידו הקודם פיצויי פיטורים. נבהיר את דברינו: א. סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 מקנה רציפות זכויות לפיצויי פיטורים למי שעבד אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד שנה אחת לפחות, ופוטר. הזכאות לפיצויי פיטורים מכוח החוק - אין צורך שתהיה מעוגנת בהסכם קיבוצי אך בענייננו עוגנה הזכות בסעיף כא(1) להסכם הקיבוצי. ב. פסקאות 10 ו-11 לפרק כ' דנות, למעשה, בשתי סוגיות שונות: האחת, הזכאות לפיצויי פיטורים במקרה של חילופי חברות המספקות שירותי שמירה. השניה, זכותו של העובד לדרוש, כי ימשיך בעבודה באותו מקום אצל ספק שירותי השמירה החדש, וחובתה של ההסתדרות למילוי דרישה זו. 9. לתוצאה דומה נגיע מעיון בפסקה 11 לפרק כ' לכשעצמה. את הדיבור "לפי החוק" ברישא של הפסקה, יש לפרש כמתייחס לתקופת העבודה שקדמה להפסקת מתן שירותי השמירה על-ידי המעביד (לפחות לשנת עבודה אחת) ולדרך חישובם של פיצויי הפיטורים. אין לראות באותם מילים כאילו כוללות תניה נוספת על-פיה ישולמו הפיצויים בתנאי שהעובד לא ימשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל מעביד אחר. 10. א. שאלה נוספת הדורשת הכרעה היא - האם קמה לעובד, בנסיבות המתוארות עד כה, זכות לפיצויי פיטורים, שעה שהמעביד מציע לו מקום עבודה חלופי? בענייננו, בית הדין האזורי בפסק-דינו, לאור התוצאה אליה הגיע, לא התייחס כלל לשאלה העובדתית ולא הכריע במחלוקת שבין הצדדים באותה נקודה. ב. לנו נראה, כי לאור הנוסח הגורף של פסקה 11 לפרק כ' להסכם הקיבוצי, קמה הזכאות לפיצויי פיטורים עם העברת אתר השמירה לגורם אחר, שהרי נאמר בו "חייב...לשלם את פיצויי הפיטורים". מכאן שהעובד אינו חייב לעבור למקום עבודה אחר המוצע לו על-ידי המעביד; מובן שהוא רשאי לעשות כן, ואזי לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אלא יהיה זכאי להם בגין כל תקופת עבודתו אצל אותו מעביד, שעה שיפוטר, או יתפטר בדין מפוטר. 11. סוף דבר - הערעור נדחה. המערערת תשלם למשיב, שלא היה מיוצג, הוצאותיו בערעור בסך של 250 ש"ח. חוזהשומריםהסכם קיבוצי