הפרת סימן מסחר קוסמטיקה

רקע מבקשת 1, חברה הרשומה בארה"ב (להלן: "אלרגן") פיתחה ומייצרת תכשיר הכולל חומר פעיל Botulinum Toxin מסוג A המשווק, על ידי מבקשת 2 בישראל תחת סימן המסחר "BOTOX". בבעלות אלרגן סימן מסחר רשום מס' 145152 "BOTOX", סוג 5, מיום 12.11.01, (נספח טו 1) וסימני מסחר רשומים נוספים הכוללים את השם "BOTOX" (נספחים ט2 - ט7). משיבה 1 (משיבה 4 בבקשה המקורית) משווקת תכשיר קוסמטי "BOTO-EFFECT" ומשיבה 2 (משיבה 5 בבקשה המקורית) משווקת תכשיר "BOTORELAX". לטענת המבקשות, שני הסימנים דומים עד כדי הטעייה לסימן BOTOX שבבעלות אלרגן. המבקשות פנו אל המשיבות ודרשו מהן לחדול משיווק המוצרים בשמות המסחריים הדומים לסימן BOTEX, אולם דרישתן לא נענתה. בת.א 2332/04 תבעו המבקשות צווי מניעה, צווי עשה, מינוי כונס נכסים, מתן חשבונות ופיצוי כספי. בבקשה שלפני עותרות המבקשות לצווים זמניים כדלקמן: א. לאסור על המשיבות לייצר, לייבא, להפיץ, לשווק, למכור, להחזיק לצרכי מסחר או מכירה, למסור או לפרסם (לרבות האינטרנט ו/או המדיה), את המוצרים המפרים וכן כל מוצר אחר, לרבות חומר שיווקי א פרסומי, הנושא את הסימנים המפרים (לרבות בעברית), או את הסימן BOTOX ו/או כל סימן אחר הדומה עד כדי הטעייה לסימן BOTOX, וכן לאסור על המשיבות להעביר ממקומם את המוצרים האמורים, המצויים ברשותן או בשליטתן, או למסור את החזקה או השליטה בהם לכל אדם או גורם אחר, אלא בהתאם לצו האיסוף הזמני המבוקש. ב. להורות למשיבים לאסוף ולהחזיר לרשותם, לרבות ברכישה חוזרת, תוך 3 ימים, את כל המוצרים המפרים וכן את יתר המוצרים נשוא סעיף א לעיל, המצויים ברשותם של המשיבים או מי מטעמם, או שווקו או נמסרו על ידם למשווק, סוחר או מפיץ ובכלל זה קוסמטיקאית, רשתות שיווק ונקודות מכירה אחרות ואשר מצויים במועד מתן הצו ברשותם של המשווקים או מי מטעמם, ולהעבירם בתוך המועד האמור, למשמורת אצל המבקשות, או מי מטעמן, או כל גורם אחר עליו יורה בית המשפט הנכבד, יחד עם דין וחשבון הנסמך על תצהיר שבו יפורטו כמויות המוצרים שנאספו ושמות המשווקים שמהם נאספו. טענות המבקשות א. הסימנים BOTO-EFFECT ו - BOTORELAX דומים עד כדי הטעייה לסימני המסחר הרשומים שבבעלות אלרגן ובמיוחד הסימן הרשום BOTOX. השימוש שעושות המשיבות בסימני המסחר האמורים בעת שהן משווקות את התכשירים הקוסמטיים שלהן וכן הניסיון של משיבה 1 לרשום את סימן המסחר BOTO-EFFECT מפרים את סימני המסחר הרשומים של המבקשת. לעניין זה מוסיפות המבקשות וטוענות, כי אין נפקות לכך שסימני המסחר של אלרגן אינם רשומים בסוג 3 תכשירי קוסמטיקה. זאת, כיוון שהמוצרים שלגביהם נרשם סימן המסחר מיועדים למטרה שלשמה מיוצרים המוצרים של המשיבות. ב. הסימן BOTOX הוא סימן מוכר היטב כמשמעותו בפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972. בשימוש בסימני המסחר BOTO-EFFECT ו - BOTORELAX כאמור לעיל, מפרות המשיבות את סימן המסחר המוכר היטב. ג. בשימוש של המשיבות בסימני המסחר המפרים, יש כדי לדלל את המוניטין שצברה אלרגן בסימן המסחר BOTOX. ד. התכשיר BOTEX של אלרגן צבר מוניטין רב בקשר עם שימוש קוסמטי. בשיווק מוצרים תחת שמות המסחר BOTO-EFFECT ו - BOTORELAX מעוולות המשיבות בגניבת עין. טענות המשיבות א. משיבה 1 החלה לפרסם ולשווק את מוצריה באפריל שנה זו ואף הגישה ביום 18.4.04 בקשה לרישום סימן המסחר BOTO - EFFECT. משיבה 2 ייבאה את מוצריה והחלה לשווקם מזה חצי שנה. שתיהן השקיעו משאבים בפרסום ושיווק מוצריהן. למרות זאת, המבקשות הגישו את התביעה והבקשה לסעד זמני רק ביום 28.9.04. השתהות זו מלמדת שאין כל דחיפות בסעד הזמני המבוקש. ב. עומדת ותלויה בקשה מיום 28.7.03 לרישום סימן מסחר על שם Academic בלשכת סימני המסחר של האיחוד האירופי. אלרגן הגישה התנגדות לרישום סימן המסחר האמור ובקשה זו טרם התבררה. המבקשות נהגו בחוסר ניקיון כפיים כשלא פירטו הליכים אלה בבקשה לסעד זמני. ג. משמתנהל בין אלרגן ל - Academice הליך של בירור התנגדות בפני לשכת סימני המסחר של האיחוד האירופי בקשר עם רישום סימן המסחר BOTORELAX, ובין - Academice לבין משיבה 2 מתקיימים יחסי קירבה, וזכויותיה של משיבה 2 בסימן BOTORELAX נגזרות מזכותה של Academic, ראוי למחוק או לעכב את התביעה כאן עד לסיום ההליך שבפני לשכת סימני המסחר של האיחוד האירופי ולא ליתן למבקשות סעד זמני. ד. הסימן BOTOX הוא מונח גנרי של ראשי התיבות של הרעלן Botulinum Toxin ואינו ראוי להגנה. מכל מקום, הסימן BOTOX הוא שם תיאורי המתאר את הרעלן Botulinum Toxin וראוי להגנה מצומצמת ביותר אם בכלל. ה. משיבה 1 הגישה בקשה לרישום סימן המסחר BOTO - EFFECT לעניין טובין מסוג 3 בשונה מסימני המסחר שבבעלות אלרגן, שנרשמו לגבי טובין מסוג 5. לפיכך, אין בשימוש שעושה משיבה 1 בסימן האמור משום הפרת סימן המסחר של אלרגן. ו. אין דמיון בין הסימן BOTO - EFFECT לבין הסימן ששבעלות אלרגן BOTOX . המוצר של המבקשות הוא תכשיר רפואי הכולל את החומר Botulinum המיועד להזרקה. לעומת זאת המוצר של משיבה 1 הוא תכשיר קוסמטי המיועד למריחה על הפנים. חוג הלקוחות של התכשיר BOTOX הוא מרפאות פרטיות, בתי חולים ורופאים המשתמשים במוצר, המהווה תרופה הצריכה מרשם רופא, בדרך של הזרקה למטופל. לעומת זאת, חוג הלקוחות של המוצר BOTO - EFFECT הם צרכני תכשירים קוסמטיים וקוסמטיקאיות. מחיר המוצר של המבקשות המגיע לכדי 2,000 ₪ ואף יותר, בעוד המוצר של משיבה 1נמכר בכ - 200 ₪ לצרכן הקצה. ה - BOTOX משווק בבקבוקונים המכילים אמפולות ובתוכן המוצר הנוזלי, בעוד המוצר של משיבה 1, קרם הנמכר בצנצנות וקופסאות קטנות. בפרסומיה מציינת משיבה 1 שהשימוש בתכשיר שלה הוא תחליפי לרעלן ה - Botulinum ובכך נשללת אפשרות ההטעיה. ז. מוצרי משיבה 1 משווקים תחת שלושה סימני מסחר "SAITO", "Absolute Care" ו - "JEUNESSE" המצויינים בהבלטה על אריזת המוצרים ליד חותמת גדולה הכוללת את שם החומר הפעיל בתכשיר הקוסמטי "ARGIRELINE" פטנט עולמי, השונים מאוד מבחינה ויזואלית ממוצרי המבקשות, ואין חשש שציבור הצרכנים יטעה לחשוב שהמוצר של משיבה 1 הוא מוצר של המבקשות או קשור אליהן. לפיכך, אין בשיווק מוצרים אלה משום גניבת עין ביחס למוצר של המבקשת. ח. סימן BOTORELAX אינו דומה לסימן המסחר של אלרגן. מראה הסימנים שונה, מראה אריזות המוצרים והמוצרים שונה, הצליל שלהם שונה, חוג הלקוחות שונה, סוג המוצרים שונה, אופן הרכישה והשימוש במוצרים שונה, קיים פער משמעותי במחיר שיש בו כדי לייצור הבחנה בין המוצרים, וההסברים הכלולים בעלונים המצורפים למוצר של משיבה 2 יוצרים אף הם הבחנה ברורה בין המוצרים. ט. משאין חשש שציבור הצרכנים יחשוב שהמוצרים של המשיבות הוא מוצר של המבקשת או קשור אליה, לא מתקיימת התעשרות של המשיבות על חשבון המבקשות. י. חברת רבלון עושה משווקת תכשיר קוסמטי בשם BOTUFIT לציבור הרחב ואף הגישה ביום 25.1.04 בקשה לרישום הסימן BOTUFIT. המבקשות משלימות עם השימוש שעושה רבלון בתכשיר קוסמטי בשם BOTUFIT, ועל כן הן מנועות מלהתנגד לשימוש שעושות המשיבות במוצרים בעלי שם דומה. דיון א. לנוחיות הדיון אדון בכל אחד מסימני המשיבות בנפרד. BOTO - EFFECT ב. לטענת המבקשות, הסימן BOTO - EFFECT דומה לסימן הרשום BOTOX. משיבה 1 כופרת בטענת המבקשת. לטענתה, הסימנים שונים במראם, צלילם, בדרך השימוש במוצרים הנושאים סימנים אלה, אופי המוצרים, חוג הלקוחות וערוצי השיווק שבהם משווקים המוצרים. ברע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח', פ"ד נז (2) 438 בע' 450, נקבע: "לעומת כל אלה, הגדרת המונח 'הפרה' בפקודה איננה מתייחסת כלל למהות הדמיון אשר ייחשב להפרת סימן מסחר. בניגוד לסעיפים שהוזכרו לעיל, אין ההגדרה כוללת דרישה כי הדמיון בין הסימנים יהיה בעל אופי מטעה. למרות האמור, אין טעם לאבחנה בין אופן בחינת הדמיון בתביעות של הפרת סימן מסחר לבין דרך הבחינה ביחס למקרים האחרים. בדומה לתכליתן של הוראות אחרות המונעות שימוש בשמות בעלי דמיון לשמות קיימים, אף תכליתו של ההסדר בעניין הפרת סימני מסחר הינה כפולה: הגנה על הציבור מפני הטעיה, מחד, והגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש, מאידך (ראו:ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה (3)933, 959 - 958; בג"ץ 178/57 ASTRA נ' הרשם הכללי, פ"ד יב 708, 711). לפיכך, אף בתביעות הפרה נדרש התובע להוכיח כי הסימן האחד דומה לשני עד כדי הטעיית הציבור. הבחינה תיעשה ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה (ע"א 210/65 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד יט (2) 677 ,673. 12. המבחנים המשמשים לבחינת דמיון במקרים של הפרת סימן מסחר זהים לאלה המקובלים במקרים של גניבת עין, בחינת כשירות רישומו של סימן וכן כשירות שמה של חברה לפי סעיף 27 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 (רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא (1) 313 ,310; ע"א 2626/95 מלון הנסיכה נתניה בע"מ נ' לקסן ישראל בע"מ, פ"ד נא (3) 802; ע"א 210/65 הנ"ל, עמ' 675; ג' גינת, 'גניבת עין' בתוך דיני הנזיקין - העוולות השונות (עורך ג' טדסקי, תשמ"ב) 1, 13; זליגסון לעיל, עמ' 79 - 78; כן ראו ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט כפר-סבא בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3) 278 ,275, אם כי פסק דין זה ניתן עוד טרם תיקון 1965). על אף הזהות בין המבחנים לקיומו של דמיון מטעה בעילה של הפרת סימן מסחר ובעוולת גניבת עין, קיים בכל זאת שוני מהותי בין שני המקרים. ההבדל נעוץ במושא הבדיקה: בעוד שבעוולת גניבת עין בודקים אם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר, הרי שבתובענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת הבדיקה אך ורק לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם. כלומר, בתביעת הפרה יש ליתן משקל נמוך יותר, או במקרים מסוימים לא ליתן משקל כלל, למידת הדמיון בחזותם של המוצרים או של אריזותיהם (ה- Get-up) והנתבע עשוי להיחשב כמפר אף אם אריזת מוצרו שונה מזו של התובע (רע"א 1400/97 הנ"ל, עמ' 313)." נמצאנו למדים שיש לבחון האם קיים דמיון מטעה בין הסימן הנטען להיות מפר לבין הסימן הרשום. עוד מצאנו, שיש לבחון את הדמיון המטעה בדרך שבוחנים את הדמיון בעוולה של גניבת עין, בשינויים המחוייבים מהסימנים נושא הדיון. במבחן המראה, נראה שמראה הסימן של משיבה 1, BOTO - EFFECT, דומה למראה הסימן הרשום BOTOX. החלק הראשון בסימן BOTO - EFFECT נתפס באופן מיידי בעיני המביט והוא לעצמו כמעט זהה לסימן הרשום. הסיומת X החסרה בסימן BOTO - EFFECT נבלעת בסימן ואינה משנה את הדמיון בין החלק הראשון בסימן של משיבה 1 לבין הסימן הרשום. ההפרדה בין החלק הראשון של הסימן של משיבה 1, BOTO, לבין החלק השני של הסימן, EFFECT, יוצר תחושה שהתוספת EFFECT משקפת שינוי במוצר המשווק תחת הסימן BOTO - EFFECT, אולם אין בה כדי ליצור הבחנה בין הסימנים ביחס לזהות הסימנים ו/או בעל הסימנים. במבחן הצליל נראה שהתחושה המתקבלת מהיגוי תחילת הסימנים הזהה היא שמדובר באותו סימן ו/או בעל סימן. התוספת EFFECT שבסימן של משיבה 1 עלולה להתפרש בעיני האדם הסביר כמייצגת מוצר בסידרת מוצרים אחת, ועל כן אין בה כדי לייצור הבחנה בין הסימנים ביחס לזהות הסימנים ו/או בעל הסימנים. לטענת משיבה 1, בחינת אופן השימוש במוצרים, סוג המוצרים, חוג הלקוחות וערוצי השיווק של המוצרים שלשיווקם עושים בעלי הדין שימוש בסימני המסחר, מובילים למסקנה שאין דמיון מטעה בין סימן המסחר BOTO - EFFECT לבין הסימן BOTOX. ברע"א 5454/02 שלעיל, בע' 458, נקבע שכאשר נבחן הדמיון בין סימני מסחר, משקלן של טענות לעניין חוג הלקוחות, מחיר המוצרים ואופן שיווק המוצרים הוא משני, לעומת זאת מבחן המראה והצליל הוא מבחן מרכזי (שם, ע' 451). לפיכך ולנוכח הדמיון המטעה בין הסימן BOTO - EFFECT לבין הסימן הרשום BOTOX במבחן המראה והצליל, אפילו נכונה טענות משיבה 1 לעניין חוג הלקוחות ומחיר המוצרים, לא יהיה בכך כדי לשנות ממסקנתי שהסימן BOTO - EFFECT דומה עד כדי הטעייה לסימן BOTOX. במיוחד, כאשר מדובר בסימנים המשמשים לשיווק מוצרים המיועדים לאותה תכלית. ג. לטענת משיבה 1, המונח BOTOX מגלם את ראשי התיבות של הרעלן Botulinum Toxin ומכאן שמדובר בשם גנרי או תיאורי הראוי להגנה מצומצמת אם בכלל. בין היתר, נסמכת משיבה 1 על כך שהמבקשות טענו בבקשתן שהסימן מופיע במילון Merriam Webster Collegiate Dictionary (11th Edition) והוא עתיד להיכלל במילון Oxford English Dictionary. בשלב הדיון בבקשה לסעד זמני נקודת המוצא היא שהסימן המסחרי הרשום תקף, אלא אם כן נראה בעליל שיש לבטל את הרישום. בענייננו, איני סבור שהסימן BOTOX הוא שם תיאורי ובוודאי שאין לראותו כשם גנרי, לכל היותר ניתן לראותו כשם מרמז הראוי להגנה מוגברת. טענת משיבה 1, לפיה הציבור משתמש במונח BOTOX כדי להגדיר את הטיפול בקמטים בעור הפנים, טעונה הוכחה וראויה להתברר בהליך העיקרי. יתר על כן, בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" ואח' נ' אס.בי.סי פרסום , שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה" ואח', פ"ד נה (3) 933 ,בעמ' 945, נקבע: "מתוך שענייננו נסוב בעיקרו על השמות התיאוריים ("משפחה", "משפחה טובה ") נרחיב מעט בסוג שמות זה. על דרך הכלל, כאמור, לא יזכה שם תיאורי להגנה בגניבת עין. ואולם שם תאורי, יוכל בכל-זאת לזכות להגנה בגניבת עין, והוא, אם יעלה בידי העוסק לשכנע את בית-המשפט כי אותו שם תיאורי רכש לעצמו אופי מבחין, משמעות מישנית המייחדת אותו והמקשרת אותו עם הטובין של אותו עסק. משמעות מישנית זו פירושה הוא "שהקהל מתחיל להכיר בהם [בסימנים או בשמות] לא רק ככינוי או כתיאור אלא כסימן או שם המזהים את העסק או הטובין עם התובע. במילים אחרות, הם יכולים להפוך לייחודיים במובן המשפטי." (פרשת פניציה, 235; זליגסון, 24-23). לשון אחר: משמעות "מישנית" אין היא מישנית בחשיבותה; נהפוך הוא: משמעות "מישנית" משמעה משמעות "ראשונית" בחשיבותה." מכאן, שככל שהמונח BOTOX שגור בפי הציבור כמונח המתאר את הטיפול בקמטים בעור הפנים באמצעות המוצר של אלרגן, נראה לכאורה שהסימן BOTOX רכש אופי מבחין והוא ראוי להגנה. מטעמים אלה, ההנחה ביסוד החלטתי היא כי סימן המסחר הרשום BOTOX תקף. ד. לטענת משיבה 1 הסימנים המורכבים מהשם BOTOX על הצירופים השונים אינם רשומים בגדר תכשירי קוסמטיקה ועל כן אין ברישום הסימן כדי לשלול ממנה את הזכות לעשות שימוש בסימן BOTO - EFFECT לשיווק מוצרי קוסמטיקה. המבקשות כופרות בטענת משיבה 1. לטענתן, גם המוצר שלהן וגם המוצר של משיבה 1 נועדו לטיפול בקמטים ועל כן הם מאותו גדר. איני רואה צורך להכריע במחלוקת זו במסגרת בקשה זו. גם אם תתקבלנה טענות משיבה 1 לעניין זה, ואני מפקפק בכך, די בכך שסימן המסחר BOTOX מהווה סימן מסחר מוכר היטב כדי שההגנה מכוחו תתפרש גם על תחומים אחרים במקום שהלקוח יוצר בתודעתו זיקה בין סימן המסחר המוכר היטב לבין הסימן הנטען להיות מפר וקיים חשש ממשי לפגיעה בבעל הסימן המוכר היטב, ראה סעיף 46א (ב) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, וע"א 9191/03 V& S Vin Spirt Aktiebolag ואח' נ' אבסולוט שוז בע"מ, תק-על 2004 (3), 363. אין ספק שבמקום שהמוצר של משיבה 1 משמש לאותה תכלית שלשמה משמש המוצר של אלרגן, קרי, טיפול בקמטים, ניתן לקבוע שקיימת בתודעת הציבור זיקה בין הסימנים וקיים חשש ממשי שהמבקשת תפגע מקיומו של סימן אשר כאמור דומה עד כדי הטעייה לסימנה. בנסיבות אלה ההגנה מכוח הסימן המוכר היטב תתפרש גם על התחום שבמסגרתו משווק המוצר של משיבה 1. סעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 - הגדרות, קובע: "סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק.;" בטענות משיבה 1 לעניין היותו של הסימן BOTOX שם גנרי ו/או תיאורי מובלעת הודאה שסימן המסחר BOTOX מוכר היטב בקרב הציבור המעוניין בטיפול בקמטים, ונראה כי די בראיות שהמציאו המבקשות כמפורט בסעיפים 29 - 39 לתצהירו של דורון גת מטעם המבקשות, כדי לקבוע שהסימן BOTOX מוכר בציבור ובמיוחד בחוג הלקוחות הנוגע לעניין כתוצאה ממאמצי שיווק גדולים של המבקשות. יתר על כן, העובדה שמשיבה 1 בחרה לעשות שימוש בסימן המסחר BOTO - EFFECT למרות שהתכשיר שלה אינו כולל את הרעלן Botulinum Toxin, מלמדת שמשיבה 1 מנסה להיבנות מהמוניטין שצבר הסימן BOTOX בקרב חוג הלקוחות הנוגע לעניין. ה. מהאמור עד כן, נראה שלכאורה בשימוש שעושה משיבה 1 בסימן המסחר BOTO - EFFECT היא מפרה את סימן המסחר המוכר היטב BOTOX שבבעלות אלרגן. ו. לאור מסקנתי לעניין המחלוקת בנושא הפרת סימן המסחרי, איני רואה צורך לדון בעילות התביעה הנוספות עליהן מבססות המבקשות את תביעתן. BOTORELAX ז. לטענת המבקשות, הסימן BOTORELAX דומה לסימן הרשום BOTOX. משיבה 5 כופרת בטענת המבקשות. לטענתה, הסימנים שונים במראם, צלילם, בדרך השימוש במוצרים הנושאים את הסימנים, חוג הלקוחות והערוצים שבהם משווקים המוצרים. כאמור לעיל, יש לבחון את הדמיון בין הסימנים כדרך שבוחנים את הדמיון בעילה של גניבת עין, ומשקל עיקרי יינתן לדמיון או אי הדמיון במראה ובצליל של הסימנים. בהשוואה בין מראה הסימן BOTOX לבין מראה הסימן BOTORELAX, נראה שקיים דמיון בין שני הסימנים. תחילת הסימנים זהה והסיומת של שני הסימנים אף היא זהה. תוספת האותיות RELA באמצע הסימן של משיבה 2 אינה משנה מהדמיון הכללי של הסימנים ומהתחושה שהסימן BOTORELAX מבטא שינוי או תוספת לסימן הרשום, אולם אין בכך כדי לשלול את התחושה ביחס לזיקה בין הסימנים ו/או בעל הסימנים. במבחן הצליל התחושה המתקבלת מהיגוי תחילת הסימנים היא שמדובר באותו סימן ו/או בעל סימן. התוספת RELAX שבסימן של משיבה 1 עלולה להיתפס בעיני אדם סביר כוריאציה של הסימן הרשום, משהשניים נועדו לשיווק שני מוצרים שונים בסדרה לזיקה בין שיפור או שינוי שבמוצר של משיבה 1. לנוכח האמור לעיל באשר למשקלן של הנסיבות בהשוואה בין סימני מסחר, מסקנתי היא שהסימן BOTORELAX דומה דמיון מטעה לסימן המסחר הרשום BOTOX ולכאורה בשימוש שעושה משיבה 2 בסימן היא מפרה את הסימן הרשום. ח. לטענת משיבה 2. אין ליתן למבקשות סעד זמני בקשר עם תביעתן, מאחר ודינה של התביעה להמחק ו/או להיות מעוכבת בשל ההתדיינות שבין אלרגן לAcademie, יצרנית המוצר אותו משווקת משיבה 2, המתנהלת בלשכת סימני המסחר של האיחוד האירופי בקשר עם כשירות הסימן BOTORELAX להירשם כסימן מסחר. אין חולק שהסימן BOTOX רשום בישראל. בנסיבות אלה, אין בהליך המתנהל מחוץ לגבולות ישראל נפקות לעניין זכותן של המבקשות לסעד הזמני המבוקש, כל עוד עומדת תביעתן בעינה. ט. לטענת המשיבות המבקשות אינן פועלות נגד גופים אחרים המשתמשים בסימני מסחר הדומים לסימן BOTOX. בכך, יש כדי ללמד שהמבקשות משלימות עם הפרת זכויותיהן הנטענות בקשר עם אחרים ונטפלות אליהן בלבד. הטענה אינה מקובלת עלי. המבקשות נוקטות בצעדים שונים בארץ ובחוץ לארץ כדי להגן על סימני המסחר שבבעלות אלרגן באופן המלמד שהן אינן מוותרות על זכויותיהן. י. גם בעניינה של משיבה 2, לאור מסקנתי בנושא הפרת סימן המסחר לא ראיתי צורך לדון בעילות הנוספות לעיהן ביססו המבקשות את תביעתן. מאזן הנוחות יא. אלרגן השקיעה משאבים ומאמצים בפרסום ושיווק הסימן BOTOX והיא אף טרחה לרשום את הסימן. לפיכך היא זכאית לעשות שימוש בסימן לתועלתה. מנגד יכולות המשיבות להמשיך ולשווק את מוצריהן תחת סימן מסחר אחר. ועוד. בשוק מצויים מתחרים שונים בתחום הטיפול בקמטים ולא ניתן לבודד את ההשפעה של השימוש בסימנים BOTO - EFFECT ו - BOTORELAX על עסקיהן של המבקשות. בנסיבות אלה יהיה קשה להעריך את הנזק שייגרם למבקשות אם לא יינתן סעד זמני. לפיכך אני סבור שמאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הצו הזמני. יב. לאור האמור לעיל, החלטתי להורות כדלקמן: ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבות 1 ו- 2 ו/או מי מטעמן במישרין או בעקיפין, לייבא, לייצר, לשווק, למכור, לפרסם ו/או לעשות שימוש במוצרים ו/או חומר שיווקי הנושאים את הסימן BOTO - EFFECT ו /או BOTORELAX. כן, הנני מורה למשיבות למחוק לאלתר את הסימנים BOTO - EFFECT ו - BOTORELAX מכל המוצרים והחומר השיווקי ששווקו או נמסרו למשווקים ובכלל זה מפיצים, קוסמטיקאיות, רשתות שיווק ונקודות מכירה ואשר מצויים ברשותם של המשווקים או מי מטעמם. כן, הנני מורה למשיבות לאסוף מהמשווקים את כל המוצרים והחומר השיווקי שלא ניתן למחוק ממנו את הסימנים BOTO - EFFECT ו - BOTORELAX ולאחסנם ברשותם. כל אחת מהמשיבות תמציא לבית המשפט ולמבקשות דו"ח הכולל תצהיר בו תדווח על פעולות המחיקה והאיסוף שנעשו על ידה, תוך 7 ימים מיום מתן החלטתי זו. תוקף הצווים מותנה בהפקדת ערבון בסך 25,000 ₪ ביחס לכל אחת מהמשיבות 1 ו- 2בנפרד. המשיבות ביחד ולחוד תשלמנה למבקשות את הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 50,000 ₪. קוסמטיקהסימן מסחרי