הטלת אחריות אישית על מנהל חברה

הלכה פסוקה היא כי במקרים מסויימים קיימים שיקולי מדינות המחייבים הטלת אחריות אישית וגיבוש חובת זהירות אישית ועצמאית של מנהל בחברה. נפסק כי אחריות כזו תקבע מקום שניתן לבסס מערכות נתונים המעידות על פעילותו של אורגן בחברה החורגת מגדר פעילותו השגרתית של נושא משרה בחברה לרבות קיומה של מומחיות אישית של מנהל בחברה עליה סמך צד להתקשרות, קיומם של יחסים מיוחדים עם צד ג' המסתמך על המנהל וקיומן של הוכחות לפעילות מנהל החורגת מפעילות שגרתית של מנהל בחברה. האפשרות להטיל אחריות אישית על אורגן בחברה נותנת ביטוי לעקרון אישיותה הנפרדת של החברה ואולם קובעת כי ניתן להגדיל מעגל היריבויות גם כאשר הנפגע התקשר רק עם החברה. אפשרות זו תורמת לפיתוח סטנדרטים של אחריות אישית לנושאי משרה בחברה, מבלי לכרסם בעקרונות האישיות הנפרדות של החברה. ראה לענין זה - ע.א 9183/95פני גשטיין נ' חברת חברי המהפך 1 (מחצבות) בע"מ, פ"ד נח(4) 653; ע.א. 2792/03יצהרי נ' טל אימפורט (מוצרי היער) בע"מ, פסק דין מיום 14.12.06; ע.א (חי) 2603/04 דוד ויגנסקי נ' אברהם לביא חברה לבניה בע"מ, פסק דין של כב' השופט גינת מיום 1.2.05; אחריות אישית