הפרת צו הפסקה מנהלי

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום, בגין ביצוע עבודות בניה ושימוש במקרקעין הטעונות היתר ללא היתר בניה, עבירות בניגוד לסעיפים 145, 204(א) ו-208 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק")- בביצוע עבירות אלה הודתה הנאשמת בפני ולפיכך, הנני מרשיעה אותה בביצוען, דהיינו בבנית תוספות המגורים למבנה קיים בשטח של 326 מ"ר כמפורט בכתב האישום ושימוש בלתי חוקי במבנה בן 2 קומות המצוי במקרקעין בשטח של 170 מ"ר. כן, יוחס לנאשמת ביצוע עבירה של הפרת צו הפסקת עבודה מנהלי, שניתן ביום 3.12.00 ואשר הורה לה להפסיק את עבודות הבניה הבלתי חוקיות עד לקבלת היתר בניה וכן הפרת צו הפסקה שיפוטי, אשר ניתן ביום 12.12.00, על ידי בית המשפט השלום בנהריה ואשר הורה לה להפסיק לאלתר עבודות הבניה, הבלתי חוקיות שבנתה (להלן: "הצווים"). באשר להפרת הצווים, מכחישה הנאשמת המיוחס לה ולדבריה, מעולם לא קיבלה היא את הצווים הנ"ל, ולכן, לא מילאה אחר הוראותיהם. אשר לעבירות המיוחסות לה בכתב האישום ביחס להפרת הצווים; העיד בפני מטעם המאשימה מפקח הבניה, מר כמאל בדאוי. באמצעותו הוגש עותק מהצו המינהלי, ת/1. על פי דבריו, נמסר הצו לידי הנאשמת, אך זו סירבה לחתום על קבלתו כיוון שלטענתה אינה יודעת לחתום. כמו כן, הוגשו באמצעותו עותק מהצו השיפוטי, ת/2, ואישור המסירה, ת/3, ולדברי העד, הומצא הצו לנאשמת, אך זו סירבה לקבלו ולא אפשרה הדבקתו על הבניין. עם זאת ציין העד כי הודיע לנאשמת על קיום הצו ובמקביל אף שלח העתק ממנו אליה בדואר רשום. גרסת עד התביעה - המפקח מר בדוי כאמל - היתה מהימנה בעיני, שוכנעתי כי אכן הגיע למקום ביצוע העבירות מספר פעמים ולאחר שהבחין בבניה הבלתי חוקית, הגיע למקום מגוריה של הנאשמת, בדק המקרקעין, עלה לקומה העליונה בביתה, מסר לה את הצווים ומשזו סירבה לחתום עליהם, הסביר לה את משמעות הצווים בשפה הערבית המובנת לה והורה לה לפנות למהנדס על מנת להכשיר הבניה והשימוש. המסמכים שהוצגו לבית המשפט לרבות אישור המסירה מחזקים את עדותו. תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק), תשל"ח-1978 מורות כי על מסירת צו לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, יחולו הוראות סעיף 209 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965. כיום, בענייננו, חל סע' 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 הקובע: (א) מסמך שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה, המצאתו תהיה באחת מאלה : (1) במסירה לידו ; ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו - לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד ובחבר בני-אדם - במסירה במשרדו הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו ; (2) במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר בני האדם, עם אישור מסירה ; בית המשפט רשאי לראות את התאריך שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה. ב) מסירת המסמך לידי סניגור הנאשם, או מסירתו במשרד הסניגור לידי פקידו, וכן משלוח מכתב רשום עם אישור מסירה לפי מען משרדו, כמוה כהמצאה לנאשם, זולת אם הודיע הסניגור לבית המשפט, תוך חמישה ימים, כי אין ביכלתו להביא את המסמך לידיעת הנאשם. (ג) נוכח בית המשפט כי המצאה לפי סעיף זה לא בוצעה עקב סירוב לקבל את המסמך או המכתב, או לחתום על אישור המסירה, רשאי בית המשפט לראות את המסמך כאילו הומצא כדין..". הנני קובעת כי עד התביעה, מפקח הבניה, מר כמאל בדוי, עשה כל שניתן, כדי למסור הצווים לנאשמת, להביא תוכן הצווים לידיעת הנאשמת, קרי - למי שכלפיו הוצא הצו וזאת לאחר שהגיע לכתובתה והסביר לה בשפתה את משמעות הצווים ומסר לה הצוים; אך סירבה לקבלם או לחתום על אישור המסירה. גרסת הנאשמת בפני, היתה מיתממת והסבריה היו דחוקים והנני דוחה אותם כבלתי אמינים. הרושם שהותירה עלי, לא היה חיובי. הנאשמת טענה, בעדותה בפני, כי עד התביעה, מר כמאל בדוי, אולי הגיע אליה פעם אחת, הסתכל על הבניה, הלךולא דיבר עימה דבר וחצי דבר ולא מסר לה כל מסמך ואינה מקבלת שום מסמך משום שאינה יודעת קרוא וכתוב. בהמשך עלה מדבריה, כי הגישה בקשה למתן היתר מספר פעמים ואף שולם כסף רב לשם הכשרת הבניה, אך אינה יודעת מה עלה בגורל הבקשות שהגישה ומה היתה החלטת הועדה בענין. לא סביר בעיני, שהיתה מגישה מספר בקשות למתן היתר ומשלמת אגרות בגינן, שוב ושוב, מבלי שתדע שבקשה קודמת שלה נדחתה. לפיכך ולאור האמור כל העיל, הנני קובעת על פי עדותו של המפקח בדוי שעדותו היתה מהימנה בעיני והמסמכים לרבות התמונות שהוצגו לי, כי הנאשמת אכן סירבה לקבל הצווים אשר נמסרו לה ולחתום על אישור המסירה בגין קבלתם למרות שתוכן הצווים הוסבר לה על ידי העד בשפה המובנת לה. לפיכך, הנני רואה הצווים כצווים שהומצאו לה כדין וזאת, בהתאם להוראת סעיף 237 (ג) הנ"ל. משלא שעתה הנאשמת לאמור בצווים והמשיכה הבניה, הבלתי חוקית, כמתועד בתצלומים שהוגשו לי, הפרה הצווים ביודעין ובכך ביצעה העבירות של הפרת הצווים המיוחסות לה בכתב האישום. לפיכך הנני מרשיעה אותה בביצוע עבירות אילו, כמפורט בכתב האישום. צו הפסקה מנהליצווים