הפקדת ערובה להוצאות אנטון פילר

לפני בקשה להוצאת צו "אנטון פילר" לפיו אורה על תפיסת 34 עגלים המצויים בידי המשיב במושב פרזון. המבקש טוען בכתב תביעתו כי רכש מהמשיב 50 עגלים תמורת הסך של 150,000 ₪ אך הלה לא מסר לו אותם ולכן הגיש תביעה כספית לתשלום הסך של 150,000 ₪. הנני סבור כי הסעד הזמני לו עותר המבקש אינו מתאים. "אנטון פילר" הינו צו לתפיסת ראיה כאשר החפץ אשר מבוקש תפיסתו ישמש ראיה. בשים לב לכתב ההגנה שהוגש כאשר אין חולק שהייתה עסקה לרכישת העגלים אין צורך בתפיסת העגלים לצורך הצגתם כראיה. אמנם צו זה הינו יציר הפסיקה, אך לאור תיקון תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (תיקון תשס"א) הוספה תקנה 387א הקובעת: 387"א. תפיסת נכסים [תיקון: תשס"א(6)] (א) בית המשפט רשאי בצו, בכפוף להוראות סימן א', למנות אדם לשם ביצוע חיפוש, צילום, העתקה או תפיסה של נכסים המצויים בחצרים (להלן - תופס נכסים) אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש ממשי שהמשיב או אדם אחר מטעמו עומד להעלים את הנכסים או להשמידם, וכי הדבר יכביד באופן ממשי על קיום ההליך." הנני סבור כי במקרה זה אי מתן הצו המבוקש על ידי המבקש יכביד על ביצוע ההליך כלשון התקנה שכן יש בו סיכול צו העיקול שניתן במעמד צד אחד לאור טענת המבקש כי המשיב מתעלם מצו העיקול ומוכר את העגלים. לאור זאת ניתן בזה צו המתיר למבקש לתפוס את העגלים עד 50 עגלים המצויים במשק המשיב במושב פרזון . התופס יעביר את העגלים לחווה אחרת כמוצהר בבקשה וידאג לצרכיהם אך ימנע ממכירתם או העברתם לצד שלישי. אני ממנה את עו"ד חיימי עמרם כתופס לצורך ביצוע הצו כאמור לעיל ויחולו הוראות תקנה 391 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 כך שהתופס יגיש דו"ח בתוך 15 יום מיום התפיסה. תנאי לכניסת הצו לתוקפו הפקדת ערובה בסך של 7,500 ₪ בנוסף של הסך של 15,000 ₪ שכבר הופקדו על ידי המבקש. בנוסף את נעתר לבקשה ומתיר חילופי הערבים כמבוקש בבקשה מיום 28.7.2009. ערובה להבטחת הוצאותערובהצו אנטון פילר