העברה מנאמן לנהנה

בקשה לביטול צו עיקול זמני שהוטל ביום 2.1.11 להבטחת התביעה בתיק זה עד לסך של 900,000 ₪ על זכויות המבקש/הנתבע בנכס מקרקעין הידוע כחלקה 14 בגוש 19037 מאדמות מג'ד אל כרום. בבקשה מיום 3.4.11 טען המבקש כי: "אין מדובר בחלקה של המבקש כי אם בחלקה השייכת ללקוחות המבקש שהתקבלה במסגרת עסקת חליפין שבוצעה עם חברת הימנותא כאשר נכון להיום ועד להשלמת הטיפול ברשויות המס וקבלת האישורים לצורך רישום הזכויות ע"ש הלקוחות החלקה רשומה היום ע"ש המבקש אך ורק בתור נאמן". טוען המבקש כי העיקול שהוטל איננו מאפשר השלמת העסקאות והעברת הזכויות ע"ש הנהנים. מעיון בהסכם אשר צרף המבקש, הסכם מיום 2.11.00 בין הימנותא לבינו יחד עם עו"ד איימן אבו רייא (בנאמנות) נרשם בפתיח כי מטרת ההסכם - עסקאות חליפין במקרקעין באופן שעם ביצועו של ההסכם על כל שלביו ירשמו זכויות במקרקעין בחלקות 13 ו - 14 בגוש 19037 הנ"ל ע"ש הנאמנים כנגד העברת זכויות בחלקה אחרת להימנותא. בגוף ההסכם הותנו תנאים מתלים ותנאים מפסיקים. לטענת המבקש הושלמה העסקה עם הימנותא, הזכויות הרשומות על שמו בחלקה 14 הן בנאמנות ובוצעו בהן עסקאות. אין מקום בנסיבות אלה להותרת העיקול על כנו. המשיב מתנגד לבקשה בנימוק שלא ברור כלל אם יצא ההסכם עם הימנותא, אל הפועל. מדובר בהסכם ישן מלפני למעלה מ - 10 שנים, היקף הזכויות הרשומות בלשכת רישום המקרקעין ע"ש המבקש אינן מתיישבות עם תוכן ההסכם שבין המבקש ביחד עם עו"ד אבו רייא לבין הימנותא. על זכויות ה'נאמן' השני רשומים עיקולים אשר חזקה כי היו מוסרים אם נכונה הייתה טענת המבקש לפיה נרכשו הזכויות הרשומות בנאמנות. מכל מקום ע"ש המבקש רשומות זכויות בבעלות בהיקף של כ - 3,656 מ"ר - 1,828/174913 חלקים, רישום מיום 22.3.10. בתאריך 13.6.11 הגיש המבקש מסמכים נוספים לתמיכה בעמדתו. מהסכם פירוק השיתוף הנושא תאריך 30.9.10 אשר הוצג, הסכם בין המבקש בשם ה"ה חסן עומר ונדים סלאמה לבין עו"ד איימן אבו רייא בשם ה"ה עבדלפתאח שלאעטה, מוחמד קבת עולה כי עורכי הדין רכשו בנאמנות זכויות בחלקות 13 ו - 14 בגוש 19037 בשטח כולל של 12,407 מ"ר (10,312 מ"ר בחלקה 14 ו - 2,095 מ"ר בחלקה 13). כל אחד מלקוחות הנאמנים הנ"ל אמור היה בסופו של התהליך לזכות בזכויות במקרקעין כדלקמן: חסן עומר - 5,204 מ"ר (998 מ"ר בחלקה 13 ו - 4,206 מ"ר בחלקה 14). נדים סלאמה - 1,000 מ"ר בחלקה 14. עבדלפתאח שלאעטה - 5,703 מ"ר (1,097 מ"ר בחלקה 13 ו - 4,606 מ"ר בחלקה 14). מוחמד קבת - 500 מ"ר בחלקה 14. המבקש צרף תצהיר ששלח "לבקשת רשויות המס", תצהיר מיום 13.2.01 שבו נרשם: "הנני מצהיר כי ביום 12.10.00 חתמתי יחד עם עו"ד איימן אבו רייא א. עבדלפתאח שלאעטה ב. חסן עומר ג. מוחמד עבדאללה קבת ד. נדים סובחי סלאמה בשמם ועבורם של נהנים אלה נחתם בינינו לבין חברת הימנותא בע"מ הסכם חליפין מיום 2.11.00 לפיו מוחלפות זכויותיהם של הנהנים הנ"ל בשטח של 12,407 מ"ר בחלקות הקרקע הידועות כחלקות 13 ו - 14 בגוש 19037 מאדמות מג'ד אל כרום על פי תשריט חלוקה אשר צורף להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו". מעיון בנסח הרישום של חלקה 14 עולה כי ע"ש המבקש רשומות זכויות בעלות ב - 1,828/174913 חלקים מתוך שטח כולל של 349,826 מ"ר וע"ש עו"ד איימן אבו רייא רשומה זכות בעלות על 2,078/174913 חלקים. רישום זכויות המבקש בוצע ב - 22.3.10 ורישום זכויות עו"ד איימן אבו רייא ב - 16.5.07. על זכויות המבקש רשומות בין השאר הערות אזהרה כדלקמן: א. מיום 14.3.02 לזכות מוחמד כנעאן - 300/349,826 חלקים. ב. מיום 14.3.02 לזכות יוסף חוסיין כיואן - 300/349,826 חלקים. ג. מיום 14.3.02 לזכות ספואחח עלי שעבאן - 400/349826 חלקים. ד. מיום 12.6.03 לזכות אוסאמה חלאילה - 500/349,826 חלקים. ה. מיום 18.9.05 לזכות מנאע סובחי ומנאע עלי - 1000/349826 חלקים. ו. מיום 22.3.10 (תיקונים שונים בהערה) לזכות עבדלפתאח שלאעטה, מוחמד קבת, נדים סלאמה. עוד צרף המבקש שני אישורים של שלטונות המס לרישום זכויות בפנקסי מקרקעין, שניהם מיום 5.4.11. האחד, בקשר להעברת 4.206 דונם בחלקה 14 לעומר חסן (על סמך העברה מנאמן לנהנה). השני, להעברת 1,000 מ"ר לנדים סלאמה על סמך העברה מנאמן לנהנה. ממכלול הנתונים הנ"ל ניתן להסיק כי העסקה עם חברת הימנותא יצאה אל הפועל. המבקש והנאמן השני עו"ד אבו רייא רשומים כבעלי זכויות בעלות בחלקה 14 ועם ביצוע העסקה עם חברת הימנותא גובשה ההסכמה שבכתב עם הנהנים להעברת הזכויות על שמם על פי הסכמי הנאמנות. עובר להטלת העיקול נרשמה הערת אזהרה על זכויות הנאמנים לטובת עבדל פתאח שלאעטה, מוחמד קבת ונדים סלאמה וכן נרשמו עובר להטלת העיקול הערות אזהרה לזכות אחרים כדלעיל על סמך עסקאות שבוצעו. המבקש צרף לבקשתו הסכם נאמנות מיום 10.10.00 עם נדים סלאמה, הסכם שדווח לרשויות המס, הסכם נאמנות מיום 10.10.00 עם חסן עומר, הסכם שדווח לרשויות המס, הסכם נאמנות מיום 10.10.00 בין עבדל פתאח שלאעטה לבין עו"ד איימן אבו רייא. העיקול שהוטל בינואר 2011 על זכויות המבקש/הנתבע בחלקה 14 הנ"ל, נוגד איפה על פי מכלול הנתונים הידועים, לעסקאות קודמות על פי הסכמים שבכתב בין הנאמנים וכל אחד מהם לבין הנהנים הנ"ל ואח'. כאשר מדובר בעסקאות נוגדות בלתי רשומות, גוברת זכות בעל העסקה הראשונה בפרט כאשר מצאה את ביטויה בהערת אזהרה שנרשמה בלשכת רישום המקרקעין. זאת מכח הוראת סעיף 9 לחוק המקרקעין תשכ"ט 1969. ראו: ע.א. 790/97 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' גדי אברהם, פ"ד נט(3) 697, ע.א. 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' מזל אהרונוב פ"ד נג(4)199. לפיכך מורה אני להסיר העיקול שהוטל ביום 2.1.11 על זכויות המבקש בחלקה 14 בגוש 19037 מאדמות מג'ד אל כרום. נאמנות