הסתלקות לאחר מתן צו ירושה

1. ערעור על החלטת רשם הירושה בה נדחתה בקשת המערער לתיקון צו הירושה שניתן ב- 2.2.04 בעניין עיזבון המנוח ליפשיץ נפתלי ז"ל . המערער מבקש בערעור לבטל את החלטת רשם הירושה , להורות על תיקון צו הירושה באופן שיירשם שהמערער הינו יורשו היחיד של המנוח נפתלי ליפשיץ ז"ל לאור תצהירי ההסתלקות של שאר יורשי המנוח מהעיזבון. תצהירי ההסתלקות שהוגשו הם תצהירי הסתלקות של היורשים מחלקם בעיזבון, ולא תצהירי הסתלקות לטובת אדם אחר. תצהירי הסתלקות אלה משמעותם שרואים את היורשים כאילו לא היו יורשים מלכתחילה. 2. הפלוגתאות העומדות להכרעה בערעור זה הינן שלוש במספר: א. האם קיימת הגבלת זמן להגשת תצהירי הסתלקות לאחר מתן צו ירושה? ב.האם יורשו של יורש רשאי להסתלק מעיזבון ? ג. מהי הגדרת חלוקת עיזבון בחוק הירושה לצורך הגשת תצהירי הסתלקות ? 3. הוראת סעיף 6ב' לחוק הירושה קובעת : " מי שהסתלק מחלקו בעיזבון רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה". הזכות להסתלק היא זכות של יורש . חוק הירושה לא הגביל את רשימת היורשים הזכאים להסתלק מחלקם בעיזבון, ולכן בגדר יורש לעניין זה נכלל גם יורש של יורש. 4. המועד להגשת תצהירי ההסתלקות הוגבל בחוק עד למועד של חלוקת העיזבון. צו ירושה שניתן מצהיר על הזכויות של היורשים הקמות עם מות המוריש (עיקרון "הנפילה המיידית"). מועד חלוקת העיזבון אינו המועד בו ניתן צו הירושה. כשפעולת ההסתלקות נעשית לאחר מתן צו ירושה ובטרם חולק העיזבון - יש לפנות לתיקון צו הירושה. ראו : תמ"ש 82221/96 זעפרני נ' עובדיה, תק-מש 2000 (1) 64. 5. נכס העיזבון הינו מחצית דירת מגורים בבני ברק . צו הירושה לא נרשם במרשם המקרקעין . לא מונה מנהל עיזבון לעיזבון. לא נערך הסכם בין היורשים הרבים והעיזבון לא חולק ע"י היורשים. יש להניח שהליך ההורשה וחלוקת העיזבון לא הסתיים במשך כל השנים לאור ריבוי היורשים ומגורי חלק מהיורשים בחו"ל. לא בוצעה חלוקה של נכס הדירה בין היורשים בדרך של התמחרות פנימית או התמחרות חיצונית, ולא ננקט כל הליך בעניין לפי הוראות חוק הירושה. לא הוצג כל אקט חיצוני המעיד על קיומה של חלוקת עיזבון בענייננו . לענין מועד חלוקת עיזבון בחוק הירושה ראו : תמ"ש 30998/96 ברוך נ' ברוך, דינים משפחה א' , 297, תמ"ש 15060/96 עמוס נ' שער, דינים משפחה ב' 838 . 6. מגורי האלמנה בדירה אינם בגדר חלוקת עיזבון - לאור ההוראות בחוק הירושה המסדירות מגורי אלמנה בדירת המגורים של המוריש. הסדרי מגורים הם הסדרים זמניים ואינם הסדרים של חלוקת עיזבון בהיבט הקנייני . 7. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה השאירה את ההחלטה בערעור לשיקול דעת ביהמ"ש (ראו עמ' 3 ש' 14). 8. סוף דבר : א. הערעור מתקבל. החלטת רשם הירושה מ- 8.1.06 - בטלה. ב. ניתן בזה צו ירושה על פיו המערער ירש את עיזבון המנוח נפתלי ליפשיץ ז"ל - בשלמות, לאור תצהירי ההסתלקות שהוצגו . פסיקתא תוגש בנפרד. ג. אין צו להוצאות. הסתלקות מירושהירושהצו ירושהצווים