העברת זכויות ברכב

1.בקשה לעיכוב ביצוע החלטה מיום 7.7.09 בה הוריתי על מכירת רכבו של בועז יונה הנמצא בהליכי פשיטת רגל. המבקש, אביו של בועז יונה, טוען לזכויות ברכב (בשא 1554/08). 2.לטענת המבקש, נתקיימו התנאים המצדיקים עיכוב ביצוע פסק הדין. א. סיכויי הערעור גבוהים - שכן הוכח כי בין המבקש לבועז יונה היה הסכם בכתב להעברת הבעלות ברכב וכי החזקה הבלעדית ברכב היתה בידי המבקש, ולכן הנטל להוכיח אחרת עובר לכתפי המנהלים המיוחדים. טעה בית המשפט בכך שקבע כי הרישום במשרד הרישוי על שם בועז יונה מעביר את נטל ההוכחה אל כתפי המבקש. כן טעה בית המשפט בכך שקבע כי לשם הוכחת בעלות יש להוכיח גם העברת תמורה ואין די בהוכחת חזקה, מנהג בעלים וקיומו של הסכם. גם אם היתה נכונה קביעה זו, טעה בית המשפט בקביעתו העובדתית לפיה לא הוכחה העברת תמורה. ב. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש היות ומדובר במימוש של נכס, להבדיל מחיוב כספי, לגביו ידוע הכלל כי הוא הפיך על דרך ההשבה. הפקעת הרכב מידי המבקש המשתמש בו שימוש יום יומי, תפגע באופן חמור בתפקוד השוטף של המבקש וביכולת התנועה שלו, בפרט נוכח העובדה כי הרכב הותאם במיוחד למגבלות הפיזיות של המבקש ואף הוצא לו בגינו תו נכה. לכן, הנזק שייגרם למבקש אם יימכר הרכב הינו בלתי הפיך היות ולא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו. מנגד, למנהלים המיוחדים לא ייגרם נזק אם יינתן הצו לאור הסכמת המבקש כי הוא ימנע מכל דיספוזיציה ברכב עד למתן הכרעה בערעור. 3.לטענת המנהלים המיוחדים, משניתן צו כינוס נגד המבקש ומונו לו מנהלים מיוחדים, היה על המבקש לבקש רשות בית משפט של פשיטת רגל והסכמת המנהלים המיוחדים להגשת הבקשה, כמו גם הגשת הערעור, ומשלא עשה כן יש לדחות בקשתו על הסף. כמו כן, ההחלטה נשוא בקשה זו לא הורתה על סעד אופרטיבי ולכן לא ניתן לעכב ביצועה. בידי המבקש להגיש בקשה למתן סעד זמני לתקופת הערעור שתידון, משהוגש הערעור, בפני ערכאת הערעור. לגופה של בקשה - לא נתקיימו התנאים לעיכוב ביצועה של ההחלטה. א. הערעור מופנה כנגד הכרעות עובדתיות של בית המשפט לגביהן נהוג הכלל כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב. גם לגופם של דברים סיכויי הערעור קלושים נוכח העובדה כי קיומו של הסכם בדבר העברת זכויות ברכב מוטל בספק. ב. מאזן הנוחות נוטה לטובת המנהלים המיוחדים - מן המפורסמות הוא שערכה של מכונית הולך ויורד מעצם חלוף הזמן. המבקש אינו טוען כי הרכב נחוץ לו לפרנסתו ולא מצביע על הערך המיוחד ברכב הספציפי הזה. יש לדחות הטענה כי לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו נוכח העובדה כי המבקש אדיש לשאלה איזו מכונית תועמד לרשותו אם יתקבל הערעור, שהרי לא יהיה מן הנמנע לספק למבקש מכונית המותאמת לצרכיו. האינטרס של המנהלים המיוחדים לנכסי בועז יונה למכור את הרכב בתמורה הגבוהה ביותר הוא גם האינטרס של קופת פשיטת הרגל של המבקש, ולכן גם אם תתקבל טענתו כי הרכב בבעלותו, מוקנה הרכב לנאמן בפשיטת הרגל של המבקש אשר ימכור את הרכב כדי לסלק חובות המבקש. משכך, מאזן הנוחות של המבקש אינו משתנה אם הרכב יימכר, ומדובר לכל היותר במחלוקת בין שתי קופות פשיטת רגל. הכלל הוא כי ביצועו של פסק דין לא יעוכב, וההלכות בדבר מימוש נכס ניתנו בקשר עם דירת מגורים או בקשר לנכסים המהווים מטה לחם, אך לא בקשר לרכב בנסיבות המקרה שלפנינו. בכל מקרה, יש להתנות עיכוב הביצוע בהפקדת ערובה להבטחת נזקים, עניין שצריך להיות מוסכם על המנהלים המיוחדים לנכסי המבקש. דיון 4.ההחלטה מושא בקשה זו הורתה על מכירת רכבו של בועז יונה, ולכן מדובר בסעד אופרטיבי, ואין לקבל את הטענה כי בקשה לעיכוב ביצועה אינה מתאימה. כמו כן, בנסיבות העניין, לא מצאתי מקום לדון בטענה כי נדרש אישור בית המשפט לשם נקיטת הליך זה על-ידי המבקש, היות ולדידי דין הבקשה להידחות לגופה. 5.כלל הוא כי מי שזכה בדינו זכאי לממש את פרי זכייתו, ועל המבקש לעכב את ביצוע פסק הדין מוטל לשכנע כי קיים נימוק אשר יצדיק להיעתר לבקשתו (בש"א 3158/91 שמואל פלאטו שרון נ' קומפני פריזיין דה, פ"ד מה (5) 499, פיסקה 5). בדונו בעיכוב ביצוע שוקל בית המשפט שני שיקולים עיקריים: הראשון, סיכויי ההצלחה בערעור; השני, אם יזכה המערער בערעורו, לאחר שפסק הדין כבר בוצע, יהא זה מן הנמנע, או קשה, להשיב את המצב לקדמותו (א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" (מהדורה שביעית, תשס"ג - 2003) (להלן: "א. גורן"), בעמ' 527). סיכויי הערעור והנזק הצפוי תלויים זה בזה ומושפעים זה מזה. בשלב הראשון שוקל בית המשפט את סיכויי הערעור. אם הגיע למסקנה כי טובים הסיכויים שיבוטל פסק הדין, או אם הגיע למסקנה כי הסיכויים לכך קלושים, כך פוחת משקלו של השיקול השני, שהוא היחס שבין הנזקים הצפויים לכל אחד מבעלי הדין אם יעוכב הביצוע. אולם אם סיכויי הערעור מאוזנים או שלא ניתן להעריך אותם, יעבור מרכז הכובד אל השיקול השני (הנזק הצפוי) והוא שיכריע (ד. בר-אופיר "הוצאה לפועל הליכים והלכות" (חלק א', מהדורה שישית, אפריל 2005) (להלן: "בר-אופיר"), בעמ' 174). 6.אף אם אניח לטובת המבקש כי סיכויי הערעור טובים, מאזן הנוחות נוטה לטובת ביצועו המיידי של פסק הדין. המבקש לא העלה ולו נימוק אחד מדוע לא ניתן יהיה להשיב המצב לקדמותו. כלל הוא כי ניתן לשום שוויו של רכב בכסף (רעא 6454/08 רמונה נחמיאס נ' בנק הפועלים, כיכר הסיטי, פיסקה 4). על הטוען כי לא יוכל להשיב המצב לקדמותו, להראות כי לא יוכל להיפרע שוויו של הרכב. במקרה שלפנינו, לא נטען כאמור והמנהל המיוחד אף ציין כי בקופת הכינוס הרשמי סכומים משמעותיים, שיהיה בהם כדי לרכוש מכונית חלופית למבקש, במידה ויתקבל הערעור. גם אם הייתי מקבל את גישת המבקש כי דין מימוש רכב כדין מימוש דירת מגורים, ולא היא, לא היה בכך כדי לחרוץ את גורל ההליך. לעניין זה נקבע כי רק בנסיבות בלתי רגילות, החורגות מן ההכבדה הרגילה הכרוכה במכירת נכסים, יהיה בית המשפט מוכן לעכב ביצוע של חיוב כספי הכרוך במימוש נכסים (רע"א 4236/01 אלום דן תורג'מן בע"מ נ' כלבו אלומיניום בע"מ). ור' לעניין זה רע"א 7537/04 פנחס טואטי ואח' נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, תק-על 2004 (3) 1943, שם דחה בית המשפט בקשה לעיכוב ביצוע של מימוש דירת מגורים, ואמר את הדברים הבאים: "... איני מקל ראש - מי בן אנוש ויקל ראש - בקושי לפנות אדם מביתו. אך קורת גג מטבע הדברים אין פירושה בהכרח כל בית, בכל גודל וערך, שאדם דר בו, ובנסיבות של חובות כבדים תיתכן המרה של מגורים מסוג פלוני, כגון בית גדול, למגורים בשטח מצומצם יותר שעדיין הם קורת גג ומגורים. ומטבע הדברים, יהיו מקרים שבהם יוחלט נגד פינוי, על פי נסיבותיהם, ואחרים שבהם יוחלט כי אין מנוס מכך" (שם, בפיסקה ג(3)) (הדגשה לא במקור). הדברים הנ"ל יפים לענייננו, בו מדובר על מימוש רכב לגביו לא נטען כי הוא משמש מקור מחיה למבקש, מכוח קל וחומר. המבקש לא טען כי לרכב זה ערך מיוחד, על פני כל רכב אחר שיירכש במידה ויתקבל הערעור. התאמת הרכב לצרכיו של המבקש תוכל להיעשות בכל רכב, ולא נטען כי מדובר בהתאמות ייחודיות לרכב זה, ובוודאי שכך גם לגבי הוצאת תו הנכה. מנגד, הנזק שייגרם למנהלים המיוחדים לאור העובדה כי ערכו של רכב יורד מיום ליום, הוא רב. לנזק זה השלכות ישירות על קופת פשיטת הרגל של בועז יונה שאמורה לשמש לשם כיסוי מקצת חובותיו לנושיו. במקרה זה, ולאור הצהרת המנהלים המיוחדים, כי יש די כסף בקופת הכינוס שתאפשר רכישת רכב חלופי למבקש במידה ויתקבל הערעור, מאזן הנוחות נוטה לטובת ביצועו המיידי של פסק הדין. לאור כל האמור דין הבקשה להידחות. התוצאה 7.הבקשה נדחית. המבקש ישא בהוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪ + מע"מ. רכבהעברת זכויות