העברת תיק מהשלום למחוזי

נגד התובעים קיים פסק דין חלוט המורה על פינויים מבית ברח' הבנים 28 רמת השרון (להלן: "הבית"). פסק הדין לא התנה את הפינוי בתשלום כלשהו. התובעים תבעו מבית משפט השלום את הסעדים כדלקמן: "25.1 לצוות על הנתבעת לשלם לתובעים סך של 1,356,559 שקלים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה. 25.2 להצהיר כי לתובעים זכות עיכבון על הבית כל עוד לא השיבה הנתבעת את הכספים המגיעים להם בעקבות ביטול המכר, וכל עוד לא החזירה הנתבעת (מתוך סכום ההשבה) לבנק את יתרת ההלוואה הנזכרת בסעיף 5 דלעיל". בד בבד עם הגשת התביעה הגישו המבקשים גם בקשה לסעד הצהרתי זמני כי עומדת להם זכות עכבון בבית כנגד תשלום הסכומים המגיעים להם מהמשיבה בגין ביטול עיסקת המכר. בתגובה הגישה המשיבה בבית משפט השלום בקשה לסלק על הסף את התביעה ככל שהיא נוגעת לסעד ההצהרתי הנתבע בה, ואת הבקשה לסעד ההצהרתי הזמני הנסמכת על תביעת הסעד ההצהרתי בכתב התביעה. ב-7.5.06 קיבל בית משפט השלום את טענת חוסר הסמכות והורה כי: "בית המשפט המוסמך לדון בבקשה הוא בית המשפט המחוזי, ומכח סמכותי, על פי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד - 1984 הריני מורה על העברת הדיון בבקשה לבית המשפט המחוזי וב"כ המבקשים ידאג להעברת הבקשה לבית המשפט המוסמך כדי שידון בבקשה לסעד זמני". עיננו הרואות, טענת חוסר הסמכות התמקדה בסעד ההצהרתי. לגבי הסעד הכספי איש לא טען שזה אינו בתחום סמכותו של בית משפט השלום, שכן סכום התביעה 1,356,554 ₪ מצוי בעליל בתחום סמכותו של בית משפט השלום. ואכן, בחלק האופרטיבי של ההחלטה בית משפט השלום לא הורה על העברת תיק התביעה לבית המשפט המחוזי כי אם על העברת הבקשה לסעדים זמניים לבית משפט המחוזי. למרות זאת תיק התביעה הגיע אף הוא יחד עם תיק הבקשה לסעד זמני לבית המשפט המחוזי. בנסיבות אלו תיק התביעה יוחזר לבית משפט השלום. מאחר ובית משפט השלום קבע כי אין בסמכותו לדון בסעד ההצהרתי, יוכל בית משפט השלום להורות כי סעד זה ימחק מכתב התביעה שבבית משפט השלום. (תשומת הלב מופנית לפסק הדין ברע"א 7589/98 הפדרציה הישראלית לתקליטים נ' רחל שוורץ, פד"י נג (1) 670). כדי שהבקשה לסעד הצהרתי זמני לא תעמוד בפני עצמה, ללא תובענה לסמוך עצמה עליה, התובעים יוכלו להגיש בבית משפט זה בתוך 7 ימים תובענה לסעד הצהרתי, לאחר שהעתירה לסעד ההצהרתי תמחק מכתב התביעה בבית משפט השלום. במאמר מוסגר אוסיף כי דעתי היא שגם הסעד ההצהרתי בתחום סמכותו של בית משפט השלום, שכן זכות העכבון מקימה לבעל הזכות רק את הזכות להחזיק במקרקעין עד לפירעון החוב שבגינו קמה לו זכות העכבון ותו לאו. עם זאת, במצוות סעיף 79. (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, לא יוחזר עניין הסעד ההצהרתי הנדון לבית משפט השלום. תשובת המשיבה לבקשה לסעד הצהרתי זמני תוגש בתוך 5 ימים, כאשר לעניין סיכויי התובעים לזכות בתביעתם תתיחס המשיבה לנטען בכתב התביעה שהוגש בבית משפט השלום כאילו נכלל בתובענה לסעד הצהרתי שתוגש כאמור לבית המשפט המחוזי. העברת דיון