הפטר חוב

1. בפני בקשה לדחייה על הסף של התובענה בטענה של "מעשה בית דין" בין הצדדים ו"השתק פלוגתא" לפי סעיף 100-101 לסדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984 ,בקשר לחוב המזונות כפי שהוא כיום. 2.בהחלטתי מיום 31.3.08 פירטתי את המצב המשפטי בטרם קיום הדיון כלהלן: " 1.המשיב הגיש תובענה להפחתת מזונות כנגד מזונות העבר. 2. בפני בקשה למחיקת התובענה על הסף מטעם הנתבעות בטענת "השתק פלוגתא" ו"מעשה בית-דין". 3.אין בשלב זה לשחזר את מלוא השתלשלות העניינים אלא די לומר שהתובע נמצא בפשיטת רגל וזכה ב"הפטר" על פי סימן ו' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ - 1980 , להלן: "הפקודה". 4.בהתאם לפקודה קיבל התובע רשות להגיש את התובענה בפני, יחד עם זאת אין בכך קביעה מצד בית המשפט המחוזי שחוב המזונות נכנס לחסות ה"הפטר" על פי סעיף 69 (א) (3) לפקודה. לשם כך על התובע לפנות לבית המשפט המחוזי. 5.אשר ליתר הטענות האם יש לאפשר לתובע לטעון בשאלות שהוא מעלה ובפרט להפחתת חוב מזונות אשר הצטבר למפרע בין שינוי נסיבות היום (חרף העובדה שמה שהיה בעבר אינו קשור להיום), למרות שמדובר בפס"ד מזונות חלוט. 6.לא זו אף זו, הועלתה טענה כי לאחר שקיבל הבעל "הפטר" חוב המזונות נשוא התובענה דינו כחוב רגיל. 3.לאחר עיון בכתבי הטענות, התקיים דיון מעמיק ושמעתי את טיעוני הצדדים. עמדת המבקש 4.בתמצית, ב"כ המלומד מטעם המבקש טוען שמדובר בחוב אשר הפסיק להיות חוב מזונות לפי חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) תשי"ט 1959 ,לצורך גבייתם אלא נהפך לחוב רגיל, כאשר חיובי תשלום מזונות כבר הסתיימו. 5.המבקש נהנה מצו הפטר בהתאם לסעיף 69א(3) לפקודת הפש"ר [נוסח חדש]. אין חולק שהוגשו ערעורים לביהמ"ש המחוזי ולביהמ"ש העליון - בשנים קודמות בנושא התובענה מצד המבקש עקב דחיית בקשתו לביטול חוב מזונות העבר. 6.המבקש טוען לחוסר יכולת כלכלית עקב "צו הפטר" כעילה לביטול חוב העבר ולחילופין להכנסת חוב המזונות תחת "מגן" צו ההפטר. עמדת המשיבה 7.לטענת ב"כ המלומד מטעם המשיבה חל ס' 3 לפקודת הפש"ר [נוסח חדש]: "נושה שהשיג נגד חייב פסק דין חלוט לתשלום סכום כסף, והוצאתו לפועל לא עוכבה כדין, זכאי לבקש להמציא לחייב בישראל, או ברשות בית המשפט בחוץ לארץ, התראת פשיטת רגל; לענין התראת פשיטת רגל - (1) יראו את מי שזכאי אותה שעה לאכוף פסק דין חלוט כמי שהשיגו; (2) "פסק דין חלוט" - לרבות צו חלוט, ולרבות שטר חליפין, שטר חוב ושיק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל לפי סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ולא הגיש החייב התנגדות לביצועם או שהתנגדותו נדחתה בפסק דין חלוט או בהחלטה חלוטה." ד י ו ן 8.בכל דרך ובכל זווית ראיה בא המבקש וטוען לביטול חוב מזונות (שהיום הינו חוב מזונות העבר והינו חוב חלוט) בשל שינוי נסיבות בימים אלו. השאלה המשפטית העולה מהבקשה היא האם ניתן לשנות מהות חיוב מזונות בדיעבד? לטעמי לעשות כן הופך את מותב זה כערכאת ערעור על המותב אשר קבע את חיוב המזונות המקורי. בד"כ תובענה להקטנת מזונות או ביטולם מבוססת על שינוי נסיבות במועד הגשת התובענה. השינוי המדובר נדרש להיות מהותי ומתמשך ולא רק זמני (תמ"א 957/93 פלונית נ' אלמוני, פס"מ נד (3) 133, 137; ע"א 363/81 פייגה נ' פייגה, פ"ד לו (3) 187 וע"א 442/83 קם נ' קם, פ"ד לח (1) 767). שינוי נסיבות יכול שיהא באחד מרכיבים אלו: עצם החיוב במזונות, שיעור החיוב, צרכי הזכאי, יכולת החייב, יכולת ההורה המשמורן ורכושו של הקטין [ראה לעניין זה א' גריידי מזונות ילדים הלכה ומעשה (מהדורה שלישית מורחבת, 2005) עמ' 283 יג']. 9.קבלת הטענה שחוב המזונות מצטבר הינו חוב רגיל נוכח הפסקת חיוב מזונות בשל מעבר הקטינים לבגרות, משמעותה תהיה להעניק פרס למי שמצליח להתחמק מתשלום מזונות במהלך השנים. 10 כל טענות המבקש לעצם גובה חיוב המזונות נטענו בבימ"ש מחוזי בשנת 1994 בפני כב' השופט זפט אשר דחה את התובענות ועליו הוגש ערעור לבימ"ש העליון. שם הוא נדון בפני כב' השופטת בייניש (דאז) שגם היא דחתה את הערעור. 11.המחוקק בס' 3 לפקודה מגבה אף הוא את הכוונה שלא לאפשר להורה ה'מצפצף' על חיוב דמי מזונות מלזכות מההפקר בכך שהצליח להתחמק ולהימלט מאכיפת החיוב. 12.לכאן או לכאן מאחר והטיעון בפני זהה לטיעון בפני ערכאות שונות שדנו לפני בסוגיה ,אף על פי שמדובר בשלב אחר מבחינה דיונית, חל "מעשה בית-דין" ו"השתק פלוגתא" לפי סעיף 100-101 לסדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984. בזה שהטענה המשפטית קשורה לצו 'הפטר' אין בכך כדי לשנות מהות הטיעון והנושא. אשר על כן, הבקשה לדחייה על הסף מתקבלת והתובענה נדחית. הנני קובע שדין החוב הקיים כדין מזונות העומדים לגבייה. הנני מחייב המשיב בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה ישא ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל. על ביהמ"ש המחוזי לקבוע האם בקביעת הוצאות כאמור חל צו 'הפטר'. כמו כן הבקשה בבש"א 5598/08 לעיכוב הליכי הוצאה לפועל - נדחית ללא צו להוצאות. הפטרחוב