הפקדת ערבון בהוצאה לפועל

לפני בקשה להמרת ערובה מטעם המערערת ובקשה לדחיית ההליך בהעדר הפקדת ערבון מטעם המשיב. אדון תחילה בבקשה להמרת ערובה. 1. ההליך נסוב על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה לדחות את בקשת המערערת למתן סעד הצהרתי לפיו פרעה המבקשת את חובה למשיב, הפועלים אמריקאי ישראלי בע"מ (להלן: הפועלים בע"מ), ולפיכך יש לסגור תיק הוצאה לפועל שנפתח נגדה בגין חוב זה. בהחלטת כבוד הרשם י' מרזל מיום 16.8.05 נקבע כי על המערערת להפקיד ערבון בסך של 10,000 ₪. המערערת בקשה להאריך את המועד להפקדת ערבון בשל מצבה הכלכלי, אשר לפי הנטען, לא אפשר לה להפקידו במועד שנקבע. לאחר מכן, משנואשה המערערת מהשגת הסכום הנדרש, הוגשה הבקשה שלפני להמרת ערובה. 2. לטענת המערערת, בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת תביעה שהוגשה על ידה נגד בנק הפועלים בע"מ (להלן: הבנק) חויב הבנק לפצותה, בין היתר, בסכום של 250,000 ₪ בגין נזק לא ממוני וכן בסך של 40,000 ₪ בגין הוצאות משפט (ת"א (חי') 963/91 רלה וינשטיין נ' בנק הפועלים, דינים מחוזי, כרך לה(3), 385). עוד טוענת המערערת כי בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, במסגרת ערעור שהוגש על ידה על החלטת ראש ההוצאה לפועל, חויב הבנק לשלם לה הוצאות משפט בסך של 10,000 ₪ (ע"א 31114/04, 3150/04 רלה וינשטיין נ' בנק הפועלים בע"מ (לא פורסם)). לטענתה, סכומים אלה לא שולמו לה על ידי הבנק ובשל כך נפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל. עוד טוענת המערערת כי הפועלים בע"מ הוא חברת בת של הבנק, אשר מניותיה מוחזקות בבעלות מלאה על ידי הבנק. במצב דברים זה, לטענת המערערת, חלף הפקדת ערבון במזומן, יש לאפשר לה להפקיד הודעת קיזוז אשר במסגרתה תתחייב כי אם היא תחויב בהוצאות בהליך שבכותרת, ינוכה סכום זה מהסכומים אותם חב לה הבנק לפי פסקי הדין אשר צוינו לעיל. פועלים בע"מ מתנגד לבקשה. 3. לאחר ששקלתי בדבר הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. גם אם יש ממש בטענת המערערת, לפיה בנסיבותיו המיוחדות של המקרה ניתן היה להסתפק בהפקדת הודעת קיזוז כלפי הבנק, שאיננו בעל דין בהליך שבכותרת, חלף הפקדת ערבון במזומן, הרי שלא התמלאו תנאי הסף הנדרשים לכך. תנאי להיעתרות לבקשה להמרת ערבון בהודעת קיזוז הינה כי החוב נשוא הודעת הקיזוז אינו שנוי במחלוקת. בענייננו, לטענת הפועלים בע"מ, במסגרת חישוב שנערך בלשכת ההוצאה לפועל בנצרת הוקטנה קרן החוב בהתאם לחיוב בהוצאות בסך 10,000 ₪ בו חויב הבנק בע"א 31114/04, 3150/04 הנ"ל ומכאן שהבנק לא חב לה יותר חוב זה. אשר לסכום שנפסק בת"א 963/91 הנ"ל, ערעור על פסק דין זה תלוי ועומד בבית משפט זה (ע"א 4483/06), ולפיכך חובו של הבנק טרם הפך חלוט. במצב דברים זה, לא ניתן להיעתר לבקשה. בנסיבות אלה, איני נדרשת לדון בטענת הפועלים בע"מ לפיה הוא והבנק הם בעלי אישיות משפטית נפרדת ולפיכך אין להסתפק בהודעת קיזוז המופנית כלפי הבנק לצורך הבטחת הוצאותיו בערעור. בהערת אגב אוסיף בהקשר זה, כי לדעתי אין לשלול מראש אפשרות שבהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ניתן יהיה לאפשר למערער להפקיד, כחלופת ערבון, הודעת קיזוז כלפי צד שלישי, מקום בו אותו צד שלישי חב חוב למערער אשר אינו שנוי במחלוקת ואותו צד שלישי מחזיק בבעלות מלאה במניותיו של המשיב לערעור. ברי כי עצם בעלותו המלאה של הצד השלישי במניותיו של המשיב אינה הופכת אותם ליישות משפטית אחת. בהתאם, אין ספק גם כי המשיב אינו חב בחובותיו של הצד השלישי, ובכלל זה, חובותיו כלפי המערער. יחד עם זאת, ספק בעיני אם לעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת יש רלבנטיות לעניין בקשה להמרת ערובה. הסוגיה שעל הרשם לבחון בהקשר זה היא, האם בנסיבות העניין ניתן להסתפק בהפקדת הודעת קיזוז כאמור, כדי להבטיח את תשלום ההוצאות למשיב, אם ייפסקו כאלה. דומה כי בנסיבות בהן מצבו הכלכלי של המבקש קשה, אין בהכרח מניעה, במקרה המתאים, להיעתר לבקשה כזו. זאת, שכן כאשר השליטה והבעלות של הצד השלישי במניותיו של המשיב היא מלאה, אין לחשוש כי הצד השלישי לא ישפה את המשיב בגין אותו סכום בו יקטן חובו כתוצאה ממימוש הודעת הקיזוז. מכל מקום, כאמור, במקרה דנן לא התקיימו התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך שקילת היעתרות לבקשה, ולפיכך ניתן להותיר את ההכרעה בסוגיה זו למקרה בו הדבר יידרש. 4. אשר לבקשה לדחיית ההליך עקב אי הפקדת ערבון במועד. כפי שנקבע לא אחת, דחיית הליך בשל אי הפקדת ערבון אינה סמכות שגרתית, ויש להפעילה בזהירות תוך שכלול מכלול האינטרסים המעורבים (ע"א 2237/01 טיראן עראידה נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פ"ד נו (1) 865; בש"א 3780/98 גיא רוזן נ' כפר הרי"ף כפר שיתופי להתיישבות, פ"ד נב(3) 625). אכן, כפי שהובהר לעיל, ההליכים בעניין הפקדת ערבון בהליך שבכותרת נמשכים מזה זמן רב. אין ספק, שהימשכות ההליכים בעניין זה עלול לפגוע באינטרס של המשיב לסופיות הדיון. אולם אינטרס זה אינו עומד בבדידותו. יש לאזנו כנגד אינטרס של המערערת כי ערעורה יישמע. התנהגותה של המבקשת, בנסיבות העניין, אינה מעידה על כוונתה לנטוש את ההליך בדרך של אי הפקדת ערבון. ההיפך הוא הנכון, כפי שתואר לעיל, המערערת אינה יושבת בחוסר מעש, אלא היא מנסה בכל דרך למנוע את דחיית ההליך ולאפשר את שמיעת ערעורה. כפי שהובהר כבר בהחלטת כבוד הרשם י' מרזל הנ"ל, מצבה הכלכלי של המערערת קשה, ולכאורה מצבה זה הוא המונע ממנה להפקיד את הערבון כפי שנקבע ולהתארכות ההליך. במצב דברים זה, לאחר ששקלתי בעניין, באתי לכלל מסקנה שחרף הזמן הרב שחלף אין מקום לדחיית ההליך בשלב זה. התוצאה היא, שהבקשה לדחיית ההליך נדחית. כמו כן, אף הבקשה להמרת ערבון נדחית. בשים לב למצבה הכלכלי של המערערת, אולם גם בהתחשב באורך הזמן שחלף מאז פתיחת ההליך, אני מאפשרת למערערת להפקיד את הערבון שנקבע, בסך 10,000 ₪, בשני תשלומים שווים. התשלום הראשון יופקד ביום 3.9.06 והתשלום השני יופקד ביום 1.10.06. בהעדר הפקדה של כל אחד מתשלומים אלה, יירשם ההליך לדחייה ללא צורך במתן הודעה נוספת. הטיפול בתיק יימשך לאחר שיופקד מלוא סכום הערבון. ערבוןהוצאה לפועל