הפרת צו הפסקת עבודה

1. המבקש מתגורר בבניין המצוי ברחוב שבטי ישראל 28 בקרית חיים. המשיבה 1 הנה בעלת הזכויות בנכס מקרקעין המצוי בקומה הראשונה (מעל קומת הקרקע) בבניין המצוי ברחוב אח"י אילת 69 בקרית חיים הידוע כחלקה 69 בגוש 11586 (להלן: הנכס) והמשיב 2 הנו מנהלה. דירת המבקש ממוקמת מול הבניין בו מצוי הנכס וביניהם מפריד כביש בן ששה מטר בערך. 2. האזור סואן למדיי ומשמש הן למגורים והן לעסקים. בקרבת הנכס מצויים בין היתר בתי קפה ופאבים. יעוד הנכס כיום למשרדים והמשיבים מתעתדים להקים בו פאב. על כן החלו לבצע עבודות בנייה להתאמת המקום ליעוד זה. בד בבד הגישו בקשה להיתר בנייה ולשינוי יעוד של הנכס. 3. המבקש הגיש נגד המשיבים בקשה לצו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבים או מי מטעמם לבצע עבודות בנייה בקומת הקרקע או בקומה הראשונה של הבניין לשם הקמת פאב או מועדון או כל עסק אחר החורג מהשימוש המותר על פי דין. 4. על פי הנטען בבקשה חרף העובדה שעיריית חיפה הוציאה צו הפסקת עבודה מינהלי המשיכו המשיבים בביצוע עבודות אלו. לכן עתרו למתן צו מניעה אשר ימנע את המטרד שייגרם להם עם הקמת עסק מהסוג האמור וכן ימנע את העוולה של הפרת חובה חקוקה הנובעת מביצוע עבודות בנייה ללא היתר ותוך הפרת צו הפסקת עבודה מינהלי. 5. ביום 4.4.06 ניתן צו כמבוקש ונקבע דיון במעמד הצדדים ליום 9.4.06. בתום הדיון צומצם הצו והותאם לצו המינהלי הקיים. תחילה ניתן אמנם צו הפסקת עבודה מינהלי גורף אך כעבור ימים אחדים צומצם והותר למשיבים לבצע בפנים הנכס עבודות אשר אינן טעונות היתר. טענות המבקש התבררו אפוא כבלתי מדויקות שכן בניגוד לטענתו אין המשיבים מפרים את צו הפסקת העבודה שהוצא על ידי עיריית חיפה. 6. הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להדחות. עילת התובענה מושתתת כאמור על שתי עוולות: מטרד ליחיד והפרת חובה חקוקה. בכל הנוגע לעוולת המטרד הרי שהבקשה מוקדמת, שכן אין חולק כי במקביל לביצוע העבודות להתאמת הנכס לייעודו המתוכנן, פועלים המשיבים לקבלת היתר בנייה לביצוע העבודות הטעונות היתר ולשינוי יעוד ממשרדים לפאב. צודק בא כח המשיבים, כי אם לא יעברו המשיבים את המשוכה בפני רשויות התכנון ממילא לא יעלה בידם לפתוח בנכס פאב וכל דיון בהליך דנן מיותר. מה גם שלמבקש, אשר הגיש לעיריית חיפה התנגדות לפתיחת פאב נוסף באזור מגוריו, שמורה הזכות להעלות את טענותיו בפני רשויות התכנון. אם, חרף התנגדותו, תאושר בקשת המשיבים אזי פתוחה הדרך בפניו לעתור לבית המשפט על מנת למנוע את המטרד. טענתו כי סיכויי המשיבים לאישור הבקשה לשינוי יעוד שואפים לאפס אך מדגישה את העובדה שפנייתו הנוכחית לבית המשפט היתה מוקדמת. 7. המבקש גם מבסס את תביעתו על העילה של הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. עילת תביעה זו הנובעת מהפרת חוקי התכנון והבנייה הוכרה על ידי ההלכה הפסוקה - ראה ע"א 119/98 קני בתים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה, פ"ד מו (5) 727 והאסמכתאות שם. עם זאת נקבע כי לא כל בנייה בלתי חוקית מעמידה עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה והיא הוכרה כעילת תביעה שעה שהמדובר בתביעתו של שכן, קרי, בעלים או מחזיק של מקרקעין סמוכים לאלה של הבונה המפר. 8. במקרה דנן אין צורך לבחון האם עונה המבקש על הגדרת "שכן" שהרי דירתו אינה נמצאת במקרקעין בהם מבוצעות העבודות אלא בבניין אחר מעבר לכביש. כמו כן, אין צורך לבחון האם הונחה תשתית עובדתית לקיומו של נזק, שכן אין חולק למעשה כי העבודות המבוצעות כעת אינן טעונות היתר בנייה. לכן, גם אם בשלב מסוים ביצעו המשיבים עבודות בנייה מחוץ לנכס ללא קבלת היתר כדין הרי עם מתן צו הפסקת עבודה מינהלי הופסקו עבודות אלו לאלתר, כך שלא התקיים התנאי הראשון כי המשיבים מפרים חובה חקוקה. 9. המבקש לא הניח אפוא תשתית עובדתית לביסוס קיומו של מטרד, לא הוכיח לכאורה כי המשיבים מפרים חובה חקוקה ואף לא הונחה תשתית לעוולה המושתתת על "הלכת אדמה" (ע"א 140/53 אדמה חברה בינלאומית בישראל בע"מ נגד לוי, פ"ד ט 1666, בג"ץ 1921/94 סוקר נגד הועדה לבניה למגורים ולתעשייה, פ"ד מח (4) 237). די בטעמים הללו כדי להורות על ביטול צו המניעה. 10 .סוף דבר, אני מורה על ביטול צו המניעה שניתן ביום 4.4.06 וכן של הצו שניתן ביום 9.4.06 ואשר צמצם את היקף הצו המקורי. הערובות שהופקדו על ידי המבקש יישארו בתיק בית המשפט עד ליום 31.5.06. במועד זה תוחזרנה לידיו אלא אם תוגש קודם לכן בקשה על ידי המשיבים בעניין זה. הוצאות תפסקנה בתום ההליך העיקרי. צו הפסקה מנהליהפסקת עבודהצווים