העברת תיק תעבורה

זהו ערעור על החלטת כב' הנשיאה בלטמן-קדראי מיום 23.5.10 בתת"ע 3160-01-10 להעברת הדיון מבית המשפט לתעבורה בנתניה לבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה. 1. רקע: (א) המשיבה הגישה כתב אישום נגד המערער בבית המשפט לתעבורה בנתניה בתיק ת.2432/08 בו היא מייחסת לו נהיגה באופנוע שברשותו רישיון הנהיגה שאינו תקף לסוג כלי התחבורה בו נהג ובעודו מצוי בתקופת שלילת רישיון, בניגוד לסעיפים 10(א) ו-38(1) לפקודת התעבורה [נוסח חדש]. למערער ניתנה הזמנה לדין. (ב) ביום 21.12.09 התקיים דיון לפני השו' הלוי בבית המשפט לתעבורה בנתניה במסגרתו הודה המערער במיוחס לו בכתב האישום וביקש שהטיעונים לעונש יישמעו במועד אחר, ושעד למועד זה יומצא לבית המשפט ולצדדים תסקיר של שירות המבחן שעל פיו יוכלו הממונה מטעם המשיבה וב"כ המערער לגבש עמדתם לעניין הטיעונים לעונש. בהכרעת הדין הרשיע השו' הלוי את המערער על סמך הודייתו בכתב האישום וכן קבע שמועד שמיעת הטיעונים לעונש ייקבע על ידי מזכירות בית המשפט. עוד נקבע שעד לדיון הבא ישלח המערער לשירות המבחן לקבלת תסקיר שיהא מונח לפני הצדדים בעת גיבוש עמדתם לעניין העונש המבוקש ולפני בית המשפט בבואו לגזור עונשו של המערער. (ג) לאחר המועד האמור יצא השו' הלוי לחופשת פרישה ותיקיו הועברו לטיפולם של שופטים אחרים בבתי המשפט לתעבורה במחוז מרכז. כך גם עניינו של המערער הועבר לטיפולה של השו' אוסטפלד-נאוי בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה וקיבל מספר חדש - תת"ע 3160-01-10. יצוין כי החל מ-1.6.10 אין עוד בית משפט לתעבורה בנתניה אלא רק בפתח תקווה. (ד) משנודע למערער דבר העברת הטיפול בעניינו לבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה הגיש ביום 19.5.10 בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה בקשה להחזרת התיק לבית המשפט לתעבורה בנתניה לשם מתן גזר דינו (להלן:-"הבקשה להחזרת הדיון"). (ה) לטענת המערער, עד ליום הדיון, שהתקיים ביום ה-24.5.10 לפני השו' אוסטפלד-נאוי, לא הועברה לו החלטה בבקשה להחזרת הדיון ורק במעמד הדיון נמסרה לו החלטת הנשיאה בלטמן-קדראי מיום 23.5.10 שהורתה מכוח סמכותה לפי סעיף 49 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן:-"חוק בתי המשפט") על העברת התיק לבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה (להלן:-"ההחלטה"). (ה) במעמד הדיון בבית המשפט לתעבורה הצהיר ב"כ המערער לפרוטוקול שבכוונתו להגיש ערעור על ההחלטה וביקש דחייה בת יום לשם כך. הדיון אכן נדחה. (ז) ביום ה-25.5.10 הוגש הערעור דנן וזימנתי את הצדדים לדיון לפני ליום 30.5.10. לדיון בערעור לא התייצב ב"כ המשיבה למרות שהמערער, על פי הצהרתו, מסר החלטתי לעניין קיום הדיון לנציג מטעמה. עתה הגיעה העת ליתן פסק דין בערעור דנן. 2. טענות המערער: (א) לטענת המערער, הסכמתו להחלפת המותב בעניינו לא התבקשה וממילא לא ניתנה וכך גם להעברת הדיון מבית המשפט לתעבורה בנתניה לבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה. לטענתו, שאינה אקטואלית עוד, בית המשפט לתעבורה בנתניה פעיל עד ליום ה-1.6.10 ועל כן יש להחזיר את הדיון בעניינו לבית משפט זה למתן גזר דין. ב) המערער טוען גם שבהתאם לסעיף 49 לחוק בתי המשפט, אפשרית העברת תיק מבית משפט שלום אחד למשנהו באותו המחוז רק במצב שניתנה החלטה של נשיא בית משפט השלום לגבי תיק שהדיון בו טרם החל. בנסיבות דנן, החלטת הנשיאה בלטמן-קדראי ניתנה לאחר שהדיון בתיק הועבר כבר לבית משפט אחר ולאחר שהתיק החל להשמע בבית המשפט לתעבורה בנתניה ואף ניתנה בו הכרעת הדין. נוכח האמור, החלטת הנשיאה בלטמן-קדראי נעשתה בחוסר סמכות, ומשכך יש להשיב את התיק לבית משפט לתעבורה בנתניה. 3. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בהודעת הערעור ולאחר שמיעת ב"כ המערער לפני, הגעתי למסקנה שדין הערעור להדחות. (א) סעיף 49 לחוק בתי המשפט מורה באילו מקרים ניתן להעביר דיון בין בתי משפט השלום באותו המחוז: "49. העברת ענין מבית משפט שלום אחד למשנהו (א) נשיא בית משפט השלום רשאי להורות שענין שהובא או שיש להביאו לפני בית משפט שלום במקום פלוני וטרם החל הדיון בו או שענין שהוחלט בו על פסלות שופט, בין שהחל הדיון בו ובין שטרם החל הדיון בו, יהיה נידון בבית משפט אחר הנמצא באזור שיפוט שבו הוא מכהן כנשיא. (ב) החלטה כאמור בסעיף קטן (א) ניתנת לערעור לפני נשיא בית משפט מחוזי. (ג) בית המשפט שאליו הועבר ענין כאמור, לא יעבירנו עוד." כאמור, לנשיא בית משפט שלום הסמכות להעביר עניין בין בתי משפט שונים באזור השיפוט בו הוא מכהן כנשיא בשני מקרים: האחד, שעה שטרם החל הדיון באותו עניין והשני, בנסיבות בהן הוחלט על פסלות שופט אף אם כבר החל הדיון באותו עניין. (ב) אין חולק שבענייננו מצויים אנו בגדרי המקרה הראשון, ובהחלטתה מתייחסת הנשיאה בלטמן-קדראי לעניין זה ומציינת ש"בתיק אמנם הכרעת דין אשר ניתנה על ידי כב' שופט הלוי, אלא שניתנה היא ללא שמיעת ראיות, מכב' שופט הלוי נבצר לשמוע את המשך ההליכים נוכח פרישתו..." אכן, הכרעת הדין ניתנה על ידי השו' הלוי אך שעה שמצוי הוא בחופשת פרישה ואין בידו לסיים את שמיעת תיקיו, על פי קביעת הנשיאה בלטמן-קדראי אין מנוס מהעברת המשך הדיון למותב אחר. כמו כן, שעה שבית משפט לתעבורה בנתניה אינו פעיל מיום 1.6.10 הרי שאין כל אפשרות לקיים את המשך הדיון ולשמוע את הטיעונים לעונש למעט אם עבר הדיון וישמע בבית משפט אחר באותו המחוז. זאת ועוד. בהחלטה ציינה הנשיאה בלטמן קדראי את הדברים הבאים: "מה גם שבשני הדיונים האחרונים הופיעו הצדדים בפני המותב הנוכחי, אף טענו לעונש ולא העלו כל טענה לעניין המותב... ... ממילא, לא ניתן להיענות לבקשה להעברת הדיון לבית המשפט בנתניה, שכן משמעות קבלתה היא דחיית הדיון למועד שבו כבר לא יכהן שופט תעבורה בנתניה, מה גם שככל שמסכים הנאשם להמשך דיון בפני מותב אחר (כב' השופטת רז), מה לו כי ילין על המשך ההליך בפני כב' השופטת אוסטפלד-נאוי, אשר רוב הדיונים בעניינו התקיימו בפניה". (הדגשות שלי-ה.ג.). אכן, בנסיבות בהן הופיע המערער מספר פעמים לפני המותב החדש שנקבע לדון בעניינו, ואף העלה טיעונים לעונש לפני השו' אוסטפלד-נאוי, אך בחר להעלות טיעוניו בדבר העברת הדיון רק עתה, אין מקום, לדעתי, להישמע לו כעת. לכך מתוספת העובדה שבית המשפט לתעבורה בנתניה חדל לפעול ועל כן ודאי שלא ניתן עוד להעניק למערער את הסעד המבוקש. 4. סוף דבר הערעור נדחה. משפט תעבורה