איחור בהחזרת סחורה

החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון אשר התקיים במעמד הצדדים במסגרת כתב התנגדות לביצוע שטר שהוגש על ידי המבקשת כנגד המשיבה. יצוין כי בניגוד לתקנות המבקשת לא צירפה העתק של הבקשה לביצוע השטר יחד עם העתק של השטר עצמו אשר הוגש לביצוע על ידי המשיבה בהוצאה לפועל. מר אורן עמיאל, מנהל המבקשת הגיש תצהיר בתמיכה לכתב ההתנגדות, ולהלן טענותיו אשר פורטו בתצהירו: 1. האזהרה נשוא תיק ההוצאה לפועל הגיעה למבקשת במהלך חופשת הפסח במחצית השניה של חודש אפריל. 2. המשיבה הינה ספקית של המבקשת והיתה אמורה לפעול להדבקה ואריזה של מוצרי המבקשת ולאחר מכן לספק בחזרה את הסחורה ארוזה ומודבקת. 3. השיק נשוא הבקשה ניתן למשיבה על חשבון סחורה שהיתה אמורה להיות ארוזה ומודבקת תוך 5-7 ימי עבודה בהתאם להצעת מחיר מיום 1/10/02 שנשלחה על ידי המשיבה. 4. הסחורה לא הגיעה עד ליום 7/11/02 אלא פגומה ובאיחור של למעלה מחודש ימים. 5. השיק נמסר למשיבה במעמד אישורה כי הסחורה מוכנה ומאוחסנת אצלה אך הסתבר כי הסחורה פגומה עם חוסרים. 6. סוכם בין הצדדים כי המבקשת תתקן את הפגמים אצלה תוך שהמשיבה לוקחת על עצמה את האחריות וכאשר הוסכם בין הצדדים כי השיק נשוא הבקשה לא יופקד. 7. המבקשת העבירה את הסחורה הפגומה לתיקון אצל חברת מושיקו תעשיות קרטון בעלות של 3,584 ₪. 8. המבקשת הודיעה למשיבה בנוסף על החוסרים והמשיבה הודיעה כי היא תאתר את הסחורה החסרה וביום 9/12/02 הועברה הסחורה שאותרה למבקשת כאשר היא לא היתה ארוזה כלל. 9. מדובר בכשלון תמורה מלא כאשר בנוסף לכך חסרה חתימתו של אחד מהשותפים על גבי השיק אשר שהה באותה עת בחו"ל. 10. המשיבה נמנעה מלשלוח מכתב התראה והגישה את השיק לביצוע על מנת להפעיל על המבקשת לחץ פסול. 11. כתוצאה מהאיחור והפגמים בסחורה נגרם למבקשת נזק בגובה 250,000 ₪ + מע"מ מאחר ולקוחות ביטלו את הזמנותיהם. מר אורן עמיאל נחקר על תצהירו במסגרת חקירה נגדית ובמהלכה העיד כי הוא לא ביטל את השיק וכי לא היתה לו כוונה לבטל את השיק. מר עמיאל הוסיף והצהיר כי הוא העביר את השיק במהלך 10 הימים הראשונים של חודש נובמבר. קבלה אודות השיק הוגשה וסומנה מש/1. מהקבלה הנ"ל עולה כי מדובר בשיק מס' 626 ע"ס 12,745 ₪ מיום 26/12/02. ב"כ המבקשת סיכם את טענותיו וטען כי מדובר בשני צדדים אשר ניהלו עסקים באופן שוטף וכאשר הסחורה היתה אמורה להגיע תוך 5-7 ימי עבודה אך בפועל הסחורה הגיעה בשני משלוחים נפרדים כאשר המלוח הראשון נתגלה כפגומה והמשלוח השני חזר ביום 9/12 לא ארוז. ב"כ המבקשת טען בנוסף כי הוסכם בין הצדדים כי השיק לא יופקד וכי מדובר בכישלון תמורה מלא וכן נטען כי מאחר וקיימת חתימה אחת בלבד אין בפנינו גמירות דעת אודות מסירת השיק. ב"כ המשיבה טען בסיכומיו כי למרות אורך תצהירו של מר עמיאל, אין בתצהיר התייחסות מפורטת לפגמים וקשה להבין מה היא עיסקת היסוד וכל זאת כאשר נעדרת טענת קיזוז מפורטת. לבסוף נטען על ידי ב"כ המשיבה בסיכומיו כי מר עמיאל הצהיר כי לא היתה לו כוונה לבטל את השיק ועל כן יש לדחות את ההתנגדות. הוכח במעמד הדיון ולו לכאורה כי המשיבה לא עמדה בהסכם אשר נכרת בין הצדדים לספק את הסחורה תוך 5-7 ימי עבודה. בנוסף לכך, יצוין כי במקרה דנן מדובר בצדדים קרובים לשטר כאשר למבקשת טענות אשר יורדות לשורשי עיסקת היסוד. מנספח ד', אשר צורף לתצהיר מטעם המבקשת, תעודת המשלוח מס' 617, עולה כי אכן הוחזרו 34,650 יחידות "לא ארוז", כאשר עולה מנספח א' לתצהיר הנ"ל מיום 1/10/02 כי סוכם בין הצדדים לשלם 28 אג' ליחידה. טענת הקיזוז אשר נטענה על ידי המבקשת בתצהיר הנ"ל לא נטענה ברמת הפירוט הנדרשת, ועל כן אינני מוצא לנכון ליתן רשות להתגונן ככל שמדובר בטענת הקיזוז. בנוסף לכך, אין בפני בית המשפט התייחסות לטיב הפגימות במוצרים אלא בפני בית המשפט טענה לפיה חלק מהסחורה חזרה פגומה. אין התייחסות למספר היחידות אשר חזרו פגומות בפועל ולא ברור האם המוצרים חזרו פגומים או רק הארוזות פגומות. לאור זאת אין מקום ליתן רשות להתגונן ככל שמדובר בטענת החזרת סחורה פגומה. נותרו בפני בית משפט זה שתי טענות הגנה לכאוריות. האחת, איחור בהחזרת הסחורה ארוזה תוך 5-7 ימי עבודה וכן טענה לפיה אחד מהשותפים אינו חתום על השיק ועל כן אין גמירות דעת. ספק אם יש לייחס משקל רב לטענה השניה הנ"ל מאחר ומר עמיאל העיד במהלך החקירה כי לא היתה לו כוונה לבטל את השיק בפועל. לאור האמור לעיל, ובהתייחס לטיב הטענות הנ"ל, הנני מתנה מתן רשות להתגונן בהפקדת מלוא סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל ובתוספת 2,000 ₪ + מע"מ, כאשר יש לשלם את שכ"ט עוה"ד הנ"ל ולהפקיד את הסכומים הנ"ל עד ליום 15/1/04. במידה ועדיין יהיו עיצומים באותו מועד יש להעביר את הסכום הנ"ל לידי ב"כ המשיבה אשר יחזיק בסכומים הנ"ל בנאמנות עד לחלוף תקופת העיצומים ו/או עד למתן החלטה אחרת. מי מבין הצדדים מתבקש להודיע לבית המשפט עד ליום 15/1/04 אודות הפקדת הסכומים הנ"ל או אודות העדר הפקדתם, ובהיעדר הודעה תינתן החלטה בהתאם. סחורה