הסכם שירותי הסעות

בפתח הדברים יש להדגיש, כי יש לקרוא פסק-דין זה כמקשה אחת עם החלטתי מיום 17.1.2002 בנושא הסמכות. (א) ההליך זוהי תובענה למתן פסק-דין המצהיר כי החלטת המשיבה 1 לבחור במשיב 2 כזוכה במכרז למתן שירותי הסעות באמבולנסים לבית החולים הרצפלד (להלן - המכרז) בגדרה התקבלה שלא כדין, והיא בטלה; וכן אם נחתם הסכם בין המשיבה 1 למשיב 2 בקשר למתן שירותי ההסעות כאמור, הרי שהסכם זה בטל; כי המבקשת הינה הזוכה כדין במכרז, וכי על המשיבה 1 להתקשר עמה בהסכם למתן השירותים הנ"ל נוכח זכייתה כאמור. המשיבה 1 (להלן - קופת חולים) היא המפעילה של בית החולים הרצפלד שבגדרה (להלן - בית החולים). המבקשת היא חברה העוסקת זה שנים רבות במתן שירותי הסעות באמבולנסים לחולים קשישים ונפטרים. המשיב 2, הפועל תחת השם אמבולנס דור 2000 שירותים רפואיים (להלן - דור), עוסק אף הוא במתן שירותי הסעות באמבולנסים. המבקשת מספקת לקופת חולים שירותי הסעה מבית החולים ליעדים שונים משנת 1983. ב- 20.12.1993 נחתם הסכם בין המבקשת לבין קופת חולים לביצוע שירותי הסעות באמבולנסים לבית החולים וממנו. ההסכם נערך לתקופה של 12 חודשים החל מ- 1.4.1993 ועד 1.4.1994. נקבע, כי כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה בכתב של חודשיים מראש, ובתקופת ששת החודשים הראשונים להסכם רשאית קופת חולים לסיים את ההסכם בהודעה למבקשת של 15 יום מראש (סעיף 8 להסכם). בסעיף 9ג' להסכם נאמר שקופת חולים רשאית לבטל ההסכם בכל עת על-ידי מתן הודעה בכתב למבקשת. הסכם זה הוארך מזמן לזמן תוך עדכון התעריפים. העדכון האחרון נערך ביום 1.3.2000. בעדכון זה לא צוין לאיזו תקופה הוא חל ומהי תקופת ההסכם המוארכת. בחודש ספטמבר 2001 פנתה קופת חולים למבקשת, כמו גם ל-7 מסיעים אחרים במכתב ובו הודיעה כי היא "מעונינת לקבל הצעות בדרך של משא ומתן לשירותי הסעה באמבולנסים" עבור בית החולים. עוד נאמר בהזמנה, כי את פרטי ההצעה, נוסח ההסכם ונספחיו ניתן לרכוש במשרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי בבית חולים הרצפלד תמורת סך של 250 ש"ח (שלא יוחזרו) בימים א'-ה' בין השעות 14.00-9.00. את ההצעה כשהיא חתומה על כל צרופותיה יש להגיש במעטפה סגורה עד ליום ג' 23.10.2001 בשעה 12.00 בצהריים, לפי הכתובת: תיבת ההצעות, בית חולים הרצפלד, ת.ד. 45 גדרה, 70750. בירורים ושאלות להבהרה ניתן להפנות למר יחיאל משריקי בטלפון: 8595268-08. לפנייה צורפה רשימת תנאים בזו הלשון: "1. הנך מוזמן להגיש לשירותי בריאות כללית (להלן: 'קופת חולים') הצעה בקשר למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור בית החולים הרצפלד בגדרה. 2. ההצעה תכלול את המחיר שתשלם קופת חולים תמורת ביצוע שירותי ההסעות באמבולנסים (להלן: 'השירותים') בהתאם לתנאים וליעדים שנקבעו בנספח ב' להסכם. 3. המציע יהיה אחראי על קבלת החולה מהמחלקה, יוודא קבלת המסמכים הנלווים ויסיע את החולה עם המלווים ליעדם. 4. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים על פי מפרט ההצעה. 5. המציע ימציא אישור מורשה או מרואה חשבון המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף תשלו"ו-1975, או שהוא פטור מלנהלם. 6. קופת חולים רשאית למסור ביצוע השירותים למציע אחר ו/או למציעים אחרים, כן רשאית קופת חולים לא למסור למציע/ים את ביצוע השירותים וגם/או חלק מהם כלל. 7. המציע יחתום על ההצעה ועל המסמכים המצורפים אליה, כולל נוסח ההסכם בין הצדדים המצורף להצעה. כל מסמך ייחתם בסופו בחתימה מלאה וכל עמוד במסמך ייחתם בראשי תיבות. מציע שהינו גוף יצרף להצעתו אישור של עו"ד/רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה של הגוף המחייבים אותו. 8. על כל מציע לצרף להצעתו שטר חוב חתום, הכל מפורט בסעיף 17 להסכם המצ"ב. 9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם לאחר מסירת ההצעות לקופת חולים תהיה קופת חולים רשאית להרשות להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה כלשהי בכל מועד ו/או לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים, כולם או אחד/ים, ולהתקשר בהסכם לביצוע השירותים עם כל מי שקופת חולים תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג. 10. קופת חולים רשאית לבחור בכל הצעה שהיא שתראה לה לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג - כהצעה המתאימה ביותר לדרישות קופת חולים והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 11. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליותו, תהא קופת חולים רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג שלא תקבל כל הצעה שהיא ולהוציא הזמנות חדשות להגשת הצעות בין בנוסח זהה לנוסח זה ובין בנוסח שונה והכל כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של קופת חולים. 12. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו יום ג' 23.10.2001 בשעה 12.00 בצהריים. את ההצעה כשהיא חתומה על כל צרופותיה, יש להגיש במעטפה סגורה לפי הכתובת: תיבת ההצעות, בית חולים הרצפלד, ת.ד. 45 גדרה, 70750. 13. תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד בו קופת חולים תודיע על אי קבלתה. בכל מקרה, תפקע ההצעה לאחר 3 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כנקוב בהזמנה לעיל. 14. הודעה זו מהווה פניה לקבלת ההצעה על-ידי קופת חולים ותשתכלל אך ורק בחתימת הצדדים על ההסכם". כמו כן צורף הסכם אשר אמור להיחתם עם המציע שייבחר ואשר היה צריך להיחתם על-ידי כל אחד מהמציעים בעת הגשת הצעתו. בסעיף 2 להסכם נאמר: "א. מבצע השירותים מצהיר, כי עיסוקו במתן שירותי הסעות באמבולנסים וכי אין הוא קבלן כוח אדם במובן חוק העסקת עובדי כוח אדם. ב. מבצע השירותים מצהיר, כי ברשותו לפחות שלושה אמבולנסים וכי הינו בעל ידע, ניסיון והרשאה כדין לבצע את השירותים וכי הוא מתחייב לבצעם במיומנות וברמה מקצועית גבוהה". בסעיף 4 להסכם נאמר: "מבצע השירותים מתחייב לבצע השירותים אך ורק כשברשותו אישורים מתאימים ותקפים שהוצאו על-ידי כל רשות שהוסמכה לכך על פי כל דין לרבות משרד הבריאות ומשרד התחבורה והמאשרים כי מבצע השירותים רשאי ומוסמך להעניק שירותים רפואיים וכי האמבולנסים מתאימים ובעלי רישוי על פי כל דין לביצוע הסעות של החולים". סעיף 7 להסכם קובע: "מבצע השירותים מתחייב כי הוא בעל האישור/ים, ההיתר/ים והרשיון/ות והביטוח/ים המתאימים והתקפים לצורך ביצוע השירותים וכי יתמיד להחזיק באישורים, ברשיונות ובביטוחים מתאימים כאמור לעיל, במשך כל תקופת ההסכם ולהציגם לקופת חולים בכל עת על-פי דרישת קופת חולים". בסעיף 17 להסכם נאמר: "א. להבטחת מילוי התחייבויותיו של מבצע השירותים על-פי הסכם זה יפקיד מבצע השירותים בידי קופת חולים שטר חוב על סך ____ ש"ח, ללא תאריך פירעון כשהוא צמוד לשער הדולר היציג של ארה"ב מיום חתימת ההסכם עד למועד פירעונו בפועל. שטר החוב יהיה חתום על ידי מבצע השירותים ובערבות שני ערבים להנחת דעתה של קופת חולים (להלן - 'השטר'). מבצע השירותים מייפה בזאת את כוחה של קופת חולים למלא בשטר את תאריך הפירעון ולהעמידו לגוביינא במקרה שיפר התחייבות מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה. ב. השטר יוחזר למבצע השירותים בעת שהסכם זה יבוא לקצו, בתנאי שמבצע השירותים ימלא אחר כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה". במהלך חודש נובמבר רכשה המבקשת את מסמכי המכרז. ביום 23.10.2001 הגישה המבקשת את הצעתה ואליה צירפה את כל המסמכים הנדרשים, לרבות אסמכתאות בדבר בעלות על שלושה אמבולנסים ויותר, הצעת מחיר לשירותי ההסעות בהתאם ליעדים השונים ערוכים בטבלה בהתאם לנספח ב' להסכם, שטר חוב, הסכם חתום ויתר האישורים הנדרשים. מי שהיה אמור להחליט באיזו הצעה לבחור, הייתה ועדת המכרזים שמונתה על-ידי קופת חולים שכללה את מר אבגר יושב-ראש, מר אברהם שער ששימש כנציג ציבור והגב' סיליבה בורונוביץ חברה. ביום 23.10.2001 נערך הליך פתיחת מעטפות ההצעות. בתיבה נמצאו 6 מעטפות, אחת ללא הצעת מחיר ו-5 תקינות. מפרוטוקול אותה ישיבה עולה, כי בפועל נבדקו בשלב האמור רק הימצאות ערבות, אישור ניהול ספרים ואישורים אחרים (שלא פורטו) וכן הימצאות הצעת מחיר. בימים 28.10.2001; 29.10.2001 - נתקיימו פגישות לצורך ניהול משא ומתן עם כל אחד מהמציעים בנוכחות מר אבגר ומר שער, ובהן הוצע לכל אחד מהמציעים לשפר הצעתו. הפגישה עם המבקשת נערכה ביום 28.10.2001. באותה פגישה נמסר לה טופס ריק להגשת הצעה מתוקנת. ביום 5.11.2001 הגישה המבקשת הצעה משופרת. ביום 27.11.2001 התכנסה ועדת המשא ומתן והחליטה על הצעת דור כהצעה הזוכה מאחר שהצעתו הייתה הזולה ביותר. יצוין, שלאחר הגשת הצעתה הראשונית הגישה דור הצעה מתוקנת. דור הגישה עם ההצעה העתקי רישיונות ל-2 אוטובוסים שברשותה וכן אישורי משרד הבריאות מיום 30.9.2001 ואישור אגף הרישוי במשרד התחבורה מיום 18.10.2001 לרכוש ולהפעיל אמבולנס פרטי. לא הוגש הסכם לרכישת אוטובוס פרטי. ביום 30.10.2001 בוצע על-ידי דור תשלום בסך 5,000 ש"ח על חשבון רכישת אוטובוס פרטי. ביום 4.12.2001 ניתן לדור אישור המכס לייבוא אמבולנס. ביום 29.11.2001 נערכה ישיבת ועדת המכרזים. צוין בה שכל המציעים הגישו הצעות מתוקנות. הוחלט לבחור בהצעת דור בתור ההצעה הזולה ביותר. התובענה הנוכחית הוגשה ביום 15.1.2001. ביום 5.12.2001 הודע למבקשת במכתב הנושא תאריך 29.11.2001, כי הצעתה לא נתקבלה והוחזר לה כתב הערבות. ביום 6.12.2001 כתבה המבקשת למר אבגר מכתב בזו הלשון: "הנדון: מכרז להסעות חולים באמבולנסים. להזכירתך כי בחודש מרץ 2000, הסכמנו להוריד את תעריפי ההסעות לאחר שהתחייבתם להמשיך להשתמש בשרותינו לפחות ארבע שנים נוספות. לא ברור לי מדוע הוחלט להפר את ההתחייבות. למרות כל זאת, ועל-מנת להמשיך בשיתוף הפעולה הפורה, אנו מוכנים להשתוות להצעה הזולה ביותר המצויה בידיך ואף לרדת ממנה במעט". ביום 16.12.2001, הוצא מכתב מקופת חולים, מכתב המופנה לדור, ובו הודע לה על זכייתה. ביום 8.1.2002 נחתם הסכם בין קופת חולים לדור לאחר שדור הציגה רישיון רכב לאמבולנס שלישי אשר נרשם בבעלותה ביום 13.12.2001 וקיבל אישור המכס ביום 4.12.2001. כאן המקום לציין במאמר מוסגר, כי ביום 15.1.2002 ניתן על-ידיי צו-ביניים (בש"א 37/02) המונע התקשרות בהסכם עם דור אלא אם כבר נחתם הסכם. מאחר שכבר נחתם הסכם, לא נכנס הצו לתוקפו. כאשר נודע למבקשת על אי-קבלת הצעתה, פנתה אל קופת חולים והשיגה על תוצאה זו ואף ביקשה לעיין במסמכי המכרז. קופת חולים סירבה לדרישה זו. בקשר לאמור התנהלה בין הצדדים חליפת מכתבים ממושכת. (ב) גירסת המבקשת בסמוך לאחר רכישת מסמכי המכרז פנה מנהל המבקשת מר פרוספר למר משרוקי, נציג קופת החולים, על-מנת לקבל הבהרות בנוגע לאופן הגשת ההצעה, ובין היתר ביקש לברר עמו אם יש צורך להמציא לידי קופת חולים במסגרת מסמכי ההצעה מסמכים המעידים על בעלות המציע על שלושה אמבולנסים לפחות, כפי שעולה מנוסח הוראת ההסכם הנ"ל. מר משרוקי הנ"ל טען בפני מנהל המבקשת, כי אמנם יש צורך לצרף רישיונות רכב המעידים על בעלות על שלושה אמבולנסים לפחות כאמור. נוכח ידיעת מנהל המבקשת כי מספרם של עמיתיו העוסקים במתן שירותי הסעות באמבולנסים ואשר בבעלותם שלושה אמבולנסים לפחות מצומצם למדי, ומאחר שביקש להעריך את סיכויי המבקשת ואת מספר המתמודדים הפוטנציאליים במכרז, ביקש לאשש את העובדה כי ספק שירותי הסעות אשר אין ברשותו שלושה אמבולנסים כאמור מנוע מלהשתתף במכרז. ואמנם, מר משרוקי הבהיר בפניו כי נותן שירותי הסעות כאמור אינו רשאי להגיש הצעה כלל. שיחה ברוח דומה ניהל מר סלוק אף עם מר אבגר, וגם הוא חזר וטען בפניו כי יש להמציא לידי קופת החולים במסגרת מסמכי ההצעה רישיונות רכב המעידים כי המציע הינו בעלים של שלושה אמבולנסים לפחות, וכי בעלות כאמור מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז, תוך שהוא מציין בפניו כי נותן השירות לא יוכל לעמוד בדרישות קופת החולים וליתן שירות כנדרש אם לא יעמדו לרשותו לכל הפחות שלושה אמבולנסים. לאחר הגשת הצעת המבקשת נקרא מנהל המבקשת מר סלוק בחודש נובמבר 2001 למשרדו של מר אבגר. מר אבגר טען בפני מנהל המבקשת, כי ועדת המכרזים, אשר עליה נמנים, כך נטען, מר אבגר, הגב' סילביה בורונוביץ ומר אברהם שער, פתחה את ההצעות שהוגשו, כי הצעת המחיר שהגישה המבקשת גבוהה מדי, וכי יש מציע רלוונטי אחד אשר הציע מחירים פחותים מהמחירים המפורטים בהצעת המבקשת. מר אבגר ציין בפני מר סלוק, מנהל המבקשת, כי אותו מציע הינו המשיב 2 אמבולנס דור, וכי הנ"ל הציע מחיר של 89 ש"ח לשירות הסעה בנתיב שבין בית החולים שבגדרה לבית החולים קפלן ברחובות אשר הינו הנתיב הדומיננטי במסגרת מתן שירותי ההסעה לבית החולים. מר סלוק הביע נכונות לשפר את הצעת המחיר של המבקשת על-מנת שתפחת מהצעתו של אמבולנס דור. מר אבגר הניח בפני מר סלוק את נספח ב' להסכם כשהוא ריק מתוכן (אותה טבלה אשר במסגרתה נדרשו המציעים לפרט את הצעת המחיר תוך הבחנה בין היעדים השונים). במעמד זה, כשטבלת המחירים הריקה לנגד עיני מנהל המבקשת וכלי כתיבה בידו, הנחה אותו מר אבגר להציע מחיר של 90 ש"ח בגין מתן שירות הסעה בנתיב שבין בית החולים לבית חולים קפלן וכן הצעות משופרות בהתייחס לשאר היעדים. שוב חזר מנהל המבקשת והביע נכונות לשפר את הצעת המבקשת כך שתפחת מהצעת אמבולנס דור בהתייחסו לעבודה, כי מחיר של 90 ש"ח עדיין גבוה בשקל חדש אחד מהצעת המתחרה, תוך שהוא מגלה חששו שמא יהיה בכך להכשיל את המבקשת. מר אבגר ביטל את דבריו אלו של מר סלוק בטוענו כי קופת החולים מרוצה מאוד משירותי ההסעות שמעניקה לה המבקשת זה שנים רבות, וכי גם אם מחיריה יהיו גבוהים ב- 10% עד 15% מהצעות המתחרים, עדיין תעדיף קופת החולים להתקשר בהסכם עם המבקשת על פני מציעים אחרים כאמור לאור ההיכרות רבת-השנים בין הצדדים וביטחונה של קופת החולים ברמת השירות שמעניקה המבקשת. בראי מצג זה ערך מר סלוק את הצעת המחיר המשופרת ואף ציין, בהנחיית מר אבגר, כי אם מחזור הפעילות יעלה על סכום מסוים תינתן לקופת חולים הנחה נוספת. טרם צאתו את משרדו של מר אבגר שוב דרש ושאל מר סלוק שמא מוטב כי המבקשת תציע מחירים נמוכים יותר מהצעת המחיר של אמבולנס דור. שוב ביטל מר אבגר את דברו תוך שהוא מורה לו להסיר כל חשש מלבו ובציינו כי הצעתה המשופרת של המבקשת מצוינת, כדבריו. עוד הוסיף וטען, כי מדובר בשלב ראשוני של המשא ומתן, וכי בכל מקרה, אם וכאשר יוזיל המתחרה את הצעתו, ישוב וינהל עמו משא ומתן בראי הצעה חדשה כאמור. מתן שירותי ההסעות לקופת החולים, ובעיקר בנתיב הדומיננטי שבין בית החולים הרצפלד בגדרה לבית החולים קפלן שברחובות, מהווה מרכיב חשוב וחיוני לפעילותה העסקית של המבקשת, אשר לצורך הפעלתו רכשה והצטיידה במשך תקופת ההתקשרות שבין הצדדים באמבולנסים חדשים, הגדילה את מערך כוח העבודה והשקיעה משאבים רבים על-מנת ליתן לקופת החולים שירות מקצועי ואמין. נוכח זאת ביקשה המבקשת להמשיך וליתן את שירות ההסעות נושא המכרז שבו עסקינן אף בכפוף להוזלה ניכרת של מחירי השירות תוך נכונות להתחרות בכל מחיר שיוצע לקופת חולים על-ידי מציע אחר. נוכח חשיבותם הרבה של שירותי ההסעות נושא מכרז זה למבקשת כאמור לעיל ונוכח התחושה הלא נוחה שעמה נותר מנהל המבקשת מר סלוק, באשר הצעת המבקשת עדיין הייתה גבוהה בשקל חדש אחד מהצעת מר אמר, חזר והביע מר סלוק באוזני מר אבגר את נכונותה זו של המבקשת להתחרות בכל מחיר שיוצע בהדגישו בפניו כי הוא מתבקש להודיעו אם יוזיל מר אמר את הצעתו על-מנת שיוכל להגיש הצעת מחיר משופרת. שוב ניסה מר אבגר להפיס את דעתו של מר סלוק בהבטיחו בשנית כי תינתן למבקשת אפשרות להגיש הצעה משופרת במידת הצורך. ביום 4.12.2001 נקרא מנהל המבקשת, באמצעות מזכירתו של מר אבגר, לסור למשרדו של האחרון למחרת היום. היות שבפרק הזמן שחלף ממועד הפגישה שתוארה לעיל עד לקריאה זו לא נעשתה כל פנייה נוספת למבקשת, הניח מנהל המבקשת כי אמבולנס דור לא היה נכון לשפר את הצעתו, וכי תכלית הפגישה המיועדת למחרת היום הינה לבשר למבקשת את דבר קבלת הצעתה. ביום 5.12.2001 הגיע מר סלוק, מנהל המבקשת, למשרדו של מר אבגר. להפתעתו כי רבה, הגיש לו מר אבגר מסמך לאקוני, הנושא את התאריך 29.11.2001, ובו מתבשרת המבקשת כי הצעתה לא התקבלה. מסמך זה התקבל בתדהמה ובפליאה רבתי אצל מר סלוק, והוא מיד ביקש לקבל הסבר הכיצד זה ייתכן שנדחתה הצעת המבקשת למרות תוכן פגישתם כמפורט לעיל, למרות הביטחון שנסך בו כאשר הנחה אותו בדבר המחירים שעליו לנקוב בהצעת המחיר המשופרת שהוגשה במהלך אותה פגישה ולמרות הבטחתו כי אם אמבולנס דור יוזיל את הצעתו, תיעשה פנייה נוספת למבקשת על-מנת שתינתן לה אפשרות להגיש הצעה משופרת. תגובתו של מר אבגר הייתה כי אמבולנס דור שיפר את הצעת המחיר שהגיש כאשר לנתיב הנסיעה הדומיננטי שבין בית חולים הרצפלד לבית חולים גדרה הציע מחיר של 80 ש"ח. מר סלוק חזר ודרש מדוע אפוא לא נעשתה למבקשת פנייה נוספת על-מנת ליתן לה אפשרות להגיש הצעה משופרת, כמובטח וכמתחייב, קל וחומר שעה שהמבקשת הביעה נכונות למפרע להתחרות בכל מחיר שיוצע לקופת החולים על-ידי מי מהמציעים האחרים. תגובתו של מר אבגר הותירה את מר סלוק משתומם באשר הסברו להיעדר פנייה כאמור היה כי "מדובר במחירי הפסד", כלשונו, וכי המבקשת "היתה פושטת את הרגל במחירים כאלו". מובן שמנהל המבקשת הביע מחאה נחרצת מדרך התנהלות המשא ומתן ובחירת המציע הזוכה אשר על פניה נראתה למנהל המבקשת תמוהה ונגועה באי-סבירות רבתי, ואולם מר אבגר טען כי זו היא החלטתה הסופית של ועדת המכרזים. למחרת הפגישה שבה התבשר מר סלוק על אי-קבלת הצעתו פגש מר סלוק את מר שער, וזה האחרון נשאל על-ידיו מדוע זה לא נעשתה פנייה נוספת למבקשת לאחר שהתברר כי אמבולנס דור הוזיל את הצעתו. תגובתו של שער הותירה את מר סלוק נדהם, באשר זה האחרון טען באוזניו כי טרם הסתיים הליך הבחירה וכי טרם נבחר המציע הזוכה. משהתבשר מר שער לראשונה על-ידי מר סלוק, כי מר אבגר בישר לו כי הצעתו של אמבולנס דור נבחרה כהצעה הזוכה, היה מופתע לחלוטין בציינו כי "אינני יודע מדבר. מר אבגר לא קרא לי ולא חתמתי על דבר", בהוסיפו "הוא עושה מה שהוא רוצה" בהתייחסו למר אבגר. התברר למבקשת כי דור אינו מחזיק ברשותו שלושה אמבולנסים כאמור בהסכם. שני בעלי עסקים של שירותי אמבולנסים, מר יעקב בן אברהם ומר ויליאם אבוקרט, ציינו בפני מר סלוק כי פנו למשרדו של מר אבגר וביקשו לרכוש את מסמכי המכרז על-מנת להשתתף בו, ואולם מיד נשאלו אם יש ברשותם שלושה אמבולנסים לפחות. משהשיבו הנ"ל כי ברשותם שני אמבולנסים בלבד, נמסר להם כי אין כל תכלית מבחינתם, כי ברכישת מסמכי המכרז באשר הם ממילא אינם זכאים להשתתף בו ולהגיש את הצעתם. משכך, לא השתתפו הנ"ל במכרז ולא הגישו הצעה כלל. עמית נוסף מר דוד לוי ציין אף הוא כי עובר לרכישת מסמכי המכרז הובהר לו מפורשות על-ידי מר אבגר ו/או מי ממשרדו, כי תנאי סף להשתתפות במכרז הינו בעלות על שלושה אמבולנסים לפחות, ורק לאחר שהשיב כי הינו עומד בתנאי סף זה, רכש את מסמכי המכרז. (ג) עיקרי טענות המבקשת 1. קופת חולים כפופה עקרונית לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992. 2. אין חשיבות כיצד יסווג ההליך במקרה הנדון: כמכרז, כדמוי מכרז, כהליך של משא ומתן. בכל מקרה, מאחר שמדובר ברשות מינהלית, הרי פנייתה לקבלת הצעות היא אקט מינהלי הכפוף הן לדיני המשפט הציבורי והן לדיני המשפט הפרטי. לפיכך היה על קופת חולים לנהוג בשוויון, בהגינות מהותית ודיונית, בתום-לב, ללא שרירות, שלא בדרך של ניגוד עניינים. עקרון השוויון חל על קופת חולים גם מכוח האמור בסעיף 31 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 הקובע: "בהתקשרות של קופת חולים עם נותן שירותים ובהפניית חבריה לנותן שירותים תפעל קופת החולים ללא הפליה בין נותני השירותים, בתום לב ומשיקולים עניניים של טובת החבר וטובת כלל חברי קופת החולים". לעניין זה אין כל חשיבות לכך שההליך הנוכחי נכנס לגדר פטור מחובת עריכת מכרז. 3. עקרונות השוויון וההגינות דורשים כי קופת חולים תעמוד בתנאים שכללה בפנייתה לציבור המציעים. 4. דרישת קופת חולים, כי בבעלות המציע יהיו שלושה אמבולנסים לפחות, הינה בבחינת תנאי סף. לעניין זה הביטוי "ברשותו" המופיע בהסכם, משמעותו היא בבעלות ולא פחות מכך, ולפיכך היה על דור לקיימו בשלב הראשוני של הגשת הצעתו. משלא עמד בתנאי זה, דינה של הצעתו היה להיפסל, מה גם שלגבי מציעים פוטנציאליים אחרים סירבה קופת חולים לשתפם בהליך, מן הטעם שלא עמדו ברשותם 3 אמבולנסים כנדרש. 5. האישורים שצורפו על-ידי דור אינם מצביעים על רכישת אמבולנס שלישי, אלא רק שהוא הורשה לרכוש אמבולנס כזה. 6. המשא ומתן עם המבקשת להגשת הצעה משופרת נוהל למראית עין בלבד, כאשר למעשה כבר הודע לדור על דבר זכייתה. דור מיהרה לרכוש את האמבולנס השלישי ביום 30.10.2001 לאחר הפגישה עמה ובטרם הספיקה המבקשת להגיש הצעה מתוקנת שהוגשה רק ביום 5.11.2001. 7. אין הצעת דור ההצעה הזולה ביותר. ממוצע המחירים, דהיינו סך הצעות המחיר ליעדים השונים חלקי מספר היעדים של דור, הינו 360.75 ש"ח לעומת זאת ממוצע המחירים של הצעת המבקשת הוא 357.75 ש"ח בלבד. (ד) גירסת המשיבים 1. לא הייתה התחייבות של קופת חולים להתקשר עם המבקשת לתקופה מסוימת. 2. הצעת המבקשת היא השלישית במניין המציעים ואינה באה מיד לאחר הצעת דור. השנייה היא הצעת אמבולנס פיני. 3. הפגישה עם המבקשת לעניין שיפור הצעתה נערכה ביום 28.10.2001. לא נערכה כל פגישה בחודש נובמבר, ומוכחש דבר ההנחיה של אבגר למסור הצעה בסכום כלשהו. אבגר לא חשף בפני המבקשת הצעות אחרות. לא הוצג בפניו מצג שלפיו יינתן לו יתרון כלפי מציעים אחרים. 4. הוכחשה גירסת המבקשת באשר לדברים שנאמרו לפי טענתה על-ידי מר שער למר סלוק. 5. הוכחשה הגירסה כאילו מנעו ממציעים פוטנציאליים לרכוש את מסמכי המכרז בשל אי-הימצאותם של 3 אמבולנסים ברשותם. (ה) טיעוני המשיבים 1. לא הייתה התחייבות להמשך ההתקשרות עם המבקשת, ועל-כל-פנים, עצם השתתפותה במכרז מהווה ויתור מצדה על טענה זו. 2. מאחר שהמבקשת היא שלישית מבחינת המחיר, אין היא יכולה לבקש סעד של הכרזתה כזוכה, אלא לכל היותר היא יכולה לעתור לביטול זכיית דור. 3. פנייתה של המבקשת נגועה בשיהוי בשים לב לכך שיום ה- 5.12.2001 הוא היום שהודע למבקשת על דבר אי-זכייתה, ועד לפנייה לבית-המשפט עברה תקופה של כחודש וחצי. לעניין זה אין די בהתכתבויות שניהלה המבקשת עם קופת חולים. 4. ההליך פטור ממכרז לפי תקנה 40ג(10) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, (להלן - תקנות המכרזים) שכן מדובר בהתקשרות של קופת חולים בסכום הנמוך מ-670,000 ש"ח (ההתקשרות במקרה הנדון היא בהיקף של 250,000 ש"ח). 5. אין במכרז תנאי בדבר בעלות של 3 אמבולנסים, ודי בכך ש-3 אמבולנסים יעמדו לרשות המציע. לעניין זה די בהתחייבות אדם אחר להעמיד לרשות המציע אמבולנסים בעת הדרישה. 6. בכל מקרה, התנאי האמור אינו בגדר תנאי סף. המקום להבאת תנאי סף היה במסמך המפרט את תנאי ההליך. במסמך האמור אין התייחסות לנושא זה. 7. האמור בהסכם לעניין 3 האמבולנסים - אינו תנאי סף. 8. בעת פתיחת תיבת ההצעות לא נבחנה כלל שאלת קיום הבעלות ב-3 אמבולנסים. 9. אם נכונה גירסת המבקשת, הרי שהיא פעלה בחוסר תום-לב, שהרי לפי גירסתה, גם אם מחיריה היו גבוהים ב- 15%-10% ממחירי המציעים האחרים, עדיין היא תיבחר כזוכה ולכן היא לא שיפרה את הצעתה. (ו) דיון ומסקנות 1. ההסכם שהיה קיים בעבר בין המבקשת לקופת חולים אינו רלוונטי לענייננו, משני טעמים: ראשית, אין עולה ממנו התחייבות להאריך את ההתקשרות עם המבקשת מעבר לתקופה הנקובה בו, והעובדה שקופת חולים האריכה מזמן לזמן את ההסכם, אינה נותנת למבקשת כל זכות להארכה ללא גבול. שנית, עצם השתתפות המבקשת בהליך המכרז יש בה ויתור על כל טענה שזכותה להמשיך ולספק לקופת חולים את אותו שירות ללא הגבלת זמן. 2. קופת חולים הייתה פטורה מעריכת מכרז לפי תקנה 40ג(10) לתקנות המכרזים, עם זאת ראוי לציין שפטור ממכרז אינו אוסר על עריכת מכרז, ורשאית קופת חולים לערוך מכרז גם כאשר היא פטורה מעשות כן. 3. ההליך שנקטה קופת חולים דומה ביותר ל"מכרז סגור", כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות המכרזים, דהיינו היא פנתה למציעים מסוימים בלבד בהזמנה להציע הצעות. הלכה למעשה היא נקטה הליך הדומה למכרז. היא קבעה "כללי משחק" או מסגרת מאורגנת לתחרות בין מציעים (השווה בג"ץ 118/83 אינווסט אימפקט בע"מ נ' המנהל הכללי של משרד הבריאות [1]) בכך שההצעות הוגשו במעטפות סגורות עד מועד מסוים וועדת מכרזים בדקה את ההצעות, אך מסכים אני עם בא-כוח המבקשת, כי אין חשיבות לקבוע קביעה נחרצת אם לפנינו מכרז או דמוי מכרז או "יצור כלאיים" אחר כלשהו, שכן תנאי השוויון וההגינות חלים בכל אחד מהדגמים של "תחרות מאורגנת מעין זו" (והשווה גם: ע"א 6926/93 מספנות ישראל בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ [2], בעמ' 799 ואילך וכן בג"ץ 688/81 מיגדה בע"מ נ' שר הבריאות [3], בעמ' 89 ואילך). 4. עם זאת, ככל שדגם של "תחרות מאורגנת" מתרחק מהדגם ה"גרעיני" או ה"טיפוסי" של מכרז, הרי מערכת הכללים החלה עליו היא נוקשה פחות, וממילא גם נטיית בית-המשפט המינהלי להתערבות תהא קטנה יותר. 5. במקרה הנדון קיימים בהליך כמה מאפיינים המרחיקים אותו מהדגם ה"גרעיני". נצביע על כמה מהם: (א) הקביעה בסעיף 10 לתנאים בדבר היעדר כל קריטריונים לשיפוט ההצעות, בשים לב לכך ש"קופת חולים רשאית לבחור בכל הצעה שהיא שתראה לה לפי שיקול דעתה הבלעדי". (ב) שמירת הזכות לבטל את ההליך כולו ולפנות למזמינים נוספים "בין בנוסח זהה ובין בנוסח שונה, והכל כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של קופת חולים" (סעיף 11 לתנאים). (ג) ניהול משא ומתן על-ידי ועדת משא ומתן עם כל אחד מהמציעים בטרם נקבע הזוכה מכוח האמור במכתב הפנייה לכל אחד מהמציעים שבו נאמר ש"מוזמנות הצעות בדרך של משא ומתן". ויודגש, המשא ומתן נוהל גם עם המבקשת, ואין היא מעלה כל טענה כנגד הליך זה. להפך, היא טוענת כי הובטחו לה הבטחות במהלך הליך המשא ומתן. 6. אין כל חשיבות לענייננו להכריע בין גירסאות הצדדים באשר להבטחות שלפי טענת המבקשת הובטחו לה על-ידי מר אבגר בשלב המשא ומתן, דהיינו שאין עליה לטרוח טרחה יתרה ולהוריד את מחיריה, שכן גם אם מחיריה יהיו גבוהים ב- 10% מאלה של המציעים האחרים, עדיין תיבחר הצעתה, מן הטעמים האלה: (א) הבטחה מעין זו, אם אכן ניתנה, יש בה חוסר הגינות כלפי כל המציעים, ויש בה אלמנט של קנוניה ואין כל מקום לאכוף על קופת חולים למלא אחרי התחייבות כזו הנוגדת את "תקנת הציבור". (ב) אין המבקשת יכולה לזכות בסעד מקום שלפי גירסתה היא באה "בידיים לא נקיות" בכך שהיא נתנה ידה לקנוניה. יצוין, שהדברים נאמרים במישור התאורטי בלבד, בלי לקבוע האם נכונים דברי מר סלוק אם לאו. עם זאת ייתכן שעומדת למבקשת עילה להגשת תביעה כספית בהסתמך על מצגים בלתי נכונים שנעשו בפניה, אם אכן נעשו. אינני מביע כמובן כל עמדה בשאלת הסיכוי של תביעה כזאת. 7. השאלה המרכזית העומדת להכרעה היא אם יש למצוא פסול בהכרזתה של דור כזוכה. כידוע, יש למבקשת "מעמד" לתקוף את זכייתה של דור גם אם היא עצמה אינה יכולה לזכות במכרז, זאת נוכח הטענה שהצעתה עומדת במקום שלישי ולא במקום שני (השווה ע"א 8416/99 אי.איי.אם אלקטרוניקס מחשבים וציוד היקפי (1999) נ' מפעל הפיס [4], בעמ' 429 ואילך). 8. לצורך הכרעה בשאלה אם יש מקום לאשר את זכיית דור אם לאו יש לענות על שתי שאלות: (א) מה פירוש הדיבור כי "ברשותו לפחות שלושה אמבולנסים..." שבסעיף 2ב להסכם המצורף להצעה. האם משמעות הדבר היא ש"בבעלותו" שלושה אמבולנסים, או די בכך שהוא בעל השליטה בשלושה אמבולנסים במובן זה שיש לו התקשרות עם גורם שלישי שהתחייב להעמיד לרשותו 3 אמבולנסים או חלק מהם. (ב) האם מדובר ב"תנאי סף" הצריך להתקיים בעת הגשת ההצעה, או שמא די שתנאי זה יתקיים בעת כריתת ההסכם. 9. אינני נדרש להכריע בשאלה העובדתית אם מזכירת מר אבגר אמרה למי מהפונים לרכוש מסמכי מכרז, כי אם אין ברשותם שלושה אמבולנסים אין טעם ברכישת מסמכי המכרז, שכן המכרז לא היה מכרז פומבי, ולא הייתה זכות לכל אדם להשתתף בו, אלא לפי נוסחו מדובר ב"מכרז סגור" המופנה למציעים מסוימים בלבד, ולא הוכח שמי מהאנשים שאליהם פנתה קופת חולים (להבדיל מאנשים "חיצוניים" שדבר המכרז "גונב" לאוזניהם), נמנע מהגשת הצעה בשל תנאי זה. המצהירים יעקב בן אברהם ודוד לוי וכן כותב המכתב אובקרט ויליאם אינם מתייחסים לנושא זה בתצהיריהם או במכתבם. אם הורתעו אנשים "חיצוניים", הרי אין בכך להעלות או להוריד, שכן לא הייתה להם זכות להשתתף במכרז, כפי שהייתה לאלה שקופת חולים פנתה אליהם. ואכן, אף אחד מהאנשים הללו לא פנה בעתירה המלינה על כך שלא שותף במכרז. 10. נחזור ונדון בשאלות שהוצגו לעיל. (א) אני נוטה לדעה כי המילים "ברשות" מתייחסות לבעלות, בשים לב לכך שלו היה מדובר באפשרות שליטה על אוטובסים שבבעלות אחרים, הייתה בוודאי נדרשת הוכחה על קיומה של התקשרות מחייבת עם הצד השלישי (השווה ה"פ (חי') 245/98 מגידו שירותי שמירה בע"מ נ' עיריית אום אל-פחם [6]). במקרה הנדון נדרש המציע להמציא אך ורק אישורים כי "הוא רשאי ומוסמך להעניק שירותים רפואיים וכי האמבולנסים מתאימים ובעלי רישוי על פי כל דין לביצוע הסעות של החולים..." (סעיף 4). (ב) אשר לשאלה השנייה, אני סבור כי יש לתת לתנאי המכרז פרשנות שאינה נוקשה, בשים לב לנטייה בפסיקה ליתן פרשנות שאינה פוסלת הצעה אלא מקיימת אותה (השווה: ע"א 4605/99 אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל [5]; ה"פ (חי') 1827/95 נורדן אנרגיה (1993) בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ [7]) - מגמה שצריכה להתחזק כאשר מדובר בהליך שאינו פורמאלי הרחוק מהדגם ה"גרעיני" של מכרז כמפורט לעיל. לאור עקרונות אלה נראה שעורך המכרז הבחין בין תנאים הנזכרים בין התנאים המופיעים במסמך היסודי ותנאים המפורטים בהסכם. בתנאים היסודיים מדובר על כך בסעיף 2 שהמציע "ימציא את כל האישורים הנדרשים על פי מפרט ההצעה" ואין מדובר על אישורים הנדרשים על-פי ההסכם. כמו כן נדרש צירוף "שטר חוב חתום, הכל כמפורט בסעיף 17 להסכם המצ"ב", ללמדך שמקום שרוצים לראות בתנאי מתנאי ההסכם "תנאי סף", הדבר נאמר במפורש. בסעיף 4 לתנאים נאמר, כי "המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים על-פי מפרט ההצעה". לא נאמר כי עליו לצרף אישורים הנדרשים מכוח ההסכם. אמנם יש חובה לחתום על ההסכם (סעיף 7), אך ברור שההסכם אינו מחייב כל עוד לא נקבע הזוכה. לבסוף יצוין, כי בפתיחת תיבת ההצעות לא נבחן כלל נושא מספר האוטובוסים בין הנושאים שנבדקו. לעומת זאת אחת ההצעות נפסלה בשל היעדר הצעת מחיר. בשים לב לאמור לא נמצא פסול בהצעת דור. 11. הטענה כי הצעת המבקשת היא הזולה ביותר על-פי "ממוצע המחירים", הועלתה לראשונה בסיכומים, ולכן אין להיזקק לה. 12. אני סבור גם שהמבקשת אינה זכאית לסעד עקב שיהוי. עבר כמעט חודש וחצי מאז שנודע למבקשת על אי-זכייתה. לא היה טעם בהתכתבויות הנצחניות עם קופת חולים, וגם אם נמנעה קופת חולים מלגלות את מסמכי המכרז, היה ניתן לפנות לבית- המשפט בדרישה להורות לקופת חולים לגלות את המסמכים. השיהוי הוא שיהוי "אובייקטיבי", שכן בינתיים כבר נחתם הסכם עם דור. לפיכך נדחית התובענה. אין באמור כדי לקבוע עמדה בשאלה אם ניתן להגיש תביעה כספית בגין מצגים שהוצגו בפני המבקשת לפי הנטען. המבקשת תשלם לקופת חולים וליוסי אמר הוצאות ושכר טרחת עורך-דין בסך של 5,000 ש"ח + מע"מ, לכל אחד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום. חוזה שירותחוזהשירותי הסעות