איחור בהחזרת רכב - פיצוי מוסכם

בפניי מונחת "בקשה להתרת תיקון כתב ההגנה והגשת כתב תביעה שכנגד" אשר הגישה הנתבעת (להלן:"המבקשת") ביום 23.10.07. טענות המבקשת: על פי הסכם חכירת הרכב נשוא כתב התביעה, שנחתם בין המשיבה למבקשת ביום 28.10.03, הגיעה לסיומה תקופת חכירת הרכב ביום 10.5.07. על פי ההסכם התחייבה המשיבה להחזיר את הרכב למבקשת ביום 10.05.07, אולם בפועל המשיבה עשתה זאת רק ביום 14.8.07. לטענת המבקשת, חבה המשיבה בתשלום פיצוי מוסכם מוערך מראש בסך של 500 ₪ בתוספת מע"מ, בגין כל יום איחור בהחזרת הרכב למבקשת. לטענת המבקשת, מבדיקה שנערכה לרכב ע"י שמאי ביום 10.07.07, עולה כי לרכב נגרמו נזקים במהלך התקופה היה בחזקת המשיבה. המבקשת עותרת לתיקון כתב ההגנה ולהוסיף את העובדות והטענות המשפטיות דלעיל, ובין היתר לטעון לקיזוז וכן להגיש כתב תביעה שכנגד בהתאם לאמור. טענות המשיבה: המשיבה טוענת כי הגשת כתב הגנה בשלב זה בנוגע לעניינים אשר אירעו לאחר כתב התביעה, הינה מיותרת, תגרום לסרבול מיותר של התיק, תגרום להגשת תצהירי עדות ראשית נוספים והעלאת טענות אשר אינם במסגרת סלע המחלוקת אשר בין הצדדים שכן המדובר באירועים אשר נטען כי אירעו כשנתיים לאחר האירועים נושא כתב התביעה ואין קשר ביו הדברים. לטענת המשיבה, במסגרת הדיונית המפורטת בכתב התביעה, על ביהמ"ש לבחון רק שאלה אחת- מהו גובה הנזק אשר נגרם לנתבעים . דיון לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, נחה דעתי כי יש לקבל את הבקשה תוך חיוב המבקשת בהוצאות ולהלן נימוקיי. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן:"התקנות") דנה בתיקון כתבי טענות: "בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין..." היינו, על פי תקנה 92 בית המשפט רשאי להתיר תיקון כתב הגנה בכל שלב של הדיון. פגם שניתן לתקנו, ע"י חיוב בהוצאות, בית המשפט מתיר בדרך כלל תיקון הפגם או הטעות. במקרה דנא המדובר בבקשה שהוגשה בשלב הליך הקדם משפט. לעיתוי הגשת הבקשה לתיקון ישנה נפקות וקיימת תקנה ספציפית המסדירה את סוגיית התיקון . תקנה 149(ב) קובעת: " לא ידון בית המשפט או הרשם בשום בקשה שבעל דין יכול היה להביאה בקדם-משפט, זולת אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין". אולם כאמור, הבקשה הוגשה, כאשר הצדדים עדיין מצויים בשלב הקדם משפט. בנסיבות העניין, מטעמי צדק, על מנת למנוע כפל הליכים וכן היות ומדובר באותם צדדים ובנסיבות הקשורות לתיק דנא, הנני סבור שיש לקבל את הבקשה, וזאת בכפוף ולאחר תשלום ההוצאות שנקבעו כמפורט להלן, וזאת בין היתר מן הטעם כי הוגשו כבר תצהירי עדות ראשית של התובעת. סוף דבר 1. הנני מחייב את המבקשת לשלם למשיבה הוצאות בסך 5,000 ₪ + מע"מ הוצאות בקשה זו. 2. הבקשה מתקבלת. 3. המבקשת תגיש כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד תוך 30 יום מהיום. 4. המשיבה תגיש כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד 30 יום לאחר מכן. 5. לאור האמור, הדיון הקבוע ליום 15.1.08 מבוטל בזאת, הדיון נדחה ליום 2.4.08 שעה 9:00. רכבפיצויים מוסכמיםפיצויים