איחור בהגשת כתב תשובה

מונחת בפני בקשת המבקשת למחיקת כתב התשובה של המשיב בשל איחור בהגשתו. 1. בהחלטתי מיום 13.12.07 נעתרתי לבקשת המשיב לתיקון כתב תביעתו. לאחר הגשת כתב התביעה המתוקן ביום 18.12.07, הגישה המבקשת כתב הגנה מתוקן ביום 27.01.08 (מעיון בתיק עולה כי כתב הגנה נשלח באמצעות הפקס' כבר ביום 20.01.08), המשיב הגיש ביום 12.02.08 כתב תשובה מטעמו. 2. לאחר הגשת כתב התשובה הגישה המבקשת בקשה למחיקת כתב התשובה. בבקשתה טענה המבקשת כי יש למחוק את כתב התשובה הן מהנימוק כי זה הוגש בחלוף המועד להגשתו שכן לטענתה המציאה למשיב באמצעות הפקס' את כתב ההגנה המתוקן כבר ביום 13.01.08, ועל כן ביום הגשת כתב התשובה, 12.02.08, כבר חלפו 15 הימים הקבועים בתקנות להגשת כתב התשובה. לטענתה ביום 29.01.08 המציאה שוב את כתב ההגנה לידי המשיב, אשר נשא עליו את חותמת בית המשפט מיום 27.01.08, וכי אף מיום 27.01.08 חלף המועד להגשת כתב התשובה. לטענת המבקשת דרישת המשיב מיום 29.01.08 לקבל עותק כתב ההגנה המתוקן הנושא את חותמת בית המשפט נועדה ליצור הארכת מועד מלאכותית ביודעו כי חלף המועד להגשת כתב תשובה. עוד טענה המבקשת כי אף קיימת מניעות דיונית להגשת כתב התשובה שכן בכתב תשובה ניסה המשיב לתקן את מחדליו ולעשות מקצה שיפורים בכך שהעלה 3 טענות מרכזיות אשר לא בא זכרן בכתבי התביעה שהוגשו לפני התיקון האחרון, בסעיפים 29-34 לכתב התשובה הועלתה טענה חדשה כי התביעה לא התיישנה למרות שהוגשה ביום 26.03.06, בסעיפים 49-66 לכתב התשובה הועלתה טענה חדשה לפיה התובע קיבל שכר עבור פעילותו, וביתר סעיפי כתב התשובה הועלו טענות שנועדו להתמודד עם יתר טענות ההתיישנות. לטענת המבקשת כל התיקונים בכתב ההגנה המתוקן נובעים מהתיקונים שבכתב התביעה המתוקן ואינם קשורים כלל לטענות החדשות המועלות בכתב התשובה המתוקן. לטענתה, התובע מבקש לנצל פירצה שיצר במחדליו ולהשחיל כתב תשובה שבו הוא עושה מקצה שיפורים לאחר הפקת לקחים מהליך ההוכחות ומהחלטת בית המשפט בדבר מחיקת סעיפים מתצהירים- אשר ניתנו בתיקים אחרים אשר מתנהלים בין המשיב לנתבעים אחרים. לחילופין ביקשה המבקשת כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו בהתאם לתקנה 63 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות" ו/או "תקנות סדר הדין") ויתן לה רשות להגיב בכתב טענות נוסף. 3. המשיב הגיש תגובתו לבקשה כאשר בראשיתה העלתה התנגדות לבקשת המבקשת מהנימוק כי לא נתמכה בתצהיר כנדרש על פי תקנה 241. לגופו של עניין טען המשיב כי המועד הקובע לספירת הימים הינו מועד הגשת כתב הטענות המתוקן, וכי היות וכתב ההגנה המתוקן הוגש רק ביום 27.01.08 והומצא לו רק ביום 29.01.08 הרי שבמועד הגשת כתב התשובה לבית המשפט לא חלף המועד להגשתו. בהתייחס לטענת המניעות הדיונית אשר הועלתה על ידי המבקשת טען המשיב כי שלוש הטענות המרכזיות אליהן התייחסה המבקשת התייחסו כל כולן לטענות העולות מכתב ההגנה המתוקן אשר הוגש על ידי המבקשת. לטענת המשיב היות והוגש כתב הגנה מתוקן הרי שאין כל מניעה להגשת כתב תשובה אשר התייחס לטענות אשר הועלו בכתב ההגנה. באשר לסעד החלופי אותו ביקשה המבקשת טוען המשיב כי המבקשת לא הצביעה על שום נימוק או טענה המצדיקה הגשת כתב טענות נוסף, וכי כתבי הטענות אשר הוגשו על ידי הצדדים תחמו את הפלוגתאות בין הצדדים, ואין מקום להוסיף כתבי טענות. 4. המבקשת הייתה רשאית להגיש תשובתה לתגובת המבקש אך לא עשתה כן. דיון והכרעה 5. לאחר עיון בטענות הצדדים אין מקום להיעתר לבקשה ודינה להדחות. 6. תקנה 476 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כדלקמן: "המצאתו של כתב בי-דין היא במסירתו או בהושטתו של עותק או העתק הימנו, לפי הענין, חתומים כדין, והוא כשאין הוראה אחרת בתקנות אלה". לעניין חשיבות המצאת כתב בי דין כאשר הוא חתום כדין ראו ע"א 6092/03 בזק בינלאומי בע"מ נ' א.י.ק.ס תקשורת בע"מ, נח(1) 673. 7. בהתאם לתקנה 476 היה על המבקשת להמציא למשיב את עותק כתב ההגנה כשהוא חתום בחותמת בית המשפט ובכך הייתה עומדת בדרישות התקנות להמצאה כדין. היות והמצאת עותק מכתב ההגנה כאשר הוא חתום בחותמת בית המשפט נעשתה רק ביום 29.01.08, אזי יש לספור את המועדים להגשת כתב תשובה רק ממועד זה, ואז לא עבר המועד להגשת כתב התשובה מטעם המשיב. 8. בנוסף לאמור, אף אם הייתי מקבלת את טענת המבקשת וקובעת כי כתב התשובה הוגש באיחור, הרי ביחס לכתב הגנה שהוגש באיחור נקבע ברע"א 8743/01 אריעד מבנים בע"מ נ' אבי את אריק הנדסת חשמל בע"מ, נו(4) 61, 65 כדלקמן: "על-אף הלשון החד-משמעית של תקנה 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי שלפיה 'נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד...', אין להתעלם מכתב-הגנה שהוגש באיחור כל עוד לא ניתן פסק-דין בהיעדר הגנה...מידת הזמן שחלף מתום המועד הקבוע להגשת כתב-ההגנה הוא שיקול המובא במסגרת השיקולים ששוקל בית-המשפט, אך אין בו כדי להכריע; יש לבחון את מכלול נסיבות המקרה...". ראו לעניין זה גם ספרו של אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית בעמוד 71. 9. הנני סבורה כי מהאמור לעניין איחור בהגשת כתב הגנה ניתן גם להקיש לעניין איחור בהגשת כתב תשובה. על כן אף מנימוק זה אין מקום למחיקת כתב התשובה בשל הטענה כי הוגש באיחור. 10. בשולי הדברים יוער, כי תמוהה עמידתה של המבקשת על עמידת המשיב בזמנים שעה שהיא עצמה לא עמדה במועדים אשר נקצבו לה על ידי בית המשפט. בהחלטתי בבקשה לתיקון כתב התביעה נקבע כי על התובע להגיש כתב תביעה מתוקן עד ליום 23.12.07 ועל המבקשת להגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 30.12.07. כתב התביעה המתוקן הוגש כבר ביום 18.12.07 בעוד שכתב ההגנה המתוקן הוגש באמצעות הפקס' ביום 20.01.08 ובהגשה ידנית ביום 27.01.08, קרי בחלוף המועד אשר נקצב על ידי בית המשפט ואף בחלוף 30 הימים הקבועים בתקנות (שכן על פי התקנות אין להמציא לבית המשפט כתב הגנה באמצעות הפקס'). 11. בהתייחס לטענות המבקשת בדבר העלאת טענות חדשות בכתב התשובה, הרי שהיות והוגש כתב תביעה מתוקן וכתב הגנה מתוקן אין כל מניעה כי המשיב יגיש מטעמו כתב תשובה מתוקן (כאשר במקרה זה המדובר בכתב תשובה ראשון מטעם המשיב אשר נמנע מהגשת כתב תשובה לאחר כתב ההגנה הראשון בתיק) בו יתייחס לטענות ההגנה אשר נטענו על ידי המבקשת, אף אם לא עשה כן במועד בשלבים הקודמים בדיון עת הוגש כתב ההגנה הראשון בתיק. 12. באשר לבקשת המבקשת להוסיף כתב טענות בהתאם לתקנה 63 הנני סבורה כי אכן הצדדים תחמו את גדר המחלוקת בניהם במסגרת כתבי הטענות אשר הוגשו מטעם ואין מקום להוסיף כתבי טענות נוספים. 13. לאור האמור, דין בקשת המבקשת להדחות. 14. הוצאות הבקשה יישקלו במסגרת פסק הדין בתיק. 15. המבקשת תגיש תצהירים מטעמה עד ליום 01.09.08. 16. לאחר הגשת תצהירי הנתבעת ייקבע מועד הוכחות בתיק. 17. המזכירות תעלה את התיק ביום 14.09.08 לבדיקת תצהירי הנתבעת. 18.כתב תשובהמסמכים