העברת רצף זכויות

1. בתביעה זו מתבקש בית הדין להצהיר, כי התובעת מבוטחת בנתבעת 1 (להלן: "מבטחים") עם רצף זכויות מאז הצטרפה לקרן הפנסיה של מבטחים בשנת 1995 ואילך, ללא כל סייג ו/או החרגה ובכלל זה ביטוח בגין אובדן כושר עבודה. העובדות 2. התובעת, ילידת 1963, הינה פקידת סעד במחלקת הרווחה של הנתבעת הפורמאלית 3 (להלן: "עיריית כפר סבא") מאז חודש 12/2001 ועד היום. 3. התובעת חלתה בסוף שנת 2002 במחלת סרטן השחלות, ולאחר הליכים רפואיים, שבה לעבודה, והינה עובדת כיום ב- 60% משרה. 4. התובעת מבוטחת מאז שנת 1995 במבטחים בביטוח פנסיוני, כאשר התשלומים החודשיים למבטחים מופרשים ישירות ממשכורתה. 5. במהלך שנת 2005, ומתוך רצון לפשט קבלת תשלום דמי מחלה בגין הימים בהם נעדרה מהעבודה עקב מחלתה, ולאחר שנחשפה לפרסום הנתבעת הפורמאלית 2 "עדי קרן פנסיה" ובשמה הנוכחי "הראל פנסיה" (להלן "הראל פנסיה") אשר חולק במקום עבודתה, ולפיו מבוטחי הראל פנסיה זכאים לקבל דמי מחלה ישירות מהמעביד, ללא צורך בפניה לקרן הפנסיה - פנתה התובעת אל הראל פנסיה ובדקה אפשרות של מעבר לקרן פנסיה זו. התובעת יידעה את נציגה של הראל פנסיה אודות מצבה הרפואי וביקשה לוודא את נושא רצף זכויותיה שנצברו עד כה במבטחים. לטענת התובעת הובטח לה, כי זכויותיה כפי שנצברו במבטחים יישמרו לה במעבר להראל פנסיה. ביום 1.8.05 חתמה התובעת על בקשת הצטרפות להראל פנסיה ובמקביל חתמה על התחייבות להעביר כספים מקרן הפנסיה בה הייתה מבוטחת עד אותה עת, היינו מבטחים להראל פנסיה, במועד שהדבר יתאפשר בהתאם לכללים הנהוגים במשק (ראה נספח ב' לכתב ההגנה מטעם הנתבעת 2). ביום 1.9.05 ובהסתמך על מצג הראל פנסיה לגביו חלוקות הדעות - עברה התובעת להיות מבוטחת בהראל פנסיה (אישור הצטרפות להראל פנסיה צורף כנספח ב' לכתב התביעה) כאשר תשלומי הביטוח החל מחודש 9/05 הופרשו ממשכורתה לזכות הראל פנסיה . 6. לאחר הצטרפותה להראל פנסיה, ולבקשת התובעת, נשלח לה עותק מתקנון הקרן וכן עותק מתקנון בנושא העברת כספים בין קרנות הפנסיה החדשות. מבדיקת התובעת ומעיון בתקנון הבינה התובעת, כי תנאי לכך שתוכר נכות על בסיס מחלה קודמת, הינו תשלום של 60 תשלומים חודשיים ממועד ההצטרפות ועד האירוע המזכה. עקב חשיבות העניין לתובעת ואי הבהירות בעניין, פנתה התובעת לנציגי הראל פנסיה בבקשה לקבל אישור בכתב שזכויותיה כפי שנצברו במבטחים לא תפגענה עם המעבר . לאחר שבקשתה סורבה, פנתה התובעת למבטחים וביקשה לבדוק האם חרף המעבר הזמני אל קרן הפנסיה עדי, תוכל לשוב ולהיות מבוטחת במבטחים מבלי שזכויותיה ייפגעו. לטענת התובעת, בשיחה עם נציגת מבטחים הובהר לה כי מאחר ועזיבת מבטחים לא עלתה על 3 חודשים, הרי שעודנה מבוטחת במבטחים ואין צורך בתקופת אכשרה נוספת. 7. ביום 23.1.06 ביקשה התובעת לבטל חברותה בהראל פנסיה ולחזור ולהיות מבוטחת במבטחים. התובעת חתמה על התחייבות בלתי חוזרת והוראה להעברת כספים מהראל פנסיה לקרן פנסיה מבטחים (נספח ו' לתביעה). ביום 24.1.06 נשלח מכתב מעיריית כפר סבא להראל פנסיה ובו בקשה להעברת הכספים שהופקדו לזכות התובעת לטובת קרן פנסיה מבטחים. (נספח ז' לכתב התביעה). ביום 12.2.06 העבירה הראל פנסיה לעיריית כפר-סבא, המחאה לפקודת מבטחים בסך 3107.10 ₪ המהווה החזר פרמיה עודפת ששולמה עבור החודשים 10/05 - 1/06 (נספח ז'1 לתביעה). מבטחים אישרה קבלת סכום זה (נספח ז' 3 לתביעה). החל מחודש 2/06 הועברו התשלומים החודשיים ישירות ממשכורתה של התובעת למבטחים. 8. בחודש 8/06 קיבלה התובעת את הדו"ח השנתי ממבטחים וגילתה שמעמדה הוגדר כשכיר "מוקפא”והתשלום האחרון המועבר הינו בגין חודש 9/05. לכשבדקה התובעת את פשר הדבר נאמר לה כי הואיל והגמולים בגין החודשים החסרים הועברו בתשלום אחד באמצעות עיריית כפר סבא ולא בתשלומים חודשיים ישירות מהראל פנסיה למבטחים, ובניגוד לחוזר הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון לעניין העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות, לא ניתן להכיר ברצף זכויותיה החל משנת 1995. טענות הצדדים 9. התובעת טוענת, כי חזרתה למבטחים הייתה בעקבות מצג שווא שהוצג בפניה לפיו עם קבלת הגמולים בגין החודשים בהם לא הופקדו במבטחים, תהייה זכאית לכל הזכויות, לרבות לרצף הזכויות. התובעת הוטעתה על ידי נציגי מבטחים שעה שהוסבר לה על ידם כי אין מניעה שהגמולים בגין החודשים החסרים יועברו למבטחים וככל שמדובר בתקופה אשר אינה עולה על 3 חודשים, לא יפגע רצף הזכויות שלה. מבטחים פעלה בחוסר תום לב כאשר מחד קיבלה את דמי הגמולים בעד החודשים החסרים ומאידך לא יידעה את התובעת כי אין בכך ליצור רצף זכויות. עוד טוענת התובעת, כי היא אינה צריכה להיפגע מעובדת העברת הכספים באופן בו הועברו, וכי אין לקבל את המצב בו התובעת נפגעת מהליכים בירוקרטים שבין הנתבעות. 10. באשר להראל פנסיה טוענת התובעת, כי זו הציגה כלפיה מצגי שווא ולא קיימה הבטחותיה בכל הנוגע לשמירה על רצף זכויותיה של התובעת, שנצברו עד המעבר במטחים, ואשר על בסיס הבטחות אלה, בחרה התובעת לעבור להראל פנסיה. הראל פנסיה היא זו שגרמה לתובעת לאבד את רצף זכויותיה, כאשר פעלה שלא כאמור בחוזר הפנסיה מטעם הממונה על שוק ההון, בכל הנוגע לאופן העברת הגמולים בין קרנות הפנסיה. 11. מבטחים טוענת, כי ההפקדה החד פעמית שבוצעה על ידי עירית כפר -סבא אינה מהווה הפקדת דמי גמולים בגין התקופה החסרה שכן אינה תואמת את הוראות תקנות מס הכנסה ותקנון קרן הפנסיה לעניין זה. כמו כן לא ניתן לראות בה כהעברת כספים בין קרנות פנסיה שכן היא אינה עולה בקנה אחד עם הוראות ההסדר התחיקתי לעניין העברת כספים בין קרנות הפנסיה החדשות. על פי תקנון הקרן, לאור העובדה שהתקופה החסרה בגין התובעת עולה על 3 חודשים, הרי שההפקדה החד פעמית שבוצעה על ידי העירייה מהווה מועד הצטרפות מחדש אל קרן הפנסיה וככזו מתחייב מניין מחודש של תקופת אכשרה בת 60 חודשים. מבטחים מדגישה, כי חלה עליה החובה לפעול על פי תקנונה בשל הערבות ההדדית שבין עמיתי הקרן. 12. לטענת הראל פנסיה היא פעלה בהתאם להנחיות עיריית כפר סבא. מה גם שאינה מתנגדת לקבל את הכספים שהעבירה למבטחים בחזרה והעברתם למבטחים בשנית בהתאם להסדר התחיקתי. הראל פנסיה שוללת את טענות התובעת בדבר מצגי שווא שכביכול הוצגו על ידה לתובעת. 13. עיריית כפר - סבא הגישה הודעה ובה טענה כי אין כל יריבות בינה לבין התובעת שכן לאורך כל הדרך ביקשה לסייע לתובעת שהינה עובדת העירייה ופעלה בהתאם להוראות ובקשות התובעת. דיון והכרעה 14. מבטחים הינה קרן פנסיה צוברת הפועלת על פי תקנונה, שאושר על ידי משרד האוצר. העקרונות המנחים של שיטת הפנסיה הצוברת הם: עקרון ההדדיות, עקרון הביטוח הקבוצתי-שיתופי, שאושיותיו עקרון השוויון ועקרון הביטוח הדינמי והגשמת המטרה הסוציאלית של מתן פנסיה, תוך התחשבות בטובת כלל חברי הקרן. על פי עקרונות אלה ובשים לב לכך שהביטוח בקרנות הפנסיה הוא ביטוח שיתופי, קבע בית הדין הארצי כי היחסים בין חבר קרן פנסיה לבין הקרן הם יחסים חוזיים, שעה שתקנון הקרן מהווה את החוזה שבין הצדדים. תקנון הקרן הוא המחייב, עת קמה הזכות לגמלה. (דב"ע נה-11/6 משה בנימין נ' מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, ניתן ביום 18.12.1995). עוד נקבע, כי יש לפרש את הסכם הפנסיה החברתית באופן תכליתי, תוך שמירה על עקרונות השוויון ביחס לשאר עמיתיה. על יסוד עיקרון זה נפסק כי קרן פנסיה חברתית אינה רשאית להתקשר בהסכם פרטני שמעניק זכויות עודפות ועומד בניגוד לתקנון הקרן (ע"ע 600029/97 משה אליאב נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה, ניתן ביום 30.5.02 וראה גם בג"צ 6460/02 משה אליאב נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', ניתן ביום 6.2.06). לאור עקרונות אלו, המעוגנים בהלכה הפסוקה, אין ספק כי מבטחים אינה רשאית ליתן לתובעת זכויות מעבר לקבוע בתקנון. אף תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964 מורות כי זכויות וחובות העמיתים בקופת גמל לקיצבה לא יקבעו אלא בתקנונה וכי היא לא תקנה לעמיתיה זכויות מעבר לקבוע בתקנונה, אף אם שולם עבורם. (תקנה 41 כ"ו, (א)-(ב)). 15. השאלה העיקרית הטעונה הכרעה זו הינה האם בוצעו הליכי המעבר בין קרנות הפנסיה בהתאם להוראות החלות ואם לא, ההשלכות ממצב דברים זה. חוזר פנסיה 2005-3-17 שפורסם ביום 23.8.05 ע"י הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (להלן: "החוזר") מסדיר את נושא העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות. בסעיף ההגדרות הוגדרה "העברת כספים" כ"העברה ישירה מקרן לקרן של הסכום המועבר בהתאם לכללים שיפורטו במסמך זה". על פי סעיף 3ו לחוזר מחויבת החברה המעבירה, ובנסיבות שבפנינו, הראל פנסיה , למסור לקרן המקבלת, דהיינו מבטחים, קובץ נתונים ובו פרטים אישיים של המבוטח העובר, פירוט מלא של כל התנועות הכספיות שהתבצעו בחשבונו בקרן המעבירה, פרטי מעביד נוכחי ומעבידים קודמים וכן פרטים רלוונטיים נוספים כגון תיק רפואי, תביעות עבר והצהרת בריאות. מעבר מבוטח מקרן אחת לשנייה בהתאם להוראות החוזר, ייעשה ללא פגיעה בזכויותיו ותוך שמירה על רצף הכיסוי הביטוחי המוענק לו לנכות ולמוות. הוראות תקנון מבטחים לעניין קבלת כספים במבטחים מקרן פנסיה חדשה מקיפה אחרת, כפופות להוראות החוזר (תקנות 103 - 105 לתקנון מבטחים). 16. במקרה דנן, התובעת פעלה בהתאם לנדרש וביום 23.1.06 העבירה להראל פנסיה התחייבות בלתי חוזרת להעברת הכספים שהופרשו בגינה, למבטחים (נספח ג' לכתב ההגנה של מבטחים). בקשה זו נתקבלה בהראל פנסיה (נספח ז4 לתביעה). אולם, העברת הכספים מהראל פנסיה למבטחים התבצעה שלא על פי הוראות החוזר. ביום 24.1.06 נשלח מכתב מעיריית כפר -סבא להראל פנסיה ובו נכתב: "העובדת הנ"ל מבוטחת בקרן “עדי”החל מחודש ספטמבר 2005. אנו מבקשים להעביר את הכספים שהופקדו לזכותה בקרן “עדי”לטובת קרן פנסיה "מבטחים".הפקדת הכספים נעשתה בטעות ואנו מבקשים לבצע העברת הכספים בהקדם האפשרי... ". כפועל יוצא של מכתב זה שלחה הראל פנסיה ביום 13.2.06, המחאת החזר פרמיה לפקודת מבטחים, למעסיק עיריית -כפר סבא. ההמחאה הועברה למבטחים באמצעות העירייה עוד בחודש 2/2006. מבטחים אישרה קבלת דמי הגמולים בגין חודשי עבודה 9-12/06 (נספח ז3 לתביעה). 17. טוענת מבטחים, כי הראל פנסיה השיבה את הכספים שהופקדו בגין התובעת על ידי המעסיק ובאמצעותו בערכים נומינליים וללא שנוכה מהם דמי ניהול ועלויות גביית ריסק לנכות ולשאירים וללא מתן מידע בדבר הסכום הצבור שנזקף לטובת התובעת. במצב דברים זה נקלטו הכספים במבטחים כהפקדה חד פעמית מטעם המעסיק וזכויות התובעת זוכו בהתאם, כך שנרשמה לזכותה הפקדת דמי גמולים בגין חודש 2/2006. הראל פנסיה גורסת בכתב הגנתה, כי פעלה בהתאם להנחיות עיריית כפר-סבא כאשר שלחה את ההמחאה בגין החזר דמי הגמולים. עוד היא מוסיפה, כי אין כל מניעה לכך שהראל פנסיה תעביר את הכספים בהתאם להוראות החוזר, וכל שנדרש הוא שמבטחים תחזיר להראל פנסיה את דמי הניהול ודמי הסיכון ששייכים להראל פנסיה, ואשר מבטחים נהנית מהם מבלי להעניק לתובעת את רצף הזכויות. עוד מדגישה הראל פנסיה שהסכום שהועבר למבטחים עלה על הסכום שמבטחים הייתה צריכה לקבל שכן כאמור לא נוכו דמי ניהול ודמי סיכון. במהלך הדיונים בבית הדין הועלתה הצעה לפתרון הבעיה בדרך שציינה הראל פנסיה אך מבטחים הביעה התנגדותה ובסיכומיה התעלמה כלל מהאפשרות להביא לפתרון הסכסוך בדרך זו. זאת בניגוד לעמדת מבטחים כפי שבאה לביטוי במכתבה של הגב' לדרמן לתובעת מחודש 9/2006 ובו נאמר בין היתר : "בנסיבות אלה אנו מציעים לך לפנות לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כדי שזה יורה לקרן הפנסיה “עדי”להחזיר מצב לקדמותו ולבצע העברה למבטחים במסגרת הוראות חוזר מעבר בין קרנות וזאת על מנת למנוע פגיעה בזכויותייך"(נספח יג 2 לתביעה). 18. במצב דברים זה, נכונה טענת מבטחים, כי הראל פנסיה העבירה את הכספים שלא בדרך הקבועה בחוזר הפנסיה, הגם שהייתה מודעת להוראותיו. אולם, האם בכך יש די בכדי לפגוע פגיעה ממשית בזכויותיה של התובעת? אנו סבורים שהתשובה לכך הינה שלילית. מבטחים אינה מפרטת את הסיבות להתנגדותה הנחרצת להשבת המצב לקדמותו בדרך של החזרת הכספים להראל פנסיה והעברתם מחדש בהתאם להוראות החוזר, הגם שהוצע כי הראל פנסיה תפנה לממונה על שוק ההון לקבלת הוראותיו בנושא זה- הצעה שהוצעה ברוח מכתבה של הגב' לדרמן שאוזכר לעיל. יודגש, כי מבטחים בסיכומיה מציינת במפורש, כי המכשול היחיד לקביעת רצף זכויותיה של התובעת הינו אי העברת הכספים לפי החוזר ולא קיימת סיבה אחרת לאי הכרה ברצף הזכויות. תכליתן של הוראות העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות כפי שבאו לידי ביטוי בחוזר, הינה להבטיח העברת זכויות של עמית מקרן אחת לאחרת באופן שלא יפגעו זכויותיו של העמית מחד, ושלא יוענקו לו זכויות שאין הוא זכאי להם על פי תקנוני הקרנות מאידך. על מנת על מנת למנוע מצב בו יחולו טעויות שיש בהן להשפיע על זכויותיו של העמית בקרנות, כמו גם חילוקי דיעות בין העמית לקרנות ובין הקרנות בינן לבין עצמן, נקבעו בחוזר הוראות מפורטות באשר להעברת הנתונים המלאים של המבוטח כמו גם פירוט התנועות הכספיות שהתבצעו בחשבונו. במסגרת זו אף נקבע, כי תעשה העברת כספים ישירה מהקרן המעבירה לקרן המקבלת. במקרים הרגילים מדובר בהעברת זכויות וכספים מהקרן המעבירה בה היה העמית מבוטח, לעיתים תקופה ארוכה, לקרן המקבלת שאין בידיה את הנתונים הרלוונטיים באשר לזכויותיו הפנסיוניות של העמית. במקרים אלו יש חשיבות לקיום דקדקני של הוראות החוזר על מנת למנוע פגיעה בזכויות או טעויות ואי הבנות. במקרה דנן, הנתונים אחרים. התקופה בה הייתה התובעת מבוטחת בהראל פנסיה הייתה קצרה ולא עלתה על ארבעה חודשים. קודם לכן, במשך כעשר שנים החל משנת 1995, היתה התובעת מבוטחת במבטחים. עובדות אלו מצביעות על כך שבידי מבטחים מצויים הנתונים העיקריים הרלוונטיים לזכויותיה של התובעת. בנוסף, אין מחלוקת כי דמי הגמולים עבור ארבעת החודשים שולמו והתקבלו על ידי מבטחים. שוכנענו, כי במקרה זה טענתה של מבטחים שהכספים לא הועברו ישירות מהראל פנסיה ועל כן, לא ניתן להכיר ברצף זכויותיה של התובעת, הינה בגדר עמידה על "קוצו של יוד" ללא הנמקה של ממש. מבטחים לא הבהירה ואף לא ניסתה להסביר כיצד ייפגעו העמיתים האחרים החברים בקרן הפנסיה של מבטחים או תפגע היא, באם יישמר רצף זכויותיה של התובעת במבטחים. אין כל ספק, כי מבטחים אמורה לפעול על פי תקנותיה, לרבות על פי הוראות החוזר. עמדתינו באשר למשמעות ההוראות שבחוזר, אינה בגדר שינוי הוראות אלו אלא מתן פרשנות תכליתית להוראות החוזר תוך מגמה להביא ליישום אותן הוראות בדרך סבירה, הגיונית ובתום לב. יתר על כן. התנהגותה של מבטחים בכך שלא עדכנה את התובעת במועד אודות הפגם באופן העברת הכספים, ודיווחה לתובעת שדמי הגמולים בגין התקופה החסרה התקבלו, ללא כל סייג או הבהרה כי בכך אין לשמור על רצף זכויותיה, לוקה בחסר ומהווה אי גילוי נאות למבוטח (ע"ע 1341/01 רחל רפפורט נ' מבטחים, פד"ע לח 630). 19. באשר לטענת התובעת בדבר מצגי השווא שהציגו בפניה נציגי הראל פנסיה טרם המעבר ממבטחים - מעיון בראיות אשר עמדו בפנינו עולה כי הראל פנסיה פעלה בתום לב ובהתאם לתקנון הקרן המחייב אותה. מעבר מקרן פנסיה אחת לאחרת כולל בחובו שני שלבים שכרוכים האחד בשני - שלב ההצטרפות ושלב העברת הכספים מהקרן הקודמת לקרן החדשה. ללא העברת הכספים מדובר בהצטרפות כעמית חדש לכל דבר ועניין (תקנון עדי צורף לכתב ההגנה כנספח א'). אין חולק כי ביום 1.8.05 חתמה התובעת על טופס הצטרפות ל"עדי" קרן פנסיה. באותו מעמד חתמה התובעת על התחייבות להעברת כספים ממבטחים ל"עדי" (נספח ב' לכתב ההגנה). לטענת התובעת אישר לה מר וייסברג, מנהל לקוחות בהראל פנסיה, כי כל זכויות הפנסיה שלה יישמרו על אף עברה הרפואי ולפיכך ביקשה לבצע את המעבר. מר וייסברג, הצהיר כי בפגישה שנערכה בינו לבין התובעת הסביר לתובעת את ההבדלים שבין הצטרפות למעבר, דהיינו שעליה להעביר את הכספים שהצטברו בגינה במבטחים ל"עדי". לגרסתו לשאלת התובעת בדבר רציפות הביטוח והזכויות שצברה במבטחים, הוסבר לה, כי עם העברת הכספים ממבטחים, הוותק הפנסיוני וצבירת הזכויות נשמרים לה במלואם. עוד הוסיף מר וייסברג אשר עדותו נתמכה אף בעדותו של מר דותן, מנכ"ל הראל פנסיה , כי עקב מחלוקת בין התובעת לבין הראל פנסיה בדבר שיעור סכום פנסיית הנכות לה תהייה זכאית (כאשר התובעת דורשת לקבל הצהרה בכתב כי זה יהיה זהה לסכום אותו הייתה מקבלת אילו הייתה נשארת מבוטח במבטחים, הצהרה אשר הראל פנסיה לא יכולה הייתה לתיתה כיוון שהיא מחויבת לפעול על פי תקנונה אשר בו נוסחת חישוב השכר המבוטח וגובה שיעור הפנסיה אינם בהכרח זהים לאלו אש נהוגים במבטחים), עיכבה התובעת את מעבר הכספים ממבטחים להראל פנסיה ומאוחר יותר ביקשה לבטל הצטרפותה להראל פנסיה. עדותם של נציגי הראל פנסיה לא נסתרה והיא מקובלת עלינו בהיותה סבירה והגיונית. נראה כי הוסבר לתובעת כי באם תבצע מעבר של הכספים ממבטחים להראל פנסיה רצף זכויותיה יישמר, וככל הנראה סברה התובעת בטעות, כי שיעור סכום הפנסיה יחשב באופן זהה לזה שבמבטחים. סיכום 20. נוכח האמור לעיל, אנו מצהירים, כי התובעת מבוטחת במבטחים עם רצף זכויות מאז הצטרפה לקרן הפנסיה של מבטחים בשנת 1995 ובכלל זה מבוטחת התובעת בגין אובדן כושר עבודה. בנסיבות הענין, אין צו להוצאות. רצף בעבודה / רצף זכויות