איחור בהגשת תצהירי עדות ראשית

כללי 1. במסגרת דיון מקדמי שהתקיים בתובענה דנן הועלתה טענה לפיה תצהירי עדות ראשית מטעם התובע הוגשו באיחור ולפיכך לא היה מקום לקבלם ללא נטילת רשות. כמו כן הועלה במסגרת הדיון עניין הצורך בתיקון כתב התביעה באופן שזה יכיל נתונים לגבי טיב השימוש שנעשה במכונית נשוא התביעה על ידי חברת החשמל שהייתה הבעלים הקודם של המכונית. 2. ב"כ המשיבה סבור כי יש לקבוע שתצהירי עדות ראשית מטעם התובע הוגשו באיחור וכי אין מקום להיעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה וזאת הן מפאת השיהוי הבלתי מוסבר בהגשת בקשה זו והן מהטעם כי מחיר המכונית נשוא התביעה תלוי בפרמטרים נוספים מלבד שאלת טיב השימוש שנעשה ברכב על ידי בעליו הקודמים כך שספק אם תיקון כתב התביעה אכן נחוץ לבירור הפלוגתאות שבמחלוקת. דיון איחור בהגשת תצהירי עדות ראשית 3. לדעתי, יש מקום לקבוע כי המבקש איחר בהגשת תצהיר עדות ראשית מטעמו. 4. אין חולק כי כתב ההגנה בתיק זה הוגש לבית המשפט ביום 21/8/05. תקנה 214ט לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי תצהירי עדות ראשית יוגשו "ארבעים וחמישה ימים לאחר שהוגש כתב ההגנה האחרון". ודוק, התקנה דורשת כי מניין הימים יימנה ממועד הגשת כתב ההגנה ולא ממועד המצאת כתב ההגנה לצד שכנגד. 5. הואיל ובהחלטה שניתנה אף היא ביום 21/8/05 נאמר כי יש להגיש תצהירי עדות ראשית תוך 45 יום נשאלת השאלה אם יש להביא במניין את ימי הפגרה. לעניין זה קובעת תקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי כי תקופת הפגרה לא תובא במניין אלא אם הורה בית המשפט או הרשם אחרת. אין בענייננו כל הוראה בעניין זה ולפיכך יש לקבוע כי יש למנות את תקופת 45 הימים להגשת תצהירי עדות ראשית החל מיום 1/9/05, קרי - עם תום תקופת הפגרה. 6. חישוב פשוט מגלה כי לאור האמור היה על המבקש להגיש תצהירים מטעמו עד ליום 16/10/05 או עד 26/10/05 לכל המאוחר. תצהירי התובע הוגשו רק ביום 30/10/05, דהיינו באיחור. 7 לעניין הבקשה לתיקון כתב התביעה אומר כי גם בהתעלם, לצורך הדיון, מטענות המשיבה בדבר השיהוי בהגשת הבקשה ובדבר נחיצות התיקון עדיין לא ברור מהו התיקון שאותו מבקש המבקש לערוך בפועל בכתב התביעה. סעיף 14 לבקשת המבקש לתיקון כתב התביעה מנוסח באופן כוללני ולא ניתן להבין ממנו מהו התיקון המבוקש. אני סבור כי כל עוד לא הובהר עניין זה לא ניתן יהיה להתייחס לבקשה זו באופן ענייני ולא כל שכן להיעתר לה. 8. מעבר לדרוש אוסיף כי במועד כתיבת שורות אלה צדה עיני בקשה של המבקש מיום 11/12/05 להורות לחברת החשמל להמציא לידיו מסמך בעניין מיהות המשתמשים במכונית נשוא התביעה. מבקשה זו ניתן להבין כי למבקש אין מידע בנוגע לטיב השימוש שנעשה במכונית נשוא התביעה וממילא טרם ידוע כיצד ישפיע המידע שיגיע, אם יגיע, מחברת החשמל על תיקון כתב התביעה. יוצא אפוא שהבקשה לתיקון כתב התביעה נושאת אופי תיאורטי וגם מטעם זה לא ייעתר לה בית המשפט. 9. לאור האמור אני קובע כאמור כי תצהירי התובע הוגשו באיחור וכי לעת עתה לא ניתן לדון באופן ענייני וולא כל שכן לאשר את העתירה לתיקון כתב התביעה. לאור העובדה כי לפי תקנה 214יא(א) מוסמך בית המשפט לקיים דיון מקדמי אחד בתובענה, אני מעביר את התיק ליחידה המשפטית על מנת שזה תנתבו לדיון בפני שופט. התובע ישלם לנתבע הוצאות בקשה זו בסך 1000 ₪, ללא קשר לתוצאות. איחור בהגשת תצהיריםעדותדיוןמסמכיםתצהיר עדות