העברת מקום דיון תעבורה

1. בפני בקשה לעיון חוזר בהחלטתי מיום 12.4.2007, במסגרתה דחיתי את בקשת המבקשת להעביר את מקום הדיון בתיק התעבורה בעניינה מבית משפט השלום באילת לבית משפט השלום בחדרה, לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט). החלטתי האמורה התבססה על העובדה שלא הוצג בפני כל נימוק מהותי אשר הצדיק את העברת מקום הדיון כמבוקש. במסגרת החלטה זו ציינתי כי נימוק הנוגע לנסיבותיה האישיות של באת-כוח המבקשת אינו מהווה טעם מספיק להעברת מקום הדיון. בבקשתה לעיון חוזר טוענת באת-כוח המבקשת כי סעיף 78 לחוק בתי המשפט מקנה לנשיא בית המשפט העליון סמכות להעביר מקום דיון בתיק, ואינו דורש נימוקים לשם כך. עוד מציינת באת-כוח המבקשת כי נימוקים של חסכון בזמן, התדיינויות מיותרות והודית הנאשם הינם הבסיס לבקשות אלה. כן טוענת באת-כוח המבקשת כי בהחלטת בית המשפט מיום 12.4.2007, בה הובהר כי העברת מקום דיון תתבצע בכפוף לקיומו של נימוק מהותי המצדיק העברה זו, לא פורטה רשימה של נימוקים מהותיים כאמור. מטעמים אלה ביקשה באת-כוח המבקשת כי אבהיר את החלטתי. 2. במדינת ישראל מוגשים מדי שבוע מאות כתבי אישום לבתי המשפט לתעבורה. כתבי אישום אלה מוגשים, על דרך הכלל, לבית המשפט שבאזור שיפוטו בוצעה העבירה, וזאת בהתאם לסעיף 6(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: חוק סדר הדין הפלילי). הגשת כתבי האישום בבית משפט הסמוך למקום ביצוע העבירה מייעלת את עבודת התביעה ומקילה על שוטרי התעבורה, אשר משמשים כעדי תביעה במשפט, בכך שאין הם נדרשים להרחיק ממקום עבודתם הרגיל לבית משפט הנמצא באזור מרוחק. נוכח מספרם הרב של משפטי התעבורה, בהם נדרשת העדתם של שוטרי תעבורה, נושא שיקול יעילות זה משקל רב במסגרת בחינתן של בקשות להעברות מקום דיון של תיקים אלה. מסיבה זו, להודעתו של נאשם כי בכוונתו להודות בעובדות כתב האישום, כך שלא יהיה צורך בהעדתו של שוטר התנועה, יש משקל רב בבחינת בקשות אלה. עם זאת, אין די בכוונתו של המבקש להודות בעובדות כתב האישום על מנת להצדיק את העברת התיק לבית משפט אחר, ונדרש טעם מהותי אשר יצדיק העברה זו. 3. סעיף 78 לחוק בתי המשפט קובע כדלקמן: "העברת עניין למקום אחר 78. ענין שהובא או שיש להביאו לפני בית משפט מחוזי או בית משפט שלום במקום אחד, רשאי נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא להורות שיהיה נידון בבית משפט של אותה דרגה במקום אחר ; ובלבד שלא תינתן הוראה לפי סעיף זה לאחר התחלת הדיון אלא בהסכמת השופט שהחל לדון בו." סעיף 78 לחוק מקנה לנשיא בית המשפט העליון או למשנהו סמכות להעביר מקום דיון מבית המשפט בו נפתח ההליך לבית משפט אחר. סמכות זו כפופה לשיקול דעתו של נשיא בית המשפט או המשנה לנשיא (ראו בש"פ 11637/04 מדינת ישראל נ' זוזיאשווילי, פ"ד נט(4) 229, 235 (להלן: עניין זוזיאשווילי)). במסגרת החלטתו אם להעביר מקום דיון בתיק, נדרש בית המשפט לאזן בין שיקולים שונים. בין השיקולים התומכים בהימנעות מהעברת מקום דיון בתיק יש לקחת בחשבון את חשיבותם של כללי הסמכות המקומית, אשר בהתאם להם הוגש כתב האישום מלכתחילה. בבסיס כללי הסמכות המקומית, אשר נקבעו על ידי המחוקק, עומדים תכליות ורציונאליים שונים, כגון קידום נוחות הנאשם בניהול משפטו; נגישות לעדים, ראיות וחומר חקירה; וקידום השוויון בפני החוק (ראו עניין זוזיאשווילי, בעמ' 235-236). אמנם, משקלו של שיקול זה פחוּת מקום בו העברת מקום הדיון מתבקשת על-ידי הנאשם, אשר עליו, בין היתר, נועדו כללי הסמכות המקומית להגן. עם זאת, לצד שיקול זה עומדים שיקולים נוספים המצדיקים הימנעות מהעברת מקום דיון בתיק. גם יציבותם והתנהלותם היעילה של בתי המשפט לתעבורה, אליהם מוגשים, כאמור, כתבי אישום רבים מאד מדי שבוע, מצדיקה הימנעות מהעברת הדיון בתיקים אלה, במקום בו לא ניתן טעם מהותי המצדיק את ההעברה. שיקול חשוב נוסף הינו כי הקפדה על כך שבהיעדר נימוק משכנע ישמעו תיקי תעבורה בבית המשפט שבאזור שיפוטו בוצעה העבירה, תביא להפעלה שוויונית של כללי הסמכות המקומית ותקדם את השוויון בפני החוק. חשיבותו של שיקול זה נובעת מהחשש כי במקרים שונים תתבקש העברתם של תיקים בשל שיקולים לא ראויים (ראו עניין זוזיאשווילי, בעמ' 236). משקלו של שיקול זה רב במיוחד במקום בו מתבקשת העברת התיק לבית משפט אשר, על פניו, נעדר כל זיקה למבקש או לאירוע נשוא כתב האישום. מול השיקולים האמורים ניתן למנות שיקולים נוספים, אשר עשויים להביא למסקנה כי ראוי להעביר את מקום הדיון בתיק זה או אחר. עניינם של שיקולים אלה יהיה, בדרך כלל, בשאיפה להקל על הנאשם בניהול הגנתו ולאזן ככל האפשר את מעמדו מול המדינה. שיקולים רלוונטיים נוספים יכולים להיות מידת העומס המוטלת על בית המשפט או הרצון לדון במספר כתבי אישום נגד הנאשם בפני אותו בית משפט (ראו: עניין זוזיאשווילי, בעמ' 237). 4. בדיון בבקשה להעברת מקום דיון, יש לאזן בין השיקולים השונים, בהתאם לנסיבות המקרה, ולהכריע בבקשה בהתאם לאיזון זה. על מנת שיוכל נשיא בית המשפט העליון לערוך את האיזון האמור, נדרש המבקש להציג את הנימוק המהותי אשר בעטיו מתבקשת ההעברה. בהעדרו של נימוק כאמור יגברו השיקולים התומכים בהימנעות מהעברת מקום דיון, והתיק יידון בפני בית המשפט אליו הוגש כתב האישום בהתאם לכללי הסמכות המקומית. בין הנימוקים אשר יכול המבקש להעלות, ואשר יצדיקו, בנסיבות מסויימות, את העברת מקום הדיון, נראה כי הנימוק הרלוונטי העיקרי הינו העובדה שהמבקש מתגורר בקרבת בית המשפט אליו מתבקשת העברת הדיון, כך שניהול הדיון בבית משפט זה יקל על הנאשם בניהול משפטו. מסיבה זו אף קובע סעיף 6(א) לחוק סדר הדין הפלילי כי נתונה סמכות מקומית גם לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של הנאשם. משקלו של נימוק זה יגבר ככל שבית המשפט, אליו הוגש כתב האישום מלכתחילה, רחוק יותר ממקום מגוריו של המבקש. ייתכנו נימוקים נוספים אשר יצדיקו, בנסיבות מסויימות, את העברת מקום הדיון בתיק. כך למשל, שירות צבאי של הנאשם אשר מתבצע במקום המרוחק מבית המשפט אליו הוגש כתב האישום; נסיבות סוציאליות שונות של המבקש; לעיתים גם מקום עבודתו ועוד נימוקים פרטניים ומיוחדים. לא ניתן לקבוע בעניין זה רשימה סגורה, ויש לבחון כל מקרה לגופו. מכל מקום, נימוק אשר יצדיק את העברת מקום הדיון חייב להיות כזה אשר נוגע למבקש עצמו, ולא לבא-כוחו. עורך דינו של המבקש איננו צד להליך, ולכן ממילא נימוקים הנוגעים אליו (כגון מקום משרדו, נסיבותיו האישיות וכיוצא באלה) אינם יכולים בדרך כלל להוות טעם מספיק להעברת הדיון בעניינו של המבקש. נאשם המבקש להעביר את מקום הדיון בעניינו רשאי להביא עובדה זו בחשבון ולכלכל צעדיו בהתאם, בטרם יבחר את בא-כוחו. 5. בעניינה של המבקשת בתיק דנא, המתגוררת ביבנה, התבקשה העברת מקום הדיון מבית משפט השלום באילת לבית משפט השלום בחדרה. בבקשה לא צויין כל נימוק מהותי, אשר מצדיק את העברת הדיון בתיק. הנימוקים אשר צויינו בבקשה הינם כי משרדה של באת-כוח המבקשת ממוקם בחדרה, וכן נסיבות אישיות הרלוונטיות לבאת-כוחה. כפי שהובהר לעיל, נימוקים אלה אינם מהווים טעם להעברת מקום דיון בתיק. נוכח האמור לעיל, לא מצאתי מקום לשנות מהחלטתי מיום 12.4.2007. כאמור בהחלטתי זו, אין באמור כדי למנוע מהמבקשת לבקש את העברת מקום הדיון לבית משפט הקרוב למקום מגוריה. משפט תעבורהדיוןהעברת דיון