הפטר קנסות

נגד החייבת הוגשה בקשה למתן צו כינוס נכסים והכרזתה פושט רגל. בעקבות דיונים, הפכה בקשת הנושה להיות בקשת החייבת. ניתן צו כינוס נכסים בעניינה ביום 14.12.97. עפ"י חוות דעת הכנ"ר שהוגשה, החייבת הסתבכה מבחינה כלכלית, שילמה חלק מחובותיה מתוך השתכרותה ומתוך ירושת אביה המנוח. לאחר מכן הסתבכה בפלילים עקב מצוקתה לשלם לנושים. החייבת הואשמה בעבירות של קבלת דבר במרמה וזיוף מסמך בכוונה לקבל דבר במרמה, הורשעה על פי הודאתה וצירפה תיקים נוספים שעניינם היה גניבה בידי מורשה, מרמה וזיוף מסמך בכוונה לקבל דבר במרמה. דינה נגזר לריצוי שישה חודשים מאסר בעבודות שירות ותשלום קנס של 25,000 ש"ח. כונס הנכסים הרשמי ממליץ בחוות דעת מפורשת ומנומקת ליתן לחייבת הפטר אך ורק בהתייחס לחובות שאינם עקב העבירות הפליליות. הסתבכותה הכלכלית של החייבת נבעה מרכישת מספרה בשנת 1988 והפעלתה באמצעות אחרים. העסק צבר חובות חודשיים ניכרים ובמשך השנים שילמה החייבת חלק מחובותיה, אם כי נותרו חובות. בבדיקה הכלכלית שביצע הכנ"ר מתברר, כי מעט הרכוש שצברה החייבת ואותו חלק רכוש שירשה מאביה, אשר היה ניתן לממשו, מומש כבר לטובת נושיה. כיום החייבת, כבת 56 שנים, מתגוררת עם בעלה המבוגר ממנה בשנים רבות ואף חולה, בדירת הבעל, בה אין לה זכויות. כונס הנכסים הרשמי התלבט באשר להמלצה הנדונה בהתייחס להמשך ההליכים נגד החייבת. אין ספק, שאלמלא הסתבכותה של החייבת בעבירות הפליליות, לאור מצבה הכלכלי והעדר נכסיה, היה הכנ"ר ממליץ על מתן הפטר מלא לחייבת. עקב ההסתבכות בפלילים, סבור הכנ"ר כי יש מקום ליתן לחייבת הפטר חלקי, אך ורק באשר לחובות נשוא ההסתבכות הכלכלית. ואין ליתן לה הפטר באשר לקנס הכספי שהוטל עליה והחובות אותם יצרה עקב המעשים הפליליים בגינם הורשעה. הכנ"ר סבור, כי ניתן לעשות שימוש בסעיפים 63(ב)(12) או בסעיף 69 לפקודה. סעיף 63 קובע, כי אם יחולו אחד המקרים כמו זה המפורט בסעיף 63(ב)(12) שפושט הרגל היה אשם במרמה או בהפרת נאמנות במרמה, כי אז או שלא יינתן הפטר או שההפטר יותלה בתשלום דיווידנד של 50% לפחות. סעיף 69 קובע: 69.(א) צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, חוץ מאלה: (1) חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס; (2) חוב או חובות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה כאמור;". על פי סעיף 63 לפקודה ניתן לסייג את ההפטר ועל פי סעיף 69(א)(2) ניתן ליתן הפטר אך ורק על חלק מהחובות. ההבדל הוא שמתן הפטר תוך סיווגו על פי סעיף 63(ב)(12) נותן פתרון לכלל הנושים, ומתן הפטר והחלת סעיף 69(א)(2) נותן פתרון רק לנושים שרומו. הכנ"ר בדק את המצב המשפטי בארה"ב, בקנדה, באנגליה ובאוסטרליה. בארה"ב סעיף 523 ל-BANKRUPTCY CODE מסייג את ההפטר הניתן לחייב מחובות שיש להם מעמד מיוחד, כמו מזונות, קנסות ומיסים ומחובות שנוצרו עקב מעשה מרמה ספציפי כלפי נושה מסוים. ניתן לומר שסעיף 523 האמריקאי דומה במהותו לסעיף 69 הקיים בפקודת פשיטת הרגל. המצב דומה אף בקנדה, באנגליה ובאוסטרליה, כאשר הרעיון העומד ביסוד המצב החוקי בכל אחת ממדינות אלה, כפי שהוא גם אצלנו, כי חובות כמו קנסות או חובות שנוצרו במרמה לא יחסו בצל כנפיו של ההפטר הניתן לחייב. אין ספק שכאשר נהג החייב בחוסר תום לב ביצירת חובותיו, לא ינתן לו הפטר. פתרון אפשרי כאשר נוהג החייב במרמה הוא אי מתן הפטר לחוב מוגדר תוך מתן הפטר ליתר החובות, או סיווג ההפטר בתשלום לכלל הנושים. נראה לי במקרה שלפני, כי יש להבדיל בין אותם חובות שנעשו על ידי החייבת במהלך עסקיה, ובתום לב, ובאשר לחובות אלה ליתן לה הפטר ולהחיל את סעיף 69 לפקודה ולסייג ההפטר כך שלא יחול על קנס ועל חובות שנוצרו עקב המעשי הפליליים בגינם הורשעה החייבת. אשר על כן, אני מורה כאמור לעיל. צו פורמלי יוגש לחתימה. הפטרקנס