הפקדת ערובה להבטחת הוצאות התובע

1. זוהי בקשת התובע להורות על מחיקת כתב ההגנה של הנתבעים, ולחלופין להורות על הפקדת ערובה להבטחת הוצאות התובע לפי תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. הבקשה הועברה לתגובת הנתבעים אשר מתנגדים לה מכל וכל. 2. בכל הנוגע לבקשה למחיקת כתב ההגנה - הרי שעיון בנימוקי הבקשה אינו מגלה כל עילה המצדיקה הענות לבקשה זו. אכן, ובניגוד לסברת ב"כ הנתבעים, הנתבעים הודו בחובתה של הנתבעת מס' 1 לתשלום חלק מן הסכומים הנתבעים בכתב התביעה (דמי הבראה בסך של 2,448 ₪, פדיון חופשה בסך של 2,000 ₪, דמי חגים בסך של 1,000 ₪ - ראה פרוטוקול הדיון מיום 26.4.06), וזאת עוד לפני הישיבה מיום 29.6.06 בה הגיעו הצדדים לאותו הסכם פשרה לסילוק התביעה בכללותה, הסכם אשר בסופו של יום בוטל. ברם אולם, הודאה זו יכולה לכל היותר להצדיק הענות לבקשה למתן פסק דין חלקי על אותו חלק מתוך כתב התביעה כלפי הנתבעת מס' 1, אך לא מחיקת כתב ההגנה והיענות לתביעה במלואה, לרבות כלפי הנתבע מס' 2. באשר לשאר נימוקי הבקשה, הרי שאלו, אם בכלל, יכלו להיות רלוונטיים לבקשות להטלת עיקול, אך אין הם רלוונטיים לעתירה למחיקת כתב ההגנה בכללותו. 3. באשר לבקשה החלופית להפקדת ערובה להבטחת הוצאות התובע, לפי תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הרי שעניינה של תקנה 519 הנ"ל, אשר ניתן להחילה בבית הדין לעבודה, במקרים המתאימים, מכח הוראות הפסיקה [ראה: דב"ע נה/218-3 עלי איוב אל הדיה - שרפן דוד בע"מ, פד"ע כט 391], הוא בחיוב תובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע, למקרה שתביעתו תידחה, ולא להיפך. הרציונאל שבבסיס הלכה זו, הוא הגנה על הנתבע שלא יגרר להליכי סרק ושלא יבוא לידי חסרון כיס ככל שתדחה התביעה כנגדו [ראה: ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577; ע"ע 1064/00 קיניאנג'וי - אוליצקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ, פד"ע לה 625], ברם, רציונאל זה אינו חל בהתאמה על נתבע שמבקש להתגונן למול תביעה שהוגשה כנגדו. הנה כי כן, אין מקום לבקשה זו המוגשת על ידי התובע כנגד הנתבע. 4. סוף דבר - אשר על כן, הבקשה על שתי חלופותיה נדחית. התובע ישא בהוצאות הנתבעים בסך כולל של 750 ₪ בתוספת מע"מ, לתשלום תוך 30 מהיום שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפעל. ערובה להבטחת הוצאותערובה