הפרת הסכם עמלות

1. בפני תביעה ותביעה שכנגד שעניינן הסכמים שנערכו בין התובעת (להלן: "דורה") לבין הנתבעים מס' 2 ו-3 בנוגע לעבודתה של דורה כסוכנת ביטוח. 2. בכתב התביעה טוענת דורה כי הנתבעים מס' 2 ו-3 (להלן: "הנתבעים") היו בעלי סוכנות ביטוח בשם "עולם". דורה טוענת כי עבדה בסוכנות במכירת פוליסות ביטוח שהוצאו על ידי הנתבעת מס' 1 (להלן: "חברת הביטוח"). לטענתה התחייבו הנתבעים לשלם לה עמלות בגין מכירת פוליסות לביטוחי חיים. התחייבות זו הופרה והנתבעים נותרו חייבים לה עמלות בסך של 54,175 ₪ (נכון ליום הגשת כתב התביעה). 3. הנתבעים מס' 1 ו-2 התגוננו מפני התביעה והכחישו את זכותה של דורה לקבלת תשלום כלשהו. הנתבע מס' 2 (להלן: "יורי") הגיש תביעה שכנגד בה טען כי מי שהפר את ההסכמים היתה דווקא דורה עצמה ולכן עתר לחייבה לפצותו בסך של 248,600 ₪. 4. הנתבע מס' 3 לא הגיש כתב הגנה ובמסגרת סיכומי הטענות מבקשת דורה ליתן פסק דין כנגדו על מלוא סכום התביעה. 5. לאחר הגשת תצהירי העדות הראשית הגיעו הצדדים להסכמה דיונית ולפיה בית המשפט יכריע במחלוקות ללא צורך בחקירת עדים. בהתאם הגישו הצדדים את סיכומיהם. כדי להכריע במחלוקות אתאר תחילה את עיקרי העובדות וההסכמים ולאחר מכן אדון בתביעתה של דורה ולבסוף בתביעה הנגדית. 6. בשנת 1990 עלתה דורה לישראל ומאז שנת 1992 עבדה אצל הנתבעים מס' 2 ו-3 בסוכנות הביטוח שבניהולם בשם סוכנות "עולם" (להלן גם: "הסוכנות"). בשנת 1993 החלה דורה לעבוד כעצמאית בתפקיד של מקדמת מכירות אף כי טרם קיבלה רשיון סוכן ביטוח. ביום 2.6.03 נחתם בין התובעת לסוכנות הסכם שנועד להסדיר את היחסים ביניהם (להלן: "הסכם 93"). לטענת דורה קדם להסכם זה הסכם שנערך בכתב יד אך הואיל ולא הוצג אין מקום להתייחס אליו. מכל מקום אין להסכם זה, אם אכן נחתם, כל רלוונטיות למחלוקות שבפני. על פי הסכם 93 התחייבה דורה לעבוד עם הסוכנות בלבד וזאת החל מחודש 3/93 ועד 12/95, כן התחייבה ל"פרודוקציה" (היקף מכירות) בסך של 70,000 ₪ נטו בכל שנה. מנגד התחייבות הסוכנות לשלם לתובעת עמלות בשיעור של 60% ואופציה לעמלת סופר בשיעור של 40% (טיבן של העמלות לא הוברר בפני אך אין חולק על הנתונים). 7. בשנת 94 נחתם בין הצדדים הסכם חדש. על פי האמור בנוסח ההסכם שהוגש על ידי הנתבעים נערך ההסכם ביום 20.12.94. לעומת זאת טוענת דורה כי ההסכם נערך ונחתם מספר חודשים קודם לכן בסביבות חודשים 94 / 10-8 (ההסכם יכונה "הסכם 94"). 8. על פי הסכם 94 נקבע בסעיף 1 כי הינו מבטל כל הסכם קודם בין הצדדים. שוב הוסכם כי דורה תפעל לפרודוקציה שנתית הפעם של 100,000 ₪ לשנה. מנגד נקבעו שיעורי עמלות שיכולים להשתנות אם דורה תעמוד במכירות מעל 150,000 ₪ לשנה. ההסכם תחילתו מיום 1.1.95 ועד 31.7.95. בהסכם 94 נקבעו מספר הוראות מינימום רלוונטיות לענייננו. בסעיף 11 נקבע כי אם הפרודוקציה תפחת מ-80,000 ₪ בשנה תופחת העמלה מ-70% ל-60%, ואם תפחת הפרודוקציה מ-60,000 ₪ העמלה תהא על פי טבלת סופרים של חברת הביטוח. בסעיף 13 נקבע כי הפרודוקציה החודשית חייבת להיות לפחות 5,000 ₪. 9. חשוב לציין כי בחודש 8/94 קיבלה דורה רשיון סוכן ובהסכם 94 מצהירה דורה כי בידה רשיון תקף. עובדה זו מחזקת את ההנחה כי הסכם 94 נחתם רק לאחר מועד קבלת רשיון הסוכן. 10. בתביעתה טוענת דורה כי בגין התקופה שבין חודש 8/94 ועד סוף 95 לא שולמו לה העמלות המגיעות לה שערכם במונחי קרן היתה 31,925 ₪ (מפורטות בנספח "י" לסיכומים). 11. לגרסת הנתבעים אין רלוונטיות להסכם 94 ככל שהתביעה מתייחסת לעמלות עבור שנת 94 שכן הסכם 94 נועד לחול החל מיום 1.1.95 בלבד. עוד טוענים הנתבעים כי על פי הסכם 93, שחל בכל שנת 94, זכאית דורה לעמלות רק בגין פרודוקציה של ביטוחי חיים. לפי נספח ז-1 לסיכומי דורה, בשנת 94 נעשתה רק פוליסה אחת בביטוח חיים שהפרמיה בגינה היתה 983 ₪. כמו כן טוענים הנתבעים כי חישוב העמלות צריך להעשות באופן שנתי כאשר מסך הפרמיות יש לנכות את הביטולים, כלומר יש להתייחס רק לפרמיה נטו לאחר שקוזזו לפחות כל הביטולים שנעשו בתוך אותה שנה. בחישוב זה כל הפרודוקציה לשנת 94 היתה 18,685 ₪ בלבד כפי שמפורט בנספח ז-1 לסיכומי דורה. הנתבעים צירפו את נספח "י" המפרט את סך כל הפרמיה בשנת 95 בניכוי סכום הביטולים. הנספח שצורף אינו קריא כולו אך ממנו עולה כי הביטולים בשנת 95 עמדו על סך של 17,941 ₪. 12. מעיון במסמכים שבפני ניתן לקבוע כי עד סוף שנת 94 חל הסכם 93, ואילו מיום 1.1.95 חל הסכם 94. אין בפני נתונים לקבוע את המועד המדוייק שבו נחתם הסכם 94 ואין בסיס לטענה כי המועד שנרשם בו 20.12.94 אינו מדוייק. מועד זה תואם את ההגיון שכן ההסכם נכנס לתוקפו ביום 1.1.95. 13. מכוחו של הסכם 93 זכאית דורה בגין עסקאות בשנת 94, לעמלות בשיעור של 60% בצירוף עמלת סופר בשיעור 40%, ואם סך כל הפרמיה נפלה מסכום של 60,000 ₪, זכאית היא רק לעמלת הבסיס ללא עמלת סופר (כאמור בסעיף 6 להסכם). ההסכם מתייחס לפרודוקציה נטו. נראה לי שצודקים הנתבעים כי בפרודוקציה נטו יש לכלול את הפרודוקציה בניכוי הביטולים, אחרת אין משמעות לביטוי נטו. על פי הנספחים ז-2 ו-ז-3 לסיכומי דורה הרי בשנת 94 הפרודוקציה בחודשים 1/94 עד 8/94, ולאחר ניכוי הביטולים, עמדה על סכום של 18,694 ₪. 14. אין בפני נתונים נפרדים על פרמיה בין 8/94 ועד 12/94, שהיא התקופה הרלוונטית לכתב התביעה. 15. אוסיף כי אין בסיס לטענות הנתבעים כי הסכם 93 התייחס רק לביטוחי חיים, שכן הדבר כלל לא אוזכר בהסכם. 16. לגבי שנת 95 אין בפני נתונים ברורים, אם כי מנספח "ח" לסיכומי הנתבעים נראה לי סך הביטולים היה גבוה ביותר ועלה על הפרמיה. נתון זה מטעה שהרי הנתבעים טוענים בעצמם כי יש לכלול רק ביטול שנה "א", כלומר ביטולים של פרמיה שבוצעו באותה שנה של הוצאת הפוליסה. 17. לגבי השנים 97-96 אין כל נתון שהוא שכן דורה לא ביצעה כל מכירות. בעניין זה טענו הנתבעים כי יש לחייב את דורה על פי הסכם 94, לשלם פיצוי בסך של 8,600 ₪ בשל אי מכירה במשך 3 חודשים. טענה זו דינה להדחות. שהרי אם אכן הפרו הנתבעים את חובת התשלום ברי שלא היה על דורה להמשיך ולמכור פוליסות. 18. הנתבעים טוענים גם כי דורה אינה זכאית לעמלות שכן הפרה את ההסכמים. הפרה אחת הינה, מכירת פוליסות ביטוח בסכום הנמוך מהפרודוקציה הקבועה בהסכמים; והאחרת, הפרת ההתחייבות לבלעדיות. 19. דין טענות אלו של הנתבעים להדחות. בהסכם 93 יש התייחסות מפורשת למצב שבו הפרודוקציה תפחת מ-60,000 ₪ ונקבע בה כי בשנת 94 תופחת עמלת הסופר. משמע, הצדדים צפו את האפשרות שדורה לא תעמוד ביעד הפרודוקציה ולא קבעה כל סנקציה על כך, למעט הסנקציה האמורה בסעיף 6 להסכם. גם בהסכם 94 צפו הצדדים אפשרות שבה דורה לא תעמוד ביעדים. בסעיף 11 נקבע כי אם הסוכנת (דורה) לא תעמוד בסך של 60,000 ₪ לפחות, הרי שהחישוב יעשה לפי טבלת סופרים של חברת הביטוח. עם זאת נקבע בסעיף 12 כי הפרודוקציה חייבת להיות לפחות 5,000 ₪. הפעם לא נאמר שמדובר בסכום נטו. דומה שמשמעות הדבר הינה כי אם הפרודוקציה תפחת מ-5,000 ₪ לחודש לא תהא דורה זכאית לכל עמלה. משמע, בפרודוקציה הנופלת מ-60,000 ₪ בשנה יש הוראה סותרת, מחד לא תשולם עמלה לפי סעיף 12 ואילולפי סעיף11 תשולם עמלה על פי טבלת סופרים. הואיל ומדובר בהסכם שנערך ונוסח על ידי הסוכנות, נראה לי שאין לשלול עמלה לחלוטין לפי סעיף 12, אלא החישוב יעשה לפי סעיף 11, דהיינו טבלת סופרים של חברת הביטוח. 20. הטענה השניה עניינה הפרת תנאי הבלעדיות. לפי הסכם 93 התחייבה דורה שלא לעסוק עם כל חברה אחרת ועל כך אין חולק. לעומת זאת בהסכם 94 אין כל סעיף בלעדיות. יתירה מזו, ההסכם מבטל כל הסכם קודם, כלומר מבטל את הסכם 93 על כל סעיפיו. באותו שלב כבר קיבלה דורה רשיון סוכן ורשאית היתה לעבוד גם שלא באמצעות הסוכניות. סביר להניח כי בשל כך לא נכללה תניית בלעדיות בהסכם זה. 21. לטענת הנתבעים הפרה דורה את תניית הבלעדיות בהסכם 93. על פי הראיות שבפני נטען כי בוצעה עסקה אחת ב-11/93, באמצעות סוכנת אחרת (הגב' ווזלינסקי גלינה) ואילו מ-10/94 החלה דורה לעבוד באופן עצמאי כסוכנת בחברת הדר. בשנת 1994 קיבלה דורה מחברת הדר עמלות בסך של 5,244 ₪. 22. לטענה אחרונה זו משיבה דורה בגרסתה כי הסכם 94 נחתם לפני 10/94 ולכן היה בו כדי לבטל את ההתחייבות מהסכם 93. כפי שציינתי לעיל גרסת דורה אינה סבירה ואין כל ראיה כי ההסכם נחתם לפני המועד הנקוב בו, דהיינו 20.12.94.בין כה וכה אין לדבר רלדנטיות שהרי על פי הסכם 94 תחולתו מיום 1.1.95 ועל התקופה שמסתיימת ב31.12.94 ממשיך לחול הסכם 93. משמע אם נחתם הסכם 94 ב-10/94 ובין אם נחתם ב-12/94, ברי שדורה הפרה את התחייבותה לבלעדיות בביצוע העסקאות בשנת 94. 23. בסיכומיהם טוענים הנתבעים מס' 1 ו-2 כי בגין הפרת הסכם הבלעדיות נגרם ליורי הפסד של 20,000 ₪. מדובר בהעברה כוללת ולא בחישוב כלשהו ולמעשה אין פירוט של הנזק. כבר נפסק כי אין מקום להעריך פיצוי על דרך האמדנה, מקום שניתן להביא נתונים לחישוב הנזק (ראה ע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת-שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 807). דומני שבמקרה שבפני בהעדר נתונים אחרים ניתן להניח כי ההפסד שנגרם לסוכנות וליורי הינו הפסד אותן עמלות שקיבלה דורה, שהרי אלמלא הפרה את ההסכם, יש להניח כי הסוכנות היתה נהנית מאותן עמלות. לכן נראה לי להעמיד את ההפסד כתוצאה מהפרת הבלעדיות על סך של 5,244 ₪ (נכון ל-1/1/95). סוף דבר 24. כפי שציינתי אין נתונים ברורים לחישוב יתרת העמלות המגיעים לדורה, אם בכלל. לפיכך אפרט להלן את העקרונות על פיהם יש לערוך את החישוב. כל צד יוכל להגיש תוך 30 יום מקבלת פסק דין זה את חישוביו, על פי עקרונות אלו ולצרף את המסמכים הרלוונטיים ולאחר מכן יושלם פסק הדין. 25. לאור האמור הרי שבשנת 94, מ-8/94 עד 12/94, זכאית התובעת לעמלות שיחושבו כדלקמן: (א) תחושב הפרמיה נטו, דהיינו סך הפרמיה בתקופה, בניכוי ביטולי שנה "א" (ביטולים מאותה שנה). (ב) מהסך הנ"ל תשולם הפרמיה של 60% + 40% סופר. 26. לגבי שנת 95 תחושב העמלה כדלקמן: (א) חישוב הפרמיה נטו, לאחר ניכוי ביטולי שנה "א". (ב) תחושב העמלה לפי סעיפי הסכם 94. בהנחה שהפרודוקציה נפלה מ-80,000 ₪, החישוב יעשה לפי עמלה בשיעור של 60%, עמלת יתר של 60%, ובמידה והפרמיה נפלה מ-60,000 ₪ תחושב העמלה לפי טבלת סופרים של חברת הביטוח שמשון. 27. את העמלות יש לחשב לפי מועד תום כל שנה ולשערך את הסך (הפרשי הצמדה וריבית כחוק) עד ליום מתן פסק דין זה. 28. מהסכום הכללי יש להפחית את הנזק בגין הפרת הסכם הבלעדיות, דהיינו 5,244 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.1.95. 29. לאחר קבלת הנתונים, ינתן פסק דין סופי ובמסגרתו אשקול גם את החיוב בהוצאות (ימי הפגרה יבואו במניין). 30. התיק יובא אלי בעוד 35 יום. הפרת חוזהחוזה